Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonE

formulář ekonomický a bankovní

základní popis modulu ekonomika  -  8základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formuláře - TISK a EXPORT - příklady


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 MOŽNOSTI FORMULÁŘE EKONOMIKA - CASH FLOW

Nejzásadnější otázka pro manažera - čerpat úvěr a uvázat se, anebo nakoupit za své vlastní prostředky materiál a prostředky, ale snížit si stav financí pro obrat?

CASH FLOW - tato záložka je o hospodaření s CASH FLOW. ZAPOČTENÍ VŠECH ČINITELŮ DO CASH FLOW, DO FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ SE ZAPOČÍTAJÍ DANĚ, ODPISY, ZÁLOHY, ZISKOVOST a inflace nákladová, i příjmová . VÝSLEDKEM  ANALÝZY FINANČNÍCH TOKŮ JE ROZBOR , ZDA SE PRO POSUZOVATELE FINANČNÍHO PRODUKTU  PRODUKT VYPLATÍ Z HLEDISKA ÚSPORY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ.

PRO PŘÍJEMCE ÚVĚRU MUSÍ BÝT TEDY VÝSLEDEKM KLADNÉ CASH FLOW, COŽ ZNAMENÁ, ŽE BYLO VÝHODNĚJŠÍ SI FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZAPŮJČIT.

PRO POSKYTOVATELE ÚVĚRU JE NUTNÉ, ABY VÝSLEDNÉ CASH FLOW BYLO ZÁPORNÉ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ TEDY NA PRODUKTU PRODĚLAL.

Výsledkem práce s touto záložkou je fakt, že si manažer sám určí podmínky, za kterých se mu produkt vyplatí a to s ohledem na další hospodaření.


FORMULÁŘ SE ZABÝVÁ TĚMITO UKAZATELI  A NÁSTROJI

Vstupní ekonomické základní údaje - Vstupní údaje pro výpočet zisku - Výstupní údaje dani a zisku A - Výstupní hlavní údaje B - Výstupní hlavní údaje C Sestava Cash Flow a ovládací prvky - Výstupní údaje Cash Flow na záložce ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ.

 

Obrázek číslo 1 - záložka ekonomiky - Cash flow

 

 

Vstupní ekonomické základní údaje - Základní údaje pro výpočet daní a odpisů. První pole "Z toho nedaňové výdaje" znamená, jaká částka z úvěru bude použita na nedaňové výdaje.: nedaňovým výdejem je považována vše, co se nebude zahrnovat do základu daně. V nedaňových výdajích nebude započítáno DPH. Částka DPH je také nedaňovým výdajem, ale v podstatě jde o prostředky, které se vrátí ihned zpět. K tomu slouží pole " Z toho pak nákup v DPH.".  Výpočty s částkou jsou tedy trochu jiné. Obě pole snižují daňový základ pro výpočet daně, která je kladným příjme pro příjemce úvěru.K zadání daňové sazby je třetí pole a to "daňová sazba z příjmu v %". Pokud je daň progresivní, je nutné odhadnout průměr uhrazené  daně ze zisku v %. Na základě těchto údajů zjistíme daň, která nám - ale až v následujícím roce snižuje náklady na produkt a tedy zvyšuje Cash Flow. Do daňových základů jsou započteny i úrok a platby poplatků ze základního formuláře.

Druhou skupinou základních vstupních údajů je zápis mimořádné zálohy, anebo akontace. Rozdíl mezi mimořádnou zálohou a akontací spočívá v tom, že mimořádná záloha snižuje jistinu úvěru. Může a nemusí být o tuto částku následně snížen poplatek za uzavření úvěru. To se nastavuje  v poli "Poplatek z celé jistiny" v záložce "Nastavení formuláře". Akontace slouží pouze jako jakási pojistná .záloha a do splátek se nezapočítá, maximálně na konci splátek se částka započte místo splátek posledních.Slovo akontace tedy není velmi často používáno i samotnými zaměstnanci leasingové společnosti správně. Pole "Mimořádná splátka, anebo první splátka" tedy na rozdíl od pole "akontace, nezapočtená do splátek" snižuje jistinu úvěru.

