Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonf

formulář ekonomický a bankovní

základní popis modulu faktura  -  5základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formuláře - penalizace a příklady, eskont a příklady, diskont a příklady


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘE

Na kolik vyjde tato nesplacená faktura? (Penále) - Spočítám (si) penále dle domluvené nebo nastavené sazby i s postupným splácením faktury. O kolik přijdu (o Eskont a o poplatky), pokud si nechám zaplatit fakturu, co nejdříve před splatností a kolik získám, pokud  dostanu slevu, ale zaplatím ihned ? (Diskont )

FAKTURA - tato záložka umí spočítat penalizaci z faktury, při jakýkoliv úhradách. Částečně před splatností, po splatnosti. Umíme automaticky dodat dnešní datum a dopočítat splátku k dnešnímu dni.Umíme velmi rychle pracovat znovu od počátku. Splácení si můžeme během jednotlivých vkladů prohlédnout. Pro penalizaci umíme spočítat Cash Flow, jak se vyplatí, anebo nevyplatí sazba penále. Umíme spočítat průměrné náklady faktury na penále a rozhodnout se, zda se vyplatí, či nevyplatí se trochu pozdržet s platbou.K dispozici je i přehled splácení a dokonce rozdělená pro jednotlivá pololetí, včetně jednotlivých úroků, sazeb a částek celkem.

ESKONT - pokud si budeme chtít nechat fakturu uhradit dříve, před splatností, můžeme si předběžně propočítat eskont a poplatky za akci., kolik si , většinou banka, ponechá jako provizi. Můžeme rychle modelovat varianty, kdy se nám eskont vyplatí, včetně poplatků. K dispozici máme opět možnost vše analyzovat přes celkovou úrokovou sazbu, i Cash Flow.

DISKONT -  pokud obdržíme slevu, dostaneme ji v procentech z celé částky, bez i s DPH, záleží na poskytovateli slevy. My umíme rychle generovat podmínky tak, aby nám podmínky vyhovovaly co nejvíce, tedy, aby vypočtená roční sazba byla výhodná za cenu dřívější platby ( a tím snížení Cash Flow).

Výsledkem práce s touto záložkou je zjištění, kdy se nám vyplatí pozdržet (ne nadlouho samozřejmě) úhradu faktury(penále), anebo, kdy se nám vyplatí si zaplatit ihned ( diskont) fakt, anebo, kdy se nám vyplatí si nechat zaplatit fakturu ihned (eskont)


FORMULÁŘ SE ZABÝVÁ TĚMITO UKAZATELI  A NÁSTROJI

Ovládací prvky společné - Vstupní popisné základní údaje - Vstupní společné údaje pro výpočet - Společné výstupní údaje - Prvky penalizace - Prvky Eskontu  - Prvky Diskontu

 

obrázek č. 1 - Záložka faktura - nastavená  penalizace

 

Ovládací prvky společné - Tlačítko "Nastav tisk" - Pomocí tohoto tlačítka je vybrána znovu sestav, patřící k tomuto produktu. Současně bude znovu připraveno nastavení řádků této sestavy. Toto tlačítko je tedy užitečné pro znovunastavení sestavy. Pokud je sestava již nastavena, lze přikročit přímo k tisku, náhledu, anebo přímo vstoupit do záložky "Nastavení tisku", anebo záložky "Nastavení tisku řádků" Přepínací pole "Výpočet penále", kde definujeme znovu nastavení produktu pro výpočet penále. Záložka tak bude připravena pro zpracování penále a funkce diskontu a eskontu budou zablokovány. Přepínací pole "Výpočet eskontu" zajistí aktivaci produktu pro výpočet srážky z úhrady faktury, spolu s poplatkem, za dřívější úhradu (nám), ze strany banky , tzv.. eskontu. Zatrhávací pole "Výpočet diskontu" přenastaví záložku na zpracování poskytnuté slevy - diskontu při úhradě ihned, anebo při množstevní slevě . Zaškrtávací pole - "mazat ostatní náklady na jiných záložkách" určuje, aby se veškeré údaje s náklady při výpočtu vymazaly. Doporučuji však tak pouze pro první výpočet, protože,pokud si zadáme některé údaje do Cash Flow a Rozpočtu, můžou být smazány a a záložky budou špatně počítat.

