Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


ekonme

formulář ekonomický a bankovní

základní popis modulu měnové operace - 13základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEspolečné prvky - jednoduchá výměna - kurzový rozdíl - konverze a forward - znehodnocení zůstatku - swapové operace


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘE

Kolik mě stojí v přepočtu na roční sazbu jednoduché směny v jeden den?

Potřebuji znát rychle kursový rozdíl z faktury a analyzovat jej.  Kolik jsme reálně ztratili, či získali na účtu díky pohybu měny? Operace Forward a blízké konverze - na kolik asi přijdou?  Chci zjistit při SWAPU ( oboustranné konverzi), na kolik mě vyjde. Co když se změní podmínky,  jaká bude změna ?  Chci si to rychle spočítat a vytisknout nějaké variace.  Kde si spočítám riziko ?

Tento formulář se snaží vystihnout, jaké ztráty máme během operací při výměně měny. Snažíme se zjistit, kolik nás operace stále prostředků vzhledem k různým kurzů, kolik nás bude stát při budoucí a domluvené operaci. Do operací započítáváme i poplatky a provize a případně minimální poplatky.  Výsledkem je získané procento nákladů z obratu, zjištěné kursové rozdíly a výsledný zisk nebo ztráta. Tento zisk a ztráta je přepočten k celé vstupní částce a současně je zjištěna průměrná roční sazba nákladů. Průměrná roční sazba nákladů nabývá na značném významu, když se operace opakují mnohokrát v jednom ročním období.Kromě toho umíme spočítat reálnou změnu stavu účtu, i když jsme nic nevyměnili, protože došlo pouze ke změně kurzu.

Jednoduchá operace - slouží nám k tomu, abychom si rychle vypočítali směnu jedné měny za druhou. K výpočtu se může přidat minimální poplatek, pevný poplatek i procentní poplatek. Současně se dopočítávají náklady a porovnávají se s celým obratem. Výsledkem je roční sazba nákladů, počítaná za operaci, která se uskutečnila v jednom dni.

Můžeme provádět rychlé variace v poli částky hlavní měny, poli částky vedlejší měny, poli částky kurzu. Variovat můžeme i pevný, minimální a procentní poplatek.

Kursový rozdíl při platbě faktury - můžeme si vypočítat kursový rozdíl při úhradě i při platbě došlé faktury. Nevadí nám, jaká strana hradí poplatky a na jaké straně je jaká měna. Požíváme rozdíl mezi dnem zaúčtování a dnem platby.

Kursový rozdíl při Forward operaci a konverzi v blízké budoucnosti. - můžeme si vypočítat kursový z rozdílu kurzů ke dni úhrady a kurzu ve smlouvě dohodnutém kurzu provedení transakce v tento den.uzavření smlouvy (obchodu) . Nevadí nám, jaká strana hradí poplatky a na jaké straně je jaká měna. Požíváme rozdíl mezi dnem obchodu a dnem platby. Můžeme tedy již dopředu poměřovat  výsledky operací, které se ještě nestaly. Datum obchodu se zde nepoužívá. Užíváme počet dnů. Tyto dny můžeme variovat. Pro stanovení odhadu kurzu lze  spolupracovat s modulem statistika, v kterém je k dispozici příklad pro odhad kurzu.

Celkový výsledek v kursovém rozdílu je pak sečten spolu s poplatky a vyhodnocen jako zisk, či ztráta. Výsledný  zisk, nebo ztráta jsou poměřeny z hlediska obratu i z hlediska časového, tedy v přepočtu na roční úrokovou míru. Takto se dozvíme, jaká úroková sazba ve skutečnosti byla uplatněna během našeho obchodu.

Můžeme provádět rychlé variace v poli částky hlavní měny, poli částky vedlejší měny, poli částky obou kurzů..Variovat můžeme i pevný, minimální a procentní poplatek. Je možné provádět variace dní.

Operace SWAP, reálná ztráta hodnoty vkladu při změně kurzu - můžeme tedy provést konverzi do měny a po nějaké době provést konverzi zpět. Máme tedy k dispozici pole pro datum konverzí, pole pro domluvené sazby kurzů obou konverzí, k dispozici jsou skutečné (nestalo-li se ještě, tak odhadované) kurzy ke dni obou konverzí. Můžeme pracovat jak se vstupní, tak výstupní částkou. Můžeme pracovat jak s poměry 1:N, tak s poměrem N:1. Můžeme prohodit obě měny a obrátit poměry kurzů pomocí tlačítka myši.

Díky výpočtům se dále dozvíme zisk na jednotlivé konverzi, zisk z období mezi konverzemi. Změnu reálné hodnoty vkladu mezi konverzemi. Tyto zisky porovnáme se změnou reálného vkladu za účelem zjištění celkového zisku včetně konverzí a reálné změny vkladu a to jak v absolutní hodnotě, tak v procentní hodnotě.

Díky reálnému zhodnocení pohybu vkladu tak můžeme říci, zda po konverzi se původní vklad znehodnotil a především v jaké míře, neboť ztráty z těchto operací lze jednoznačně očekávat.Otázkou je, zda tyto ztráty jsou zbytečně velké, anebo ne.

Poplatky - umíme pracovat se všemi druhy poplatků.Pracujeme s poplatkem fixním, poplatkem dle procenta z obratu obchodu.

Máme k dispozici i možnost minimálního poplatku. Všechny poplatky lze dílčím způsobem povolit i zakázat. K dispozici je i obecné povolení, či zákaz všech poplatků.

