Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonmU

formulář ekonomický a bankovní

základní popis modulu ÚČET A KONTOKORENT - 17základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEpopis formuláře  - příklady


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcíMOŽNOSTI  FORMULÁŘE  ÚČET A KONTOKORENT - 17

Jaký mám průměrný zůstatek na účtu ? Jaký si mohu dovolit průměrný debet, do jaké hranice až mohu zajít ?Jaký bude výnos na účtu, pokud budu mít na něm nějaké pohyby? Mám kontokorentní úvěr, jaké jsou měsíční náklady? V jakém poměru jsou náklady k průměrnému zůstatku? Můžu si tak vysoký kontokorent?  Mohu si zde spočítat úroky na vkladní knížce s nepravidelnými vklady a výběry?

Pomocí formuláře Účet a kontokorent lze vypočítat úroky a poplatky na běžném, spořícím a kontokorentním účtu. Zjistíme tak ztrátovost a výši ztrátovosti v případě debetu. Umíme penalizovat, pokud se dostaneme pod minimální zůstatek. Můžeme na každý typ účtu použít jinou úrokovou sazbu. Záložka obslouží i přepad do spořícího účtu při zadané hranic. V tom případě je pak možné i použít sazbu tzv.. spořícího účtu.

Záložka může mít zadání pomocí počtu dnů, číslo dne, anebo přímo data. Můžeme řádky zapisovat manuálně, ale také všechny pohyby na účtu lze importovat hromadně a hromadně přepočítat. Při importu lze použít trojí způsob časových údajů a dvojí způsob zápisu příjmů a výdajů.

Na základě změny nastavení lze přepočítat ihned veškeré importované, nebo vložené položky zjistit tak například při změně sazby jinou položku.


 

VSTUPNÍ POLE PRO  SAZBY A POPLATKY -  k dispozici máme vstupní proměnné, jako je sazba kontokorentní, sazba spořící a sazba běžného zůstatku. Sazby lze určit jako roční, anebo jako denní. Pole "pouze jedna sazba" umožní pracovat za všech okolností s jednou sazbou. Můžeme si určit hranici, kdy bude sazba požita jako spořící, pokud bude zůstatek vyšší, než tato hranice. Pole s dolní hranicí umožňuje vypočítat penalizaci, pokud bude tato hranice překonána směrem dolů.

NASTAVENÍ VÝPOČTU : Můžeme si určit sazbu denní, anebo roční. Vždy je vypočtena z upřednostněné sazby sazba druhá. Nastavujeme dále možnost importu, anebo vkládání pomocí místního zápisu.Určujeme dále způsob zápisu období, tedy zda se uvádí číslo pořadí dne, vzdálenost - počet dnů od posledního pohybu, anebo se zadává datum.Zde se také určuje délka období, po jejímž uplynutí se připíše úrok na účet. Poplatky se ale připisují ihned.

MÍSTNÍ ZÁPIS : V případě ručního, manuálního, čili místního zápisu máme k dispozici tato vstupní pole: Den číslo, počet dnů, datum, vklad a výběr. Po stlačení tlačítka k přepočtu vloženého se vždy přepočítají veškeré údaje a přibude nový řádek v seznamu pohybů.

IMPORTNÍ ZÁPIS : Pokud se rozhodneme k hromadnému přepočtu, je nutné provést import ze souboru Excel. Po otevření souboru a po importu dat se doplní pole názvu souboru, názvu listu a rozsahu. Kromě toho bude doplněn počet pohybů. Lze nastavit, zda bude import proveden s a nebo bez řádků.

SEZNAM POLOŽEK - SEZNAM POHYBŮ NA ÚČTĚ - Po každém vložení položky anebo importu dat a následném přepočtu se zaplní box, v kterém je uveden seznam všech dodaných pohybů. Každý řádek seznamu obsahuje údaje o čase, vkladu, výběru, poplatku, úroku a výsledném zůstatku.Box nelze upravovat, lze jej ale přepočítat po jiném nastavení sazby, poplatků a hranice zůstatků.Box lze ale celý vymazat a začít od počátku.Box lze automaticky zvětšovat při najetí kurzorem myši na něj, a lze v něm upravovat velikost písmen.

REKAPITULACE  - Disponujeme těmito výsledky : Nezapočteným úrokem do konce periody, Zůstatkem celkem, počtem dnů celkem, příjmy, výdaji celkem. celkem úroky na kontokorentním, běžném a spořícím účtu, poplatky celkem, úroky celkem. dalšími ukazateli jsou výsledný zisk, průměrný zůstatek účtu, přepočtenou sazbou na jednorázové úročení, nákladovou sazbou, sazbou s náklady po započtení inflace a průměrnou skutečnou roční sazbou nákladů. Poslední dva ukazatele je průměrný zisk nebo ztráta na jeden den a průměrná sazba všech nákladů na jeden den.

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu SPLÁTEK , tedy pohybů na účtu a úročení účtu, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato.Sestava Cash Flow se netiskne.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně sestavy splátek (pohybů na účtu) - Cash Flow exportovat nelze..

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  - Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Zpětný export se u této záložky neprovádí.