Vstupní popisné základní údaje - Vstupní popisné údaje se objeví v záhlaví tiskové sestavy . Jsou to "VS", "IČO" , "DIČ - VAT". To jsou textová pole, které nejsou povinně vyplnitelná, avšak jsou vždy v případě vyplnění uvedena v záhlaví sestavy "Eskont" - "Diskont" - "Penalizace". Další textová pole "datum plnění" a pole "datum vystavení" je možné vytisknout  též do záhlaví. Zda budou vytištěna, je dáno zaškrtnutím pole "tisknout další"

Vstupní společné údaje pro výpočet - Tyto údaje jsou společné pro všechny tři druhy výpočtů.Pole "Datum splatnosti" je důležité pro možnost výpočtu penalizace, dále pro (výpočet) počet dnů, o kterou byla dříve nám uhrazena faktura, anebo pro počet dnů, pokud jde o okamžitou úhradu, o kolik dříve jsme si uspíšili. Počet dnů má vliv na přepočet úrokové sazby roční..Pole "Výše faktury, včetně DPH"  nám slouží k určení základu, z kterého budeme počítat eskont, diskont a penalizaci. Při diskontu je možné pracovat s fakturou bez DPH. DPH ale samozřejmě nebude dopočteno. Pole "poplatek za upomínku, nebo eskont " je pole, kdy platíme dále za další služby, jako je vyhotovení této služby, atd.

Poznámka: tlačítko na „přepni na dohodnutou sazbu byla zrušena“.  Možnost výpočtu dle reposazby zde v tomto výpočtu není a byla zrušena od 10.11.2012. Vývoj reposazby , viz horni tabulka, byl zde zrušen.

pozor, poplatek  je nutné vložit jako první údaj, ne až během zápisu plateb ! .  jinak bude poplatek ignorován.

V tomto poli jsou všechny poplatky, které nám byly dále v souvislosti s tímto produktem naúčtovány. Pole "obecně splatnost dní (faktury)" je pole, které stanoví obecnou splatnost. Platné pro diskont a eskont. Pokud nebude pole vyplněno, bude u eskontu využito jeho pole splatnosti - pole "počet dnů do splatnosti eskontované faktury", které má přednost před polem obecným. U výpočtu diskontu je obecné pole doby splatnosti povinně vyplnitelné. Pokud je poskytnuta sleva z důvodu množstevního, pak  je možné zadat do doby splatnosti jeden den, protože, je to skutečný zisk během jediného dne. Zde bude roční sazby značně vysoká. Pokud je obchod uskutečněn v jednom dni, pak logicky nebylo zhodnocení provedeno cca 10% za rok, ale třeba 20% ihned během jediného dne. Mezi společný vstupní prvek se počítá i textové pole (pod diskontem) , které může popsat produkt, či sestavu. Aby se tento popis vytiskl, je nutné zaškrtnout pole "vytiskni textové pole"

Společné výstupní údaje - jedná se o pole "denní úroková sazba", která je vypočtena v případě eskontu, diskontu a penalizace přes repo-sazbu. V případě penalizace přes domluvenou sazbu je právě toto pole jako vstupní, kam se zadá penalizační sazba. V ostatních případech bude pole dopočteno. pro upřesnění je možné zvýšit počet desetinných míst. Pole "počet všech dnů" je přeneseno z jednotlivých výpočtů, u penalizace počet dnů s každou splátkou vzrůstá. Pole "Vypočt. roční sazbu v %"  je výpočet přes denní sazbu zpět. Toto pole je důležité proto, aby byl viditelný rozdíl, pokud počítáme sazbu přes roční %, anebo zpětně přes denní procento. Záleží pak skutečně na počtu zaokrouhlených míst. Pole doba v letech celkem je přepočtena z počtu dní. I zde se projevuje  chyba v zaokrouhlení a je nutné zvolit správný počet desetinných míst. Pole částka celkem je výsledek k úhradě. V případě penalizace to jsou jistina + úroky bez poplatků. Poplatky jsou započteny v záložce , V případě eskontu to je částka faktury  a v případě diskontu to je částka, faktury celkem také.