Otočení kurzu, náhled na opačný poměr kurzu - při dvojkliknutí na vložený kurz se obrátí jeho poměr. Například při kurzu 25:1, tedy 25,00 se jeho poměr otočí na 0,04. Tedy například  0,04 Eura za jedno Kč.Při dalším dvojkliku se opět poměr otočí na částku 25. Při najetí na pole kurzů v místě rekapitulace se objeví automaticky obrácený poměr kurzu, na který jsme zrovna najeli. Při dvojkliku na pole identifikace měny A a měny B se obě měny vzájemně prohodí.


 

společné prvky formuláře

Jako Společné prvky jsou umístěny ve třech blocích: Základní data k doplnění, Rekapitulace , Vypořádání a Poplatky

Poznámka : Kurz je dle ČNB, anebo dle našeho bankovního ústavu, to je na našem rozhodnutí. Doporučuji ale s bankovním ústavem, neboť ten stanovuje pravidla při obchodu s námi a s ním můžeme tedy poměřovat náš zisk, či ztrátu.u PŘEDPISU FAKTURY SE ALE DOPORUČUJE KURZ ČNB.

tlačítka  - "Přepočti" přepočítá a nastaví režim jednoduché směny. Je tedy vhodné pro nejjednodušší měnové operace. Tlačítko " Konverze , Forward" slouží k nastavení režimu konverzí kurzů v blízké, anebo vzdálenější budoucnosti. Slouží k jednostranné výměně měny v budoucnosti s dohodnutým kurzem. Vypočítáváme zisk a další ukazatele z operace. Tlačítko "Kurzový rozdíl" nastaví režim, v kterém vypočítáme kurzový rozdíl při úhradě faktury. Výsledkem je i případné porovnání ztráty a rekapitulace úrokové míry roční. Tlačítko "Přepočti SWAP" nastaví režim oboustranné konverze, tedy i výměny zpět. Pomocí této operace vypočítáme zisky z první konverze, druhé konverze, mezi konverzemi, změnu reálné hodnoty částky mezi daty konverzemi. Porovnání zisků z konverzí se změnou reálného hodnoty vstupní částky. Poměření všech zisků se vstupní částkou. Pomocí tohoto režimu spočítáme i změnu reálného stavu účtu po změně kurzu.

Základní data k doplnění. - Pole "Den předpisu nebo směny v jediný den, či dohody.". Je to tedy den, kdy byla vystavena faktura, provedena směna, anebo podepsána dohoda. V den dohody je již totiž k dispozici nějaký kurz a již s tímto kurzem se můžeme porovnávat.Pole "Měna A" je název měny pro hlavní měnu. U nás je to nejčastěji koruna. Pole "měna B" je pro vedlejší měnu, může to být Eur. Nebo lze vše prohodit, záleží pouze na nás. Je to spíše dáno poplatkem, v jaké měně jej budeme hradit, protože výpočet vychází zásadně z poplatku hlavní měny. Hlavní měna je taková měna, která je na prvním místě výpočtu a v našem případě se k ní přičítají poplatky.Vedlejší měna je taková měna, z které se poplatky nehradí a která je v našem případě vypočtena jak podíl kurzu a měny A, tedy (Hlavní měna) lomeno kurz = měna vedlejší. Pole "datum" je povinné pole.

rekapitulace. - Pole  "datum konverze" je datem, kdy se provedla nebo provede konverze. Pole "datum forward" je takové datum, které bylo, anebo je ke dni forward operace. "kurz ke dni vystavení faktury" je pouze pro vystavené faktury, pole skutečný kurz při směně v jediný den, či konverzi je skutečný kurz při jakémkoliv prvním obchodu.(první směně). Druhá směna ani nemusí ještě nastat. Pole "dohodnutý kurz" ke dni konverze je tedy kurz smluvní, který se domluvil a bude se tedy lišit od skutečného kurzu v den konverze.Pole "dohodnutý kurz ke dni operace" je takový kurz,který se provede ke dni této operace bez ohledu na skutečný kurz tento den.Pole "skutečný kurz ke dni operace forward " se tedy liší od kurzu dohodnutého, anebo většinou tomu tak je.

vypořádání. - Pole  "započtené poplatky"  odpovídá sumě za poplatky za operaci. Pole " vypořádání - zisk/ ztráta" je pole s údajem za souhrn kursových rozdílů bez poplatků. Pole "Po odečtení nákladů" je zisk/ztráta spolu se sečtenými poplatky. Čili ztráta se může ještě prohloubit a zisk snížit.. Pole "% zisk k obratu " je výsledek poměru čistého (zisku nebo a ztráty) lomeno celková vstupní částka hlavní měny. Pole "roční přepočtená sazba" je přepočet celkové ztráty, nebo zisku na roční úrokovou míru. Roční úroková míra nám říká, jak je obchod pro banku výnosný a tedy pro nás ztrátový.Pokud si představíme, kolik udělá banka obchodů za den a posléze za rok, je nám jasné, jaká míra, čili zhodnocení jejich prostředků to je.  Zhodnocené prostředky banky jdou na vrub jejím zákazníkům, čili nám.Pole " investice - částka " je pouze vstupní částka měny A do celého produktu, včetně všech poplatků  na počátku obchodu. Pole "množství druhé měny" je hodnota druhé, vedlejší měny po všech konverzích . Pole "zpět měna po SWAP"  je změna na vstupní částce zpět, oproti částce , s kterou jsme začali.. Tato změna je také kursovým ziskem, či ztrátou.Pole typ operace sděluje, jakou výměnu jsme prováděli.