 


stručný popis formuláře

vstupní pole sazby a poplatky - nastavení VÝPOČTU - MÍSTNÍ ZÁPIS - IMPORTNÍ ZÁPIS - SEZNAM POLOŽEK A SEZNAM POHYBŮ NA ÚČTĚ - REKAPITULACE  - TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu SPLÁTEK -EXPORT - CASH FLOW  A ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - VARIANTY A TVORBA VARIANT  A  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT.  -

 

Obrázek číslo 1 - Formulář účty a kontokorent


VSTUPNÍ POLE PRO  SAZBY A  POPLATKYk dispozici máme vstupní proměnné, jako je "kontokorentní sazba denní", tedy sazba, která je účtována, pokud je účet v debetu, tedy zůstatek je záporný. Tato sazba se zapisuje v kladné formě. Pole "denní sazba pro zůstatek mezi hranicemi" je běžná úroková sazba zůstatku účtu. Pokud je určena hranice "horní hranice", která určuje hranici pro úročení s takzvanou spořící sazbou, uvedenou jako "denní sazba pro zůstatek nad horní hranicí", bude zůstatek po překročení této hranice, pokud bude nenulová, úročen spořící sazbou. Sazby lze určit jako roční, anebo jako denní. K dispozici je tedy pole "roční sazba kontokorentu", roční sazba pro zůstatek mezi oběma hranicemi", čili běžná sazba, a pole "roční sazba pro zůstatek nad hranicí horní." Pole "pouze jedna sazba" umožní pracovat za všech okolností s jednou sazbou. Pokud bude toto pole zatrženo, při výpočtu budou obě krajní sazby přepsány sazbou běžnou. Od kdy je zůstatek spořící, určuje pole "horní hranice". pro sankci ze strany banky je možné zadat výši sankčního poplatku polem "výše poplatku při překročení zůstatku pod stanovenou hranici", pokud je pod určitou minimální hranicí, která se stanoví polem "minimální zůstatek"

NASTAVENÍ VÝPOČTU : Můžeme si určit sazbu denní, anebo roční. Vždy je vypočtena z upřednostněné sazby sazba druhá. Například, je-li vybrána "roční sazba", a je zadáno pole roční sazby, například 15%, pak denní sazba je 15/počet dnů v roce, tedy 15/36, nebo 15/366, nebo 15/365,25 nebo 15/360 (podle nastavení v záložce nastavení formuláře). Pokud bude zatržena jako hlavní "denní sazba", pak bude vypočtena roční sazba , kdy denní sazba bude násobena počtem  dnů v roce. Při výpočtu se roční sazba zaokrouhluje na 2 desetinná místa a denní sazba na 5 desetinných míst. Pokud máme nastavenou roční sazbu, ale pole roční sazby je prázdné a pole denní sazby je plné, bude roční sazba také vypočtena, což platí i naopak. Pokud budou krajní pole nevyplněny, budou zkopírovány běžné sazby, takže se nemusíme zabývat stanovením pro jiné druhy sazeb.

Nastavujeme dále možnost importu z Excelu, anebo vkládání pomocí místního zápisu. Import je takový způsob, kdy data hromadně zkopírujeme z tabulky Excel. Musí se ovšem dodržet určitá pravidla, aby data byla čitelná a typově přijatelná. při volbě "místního zápisu" je nutné jednotlivé časové údaje vkládat přímo na formuláři, spolu s vkladem a výběrem a vždy dát pokyn k výpočtu. Zápis je vidět vždy v seznamu položek.

Určujeme dále způsob zápisu období, tedy zda se uvádí číslo pořadí dne - pole "den číslo", tedy počet dnů od prvního dne zápisu. Pokud například 1. června 2010 je den 0, pak o půl roku později je tento den 183. V prvním řádku to je vždy hodnota nula. Pole "počet dnů" je vzdálenost - počet dnů od posledního pohybu, tedy, pokud je den 10. června, jedná se o 9 dnů od počátku. Pořadové číslo je také 9 dnů. Při dalším pohybu, například 11. června je počet dnů 2, zatímco pořadové číslo dne je 11. Poslední možností volby zápisu časového údaje je zadání data - pole "datum".  Ostatní dvě zbývající pole po výběru zadání časového údaje jsou vždy nepovinné, anebo je nelze vyplnit.

Pole "připsání úroku po kolika dnech"  je stanovení období, kdy se úrok připíše na účet. Protože se kombinují různé formy zadání času, nelze určit období periody jako měsíc, protože každý měsíc má jiný počet dnů. úrok na účet. Zvolíme-li období 30, tak se úroky připisují každých 30 dnů.Poplatky se ale připisují ihned. Pole "nezapočtený úrok" tak znamená výši úroku, která byla vypočtena ze zůstatku, ale protože ještě neuplynul 30, nebyly tyto úroky připsány na účet.

Při změně volby druhu časového zápisu se vždy celý box  vymaže.