Třetí skupinou základních dat jsou údaje o odpisech. Z úvěru je možné zakoupit předmět, anebo více předmětů a proto odpisy nemusí být pro každý předmět shodné.Pole " odpisy celkem" tedy zvyšují náklady, z kterých se následně vypočte daň,. tato daň se vrací jako Cash Flow až v následujícím roce, protože umožní vrátit částečně prostředky, které je nutné hradit v rámci úvěru. Do pole " Odpisy celkem" se dávají náklady na odpisované prostředky a jejich pořízení. Pole tak udává hodnotu odpisů z prostředků, a které jsou současně nakoupeny v rámci financí díky finančnímu produktu, jako jsou úvěry, leasingy a jiné druhy půjčky financí.Pole "Odpisy první rok" obsahuje součet všech odpisů za první rok, pořízených za prostředky tohoto finančního produktu. Pole "počet let odpisů" je průměrný počet let odpisů celkem.

Upozornění, protože v podstatě nás zajímá Cash Flow nyní a v nejbližších letech, pro účely Cash Flow se počítají odpisy pouze do konce roku produktu.Cash Flow se počítá tedy vždy i pro následující rok, vzhledem k nákladům z produktu, které se daňově projeví až další rok.Pole "prům odpis pro další roky" je vypočteno z dodaných údajů a je tak podkladem pro snížení základu daně.   

Vstupní údaje pro výpočet zisku - Pro ziskovost vložených prostředků v rámci podnikání je možný nejjednodušší způsob a to je podíl zisku na příjmech, nebo nákladech. My zde zisk počítáme na základě příjmů. Zisk je rozdílem příjmů a nákladů. Pokud je příjem vyšší, než náklad, musí být tedy vložené prostředky do nákladu nižší. Ziskovost v tomto případě je podíl příjmů a zisku, což nám říká, kolik z tržeb jsme dokázali ušetřit. tedy kolik zisku je na jedné Kč tržby. Poznámka : Zisk musí být před zdaněním a odpisy, protože se jedná o Cash Flow výpočet. odpisy snižují ziskovost, ale nepromítnou se do hotových peněz. tam se projeví až nákup odpisovaných prostředků, které se kupují ale až po zdaněném zisku.tedy rozděleného zisku.Pole "Průměrná roční tržba" tak obsahuje střední hodnotu dosavadních tržeb z poslední roční období. Dost záleží na správném výpočtu, a jakou hodnotu uživatel uvede, protože ze ziskovosti se počítá pak ušlý zisk, anebo získaný zisk díky nabytým financím.Pole "Uvažovaný roční zisk před zdaněním a odpisy" by měl být taktéž správně vypočítán.

Výstupní údaje dani a zisku A - Po stisku tlačítka "Přepočítej"  - se provede výpočet základních výpočtů a ročního Cash Flow. Pole "CF daňové k jistině v %" vypočítá, úsporu v % za dobu celého produktu k jistině.ˇ5íká nám,kolik jsme ušetřili vˇ% z jistiny. Pokud poměr celkem k úhradě a jistiny činí 1,16, tedy 16% ú nákladů navíc, pak při hodnotě 9,29 to znamená, že jenom daně nám snížily hodnotu navýšení ze 16% na 5,71%..Pole "CF daňové v % k úhradě celkem" se vztahuje k součtu nákladů a jistiny,tedy hodnotíme podíl na celkovém toku financí, které se měly uhradit. Toto procento musí být menší, než je předchozí ukazatel.Ukazatel nám říká, kolik % hrazených prostředků zpět ušetříme díky dani.K této skupině ukazatelů patří i ukazatel ziskovosti. ten je vypočte právě na základě hodnot celkových příjmů a celkových zisků. Ziskovost nám říká, pro naše účely, kolik Kč z tržeb ušetříme za rok do nezdaněného zisku bez odpisů. Pokud ušetříme na každé jedné Kč 25 haléřů, pak z 1 mil. Kč obratu to bylo 250 tis. Kč a to je už pak znát. Pokud jsme si půjčili 500000 Kč, pak jsme ušetřili svých peněz za 500000Kč  tedy 125 000 Kč, které tak mohly být nazpět dány do podnikání firmy. Díky cash Flow jsme získali nové prostředky, půjčka se nám tak vlastně mohla i vyplatit. Pokud neznáme příjmy a výdaje, a neumíme stanovit zisk, je tu k dispozici pole " procentní zisk na 1 Kč příjmů za 1 rok. a pod ním pole "zadaný" " Tento procentní zisk můžeme sami zadat, ale pozor, je velice důležité odhadnout správně takový zisk, protože jen tak si stanovit vysoké procento ze zisku znamená špatně odhadnout vývoj své finanční situace.Aby výpočet provedl zohlednění na náš vložený ukazatel zisku v %, je nutné mít zatrženo pole u slova "Zadaný".. Pokud nebude toto pole zatrženo, bude proveden výpočet dle dodaných příjmů a zisků celkem.tedy dle pole "Vypočtený"