poplatky : Poplatky je možné brát jako náklady. Až na výjimku, jsou vše investice a druhá měna je vždy měnou po převodu.  Poplatky se zde zásadně hradí z hlavní měny, tedy pole č.1. Pole  "minimální poplatek v 1. měně"  odpovídá nejmenší sumě za poplatky, která se odvede z transakci. Pokud pevný poplatek a poplatek v % nedají dohromady ani výši minimálního poplatku, bude použit minimální poplatek.Pole "pevný poplatek" je poplatek, stanovený pevně a to k jakékoliv částce. Pokud první měna v Eurech, bude tedy i poplatek v Eurech. Pole "poplatek v %" znamená počet procent ze vstupní částky, která bude stržena jako poplatek. Pole "poplatky za operaci" je vypočtený poplatek celkem, včetně užití minimálního poplatku. U každého druhu poplatku je zatrhávací box, u kterého je možné se rozhodnout, zda bude určitý poplatek použit, anebo ne. Hlavní zatrhávací  pole "Započítat poplatky" tak obecně stanoví užití poplatku, anebo ne  a má přednost před zatrhávacími dílčími povolení pro určitý druh poplatku.U poplatků je také k dispozici volba "počet desetinných míst". Dále je nutné si vybrat případně, pokud se jedná o fakturu, zda jde o "úhradu došlé faktury", anebo o "přijatou platbu faktury"

s Poplatky se pracuje až v levé dolní části záložky pod rekapitulací.

 

Poznámka : Ve  vyrovnání jsou záporné hodnoty ztrátové hodnoty  a  kladné hodnoty jsou ziskové hodnoty, mimo poplatků.

Obrázek č. 1 - jednoduchá směna - v jeden den - šipky ukazují pole, kterých se tato operace týká

 


 

jednoduchá směna

Pole  "Částka celkem v měně A" odpovídá hlavní měně, z které se bude hradit poplatek. Jedná se tedy o vstupní částku. Pole "částka celkem v měně B" se jedná o výstupní pole, z kterého je vedlejší měna vypočtena. Pole "kurz měny A/B" je kurzem měny vedlejší k měně hlavní. Pole roční přepočtená sazba nákladů v tomto produktu vychází z poplatků a vypočte se tak, že poplatek se vydělí vstupní částkou a násobí 365 dny.

Jedno z polí hlavní měny musí být vyplněno. Údaj o kurzu je povinně vyplnitelný.

Varianty  - Lze provádět rychlé varianty na polích poplatků, polích měny A,  měny B a dokonce i kurzu. Pokud využijeme i možnost přepínání výpočtu přednosti, můžeme provádět varianty i na měně vedlejší a kurzu měny tak, že se bude měnit měna hlavní.


 

PŘÍKLAD 1 - VYPOČET PŘI OKAMŽITÉ VÝMĚNĚ

výpočet množství směněné měny

čili kolik dostanu ?

ZADÁNÍ:  A / PROVEDEME VÝMĚNU KČ ZA EURO . KURZ BUDE 25,5 KČ. MIMIMÁLNÍ POPLATEK BUDE 50 KČ. PROVIZNÍ POPLATEK BUDE 1,5%. ČÁSTKA K VÝMĚNĚ BUDE ČINIT 12000 KČ.  B- POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS , JAKÁ JE ROČNÍ ÚROKOVÁ MÍRA BANKY, ČILI TRPSN, A JAKÉ JSOU POPLATKY. ZAJÍMÁ NÁS  , KOLIK DOSTANEME  EUR. jedno desetinné místo.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Měna. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem.Do pole "částka celkem v měně" zadáme částku 12000 Kč. Do pole "kurz měny A/B" vložíme hodnotu 25,5. Do pevných poplatků zadáme hodnotu 50. Do pole "poplatek v %"  zadáme hodnotu 1,5. Pole "započítat poplatky"  bude zatržené. Pak spustíme tlačítko "PŘEPOČTI" .

Výsledkem je poplatek ve výši 180 Kč. Abychom si za jediný den na našem vkladu někde u banky vydělali těchto 180 Kč, museli bychom stejně jako banka mít roční úrok 547,5 Kč !, takové je TRPSN. dostaneme 470,6 Euro.


 

výpočet množství vkladu

čili kolik musím vložit i s poplatkem?

ZADÁNÍ:  B / PROVEDEME VÝMĚNU KČ ZA EURO . KURZ BUDE 25,5 KČ. MIMIMÁLNÍ POPLATEK BUDE 50 KČ. PROVIZNÍ POPLATEK BUDE 1,5%. budeme chtít obdržet 500 EURO. - POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS , JAKÁ JE ROČNÍ ÚROKOVÁ MÍRA BANKY, ČILI TRPSN, A JAKÉ JSOU POPLATKY. ZAJÍMÁ NÁS  , KOLIK musíme vložit českých korun.

ŘEŠENÍ :Do pole částka celkem v měně B vložíme částku 500. Pole částky měny A musí být prázdné.  Do pole "kurz měny A/B" vložíme hodnotu 25,5. Do pevných poplatků zadáme hodnotu 50. Do pole "poplatek v %"  zadáme hodnotu 1,5. Pole "započítat poplatky"  bude zatržené. Pak spustíme tlačítko "PŘEPOČTI" .

Výsledkem je poplatek ve výši 191,2 Kč. Abychom si za jediný den na našem vkladu někde u banky vydělali těchto 191,2 Kč, museli bychom stejně jako banka mít roční úrok 547,4,  !, takové je TRPSN. Vložit musíme jen 12750+191,2=12941,2 Kč. Částku 12941,2 nalezneme v poli investice - částka. Samozřejmě, že lze zaokrouhlit na celé koruny.