MÍSTNÍ ZÁPIS : V případě ručního, manuálního, čili místního zápisu máme k dispozici tato vstupní pole: Den číslo, počet dnů, datum, vklad a výběr. Způsob zápisu je dán volbou v nastavení "druh časového zápisu". při volbě "dny číslo" a pokud například 1. června 2010 je den 0, pak o půl roku později je tento den 183. V prvním řádku to je vždy hodnota nula. Pole "počet dnů" je vzdálenost - počet dnů od posledního pohybu, tedy, pokud je den 10. června, jedná se o 9 dnů od počátku. Pořadové číslo je také 9 dnů. Při dalším pohybu, například 11. června je počet dnů 2, zatímco pořadové číslo dne je 11. Poslední možností volby zápisu časového údaje je zadání data - pole "datum".  Ostatní dvě zbývající pole po výběru zadání časového údaje jsou vždy nepovinné, anebo je nelze vyplnit.Pole "vklad" je výše vkladu na účet tento den a pole "výběr" je výše výběru v účtu tento den, anebo při tomto jednom pohybu.Vložení celého řádku se provádí pomocí tlačítka "Přepočítat vložené"


příklad - druhy zápisu : Počátek je například 1. červen 2010, kdy vložíme 5000 Kč, Dne 10. června vložíme 10000 Kč, 12. června vložíme 12000 a 20. červa vybereme 10000 Kč. Zadáme pole "pouze jedna sazba" jako zatržené a bude zatržena "roční sazba" . Roční běžná sazba bude mít 10%. Perioda připsání - 30 dnů.


1/ Nejdříve provedeme nastavení úrokových sazeb, hranicí, výši poplatků a pole, zda jde o jedinou sazbu, anebo ne.

2/ Dále se provede nastavení denní, či roční sazby, výběr druhu dodání dat, výběr typu časového zápisu a nakonec délku periody pro připsání úroku

3/ Zápis způsobu A.  (přes dny číslo - od počátku období)


vybraná volba "den číslo" - 1. zápis , den číslo 0, příjem 10000 a přepočítat vložené, 2. zápis - den číslo 9, příjem 12000 a přepočítat vložené, 3. zápis - den číslo 11 a výběr 10000 a přepočítat vložené, 4. zápis. den číslo 29 a výběr 10000 Kč a přepočítat vložené.

(přepočítat lze klávesou mezerník, anebo stiskem tlačítka "přepočítat vložené", anebo stiskem klávesy Enter, pokud stojíme na poli "výběr"

 


nebo Zápis způsobem B. (přes počet dnů od posledního pohybu )  vybraná volba "počet dnů" - 1. zápis , počet dnů 0, příjem 10000 a přepočítat vložené, 2. zápis - počet dnů 9, příjem 12000 a přepočítat vložené, 3. zápis - počet dnů 2 a výběr 10000 a přepočítat vložené, 4. zápis. počet dnů 18 a výběr 10000 Kč a přepočítat vložené.


anebo Zápis C., (kdy se použivá datum),   vybraná volba "datum" - 1. zápis , datum 01062010, příjem 10000 a přepočítat vložené, 2. zápis - datum 10062010, příjem 12000 a přepočítat vložené, 3. zápis - datum 1206201 a výběr 10000 a přepočítat vložené, 4. zápis. datum 30062010 a výběr 10000 Kč a přepočítat vložené.


(výsledek jsou 4 řádky, kdy je vypočten úrok celkem 193,44 Kč a zůstatek je 22193,44 Kč. Zůstatek v boxu je 22000 a pole nezapočtený úrok má 193,44 Kč.

Po stlačení tlačítka k přepočtu vloženého se vždy přepočítají veškeré údaje a přibude nový řádek v seznamu pohybů.

Klávesy jsou při tomto zápisu uzpůsobeny tak, že při stlačení klávesy Enter vždy kurzor přeskočí na další pole. Při stlačení klávesy "mezerník" bude proveden výpočet. Při stlačení klávesy Enter v poli "výběr" bude proveden výpočet a kurzor se přesune opět na první povolené pole v řádku.

4/ Tlačítko k přepočtu, pokud nebylo stačeno

5/ Tlačítko k exportu, anebo tisku, anebo náhledu.


 

IMPORTNÍ ZÁPIS : Pokud se rozhodneme k hromadnému přepočtu, je nutné provést import ze souboru Excel. Ten se skládá z následujících kroků:

1/ Nejdříve provedeme nastavení úrokových sazeb, hranicí, výši poplatků a pole, zda jde o jedinou sazbu, anebo ne.

2/ Dále se provede nastavení denní, či roční sazby, výběr druhu dodání dat, výběr typu časového zápisu a nakonec délku periody pro připsání úroku

3/ Otevření souboru - Provedeme pomocí tlačítka dole na kraji záložky "Otevřít soubor Excel"  - bude tak otevřen dialogový box pro otevření souboru Excel