Prvky penalizace - K těmto prvkům patří, mimo prvky obecné : zatrhávací pole "Informovat o úhradě navíc a úhradě do data splatnosti." Pokud je pole zatrženo, budeme případně po každé splátce informováni, protože je možné , že došlo k chybě zápisu.V některých případech dostaneme i možnost chybný údaj nezapočítat, jinak je nutné pracovat znovu od počátku. Ovládací tlačítko "Výpočet penále od začátku" - Při stisku tohoto tlačítka budou jednotlivé splátky vymazány, zůstane zachována doba splatnosti a celková částka faktury.  Ovládací tlačítko "Vložit platbu a přepočítat" - bude proveden pouze jedna operace. Bude započtena částka v poli "výše úhrady z faktury" a datum úhrady bude z pole "Den další úhrady". Do boxu pod tlačítky se objeví nová splátka, stejně tak v záložce Splátky.Částka faktury nemusí být nadále zcela uhrazena. Tlačítko " Dopočítat do dnešního dne" způsobí, bude k dnešnímu dni uhrazena zbylá dlužná částka. případně se ale nejdříve zapíše splátka úhrady dle vloženého data, pokud byly předvyplněny. Pokud je dnešní datum před datem nejstarším již vloženým datem, nebude operace povolena a budeme muset postupovat pomocí tlačítka "Vložit platbu a přepočítat" dalším prvkem je datumové pole "Den další úhrady" , kam se vkládá datum, které je další splátkou zálohy, či celého dlužného doplatku. Datum může být i před datem , i dnem datu splatnosti, systému to nevadí. nesmí být ovšem doplněno datum splatnosti, které je starší, než některých dat, vložených při nějaké úhradě této faktury. Pak je nutné opravit datum, anebo začít od počátku se seřazenými platbami, pomocí tlačítka "Výpočet penále od počátku". Musíme pak data znovu zadat. "Seznam plateb" , který je pod oběmi tlačítky nám zpřehlední již vložené platby a jsme tak informování o částce úhrady, datumu, penále a penále celkem. Pole "Vypočtené penále celkem" je součtem momentální kumulace penále, bez poplatků. Pole Zbývá k úhradě je zbylá dlužná částka faktury.

Prvky Eskontu  - pole "počet dnů do splatnosti eskontované faktury" má přednost před obecným polem "obecná splatnost dní - faktury". Pokud ale vyplněno není, pak obecné pole doby splatnosti do tohoto pole dobu doplní. Pokud v obecném poli hodnota nebude, bude generována chyba. Počet dnů splatnosti slouží k tomu, abychom zjistili, o kolik dříve dnů před splatností nám byla provedena úhrada faktury a my jsme si vypočítali dle roční úrokové sazby eskont. Pole " roční sazba v %" je povinně vyplnitelná. Bez roční sazby není možné vypočítat eskont. Tlačítko zjisti eskont provede výpočet, provede se výpočet i v záložkách základní, CF a Rozpočtu, pokud jsou zde nastaveny hodnoty pro výpočet.Pokud vybereme pole s ročním procentem, nebo počtem dní a poté klikneme na oranžové pole, můžeme kolečkem myši varovat rychle hodnoty. Pokud se objeví nějaké hlášení, je nutné situaci ošetřit, abychom mohli rychle variovat. Například, pokud je datum splatnosti před dnešním dnem, pak nelze počítat dle data splatnosti.. Datum splatnosti pak zrušte, anebo zvolte jiné.Dalším pole je "výpočet eskontu v měně". Eskont se počítá přímo, tedy dělí se úrokovou míro za jeden den. některé metody počítají eskont nepřímo, a jsou přes to přes zůstatek faktury tak, že se snaží o výpočet jistiny . Pokud ale není výpočet dodatečně přesný, pak dochází k rozdílným výsledkům. Dalším polem je "eskont a náklady v %  z faktury. " My se tak dozvíme, kolik % z faktury nás stál eskont a náklady, bez ohledu na úrokovou míru.Pole k výplatě ihned je částka, kterou obdržíme po odečtu eskontu a poplatků. Pole "stržené náklady celkem" je částka za poplatky a náklady.

Prvky Diskontu - pole pro zadání % z faktury se jmenuje "sazba diskontu z faktury" - je to sazba, o kterou pokrátíme částku faktury. V případě 10% a částce 1000 Kč bude pokrácena částka k úhradě o 10%, čil o 100 Kč.Pole "sleva v měně" je vypočteným diskontem - slevou Pole K "úhradě ihned" nám slouží k tomu, abychom zjistili, kolik musíme po slevě uhradit. Pole "vypočtená roční sazba slevy v %, včetně z nákladů" využívá právě počet dnů k tomu, abychom slevu poměřili s nevyužitou dobou splatnosti, kdy jsme ihned po úhradě ztratili po celou dobu splatnosti s prostředky disponovat.Zjistíme tak úrokovou denní i roční sazbu, abychom poměřili výtěžnost produktu.