 

výpočet množství vkladu při minimálním poplatku

ČILI - ZKOUŠÍM PROVÁDĚT VARIANTY, NEŽ JE POPLATEK POD MINIMUM

ZADÁNÍ:  C /  PROVEDEME VÝMĚNU KČ ZA EURO . KURZ BUDE 26 KČ. MIMIMÁLNÍ POPLATEK BUDE 50 KČ. PROVIZNÍ POPLATEK BUDE 1,25%. VKLAD MĚNY A BUDE 5000 KČ.  - POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS , KDY BUDE POPRVÉ VYUŽIT POPLATEK MINIMÁLNÍ 50 KČ.JAKÝ JE MINIMÁLNÍ VKLAD ?

ŘEŠENÍ :Do pole částka celkem v měně A vložíme částku 5000. .  Do pole "kurz měny A/B" vložíme hodnotu 26. Do pole "poplatek v %"  zadáme hodnotu 1,25. Pole "započítat poplatky"  bude zatržené. Pak spustíme tlačítko "PŘEPOČTI" .

Výsledkem je poplatek ve výši 62,5 Kč. abychom se dostali k poplatku 50 Kč, můžeme to samozřejmě vypočítat. . Ale také se k tomu dostaneme pomocí variant. Čili : - Do pole skok vložíme hodnotu 50 Klikneme si na pole částka celkem v měně A. Pak na oranžové pole. Můžeme točit kolečkem myši, až se poplatek ustálí poprvé na hodnotě 50. Bude to u 4000 Kč vkladu. Od této chvíle by se procentní poplatek se už jenom zvyšoval. Nyní je to 456,25 % roční sazby. Ihned při dalším skoku by to bylo 463,55 % průměrné roční úrokové sazby. Investice celkem = 4050 Kč.


 

výpočet množství vkladu při minimálním poplatku

kolik dostanu z 5000 Kč, včetně poplatků ?

Vklad a poplatek se rovnají 5000 Kč. Na poplatek dále už nemáme vyčleněné prostředky .

ZADÁNÍ:  D /  PROVEDEME VÝMĚNU KČ ZA EURO . KURZ BUDE 26 KČ. MIMIMÁLNÍ POPLATEK BUDE 50 KČ. PROVIZNÍ POPLATEK BUDE 1,25%. VKLAD MĚNY A BUDE 5000 KČ.  - POŽADAVEK - ZAJÍMÁ NÁS , KDY BUDE POPRVÉ VYUŽIT POPLATEK MINIMÁLNÍ 50 KČ.JAKÝ JE MINIMÁLNÍ VKLAD ?

ŘEŠENÍ :Do pole částka celkem v měně A vložíme částku 5000. .  Do pole "kurz měny A/B" vložíme hodnotu 26. Do pole "poplatek v %"  zadáme hodnotu 1,25. Pole "započítat poplatky"  bude zatržené. Pak spustíme tlačítko "PŘEPOČTI" .

Výsledkem je poplatek ve výši 62,5 Kč. abychom se dostali k částce 5000 Kč celkem, můžeme to samozřejmě vypočítat. Kč..Ale také se k tomu dostaneme pomocí variant. Čili : - Zadáme zaokrouhlení na celé Kč. Do pole skok vložíme hodnotu  1  Klikneme si na pole částka celkem v měně A. Pak na oranžové pole. Můžeme točit kolečkem myši, až se pole investice ustálí poprvé pod částkou 5000 Kč.

Výsledek - Zastavíme se na investici 5000 Kč. Vstupní částka bude 4938 Kč, dostaneme 190 Euro a poplatek bude 62 Kč.

 


kursové rozdíly u faktury a směna v dohodnutém termínu

popis polí

Pole  "Částka celkem.......... v měně A" odpovídá hlavní měně, z které se bude hradit poplatek. Jedná se tedy o vstupní částku. Je to například částka faktury v původní měně. Pole "částka celkem............ v měně B" se jedná o výstupní pole, z kterého je vedlejší měna vypočtena. Pokud ale hradíme při konverzi  poplatky z měny druhé, je nutné druhou měnu použít jako hlavní měnu.

Povinně vyplnitelná pole:

Pole "počet dnů do konverze úhrady" - nám říká , za jak dlouho musíme provést danou operaci. V případě, že jde o platbu faktury, jde o počet dnů splatnosti. . Pole " kurz dohodnutý, či v předpise faktury" . Je to takový kurz, který stojí na daňovém dokladu - faktuře. V případě forward operace je to takový kurz, který jsme si domluvil s bankéřem a uzavřeli smluvně. Pole " kurz skutečný, nebo ke dni platby, či dni konverze" - je to kurz, který je ten den oficiálně stanoven ČNB, anebo naší bankou, pokud budeme poměřovat výsledky v rámci jedné banky. Všechny tři pole můžeme variovat. V případě přepnutí přednosti můžeme variovat i základní částku A, prostřednictvím ostatních proměnných.

 Pole "kursová ztráta - zisk 1. měna po odpočtu poplatků". - jedná se o čistý zisk, či ztrátu z operace, tedy s poplatky i kursovými rozdíly. Pole "zisk/ztráta v % celkem ", jedná se o poměr zisku / ztráty s částkou v hlavní měně v %. Údaj nám sděluje, jakou poměrnou výši nákladů v % z obratu máme na produkt. Pole "přepočtená ztráta/zisk na roční sazbu v %", nám říká, kolik by musela mít banka roční úrok, aby na nás tolik vydělala. Jinými slovy, jak rychle banka zhodnotila naše převody ve svůj prospěch během několika dní.