4/ Tlačítkem "Importuj z Excelu" - se provede import dat do paměti počítače. Aby byl proveden import, je nutné nejdříve otevřít soubor v Excelu a v tomto souboru vyznačit oblast buněk k importu.  Pro import dat je nutné, aby sestava v souboru Excel byla přizpůsobená pro import. Sestava se muže skládat pouze ze dvou, anebo tří sloupců. Mezi řádky nesmí být mezera. Mezi sloupci nesmí být také žádná mezera. Pokud se vybrané pole dat v souboru Excel skládá ze tří sloupců, musí být v prvním sloupci zásadně časový údaj. ve druhém sloupci musí být příjmy a ve třetím sloupci musí být výdaje z účtu. Časové údaje musí odpovídat vybrané volbě Tedy musí být ve sloupci buď být pořadí dnů, nebo počet dnů, anebo datumy. Pokud tomu tak nebude, bude generována chyba. Pokud se rozhodneme pro import o dvou sloupcích, tak skladba údajů je taková, že v prvním sloupci je opět zásadně časový údaj a ve druhém sloupci je příjem anebo výdej. Výdej se odlišuje tak, že je označen znaménkem minus. Pokud je tedy ve druhém sloupci údaj 10000, tak to je vklad 10 tis. Kč, pokud je tento údaj s minusem, je tento údaj brán jako výběr, anebo platba z účtu.Systém umí obsloužit dvou, anebo tří sloupcový výběr automaticky, není třeba někde volit mezi režimem dvou a třísloupcovým, rozhodující je způsob umístění výdeje.

Pole "import s nadpisy" slouží k tomu, pokud si vybereme pole k importu a v prvním řádku jsou nadpisy. Tyto nadpisy pak nebudou brány v úvahu. Pokud nebudou ve výběru nadpisy, je nutné, aby toto pole nebylo vybráno, protože je pak ignorován první řádek.

Po otevření souboru a po importu dat se doplní pole "název souboru", "název listu" a "rozsah". Kromě toho bude doplněn "počet pohybů". To je vlastně počet řádků sestavy. Lze nastavit, zda bude import proveden s a nebo bez řádků.

5/ Je nutné stlačit tlačítko "Přepočítat import". Bude doplněn box se všemi řádky, kde budou údaje doplněny o zůstatek, poplatky a úrok.

6/ Tlačítko k exportu, anebo tisku, anebo náhledu.  U exportu bude proveden zpětný export zpracovaných dat do stejného souboru, odkud byl proveden původní import.Tento duh exportu se tedy liší od druhu exportu "Export do Excelu"

Viz cvičný soubor "C:\Bohemius\tabulky Excel\priklady\uroceni uctu"

V tomto cvičném souboru je šest možných forem importu. Každý druh importu má svůj list. Všechny tyto formy jsou povoleny. Základní forma je výchozí bod, z kterého jsme si připravili vstup pro kalkulačku.Výsledek formy 3 je cvičný příklad, řešení příkladu 3.


 

 

Obrázek č. 2 - postupy pro místní zápis a pro import z Excelu

 

SEZNAM POLOŽEK - (box)  SEZNAM POHYBŮ NA ÚČTĚ - Po každém vložení položky anebo importu dat a následném přepočtu se zaplní box, v kterém je uveden seznam všech dodaných pohybů. Každý řádek seznamu obsahuje údaje o čase, vkladu, výběru, poplatku, úroku a výsledném zůstatku. Box nelze upravovat, lze jej ale přepočítat po jiném nastavení sazby, poplatků a hranice zůstatků. Box lze ale celý vymazat a začít od počátku.To se provede tlačítkem "Vyčistit a znovu" . Box lze automaticky zvětšovat při najetí kurzorem myši na něj, což se povolí volbou "nezvětšovat box, pokud na něj najedeme kurzorem myši" a lze v něm upravovat velikost písmen,pomocí číselného pole "velikost písma boxu".. Box je vymazán po změně volby "druh časového zápisu" a změně volby způsobu vložení dat.

Poznámka -  V boxu se objeví i automaticky nově založené řádky:  zdánlivě nevložené položky se dny číslo 30, 60 a 90 jsou uměle a automaticky vložené řádky, které tak umožní, aby byl úrok, po ukončení periody, přičten k zůstatku. Viz příklad 1.

 

REKAPITULACE  - Disponujeme těmito výsledky : "Nezapočtený úrok" do konce periody, Je to takový úrok, který nebyl připsán ke konečnému zůstatku v boxu - seznamu položek. Jedná se vždy o úrok z poslední neuzavřené periody. Pole "Zůstatek" celkem,která podává absolutní zůstatek po přičtení veškerých úroků, tedy i z poslední nezapočtené periody a všech pohybů a poplatků. Toto pole se liší od zůstatku v boxu, kde tento zůstatek nemá přičtený poslední úrok z neuzavřené periody. Poslední nezapočtená perioda je  časový úsek, v kterém ještě nedošlo k připsání úroků. Protože ale odhadujeme úroky i za tento úsek, byť neuzavřený, je samostatně tento úrok vypočítán a umístěn do pole "nezapočtený úrok".

Řádek celkových polí pod boxem pohybů jako pole počtem "dnů" celkem, "příjmy",( vklady a převody na účet) "výdaji celkem",(výběry a převody z účtu). Je zde k dispozici pole,které sčítají pouze "sesbírané" úroky na částech účtů, tedy celkem "úrok kontokorentní", "úrok běžný" a "úrok spořící", pole "poplatky" celkem.

Nejdůležitějším ukazatelem je pole "zisk", které Udává součet úroků a odečet poplatků, bez ohledu na další pohyby. Kontokorentní účet, pokud se svými úroky (zápornými) převažuje, pak je vždy ztrátou.