Repo - sazby  : sazby jsou sledované dle předpisů a zákonů. Poslední sazba k 31.12.2010 je odhadována.


 

PRÁCE A PŘÍKLADY S PRODUKTY

penalizace a příklady

PŘÍKLAD 1 -  - DOPLACENO 

ZADÁNÍ:  A / DOPLNIT POPISY - SPLATNOST 26.6.2010 - ČÁSTKA FAKTURY -  112500 - SPLÁTKY 25.5.2009 - 30 000 Kč , 20.8.2010 - 50 000 Kč - 30.11.2010 - 2500 Kč.  UPOMÍNKA - 120 KČ. - REPOSAZBA

POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS PŘEHLED PLATEBNÍ SITUACE : TISK A EXPORT A SOUČASNÝ STAV PENÁLE.

Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli ve volbě "Penále, ( 02  03 - 003), nebo pomocí tlačítka FAK a přepnutím dole v přepínacích polích na službu "výpočet penále" -, či pomocí hlavního MENU ..  Pak  se zadá popis a zapíše se datum splatnosti - 26.06.2010. Do masky nepíšeme tečky, ale ddmmyyyy, tedy "26062010". Zadáme částku faktury a to 112500 Kč. Do pole poplatku vložíme částku 150 Kč za došlou případně upomínku. Dále Do data úhrady zapíšeme datum  25.5.2009 , do pole úhrady částku 30000 Kč. Stlačíme tlačítko "Vložit platbu a přepočítat". Dole v boxu se nám objeví první řádek s údaji :"řádek č.1, 30000Kč, do 25.5.2009, penále 0, penále celkem.Všimněme si, že penále není žádné, počet dnů penalizace je nula.  Stejným způsobem pak vložíme splátku 20.8.2010 na 50000 Kč a splátku na den 30.11.2010 na 2500 Kč.

Vidíme, že hlášení již zmizelo, protože se již poplatky účtují. Dále , že je v nabídce stále 30 000 Kč a skutečně je 30000 Kč neuhrazených. Dole vidíme penále na 2355,75 Kč.

TISK penále : - Můžeme vytisknout sestavu "Penalizace" , k tomu nyní postačí tlačítka "Tisk", nebo "Náhled", protože sestava je již nastavena., dále můžeme vytisknout sestavu splátek, kde je rozbor splátek. To provedeme tak, že v boxu pro  výběr sestav vybereme sestavu "Sestava splátek" a vytiskneme.

EXPORT penále do Excelu - je jednoduché - Najedeme si na první rozevírací pole pro export a vybereme volbu "Export splátkového kalendáře". pak stiskneme tlačítko "Export do Excelu"


 

PŘÍKLAD 2 - DOPLACENO - ZADÁNÍ PRO ZÁLOŽKY CASH FLOW A ROZPOČET

ZADÁNÍ:  A / DOPLNIT POPISY - SPLATNOST 26.6.2010 - ČÁSTKA FAKTURY -  112500 - SPLÁTKY 25.5.2009 - 30 000 Kč , 20.8.2010 - 50 000 Kč - 30.11.2010 - 2500 Kč. 12.4.2011 - SPLÁTKA POSLEDNÍ - UPOMÍNKA - 120 KČ. - REPOSAZBA

ZÁKLADNÍ DATA - MĚSÍČNÍ POPLATEK 20 KČ ZA VEDENÍ ÚČTU ZÁVAZKU - INFLACE 3,5%

CASH FLOW - DANĚ 20%, 3% ZISKU Z OBRATU - žádná záloha , i když bylo předběžně uhrazeno 30 tis. Kč.

ROZPOČET - DENNÍ PŘÍJEM 1500 KČ, 40% NA SPLÁCENÍ - INFLACE 2,5% - REŽIE 500 KČ

A- POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS SITUACE CASH FLOW : TISK A EXPORT.

Produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli ve volbě "Penále na pohledávku, či fakturu - 3,  nebo pomocí tlačítka FAK a přepnutím dole v přepínacích polích na službu "výpočet penále" -, či pomocí hlavního MENU ..  Pak  se zadá popis a zapíše se datum splatnosti - 26.06.2010. Do masky nepíšeme tečky, ale ddmmyyyy, tedy "26062010". Zadáme částku faktury a to 112500 Kč. Do pole poplatku vložíme částku 150 Kč za případně došlou upomínku. Do pole denní úroková sazba vložíme částku 0,03%, nebo vlastní dohodnutou sazbu Dále do data úhrady zapíšeme datum  25.5.2009 , do pole úhrady částku 30000 Kč. Stlačíme tlačítko "Vložit platbu a přepočítat". Dole v boxu se nám objeví první řádek s údaji :"řádek č.1, 30000Kč, do 25.5.2009, penále 0, penále celkem. Všimněme si, že penále není žádné, počet dnů penalizace je nula. Stejným způsobem pak vložíme splátku 20.8.2010 na 50000 Kč a splátku na den 30.11.2010 na 2500 Kč.Zadáme poslední splátku 12.4.2011 a 30000 Kč. ( Zatrhávací pole mazat ostatní náklady nebude zatrženo (vzhledem k měsíčním poplatkům)

Zbývá k úhradě je 0, penále 3552,75 Kč. Počet dnů po splatnosti je 290 dnů, tedy necelý rok. Roční vypočtená sazba je 10,95%, což je řekněme přijatelné.

Dále zadáme do záložky v základních datech (záložka ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ“)  inflaci 3,5% a měsíční poplatky 20 Kč. V záložce Cash Flow („EKONOMIKA“) zadáme procento z daně 20% a ziskovost 3%. Zatrhneme pole (ZADANÝ) u ziskovosti, aby si výpočet převzal vloženou ziskovost. V záložce rozpočet zadáme denní příjem (protože je denní období) 1500 Kč.  Horní hranici 40% z příjmu a do režií zadáme 500 Kč.

Pak stlačíme mezerník pro přepočet, nebo klávesu přepočítat.

TISK CF : - Můžeme vytisknout sestavu "Penalizace" , k tomu nyní postačí tlačítka "Tisk", nebo "Náhled", protože sestava je již nastavena., dále můžeme vytisknout sestavu CASH FLOW, kde je rozbor toků peněz. To provedeme tak, že v boxu pro  výběr sestav vybereme sestavu "Sestava Cash Flow" a vytiskneme.

EXPORT penále do Excelu - je jednoduché - Najedeme si na první rozevírací pole pro export a vybereme volbu "Export Cash Flow - toků peněz". pak stiskneme tlačítko Export do Excelu"

B- POŽADAVEK - rozbor, zda se nám vyplatilo posečkat s platbami. -

Základní záložka : -  platíme navíc celkem cca 3552,75 + 150  . Roční sazba je vypočtena 10,95%. V modulu faktura. Je to proto, že penále se neplatilo po celou dobu ze stejné částky a proto, že i před vznikem penále se již nějaká částka uhradila.

Nyní však pohlédněme do záložky /Základní formulář, který počítá všechny náklady a CF“ My však hodnotíme celou jistinu. Kdybychom chtěli opravdu jistinu počítat jenom s částkou dlužnou a penále za tuto částku, můžeme,a ale je nutné podrobněji rozepsat splátkový kalendář. Je také možné to provést tak, že před termínem bylo uhrazeno 30000 Kč a to bychom dali do mimořádných záloh v záložce ekonomika. Tím bychom snížili jistinu na dlužnou částku. Vraťme se k výsledkům záložky. Takže platíme navíc celkem 3552,75, dále 150 Kč poplatek a dále 20 Kč měsíčně při 0,79 roku to číní dalších 200 Kč, třeba za upomínky. Celkem se tak hradí 3902,75 Kč, což činí 4,37% úrok z částky celkem ročně.

Po pohledu na CF : - ztráta je ale pro nás za první rok 2902 Kč celkem. Protože je úvěr kratší, než roční, ukazatele získané C za celé období a průměrné CF jsou zavádějící. Z Cash flow (ekonomiky) vidíme, že jsme z peněz, které jsme ihned nezaplatili vytvořili další zisk ve výši 900 Kč. Po sečtení nákladů a zisku tak vychází 2902 Kč. To činí  roční úrok (ne roční sazbu) z nezaplacené faktury ztrátu ve výši 2%. Ztráta je menší, než by byla při výnosu 3% z našeho zisku a proto i při poplatcích a úroku výhodné fakturu nezaplatit ihned. Zisk tak na celé obchodní transakci je přesně 1%.