Výstupní hlavní údaje B - Tyto údaje jsou pod kalendářem Cash Flow a jedná se o dva ukazatel a to pole "procent získaného ročního CF na jistinu". Toto pole nám sděluje, kolik procent ročně průměrně podle jistiny jsme získali díky půjčce. Ve skutečnosti jsme si pořídili půjčku s menší úrokovou sazbou než sazbu, jaké vydělaly naše vlastní uvolněné prostředky. Proto je v tomto případě pro nás úvěr výhodný. Aby byl úvěr výhodný, je nutné, aby tento ukazatel byl kladný. Částka 8,81 % znamená, že jsme průměrně ročně na jistinu získali 8,81 % navíc, než nás stál úvěr. Tento ukazatel lze poměřovat s čistým ročním procentem nákladů. Získané CF je ale již čisté CF i po úhradě všech nákladů a je to to,co nám zbylo. Pokud tedy T-RPSN bylo 5,85 % na jeden rok a ukazatel "procent získaného ročního CF na jistinu" byl 8,81%, pak jsme oněch  5,85 procent uhradil a navíc šli do zisku o 8,,81%. hrubé Cash Flow bylo tedy 8,81+5,85 = 14,86 % na jistinu. Obdobně lze uvažovat podle ukazatele "procent získaného ročního CF na jistinu, úrok a náklady celkem. takový ukazatel lze poměřovat s poměrem nákladů celkem základního formuláře, což je 1,16. při 4 letech výpočtu CF a hodnotě 7,61% ( (3+poslední daňový rok) pak se jedná o 4z hlediska CF celkem 4 x 7,61%, čili zhodnocení financí vzhledem k úhradě celkem o 30,44%.

Výstupní hlavní údaje C  -  (Ukazatelé s největšími čísly.)  -  Ukazatel "Podíl celkového čistého CF a nákladů na úvěr v % = čistá efektivita"  nám sděluje . kolik % jsme na operaci za dobu produktu na tom ve skutečnosti vydělali, v našem případě 30%., zatímco náklady byl 16%. Hrubý výdělek tak byl 46%. Vyjádřeno ve finanční hodnotě na Kč nám sděluje ukazatel "získané EF 4 Cash Flow za celé období". Hodnota CF 4 nám sděluje efektivitu z Cash Flow. Pole " získané EF 4  CF za první rok" nám sděluje, kolik prostředků jsme si vydělali za první rok. Právě první rok je pro nás nejbohatší a právě poslední rok je v našem jednorázově spláceném produktu nejbolavější. první rok je tedy jakýmsi "koněm" pro výdělek zisku. Ukazatel "Získané EF CF4 průměrně roční  + 1 rok" nám sděluje průměrný roční příjem, který není vyvážen a je potřeba si na to dát pozor.

Sestava Cash Flow a ovládací prvkyJedná se o sestavu, kdy jsou vypsány všechny roční pohyby peněz. Při třech letech produktu to jsou 4 roky, protože 4. rok nám přináší ještě zisk z roku třetího a z odepsané daně.Sestava nám sděluje informace za každý jednotlivý rok produktu o pohybu peněz, nákladech, úspoře na daních, splátce, současného CF ( t.j. CF, které nám dle ziskovosti něco vydělá = základ pro výdělek z obratu navíc),  pohybu CF za rok a konečného zůstatku zisku CF ke konci roku. Pokud je CF záporné, je vhodné pro poskytovatele úvěru, jinak je vhodné pro příjemce úvěru. Sestavu lze prohlížet po řádcích. Po výběru sestavy (KLIKNUTÍ TLAČÍTKEM MYŠI) se dole místo dvou ukazatelů objeví podrobná informace o jednotlivém roku. Současně je viditelné zatrhávací pole "zavřít", pomocí kterého informační pole můžeme zavřít.