Další pole jako  "Průměrný zůstatek", což je vážený průměr zůstatku po celé sledované období, nám umožní sledovat, jak se vyvíjí naše ekonomická politika a Cash Flow. Pole "Úroky celkem" sčítá spořící úrok, úrok běžný, odečítá úrok kontokorentní..

Další pole jsou převzaty ze základní záložky, která nám umožní sledovat tento produkt jako jednorázový, jako kdybychom si půjčili prostředky a najednou je ve stejném období vrátili, čili jako jednorázovou investici, či půjčku. Pole "efekt1" znamená tedy přepočtenou sazbou na jednorázové úročení, pole "efekt2" - nákladovou sazbou, pole "efekt3" znamená sazbu s náklady po započtení inflace a pole "T-RPSN" znamená průměrnou skutečnou roční sazbou nákladů.

Poslední dva ukazatele je průměrný zisk - pole "zisk(+) / náklad(-) na den", což je vývoj zisku, anebo ztráty  v průměru denně, a pole "průměrná sazba všech nákladů na den" je průměrný zisk na den vyjádřený vůči průměrnému zůstatku v %

TISKOVÉ SESTAVY : můžeme tisknout sestavu SPLÁTEK , tedy pohybů na účtu a úročení účtu, výběr, podrobný výběr, varianty, a varianty na ležato. Sestava Cash Flow se netiskne. Přímý tisk je možný i tlačítkem "Vytiskni". Výběr sestav je ve boxu vlevo nahoře.

EXPORT - můžeme exportovat do Excelu jak podrobnou variantu, tak výběrovou, včetně sestavy splátek (pohybů na účtu) - ale Cash Flow exportovat nelze..Export lze provádět i tlačítkem "Exportuj do Excelu", kde je exportováno daleko více položek, na rozdíl od exportu, provedeného přes horní tlačítko "Export do Excelu". Viz cvičný soubor.

CASH FLOW - ROZBOR DALŠÍCH UKAZATELŮ  - Záložka nespolupracuje s dalšími záložkou ekonomika. Je možnost spolupráce se záložkou ROZPOČET ,  pokud jsou doplněny hlavní údaje. Kromě toho porovnáme zhodnocení příjmů a inflace nákladovou a příjmovou inflací.

PŘEVOD NA ÚROKOVOU MÍRU, MÍRU NÁKLADŮ A NÁKLADOVOST, ZÁPOČET INFLACE. - Záložka spolupracuje s dalšími záložkou "ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ". Zde jsou zpracovány míry nákladů a vstupní částku,  takže je možné zjistit, jaká úroková míra je ve skutečnosti v nákladech.

VARIANTY A TVORBA VARIANT -  ROZBOR ULOŽENÝCH VARIANT A RYCHLÁ TVORBA VARIANT- Záložka spolupracuje s možností tvořit velmi rychlé nové varianty a to přímo ze všech vstupních polí a jediným stiskem klávesy dle předem určeného kroku variantu vytvořit a následně i uložit do souboru variant.. Soubor variant můžeme exportovat. Zpětný export se u této záložky neprovádí.

 


 

PŘÍKLAD 1 

Běžný účet se spořením

Jaké bude vypadat stav účtu a jaké budou úroky, pokud tam budou během tří měsíců následující pohyby?

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O BĚŽNÝ ÚČET S DVĚMI SAZBAMI. V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZŮSTATEK NAD 20 TIS. KČ, ÚROČÍ SE SAZBA O  0,5 % VÍCE. ZÁKLADNÍ SAZBA JE 2,5 %. OBDOBÍ PŘÍPISU ÚROKŮ JE 30 DNŮ. POPLATKY SE NEHRADÍ. PŮJDE O MÍSTNÍ ZÁPIS, TEDY RUČNĚ. ZAPISOVAT BUDEME PODLE POČTU DNŮ.

JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ POHYBY v Kč : 0. den plus 10000,  po 5 dnech plus 15000, po 8 dnech minus 12000, po 7 dnech  plus 10000, po 5 dnech  minus 15000, po 11 dnech  minus 5000, po 10 dnech  plus 8000, po 12 dnech minus 1000, po 30 dnech vklad 13500, po 10 dnech výběr 12800.

A/ Jaká je rekapitulace ?

B/ Pokud budeme opakovat přepočítej, co se stane ? Vytiskni sestavu.

ŘEŠENÍ : A

1/ Nejdříve provedeme nastavení úrokových sazeb, hranicí, výši poplatků a pole, zda jde o jedinou sazbu, anebo ne.

Do pole "roční sazba pro zůst. mezi oběma hranicemi vložíme" hodnotu 2,5. Do roční sazby pro kontokorent vložíme hodnotu 0. Do pole pro roční sazbu pro zůstatek nad horní hranicí vložíme hodnotu 3,5. Pole "pouze jedna sazba" nebude zatrženo. Pole minimální zůstatek bude mít hodnotu 0. Pole horní hranice bude mít hodnotu 20000.