 

Obrázek č. 2 - Oblast polí pro kursové rozdíly při úhradách faktury, operace se stanoveným kurzem v blízké budoucnosti

 


 

příklad 2 - kursový rozdíl u platby faktur

 

předpis faktury : 745 000 Kč  =  29215,69  Euro  =  kurz 25,5

hradíme fakturu z Kč do eur  A  TISK SESTAVY - nejčastější  případ

hradíme takovou částku v Kč,aby jsme uhradili 29215,69 Euro

ZADÁNÍ:  A / PROVEDEME PLATBU FAKTURY, PŮVODNĚ VYSTAVENÉ V 745 000 KČ. , HRADIT BUDEME V EURO . POPLATEK JE 150 KČ.  KURZ V DEN PŘEDPISU BUDE 25,5 KČ. MIMIMÁLNÍ POPLATEK BUDE 50 KČ. ČÁSTKA K ÚHRADĚ ČINÍ 745 000 KČ. ZAOKROUHLOVAT BUDEME NA 0 DES. MÍST. KE DNI PLATBY BUDE KURZ  24,98 KČ. ZAJÍMAJÍ NÁS VŠECHNY ÚDAJE. Předpokládaná splatnost je 30 dnů.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Měna. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole poplatků minimálních vložíme 50 Kč.Pole bude zatrženo. Do pole "pevný poplatek" vložíme částku 150 Kč. Pole bude zatrženo. Pole "poplatek v %" nebude zatrženo. Bude přepnuto na pole "úhrada došlé faktury". Pole  "započítat poplatky" bude zatrženo.

 Do pole částka celkem.... v měně B  -  V OBLASTI "KURZOVÝ ROZDÍL FAKTURY, KONVERZE, FORWARD" zadáme částku  29215,69 Eur Kč. Do pole "počet dnů do konverze - úhrady" zadáme číslo 30. Do pole " kurz dohodnutý, či v předpise faktury" zadáme hodnotu 25,5. Do pole "kurz skutečný ....." zadáme hodnotu 24,98. Přepneme na 1 desetinné místo, funkcionalita na desetinná místa je hned vedle poplatků !  Stlačíme tlačítko "Kursový rozdíl"

Výsledek : získáme celkem 15192 Kč  na kursovém rozdílu, z toho 150 Kč vezme poplatek, zisk je 15042  Kč.Na transakci vyděláme 2 %, . Přepočtená roční úroková míra nákladů je 25%.  Strženo bude 729958 Kč.

Tisk sestavy. Stačí stlačit tlačítko náhledu, či tisku.


 

hradíme fakturu z eur do Kč  

Poplatek jde tedy v náš neprospěch a my musíme uhradit o poplatek navíc. hradíme takovou částku v Euro, abychom uhradili 745000 Kč.

ZADÁNÍ:  B / PROVEDEME PLATBU FAKTURY, PŮVODNĚ VYSTAVENÉ V 745 000 KČ. , HRADIT BUDEME V KČ . POPLATEK JE 12 EURO.  KURZ V DEN PŘEDPISU BUDE 25,5 KČ. ZAOKROUHLOVAT BUDEME NA 0 DES. MÍST. KE DNI PLATBY BUDE KURZ  24,98 KČ. ZAJÍMAJÍ NÁS VŠECHNY ÚDAJE. Předpokládaná splatnost je 30 dnů.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Měna. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole "pevný poplatek" vložíme částku 7 Euro. Pole bude zatrženo. Pole "poplatek v %" nebude zatrženo. Bude přepnuto na pole "úhrada došlé faktury". Pole " započítat poplatky" bude zatrženo. měna A bude EUR a měna B bude CZK..Do pole částka celkem (předpis.....v měně B ...) vložíme 745000 Kč. Do pole " kurz dohodnutý, či v předpise faktury" zadáme hodnotu obráceného poměru, tedy 1 děleno 25,5.= 0,0392157  Do pole "kurz skutečný ....." zadáme obrácenou hodnotu 0,040032.. Přepneme na 1 desetinné místo, funkcionalita na desetinná místa je hned vedle poplatků !

Přepočteme tlačítkem "Kurzový rozdíl"

Výsledek : Uhradit musíme 29824 Euro. S poplatkem 28936 Euro.   Paradoxně ale máme ztrátu 620 Euro Důvodem je skutečnost, že hradíme v Eurech, Změna kurzu je tedy pro nás nevýhodná.


 

hradíme fakturu dle eur  -  s poplatkem v eurech, který si strhneme  na vrub dodavatele

Poplatek jde tedy v neprospěch výplaty a je vlastně stržen z částky k úhradě odběrateli.Budeme platit takou částku v Eurech, aby investice byla 29824 Euro a nebyly k ní žádné přičtené poplatky. Nejdříve zjistíme výši v Euro a pak odečteme poplatek a přepočteme znovu.

ZADÁNÍ:  C / PROVEDEME PLATBU FAKTURY, PŮVODNĚ VYSTAVENÉ V 745 000 KČ. , HRADIT BUDEME V KČ . POPLATEK JE 12 EURO.  KURZ V DEN PŘEDPISU BUDE 25,5 KČ. ZAOKROUHLOVAT BUDEME NA 0 DES. MÍST. KE DNI PLATBY BUDE KURZ  24,98 KČ. ZAJÍMAJÍ NÁS VŠECHNY ÚDAJE. Předpokládaná splatnost je 30 dnů.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Měna. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole "pevný poplatek" vložíme částku 7 Euro. Pole bude zatrženo. Pole "poplatek v %" nebude zatrženo. Bude přepnuto na pole "úhrada došlé faktury". Pole  "započítat poplatky" bude zatrženo. měna A bude EUR a měna B bude CZK..Do pole částka celkem (předpis.....v měně B) vložíme 745000 Kč. Do pole " kurz dohodnutý, či v předpise faktury" zadáme hodnotu obráceného poměru, tedy 1 děleno 25,5.= 0,0392157  Do pole "kurz skutečný ....." zadáme obrácenou hodnotu 0,040032.. Přepneme na 1 desetinné místo, funkcionalita na desetinná místa je hned vedle poplatků !  Přepočteme tlačítkem "Kurzový rozdíl"

Výsledek : Uhradit musíme 29824 Euro. S poplatkem 28936 Euro.   Paradoxně ale máme ztrátu 620 Euro Důvodem je skutečnost, že hradíme v Eurech,  Změna kurzu je tedy pro nás nevýhodná.