 

Výstupní údaje Cash Flow na záložce Základní formulář.  

Pole získané roční CF v % na jistinu - Ukazatel se pouze promítá do této záložky z pole procent získaného ročního CF na jistinu - dává výši skutečného zisku, či ztráty za provedení finančního produktu.Tento ukazatel by měl být pro příjemce úvěru  kladný.  Pro poskytovatele úvěru by měl být naopak záporný. Získané CF jsou vlastně prostředky, které jsme získali na základě uskutečněného produktu. I přesto, že úvěr obdržíme, můžeme na tom získat, protože Cash Flow v sobě zohledňuje odečteno daň z úroků, odečtenou daň z odpisů, a především se navyšuje o zisk, vytvořený tím, že  uspořené finanční prostředky, které jsme získali úvěrem, místo toho, abychom je utratili hotové. jsme zhodnotili svým obratem výrobků, či služeb. Aby tedy Cash Flow bylo kladné, je nutné, aby ziskovost z uspořených hodnot, daň na odpisech a úrocích převýšila výši nákladů, úroků a splátek jistiny. Práce s Cash Flow je na příkladu zde.. Cash Flow v tomto ukazateli není diskontované inflací.

Pole diskontované Cash Flow v % navazuje na pole Cash Flow v %. Určitým způsobem (diskontování Cash Flow je několik způsobů) se diskontuje Cash Flow právě o inflaci nákladovou.To znamená, že Cash Flow z produktu pro příjemce úvěru inflace znehodnocuje.V tomto případě je znehodnocení paradoxně i pro příjemce úvěru, protože nákladová inflace zvyšuje ceny pro obě strany a tak budou mít obě strany méně prostředků na další nákupy majetku. Nákladová inflace tak znehodnocuje Cash Flow a v podstatě, čím dříve lépe, tím lépe.Našem případě tak dva roky inflace po 3,5% znamená snížení Cash Flow budoucích prostředku v dnešní hodnotě na 8,42% ztráty pro příjemce úvěru a pro poskytovatele to je snížení zisku.

Pole procentní změna vzhledem k budoucím příjmům. zde se započítává inflace příjmová, ale přes veškeré měsíční příjmy za celé období. Tyto příjmy se nastavují v záložce "Rozpočet" . je nutné zadat měsíční příjem a také zadat výši příjmové inflace.Díky příjmové inflaci rostou příjmy měsíční. Navýšení budoucích příjmů je v poli "nárůst v Kč v budoucích příjmech" a pro nás to znamená, že dlužník lépe splácí s vyšší příjmovou inflací. Příjmová inflace se zjistí z příjmové inflace odhadem, dle státních ukazatelů jako nárůst mzdy, anebo si zjistíme příjmovou inflaci tak, že si spočítáme vývoj mezd za poslední léta a odhadneme další vývoj mezd. U podnikatel se pak příjem má rovnat nákladové inflaci.Pokud ale inflace jeho produktu stoupá, je ve výhodnější pozici a mlže si zadat vyšší příjmovou inflaci.Pole procentní změna .... se vypočítá tak, že zjistíme výši nárůstu příjmu za dané období a odečteme tento nárůst od nákladů na produkt. Zjistíme tak, kolik jsme tratili, anebo získali na finančním produktu. U dlužníka je záporná částka ztrátou. Pokud bude tedy roční příjem 750000, tak při příjmově inflaci bude poslední příjem mít hodnotu. 807688 Kč třetím, posledním rokem produktu. Za tři roky produktu budeme mít celkem na příjmech při inflaci 2,5% hodnotu 2 364 386 Kč. Celkový nárůst příjmů bude tedy 2 364 386 Kč minus 3 x 750 000 Kč. To činí rozdíl 114387 Kč. Pokud odečteme náklady na úvěr,  78955 Kč pak je nárůst 34432 Kč.To po 3 letech produktu činí 1,58 % a na rok to činí 0,53 % z celkových budoucích příjmů. Ukazatel nám tedy sděluje, Jak pokryjeme náklady prostou inflací příjmovou. V tomto případě ano. Činitelem č. 1 je příjmová inflace a výše příjmu za období..tento ukazatel nám sděluje také, jak příjmová inflace nám pomůže při rostoucích tržbách při určitém tempu.