2/ Dále se provede nastavení denní, či roční sazby, výběr druhu dodání dat, výběr typu časového zápisu a nakonec délku periody pro připsání úroku

Bude zatržena "roční sazba". Bude zatržen "místní zápis". Z druhu časového zápisu bude zatržena volba "Počet dnů". Perioda připsání úroku bude mít hodnotu 30

3/ Zápis typu B

1. zápis , počet dnů 0, příjem 10000 a stlačit mezerník,

2. zápis - počet dnů  5, příjem 15000 a stlačit mezerník

3. zápis - počet dnů 8 , příjem 0 Kč, výběr 12000 a stlačit Enter, nebo mezerník.

4. zápis -. počet dnů 7,  příjem 10000, výběr 0 Kč  a stlačit Enter, nebo mezerník

5. zápis  - počet dnů 5, příjem 0, a výdej 15000, stlačit Enter, nebo mezerník

6. zápis - počet dnů 11, výdej 5000 a stlačit Enter, nebo mezerník

7. zápis - počet dnů 10, příjem 8000, výdej nula, a stlačit Enter, nebo mezerník.

8. zápis - počet dnů 12, příjem 0, výdej 1000 Kč a stlačit Enter, nebo mezerník

9. zápis - počet dnů 30, příjem 13500, výběr 0, stlačit mezerník, nebo Enter.

10. zápis - počet dnů 10. příjem 0 a výběr 12800.

(přepočítat lze klávesou mezerník, anebo stiskem tlačítka "přepočítat vložené", anebo stiskem klávesy Enter, pokud stojíme na poli "výběr"

Rekapitulace :  zůstatek je 10787,7 Kč, Celkem na úrocích jsme získali cca 88 Kč, z toho spořící účet měl zisk 8,7 Kč a běžný účet 79 Kč. Jedná se celkem o 98 dnů. Na vkladech bylo celkem 56500 Kč a výběrech 45800 Kč. Průměrný zůstatek je 12696 Kč. V případě jednorázového úročení jde o úrokovou sazbu 2,58. tato sazba je i po inflaci, protože jsme inflaci nezadali. Poplatky nejsou žádné a proto TRPSN je shodné s efektivní sazbou. za poslední období nebylo ještě přičteno k zůstatku v seznamu položek 13,7 Kč. . Na jeden den je v Kč zisk cca 90 haléřů. Denně získáme z jistiny cca 0,03 promile průměrné jistiny.


 

ŘEŠENÍ : B

4/ Tlačítko k přepočtu, pokud bude opakovaně stlačeno, a řádek nebude změněn, přidá poslední řádek, ve stejné podobě. Tedy konkrétně v určitém počtu dnů  a příjmu 10000 Kč. Na tištěné sestavě byly přidány takto navíc tři řádky s počtem dní 8. Viz obr. 3.

5/ Tlačítko k exportu, anebo tisku, anebo náhledu. Na obrázku číslo 3 je Vytištěná sestava k tomuto příkladu, tlačítkem "Vytiskni"

Poznámka: U zdánlivě nevložené položky se dny číslo 30, 60 a 90 jsou uměle vložené řádky, které tak umožní, aby byl úrok, po ukončení periody přičten k zůstatku.

 

Obrázek číslo 3 - Tištěná sestava pomocí tlačítka vytiskni, anebo náhled přes sestavu splátek (2)

 


 

PŘÍKLAD 2

Vkladní knížka

Jaké bude vypadat stav účtu a jaké budou úroky, pokud tam budou následující nepravidelné úložky?

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O BĚŽNÝ ÚČET S JEDNOU SAZBOU. ZÁKLADNÍ SAZBA JE 2,5 %. OBDOBÍ PŘÍPISU ÚROKŮ JE 30 DNŮ. POPLATKY SE NEHRADÍ. PŮJDE O MÍSTNÍ ZÁPIS, TEDY RUČNĚ.  ZAPISOVAT BUDEME PODLE DNŮ ČÍSLO.

JEDNÁ SE O NÁSLEDUJÍCÍ POHYBY v Kč : 0. den plus 10000,  po 5 dnech plus 15000, po 13 dnech plus 12000, po 20 dnech  plus 10000, po 25 dnech  plus 15000, po 36 dnech  plus 5000, po 46 dnech  plus 8000, po 58 dnech plus 1000, po 88 dnech vklad 13500, po 98 dnech plus 12800.

A/ Jaká je rekapitulace ?

B/ jak bude vypadat vývoj zisku, pokud budeme měnit běžnou roční sazbu po 0,1 nahoru ?

ŘEŠENÍ : A

1/ Nejdříve provedeme nastavení úrokových sazeb, hranicí, výši poplatků a pole, zda jde o jedinou sazbu, anebo ne.

Do pole "roční sazba pro zůst. mezi oběma hranicemi vložíme" hodnotu 2,5. Do roční sazby pro kontokorent vložíme hodnotu 0. Do pole pro roční sazbu pro zůstatek nad horní hranicí vložíme hodnotu 0. Pole "pouze jedna sazba" bude zatrženo. Pole minimální zůstatek bude mít hodnotu 0. Pole horní hranice bude mít hodnotu 0

2/ Dále se provede nastavení denní, či roční sazby, výběr druhu dodání dat, výběr typu časového zápisu a nakonec délku periody pro připsání úroku

Bude zatržena "roční sazba". Bude zatržen "Místní zápis". Z druhu časového zápisu bude zatržena volba "Dny číslo". Perioda připsání úroku bude mít hodnotu 30

3/  Zápis typu  A. 