Aby se nám nesplácení vyplatilo, musíme mít  hodnotu nějakého parametru v náš prospěch. Za úvahu nepřipadají změny sazby úrokové, ani jistiny.Naším největším problémem  je, že i přes peníze, které si podržíme, neumíme tyto peníze zhodnotit. 3% ze zisku může být málo. Můžeme si generovat výpočty podle pravého pole (žlutého tlačítka)

Na skok nyní zadáme částku 0,1. Pokusíme se nyní zvedat procenta ze zisku pomocí variací kolečkem myši (klikneme na pole se ziskovostí 3%, a pak na oranžové pole vpravo. (Mezi šipkami) Vrátíme se zpět na hlavní záložku.  Pak už přejíždíme kolečkem myši. Až se nám bude částka ve žlutých polích líbit, Například, až bude okolo nákladů na úrok.

 


 

PŘÍKLAD 3

DOMLUVENÁ SAZBA - DOPLACENO  AUTOMATICKY - ZADÁNÍ PRO ZÁLOŽKY CASH FLOW A ROZPOČET

ZADÁNÍ:  A / SPLATNOST 26.2.2010 - ČÁSTKA FAKTURY -  200000 - SPLÁTKY 30.06.2010 - 30 000 Kč , 31.07.2010 - 50 000 Kč - DOPLATEK DNES Í - UPOMÍNKA - 120 KČ. - DOHODNUTÁ SAZBA 0,03% DENNĚ.

ZÁKLADNÍ DATA - MĚSÍČNÍ POPLATEK 20 KČ ZA VEDENÍ ÚČTU ZÁVAZKU - INFLACE 3,5%, CASH FLOW - DANĚ 20%, 3% ZISKU Z OBRATU - Kč., ROZPOČET - DENNÍ PŘÍJEM 1500 KČ, 40% NA SPLÁCENÍ - INFLACE 2,5% - REŽIE 500 KČ,

A- POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS , JAK SE VYVÍJÍ - PENÁLE, KDYBCHOM RYCHLE VARIOVALI sazbu penále

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli ve volbě "Penále na pohledávku, či fakturu - 3" - penále dle dohodnuté denní sazby 01 - 03 - 003 , nebo pomocí tlačítka FAK a přepnutím dole v přepínacích polích na službu "výpočet penále" - Pak  se zadá popis a zapíše se datum splatnosti - 26.02.2010. Do masky nepíšeme tečky, ale ddmmyyyy, tedy "26022010". Zadáme částku faktury a to 200000 Kč. Do pole denní úroková sazba vložíme částku 0,03%. Do pole poplatku vložíme částku 150 Kč za došlou případně upomínku. Zrušíme zaškrtnutí pole "Mazat ostatní náklady na jiných záložkách" . Dále do data úhrady zapíšeme datum  30.06.5.2010 , do pole úhrady částku 30000 Kč. Stlačíme tlačítko "Vložit platbu a přepočítat". Dole v boxu se nám objeví první řádek s údaji : Všimněme si, že penále již naskočilo, počet dnů také. Nyní do pole datum úhrady vložíme částku 31.07.2010 a částku 50000. Pak stlačíme tlačítko dopočítat do dnešního dne. Tento příklad se řídí datem 06.11.2012. Tedy se dopočítá penále k tomuto datu. (Pro další modelování stejných výsledků je zapotřebí doplnit stejné datum a stlačit tlačítko „Vložit platbu…“, Ne celkového dopočtu)

Vidíme, že naskočily tři řádky, konec druhého řádku obsahuje penále pro naše datum 9 021 Kč. Celkové penále je závislém na datu "dnes", které je vždy jiné, podle toho, kdy se tento příklad použije.Třetí řádek naskočil jako dopočet do celkové částky.Pro datum 6.11.2012 to dělalo dohromady 38 865 Kč.

Pokud nemáme zadány údaje do záložky ekonomika, nebudou vyplněny všechny údaje !  Zadáme dále do záložky v základních datech inflaci 3,5% a měsíční poplatky 20 Kč. V záložce Cash Flow zadáme procento z daně 20% a ziskovost 3%. Zatrhneme pole u ziskovosti, aby si výpočet převzal vloženou ziskovost. V záložce rozpočet zadáme denní příjem (protože je denní období) 1500 Kč.  Horní hranici 40% z příjmu a do režií zadáme 500 Kč .

Výsledek: Pro doplatek do dne 6.11.2012, což "dnešní" datum již není, je tedy vypočítáno penále, které nemůže jít nad penále ostatní, co byla vypočtena za stejných podmínek, ale s pozdějším doplatkem. To znamená, že budeme tento výsledek pokládat za minimální.

Stlačíme tlačítko "přepočítat " !