V poli investice je 29823,8 Euro. My uhradíme ale tedy o 12 euro méně. Do pole  částka celkem ..... v měně A napíšeme 29823,8-12=29811,8 Euro. Znovu přepočteme. Naše celková ztráta bude 620 Euro. Dodavatel místo původních 745000 Kč obdrží 744704 Kč, kde se projevil stržený poplatek


 

příjem faktury v eurech a směna na Kč - nejčastější  případ

poplatky jsou na náš vrub a jsou v Eurech. Uhradili nám částku v předpise, tedy  29215,69 Euro.

ZADÁNÍ:  D / PROVEDEME PŘEVOD Z PŘÍJMU U  FAKTURY, PŮVODNĚ VYSTAVENÉ V 745 000 KČ. , PŘIJÍMAT BUDEME V EURO A PŘEVÁDĚT NA KČ. POPLATEK JE 12 EURO. KURZ V DEN PŘEDPISU BUDE 25,5 KČ. PŘÍJEM BUDE ČINIT 29215,69 EURO. ZAOKROUHLOVAT BUDEME NA 1 DES. MÍST. KE DNI PLATBY BUDE KURZ  24,98 KČ. ZAJÍMAJÍ NÁS VŠECHNY ÚDAJE. Předpokládaná splatnost je 30 dnů.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce Měna. Budeme pak přímo  moci ihned začít s výpočtem. Do pole "pevný poplatek" vložíme částku 12 EURO. Pole bude zatrženo. Pole "poplatek v %" nebude zatrženo. Bude přepnuto na pole "PŘIJATÁ PLATBA FAKTURY". Pole  "započítat poplatky" bude zatrženo.

 Do pole částka celkem.... v měně A   -  V OBLASTI "KURZOVÝ ROZDÍL FAKTURY, KONVERZE, FORWARD" zadáme částku  29215,69 Eur Kč. Do pole "počet dnů do konverze - úhrady" zadáme číslo 30. Do pole " kurz dohodnutý, či v předpise faktury" zadáme hodnotu obráceného poměru, tedy 1 děleno 25,5.= 0,0392157  Do pole "kurz skutečný ....." zadáme obrácenou hodnotu 0,040032. Přepneme na 1 desetinné místo, funkcionalita na desetinná místa je hned vedle poplatků !  Stlačíme tlačítko "Kursový rozdíl"

Výsledek : získáme celkem 729808,4 Kč . Na kursovém rozdílu ztratíme 595,7 Euro. Po strženém poplatku to bude 607,7 Euro.V Českých penězích dostaneme 729808 Euro.

Tisk sestavy. Stačí stlačit tlačítko náhledu, či tisku.

Poznámka . V případě, že změníme FP a na FV, nebude zdánlivě žádná změna. Pořád jde o stejnou operaci. Ale ve skutečnosti dostaneme příjem v druhé měně a tu měníme na první, teprve tehdy dojde k výpočtu kursového rozdílu. Při úhradě faktury měníme teprve na měnu. Teprve potom dojde k rozlišení mezi příjmem a úhradou. Důvodem je to, že u přijmu počítáme z druhé strany, tedy doplníme nejdříve částku B.


 

příklad 3 - kursový rozdíl u forwardu

 

předpis dohody : 850 000 Kč  =  34693,9  Euro  =  kurz 24,5

OPERACE FORWARD (konverze) Z KČ DO EUR

ZADÁNÍ:  A / DNE 15.10.2010 JE DOHODNUTA FORWARD OPERACE V KURZU 24,5 EURO, VÝMĚNA BUDE MÍT 850 000 KČ VSTUP.  POPLATEK JE 50 KČ.  V DEN KONVERZE, DNE 15.11.2010 BUDE KURZ  VE VÝŠI 23,78 EURO. ZAOKROUHLOVAT BUDEME NA 1 DES. MÍST.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce "Konverze - Forward". Do pole poplatek bude vloženo 50 Kč. Zatrhávací pole u něj bude zaškrtnuto. Povoleno bude i pole "započítat poplatky" Měna A má "CZK" . Měna B má "EUR" . Datum předpisu bude 15.10.2010. Do pole "částka celkem  předpis, výše faktury .......v měně A"  zadáme částku 850000. Den konverze je o 31 dnů později  a proto do pole "počet dnů do konverze.." napíšeme hodnotu 31. Do pole "kurz dohodnutý ...." zapíšeme částku 24,5. Do pole "kurz skutečný...." zapíšeme částku 23,78. Poté stlačíme tlačítko "Konverze - Forward"

Výsledek : Budeme mít ztrátu ve výši 24979,6 Kč + 50 Kč poplatek. Ztráta činí 2,9% z obratu a na rok to činí 34,7%.Obdržíme 35744,3 Eur.


 

OPERACE FORWARD (konverze)  Z eur do Kč

ZADÁNÍ:  B / DNE 15.10.2010 JE DOHODNUTA FORWARD OPERACE V KURZU 24,5 EURO, VÝMĚNA BUDE MÍT  34693,9 EURO VSTUP.  POPLATEK JE 6 EURO KČ.  V DEN KONVERZE, DNE 15.11.2010 BUDE KURZ  VE VÝŠI 23,78 EURO. ZAOKROUHLOVAT BUDEME NA 0 DES. MÍST.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce "Konverze - Forward". Do pole poplatek bude vloženo 6 Eur .Zatrhávací pole u něj bude zaškrtnuto. Povoleno bude i pole "započítat poplatky" Měna B má "CZK" . Měna A má "EUR" . Datum předpisu bude 15.10.2010. Do pole "částka celkem  předpis, výše faktury .......v měně A" zadáme částku  34693,9 EURO. Den konverze je o 31 dnů později  a proto do pole "počet dnů do konverze.." napíšeme hodnotu 31.