1. zápis , dny číslo 0, příjem 10000 a stlačit mezerník,

2. zápis - dny číslo  5, příjem 15000 a stlačit mezerník

3. zápis - dny číslo 13 , příjem 12000 a stlačit mezerník.

4. zápis -. dny číslo 20,  příjem 10000 a stlačit mezerník

5. zápis  - dny číslo 25, příjem 15000 a stlačit mezerník

6. zápis - dny číslo 36, příjem 5000 a stlačit mezerník

7. zápis - dny číslo 46, příjem 8000 a stlačit mezerník.

8. zápis - dny číslo 58, příjem 1000 Kč a stlačit mezerník

9. zápis - dny číslo 88, příjem 13500 a stlačit mezerník.

10. zápis - dny číslo 98. příjem 12800 a stlačit mezerník

(přepočítat lze klávesou mezerník, anebo stiskem tlačítka "přepočítat vložené", anebo stiskem klávesy Enter, pokud stojíme na poli "výběr"

Rekapitulace :  zůstatek je 102723,5 Kč, Celkem na úrocích jsme získali cca 424 Kč, z toho spořící účet měl zisk 0 Kč a běžný účet 423,5 Kč. Jedná se celkem o 98 dnů. Na vkladech bylo celkem 102300 Kč. Průměrný zůstatek je 63088 Kč. V případě jednorázového úročení jde o úrokovou sazbu 2,5. Tato sazba je i po inflaci, protože jsme inflaci nezadali. Poplatky nejsou žádné a proto TRPSN je shodné s efektivní sazbou. Za poslední období nebylo ještě přičteno k zůstatku v seznamu položek 49,25 Kč.  Na jeden den je v Kč zisk cca 4,37 haléřů. Denně získáme z jistiny cca 0,26 promile průměrné jistiny.

 


ŘEŠENÍ : B

Pokud stlačíme mezerník, anebo Enter na poli "Výběr", anebo přímo tlačítko "přepočítat vložené", bude vždy přidán stejný řádek.Pokud budeme ale provádět variace, řádek nebude přidán !

4/ Přemístíme kurzor na pole skok a vložíme hodnotu 0,1. Do pole den číslo ponecháme hodnotu 98. Pole vklad bude nula. Poté klikneme na roční sazbu a vzápětí na oranžové pole. Můžeme provádět variace a vidíme, jak se vše přepočítá, bez přidaného řádku.

5/ Tlačítko k exportu, anebo tisku, anebo náhledu. Na obrázku číslo 3 je  vytištěná sestava k tomuto příkladu, tlačítkem "Vytiskni"

 


 

PŘÍKLAD 3

Kontokorent a hromadné zadání - import dat

Jaké bude vypadat stav účtu a jaké budou úroky, pokud budu stále v kontokorentu?

ZADÁNÍ:  A / JEDNÁ SE O BĚŽNÝ ÚČET S DVĚMI SAZBAMI SAZBOU.  ZÁKLADNÍ SAZBA JE 1,25 %. KONTOKORENTNÍ SAZBA = 10%. OBDOBÍ PŘÍPISU ÚROKŮ JE 30 DNŮ. POPLATKY SE NEHRADÍ. PŮJDE O IMPORT ZE SOUBORU. DRUH ČASOVÉHO VSTUPU JE DATUM. NA KONTOKORENT JSME SI NA DOBU TŘÍ ČTVRTLETNÍ OBDOBÍ (CCA 270 DNŮ) STANOVILI MAXIMÁLNÍ ZTRÁTU 100000 KČ.

A/ Jaká je rekapitulace ?

B/ Při jaké úrokové sazbě  budeme mít ztrátu 100000 Kč.?

C/ Při jakém průměrném zůstatku budeme mít ztrátu 100000Kč. Sazba kontokorentu je opět 10%?

D/ proveďte export dat zpět do tabulky Excel.

ŘEŠENÍ : A

1/ Nejdříve provedeme nastavení úrokových sazeb, hranicí, výši poplatků a pole, zda jde o jedinou sazbu, anebo ne.

Pole "pouze jedna sazba" nebude zatrženo.Do pole "roční sazba pro zůst. mezi oběma hranicemi vložíme" hodnotu 1,5. Do roční sazby pro kontokorent vložíme hodnotu 10. Do pole pro roční sazbu pro zůstatek nad horní hranicí vložíme hodnotu 0.  Pole minimální zůstatek bude mít hodnotu 0. Pole horní hranice bude mít hodnotu 0.

2/ Dále se provede nastavení denní, či roční sazby, výběr druhu dodání dat, výběr typu časového zápisu a nakonec délku periody pro připsání úroku

Bude zatržena "roční sazba". Bude zatržen "Import z Excelu". Z druhu časového zápisu bude zatržena volba "Datum".  Perioda připsání úroku bude mít hodnotu 30

3/ Otevření souboru - Provedeme pomocí tlačítka dole na kraji záložky "Otevřít soubor Excel"  - bude tak otevřen dialogový box pro otevření souboru Excel. Otevřeme soubor  "C:\Bohemius\tabulky Excel\priklady\uroceni uctu". Z listu si vybereme formu3. Jde tedy o tři sloupce s nadpisem , datumem, vklady a výběry.