Pole  výsledný zisk v % na 1 rok je vypočten jako (zisk z nárůstu příjmů) minus náklady na produkt lomeno počet let. Záporné procento sděluje dlužníkovi, že si nemá půjčovat, pokud nemusí, protože úvěr je nevýhodný. Tento ukazatel je součtem ročního zhodnocení z Cash Flow a zhodnocení z budoucích inflačních příjmů.Jedná se tedy o hodnotu budoucích peněz a budoucího procenta.

 


Tisk a Export kalendáře CASH FLOW

Tisk sestav Cash Flow je možný po výběru sestavy s názvem "Sestava Cash Flow 2 (1)" v rozvíracím boxu sestava, anebo tlačítkem "Nastavit tiskovou sestavu"

Poté je nutné stisknout tlačítko "Náhled", anebo "Tisk"

Splátky je možné exportovat do Excelu. Je v však nutné v prvním rozvíracím boxu vybrat druh exportu pod názvem "Export Cash Flow - toků peněz ". Poté je nutné stlačit tlačítko pro Export do Excelu.


 

příklady

Příklad č. 1 - cash flow u Produktu jednorázové úhrady

zadání : složené úročení - počet let 3, jistina 500 000 Kč, roční sazba 4,67%, 1% nákladů. - příjem roční 750000 - roční období - roční (rozpočet) průměrný příjem 750000 Kč (ekonomika) - měsíční náklad 220 Kč. inflace nákladová 3,5% - inflace příjmová 2,5% - vnitřní výnosové procento 2,1% - nedaňové výdaje 380 000 - sazba daně 20% - DPH 41666 kč - mimořádná splátka 50000 - akontace - 50000 - odpisy celkem 355 000 - odpisy 1. rok 125000 - roční zisk 125000 - maximální procento rozpočtu 25% - počet let odpisů = 8

úkol:  vypracovat CASH FLOW kalendář. provést vyhodnocení , pokud jde o obdržení úvěru - připravit sestavu a připravit export.

V MENU - Přepni na akci, zvolíme  produkt Složené úročení -,V rozvíracím poli vpravo pod tlačítkem "Zavřít" zvolíme "Vypočítej úrok a ostatní ukazatele". Do pole jistina zadáme částku 500000, nastavíme roční období -  zadáme roční sazbu 4,67 % .Pro počet let zadáme 3 roky.    Ponecháme období na délku 365 dnů.v poli "délka roku"  Pozor, pole úroková sazba období, a pole počet období a pole od-do nemusí být vyplněno. Pokud je vyplněno, tak je  počet období také 3 a úroková sazba období také 4,67.  Pole "Období úrokové sazby" ponecháme na "skutečném počtu dnů" . Počet desetinných míst zadáme na  2. Měsíční náklady budou 220 Kč. Procento z nákladů bude 1%. Výše inflace bude 3,5. Výše příjmové inflace bude 2,5. Výše rozpočtu v záložce rozpočet  bude 750000, počet let odpisů bude 8.. Výše průměrných ročních příjmů v záložce ekonomika bude 750000. ., vnitřní výnosové procento

 bude 2,1%, nedaňové výdaje budou 380000, sazba daně 20%, DPH 41666 Kč, mimořádná splátka 50000, akontace 50000, pole odpisy celkem bude mít hodnotu 355000 a pole pro první rok odpisů zadáme 125000. Roční zisk pod pole příjmy (průměrná roční tržba) bude 125000. Maximální procento z příjmů bude 25% .