Do pole " kurz dohodnutý, či v předpise faktury" zadáme hodnotu obráceného poměru, tedy 1 děleno 25,5.= 0,0392157  Do pole "kurz skutečný ....." zadáme obrácenou hodnotu 0,040032. Přepneme na 1 desetinné místo, funkcionalita na desetinná místa je hned vedle poplatků !  Stlačíme tlačítko "KONVERZE - FORWARD".

Výsledek : Budeme ZISK VE VÝŠI 722 Euro minus 6 Euro doplatek. Kč poplatek. ZISK činí 2% z obratu a na rok to činí 24%.Obdržíme 884694 KČ, tedy o 34694 Kč více, než mělo být dle předpisu.


 

OPERACE FORWARD (konverze)  Z eur do Kč

jaký kurz by musel být, abychom měli zisk 800 Euro ?

užití pomocí variant

ZADÁNÍ:  C / DNE 15.10.2010 JE DOHODNUTA FORWARD OPERACE V KURZU 25,5 EURO, VÝMĚNA BUDE MÍT   EURO VSTUP.  POPLATEK JE 6 EURO KČ.  V DEN KONVERZE, DNE 15.11.2010 BUDE KURZ  VE VÝŠI 24,98 EURO. ZAOKROUHLOVAT BUDEME NA 0 DES. MÍST.

náš požadavek je - odhad takového kurzu, který nám zaručí 800 euro zisku. budeme variovat skutečný kurz.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, akce "Konverze - Forward". Do pole poplatek bude vloženo 6 Eur . Zatrhávací pole u něj bude zaškrtnuto. Povoleno bude i pole "započítat poplatky" Měna B má "CZK" . Měna A má "EUR" . Datum předpisu bude 15.10.2010. Do pole "částka celkem  předpis, výše faktury .......v měně A" zadáme částku  34693,9 EURO. Den konverze je o 31 dnů později  a proto do pole "počet dnů do konverze.." napíšeme hodnotu 31.

Do pole " kurz dohodnutý, či v předpise faktury" zadáme hodnotu obráceného poměru, tedy 1 děleno 25,5.= 0,0392157  Do pole "kurz skutečný ....." zadáme obrácenou hodnotu 0,040032. Přepneme na 1 desetinné místo, funkcionalita na desetinná místa je hned vedle poplatků !  Stlačíme tlačítko "KONVERZE - FORWARD".

Předběžný výsledek : Budeme ZISK VE VÝŠI 722 Euro minus 6 Euro doplatek. Kč poplatek. ZISK činí 2% z obratu a na rok to činí 24%.Obdržíme 884694 KČ, tedy o 34694 Kč více, než mělo být dle předpisu.

Banka nám nedává žádný extra výběr stanovení kurzu pro konverzi. Nezbývá, než souhlasit. Můžeme si ale odhadnout, jaký kurz potřebujeme skutečný. Budeme variovat tedy skutečný kurz, s velkou citlivostí. 0,000001. Tuto hodnotu zadáme do výše skoku.. Pak přesuneme kurzor na pole "kurz skutečný...." a vzápětí na oranžové pole. Poté můžeme pomocí kolečkem myší hledat variantu, až se dostaneme na zisk 800 Euro, i s poplatky.

Dostaneme se tak na hodnotu kurzu 0,040127. Euro za Kč, tedy Kurz 24,92 Kč za Euro. Dohodnutý kurz je 25,5 Kč za jedno Euro, skutečný kurz byl stanoven na 24,92 místo 24,98. Potřebovali bychom, aby kurz kles o dalších 0,06 Kč za Euro.


 

swapové operace a vyhodnocení změny reálného stavu účtu po změně měny

úvod

operace SWAP, reálná ztráta hodnoty vkladu při změně kurzu - můžeme tedy provést konverzi do měny a po nějaké době provést konverzi zpět. Máme tedy k dispozici pole pro datum konverzí, pole pro domluvené sazby kurzů obou konverzí, k dispozici jsou skutečné (nestalo-li se ještě, tak odhadované) kurzy ke dni obou konverzí. Můžeme pracovat jak se vstupní, tak výstupní částkou. Můžeme pracovat jak poměry 1:N, tak s poměrem N:1. Můžeme prohodit obě měny a obrátit poměry kurzů pomocí tlačítka myši.

Díky výpočtům se dále dozvíme zisk na jednotlivé konverzi, zisk z období mezi konverzemi. Změnu reálné hodnoty vkladu mezi konverzemi. Tyto zisky porovnáme se změnou reálného vkladu za účelem zjištění celkového zisku včetně konverzí a reálné změny vkladu a to jak v absolutní hodnotě, tak v procentní hodnotě.

Díky reálnému zhodnocení pohybu vkladu tak můžeme říci, zda po konverzi se původní vklad znehodnotil a především v jaké míře, neboť ztráty z těchto operací lze jednoznačně očekávat. Otázkou je, zda tyto ztráty jsou zbytečné, anebo ne.

Poplatky - zde platí, že poplatky jsou v měně, které je zadána a momentálně přednostní. Pokud bude pole "částka celkem měna A" prázdné, pak se poplatek  týká měny z pole B.