Vyberou se buňky C8 až E31., včetně nadpisu. Na formuláři bude tedy zatrženo "import s nadpisy"

4/ Tlačítkem "Importuj z Excelu" - se provede import dat do paměti počítače. Pro import dat je nutné, aby sestava v souboru Excel byla přizpůsobená pro import. Sestava se muže skládat pouze ze dvou, anebo tří sloupců. Mezi řádky nesmí být mezera. Mezi sloupci nesmí být také žádná mezera. Pokud se sestav v souboru Excel skládá ze tří sloupců, musí být v prvním sloupci zásadně časový údaj. ve druhém sloupci musí být příjmy a ve třetím sloupci musí být výdaje z účtu. Časové údaje musí odpovídat vybrané volbě Tedy musí být ve sloupci buď být pořadí dnů, nebo počet dnů, anebo datumy. Pokud tomu tak nebude, bude generována chyba. Pokud se rozhodneme pro import o dvou sloupcích, tak skladba údajů je taková, že v prvním sloupci je opět zásadně časový údaj a ve druhém sloupci je příjem anebo výdej. Výdej se odlišuje tak, že je označen znaménkem minus. Pokud je tedy ve druhém sloupci údaj 10000, tak to je vklad 10 tis. Kč, pokud je tento údaj s minusem, je tento údaj brán jako výběr, anebo platba z účtu

V našem případě jsou data připravena v pořádku..

Pole "import s nadpisy" slouží k označení, že pokud si vybereme pole k importu a v prvním řádku jsou nadpisy. Tyto nadpisy pak nebudou brány v úvahu. Pokud nebudou ve výběru nadpisy, je nutné, aby toto pole nebylo vybráno, protože je pak ignorován první řádek.

Po otevření souboru a po importu dat se doplní pole "název souboru", "název listu" a "rozsah". Kromě toho bude doplněn "počet pohybů". To je vlastně počet řádků sestavy. Lze nastavit, zda bude import proveden s a nebo bez řádků. Doplnily se tedy údaje "C:\Bohemius\tabulky"Excel\priklady\uroceni uctu", dále "forma3" a rozsah "$c$8:$e$31". Počet pohybů se doplnil na 23.

5/ Je nutné stlačit tlačítko "Přepočítat import". Bude doplněn box se všemi řádky, kde budou údaje doplněny o zůstatek, poplatky a úrok.

Rekapitulace :  zůstatek je 315023,55 Kč, Celkem na úrocích jsme ztratili cca 38476 Kč, z toho spořící účet měl zisk 0 Kč a běžný účet 303,35. Kč. Jedná se celkem o 269 dnů. Na vkladech bylo celkem 2412000 Kč. Průměrný zůstatek je -498703 Kč. V případě jednorázového úročení jde o úrokovou sazbu 10,47%. Tato sazba je i po inflaci, protože jsme inflaci nezadali. Poplatky nejsou žádné a proto TRPSN je shodné s efektivní sazbou. Za poslední období nebylo ještě přičteno k zůstatku v seznamu položek 5399,92 Kč.  Na jeden den je v Kč ZTRÁTA cca 144 KČ . Denně ztratíme z jistiny cca 0,0391 procenta průměrné jistiny = cca 0,4 promile.


 

ŘEŠENÍ : B  Při jaké úrokové sazbě  budeme mít ztrátu 100000 Kč.?

Nejdříve provedeme nastavení kroku a to na 0,1. Pak klikneme na pole s kontokorentní sazbou roční. Pak opět překlikneme na oranžové pole. Můžeme použít i kolečko myši. Vidíme, že každý krok činí prohloubení ztráty o cca 410  Kč. Pak při původní ztrátě 38476 a 10%  potřebujeme ještě 61524 Kč další ztráty. To činí 61524/410 = 150 kroků. Při kroku 0,1 to činí 15%. Tedy kontokorent by musel mít roční sazbu 25%.A skutečně, pokud provedeme varianty dále, zastavíme se na 25,1 % a ztrátě 100097 Kč.

ŘEŠENÍ : C  Při jakém průměrném zůstatku a původní úrokové sazbě 10%  budeme mít ztrátu 100000 Kč.?

Pokud jsme potřebovali zvýšit sazbu na 25,1%, Pak jsme zvedli sazbu přibližně 2,51 x . Zůstatek tak můžeme zvýšit také 2,51 x, což představuje   původní zůstatek - 497703 Kč x 2,51 = 1 mil a 252 tis. Kč. Znamená to ztrátu denně 143,6 x 5,1 = 732,36 Kč .

ŘEŠENÍ : D  Export do původního souboru.

6/ Tlačítko k exportu, anebo tisku, anebo náhledu. U exportu bude proveden zpětný export zpracovaných dat do stejného souboru, odkud byl proveden původní import.Je nutné pouze stlačit tlačítko "Exportuj do Excelu" . Tento export je uložen ve stejném souboru.

Viz cvičný soubor