Na obrázku č. 2  je vidět zadání a výsledky k příkladu u "Základní záložky". Na obrázku č. 3  je vidět zadání a výsledky k příkladu u "Rozpočet"

 Na obrázku č. 4  je vidět zadání a výsledky k příkladu u "Ekonomika"

 

 

Obrázek č. 2 - zadání záložky "Základní formulář" k příkladu č. 1

 


 

Obrázek č. 3 - zadání záložky "Rozpočet" k příkladu č. 1 -

( Formulář je pouze ilustrace, dnes je jeho vzhled aktualizován - jde nyní pouze o hodnoty)


 

Obrázek č. 4 - zadání záložky "Ekonomika" k příkladu č. 1

 

Výsledek :

HLAVNÍ ÚDAJE : Výše poměru mezi úhradou zpět a jistinou je 1,16. - Procentní sazba nákladů roční = 5,85 % . Celkem je potřeba uhradit 578955 Kč.

EKONOMIKA : Na daních je celková úspora v % k jistině 5,48%. Zisk z koruny je vypočten na 16,67% . Dále vidíme, že celkové čistě CF je 29% za celkové období.Celkový zisk CF  je 169121 Kč celkem za tři roky. Průměrný zisk v CF na jistinu = 8,46 %. To znamená, že získáme celkem 8,46 %. V podstatě výsledek v CF je - 8,46 TRPSN  . Dá se říci , že jde o 8,54 % v TRPSP - roční procentní sazbě příjmů. Pro ilustraci (Taková definice není ještě zavedena.)

ROZPOČET : Výše navýšení budoucích příjmů celkem je 114 387 Kč.  Náklady celkem jsou 78955 Kč. Navýšení budoucích příjmů oproti příjmům je 35432 Kč.. - Celkový navýšený čistý příjem v % k budoucím příjmům je 1,58 %.

HLAVNÍ ÚDAJE  - :

Získaný zisk Cash Flow roční na jistinu je 8,46 %.  Interpretace :  -  Úvěr je výhodný a získáme na hotových prostředcích ročně v průměru okolo 10%. oproti jistině.

Získaný diskontovaný zisk v % = 7,63 %. I po započtení inflace je zisk v CF na produktu vysoký. Produkt se nám vyplatí.

Získaný zisk na příjmové inflaci je 0,53%. Celkový zisk po započtení nákladové i příjmové inflace je 8,16%.

 

Úkol 2 - Najdi nejmenší hodnotu ročního uvažovaného zisku před zdaněním (záložka ekonomika) , kdy je z hlediska výsledného zisku v %(poslední hodnota záložky Základní formulář) po započtení inflací kladný. Proměnná y = snížení zisku .Hledáme pomocí kolečka myši.

Skok = 1000 Kč. Budeme tedy snižovat Zisku o hodnotu 1000 Kč.

Postup : Najedeme na pole "Ročního uvažovaného zisku před zdaněním (záložka ekonomika) ". Klikneme na něj.pak klikneme na malé oranžové  pole . Poté.  "Výsledný zisk v % na 1 rok."  Pak překlikneme na záložku "Základní formulář" Poté přetáčíme kolečkem myši až, se ve sledovaném poli objeví poslední kladná hodnota a to 0,01..Zisk se zastaví na hodnotě 46 000 Kč. Produkt není ztrátový ani při ztrátě Cash Flow 13 598 Kč, protože v Cash Flow se příjmy nediskontují, pouze v záložce "rozpočet" se navyšují příjmy.

Odpověď : Nejnižší možný zisk v nastavených podmínkách, aby úvěr nebyl ztrátový jako finanční řešení, je roční zisk 46000 Kč. To znamená 6,14 % ziskovosti na Tržbách, při 2,5 % inflace příjmové, 3,5% inflace nákladové, 1 % poplatku, 220  Kč poplatku měsíčně, 4,67 % úrokové sazby.

Tisk tohoto příkladu je možný po výběru sestavy s názvem "Sestava splátek 3 (2)" v rozvíracím boxu sestava, anebo tlačítkem "Nastavit jako sestavu"

Poté je nutné stisknout tlačítko "Náhled", anebo "Tisk" Výsledná sestava je uvedena na obrázku č. 2

Export do Excelu. Je  nutné v prvním rozvíracím boxu vybrat druh exportu pod názvem "Export splátkového kalendáře". Poté je nutné stlačit tlačítko  Export do Excelu.