Základní formulář má RPSN 7,35% ročních nákladů, Cash Flow  je pod nulou a při příjmu 1500 Kč denně je situace velmi nevýhodná. Nedoporučuje se produkt takto hradit při těchto zadaných podmínkách.V našich výpočtech vyšlo, že po ukončení celého období je ztráta 22,2 tis. Kč.

Variace : Rychlé variace nejsou pro změnu procenta možné. Systém si pamatuje zadané procenta a na nové procenta během změny nebere ohled. Je nutné provést nové vložení splátek a úhrad a opakovat tak podrobně výpočet.

 


ESKONT

příklad4 - výpočet eskontu při dodané době splatnosti

 

ZADÁNÍ:  A / SPLATNOST dnů 30  - ČÁSTKA FAKTURY -  200500 - poplatek - 120 KČ. - DOHODNUTÁ SAZBA 15,6% ročně

ZÁKLADNÍ DATA -  INFLACE 3,5%, CASH FLOW - DANĚ 20%, 3% ZISKU Z OBRATU , ROZPOČET - DENNÍ PŘÍJEM 1500 KČ, 40% NA SPLÁCENÍ - INFLACE 2,5% - REŽIE 500 KČ. Počet des. míst = 4. - Měsíční poplatek 20 Kč

A- POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS , JAK SE VYVÍJÍ - DISKONT, KDYBCHOM RYCHLE VARIOVALI sazbu ZISKOVOSTI.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "FAK" a přepnutí na eskont, anebo přímo , či pomocí hlavního MENU  v podnabídce Akce faktura a další podnabídce "Nastavit na produkt Eskont".. 

Zadá se případně popis a vymažeme datum splatnosti. (Můžeme jej také zadat, ale pozor, musí být vyšší, než je dnešní datum" .Zadáme částku faktury a to 200000 Kč. Do pole denní úroková sazba vložíme částku 0,03%. Do pole poplatku vložíme částku 150 Kč za došlou případně upomínku. Zrušíme zaškrtnutí pole "Mazat ostatní náklady na jiných záložkách" . Dále do pole "počet dnů do splatnosti eskontované faktury" zapíšeme částku 30. Do pole "roční sazba" zadáme 15,6%.

Pokud nemáme zadány údaje do záložky ekonomika, nebudou vyplněny všechny údaje ! Pro vlastní výpočet eskontu ale tyto údaje nepotřebujeme, takže jsou nepovinné. Zadáme dále do záložky v základních datech inflaci 3,5% a měsíční poplatky 20 Kč. V záložce Cash Flow zadáme procento z daně 20% a ziskovost 3%. Zatrhneme pole u ziskovosti, aby si výpočet převzal vloženou ziskovost. V záložce rozpočet zadáme denní příjem (protože je denní období) 1500 Kč.  Horní hranici 40% z příjmu a do režií zadáme 500 Kč .Nastavíme počet des. míst na 4.

Stlačíme tlačítko "Zjisti Eskont" . Bude vypočten na částku  2564,64 Kč. K úhradě budeme mít nárok, včetně poplatku na 17295,36.

Pokud se podíváme na to, jak dopadl pohled na ostatní formuláře : 16,66 % TRPSN, v Cash Flow je ztráta celkem 720 Kč. Rozpočtově máme též ztrátu. Brát zboží na diskont je tedy nevýhodné. Výhodné je to pouze tehdy, pokud poplatek a provize převýší provizi z peněz, kterou jsme za dobu 30 dnů nevyprodukovali navíc, jako zisk. Při rozpis Cash Flow jde za první rok zisk 1524 Kč, který nestačí na pokrytí nákladů 2704. Stejně tak v budoucích příjmech.

Dle požadavku tedy vstoupíme na pole ziskovost a pak překlikneme na oranžové pole. Výše skoku bude ponechána na hodnotě 1. Budeme variovat tak dlouho, než dosáhneme nulového CF. Potřebujeme mít tedy 14% zisku z obratu na této částce, abychom produkt  uhradili a byli výděleční. Pak každé procento zvedá CF o necelé 200 Kč. Při 17% jsme ziskoví i ihned během 30 dnů.

 


 

DISKONT

příklad 5 - výpočet Diskontu při okamžité úhradě

 

ZADÁNÍ:  A / OBECNÁ SPLATNOST dnů 14  - ČÁSTKA FAKTURY -  200500 - poplatek - 0 KČ. - DOHODNUTÁ SAZBA 5% 

ZÁKLADNÍ DATA -  INFLACE 3,5%, CASH FLOW - DANĚ 20%, 14% ZISKU Z OBRATU - , ROZPOČET - DENNÍ PŘÍJEM 20000 KČ, 40% NA SPLÁCENÍ - INFLACE 2,5% - REŽIE 4500 KČ. Počet des. míst = 4.

A- POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS , JAK SE VYVÍJÍ - DISKONT, KDYBCHOM RYCHLE VARIOVALI sazbu DISKONTU

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "FAK" a přepnutí na DISKONT, anebo přímo , či pomocí hlavního MENU  v podnabídce Akce faktura a další podnabídce "Nastavit na produkt DISKONT".. 

Zadá se případně popis a vymažeme datum splatnosti. (Můžeme jej také zadat, ale pozor, musí být vyšší, než je dnešní datum" .Zadáme částku faktury a to 200000 Kč. Do pole poplatku vložíme částku 0 Kč za došlou případně upomínku. Zrušíme zaškrtnutí pole "Mazat ostatní náklady na jiných záložkách" . Dále do pole "obecně splatnost dní.." zapíšeme částku 14. Do pole "sazba diskontu z faktury" zadáme 5%.

Pokud nemáme zadány údaje do záložky ekonomika, nebudou vyplněny všechny údaje!  Pro vlastní výpočet eskontu ale tyto údaje nepotřebujeme, takže jsou nepovinné. Zadáme dále do záložky v základních datech inflaci 3,5% a měsíční poplatky 20 Kč. V záložce Cash Flow zadáme procento z daně 20% a ziskovost 14%. Zatrhneme pole u ziskovosti, aby si výpočet převzal vloženou ziskovost. V záložce rozpočet zadáme denní příjem (protože je denní období) 1500 Kč.  Horní hranici 40% z příjmu a do režií zadáme 500 Kč .Nastavíme počet des. míst na 4.

Stlačíme tlačítko "Zjisti Diskont" . Bude vypočten na částku  10000 Kč. K úhradě budeme mít tedy 190000 Kč. Po přepočtu vidíme, že jsme na 14 dnů splatnosti dostali slevu v přepočtené roční sazbě 137%. Takovou bychom museli mít sazbu, abychom si vydělali za to, že jsme uhradili fakturu o 14 dnů dříve.

Pokud se podíváme na to, jak dopadl pohled na ostatní formuláře :

Jelikož jsme úrok jakoby přijali a produkt poskytli, jsme v podstatě na úrovni poskytovatele úvěru. Abychom byli ziskoví, museli bychom mít tedy záporné Cash Flow. Což v tomto případě je a to 11143 Kč, celých 6% zisku.Z hlediska rozpočtu nejsou budoucí příjmy důležité, protože jde o velmi krátké období. Z hlediska platební schopnosti je příjem za období (den) postačující.

Kdybychom měli pouhý zisk na původních 3%, CF by se snížilo celkem na 5% . Z toho vidíme, že diskont je vždy výhodný.

OTÁZKA : PRO MĚ VÝHODNÝ A PRO PRODEJCE JE TO TAKÉ VÝHODNÉ ?

ODPOVĚĎ :  1/Pokud prodejce získal mnohem levněji, nevadí mu to. Při rychlejším prodeji má průměrné menší náklady, protože též může sám nakupovat na diskont, či paletově a to jsou pak ceny nižší. 2/Může jít o výprodej zboží 3/ Může jít o prodej nekvalitního zboží, pokud je diskont pouze na určité skupiny zboží. 4/ Může jít o obchodní tah, protože jsou ceny navýšené a pak "jako" o diskont ponížené. 5/ Může jít o akci "AKCE", kdy se z nejrůznějšího důvodu prodejce zbavuje zboží a navíc "AKCE" přiláká další odběratele.

Zkusíme nyní variovat sazbu a koukat na vývoj ročního procenta, který se přímo promítá do výsledku na  záložce faktura.Výši skoku upravíme na 0,1 a přepneme se nejdříve na pole sazby diskontu z faktury a následně na pole oranžové. Pak točíme kolečkem myši, anebo měníme hodnotu pomalu po krocích. Takhle zjistíme, že se výtěžnost v v roční sazbě po každé změně o jedno 0,%o změní o cca 3% roční úrokové sazby. My víme, že pokud vyžadujeme výdělek alespoň 25 %, postačí nám diskont na 14 dní1 % a finančně budeme na tom lépe cca o 17338 Kč v CF!. A to i přes slevu 10000 Kč.