 

POPIS POLÍ

Pole "Částka celkem, měna A" je vstupní částka pro jakoukoliv měnu, z které se hradí poplatky. Pole "Částka celkem měny B" je taková částka, která je většinou zjištěna jako částka po první směně na tuto měnu. Většinou se jedná o zahraniční měnu, ale není to povinné. Pokud použijeme ale domácí měnu do tohoto pole, je nutné nastavit obrácený poměr, tedy při kuru 25 je to poměr 0,04. Tento poměr lze jednoduše docílit tím, že do pole vepíšeme částku 25, dvakrát klikneme na toto pole a objeví se  hodnota 0,04.

"Den  konverze" je den, kdy bude proveden první změna - ve vedlejší měnu. "Den Forward" (sem)" je den, kdy se provede zpětná směna na původní typ měny.

Pole"Dohodnutý kurz. konv." je kurz, na kterém jsme se dohodli s bankéřem pro první konverzi. Pole " Dohodnutý kurz FW" je hodnota kurzu , na který jsme se dohodli, anebo je dán výpočet banky a platný pro den konverze zpět.

Pole "Kurz den v konverze" je kurz, který skutečně nabyl v den konverze číslo jedna. Pole "Kurz ke dni F W" je kurz, který skutečně nabyl v den konverze číslo dvě, Nebo jsou oba kurzy odhadovány,pokud tento den ještě nenastal.

Pole "zisk z konverze1 a z konverze 2" jsou dvě pole vedle sebe. První pole je ziskem z konverze číslo 1. Pokud při prodeji naší měny za Euro  za 25 Kč dle dohody při skutečném kurzu 27 Kč je naším ziskem : (částka/kurz2) -   (Částka /  kurz 1). Vzorec ( částka/(kurz2-kurz1) je platný pouze pro oba  kurzy >1 ! .Druhé pole zisk z konverze 2 je tedy počítáno jako měna (B x skutečný kurz minus měna B x dohodnutý kurz) .

Součet těchto dvou zisků a ztrát, spolu s zhodnocením měny za dobu konverze dá dohromady zisk reálný zisk, který se nazývá jako zhodnocení a je v poli " změna vstupní částky po konverzi zpět". Pole "Díky změně" je reálné vyjádření změny hodnoty původního vkladu, který se udál mezi konverzemi bez ohledu na obchod, protože vychází ze skutečných hodnot - kurzů ke dni konverze. Pokud například vstupní částka byla 10000 Kč , skutečný kurz na počátku byl 25 Kč a v době druhé konverze byl 26,5 Kč, pak došlo k reálnému znehodnocení částky v Kč.Toto znehodnocení se vypočítá jako : (původní částka / kurz skutečný 2) minus původní částka / kurz skutečný 1 na počátku SWAPU. Tento rozdíl díky změně skutečných kurzů změnil reálně hodnotu a nastala vlastně prudká inflace, či deinflace peněz na účtu, pokud slouží jako základna k úhradě zahraničních měn.

Toto pole je také využito pro zjištění, co by se stalo, kdyby konverze nenastala. Pak můžeme zjistit rozdíl změny stavu reálného zůstatku. Pokud bude částka záporná, sděluje nám, že došlo k znehodnocení zůstatku bez ohledu na konverze, protože se změnil kurz nepříznivým směrem. Pokud je částka kladná, bylo to v  prospěch zůstatku.

Pokud ovšem ke konverzi došlo, pak jakékoliv zhodnocení na druhé straně je znehodnocením a naopak. Například, pokud je částka -10000 Kč a nedošlo ke konverzi, stoupl reálný zůstatek a my můžeme provést směnu s vyšším ziskem. Pokud těchto 10000 bylo směněno, vývoj kurzu pracoval opačně a toto zhodnocení znehodnotilo zůstatek na druhé straně po konverzi.

"Částka po konverzi nyní, měla být a rozdíl" vyjadřuje většinou deflaci původní částky. První pole vyjadřuje nazpět vloženou částkou stejné měny po ukončení SWAPU.

Druhé pole vyjadřuje skutečné znehodnocení nebo zhodnocení vstupní částky během konverze bez ohledu na obchod, protože vychází ze změny skutečných kurzů. Pokud má pole vyšší zůstatek částky, znamená to, že je nepříznivý vývoj kurzu a tato částka říká, kolik se musí vrátit, aby byla tato změna reálně pokryta. Například, pokud byla částka 10000 Kč, a po konverzi je zde uvedeno 10500 Kč - znamená to, že se nazpět po druhé konverzi musí objevit o 500 Kč navíc, aby bylo pokryto reálné znehodnocení.

Třetí pole je rozdílem mezi skutečně nazpět vloženou částkou a částkou v druhém poli a vyjadřuje tak celkovou reálnou změnu po konverzi.  Tato částka se objeví i v poli "zhodnocení měny po druhé konverzi" Částka nám také říká, jak si stojíme v době ukončení konverze s prostředky na účtu a říká nám výši změny.

Poslední pole "Zisk na konverzích č.1 a č.2nám říká skutečný zisk z obchodu po konverzích. Potřebujeme znát i úspěšnost obchodu bez změny reálné hodnoty, abychom věděli, jak kdo na nás vydělal. My se jenom snažíme o to, aby to příště tolik nebylo.

Poslední dvě pole " t.j. v %" vyjadřují míru zhodnocení , či zisku k počáteční částce a to v %..

Díky tomu, že umíme zjistit reálnou změnu hodnoty, umíme i zjistit, když žádné prostředky nevyměníme a dojde pouze ke změně kurzu.

Variace - můžeme opět provádět variace na polích částek a polích kurzů. V případě zrušení přednosti se bude podřizovat částka číslo 1.

Poznámka : Je potřeba si uvědomit, že reálný pohyb během konverze jdou proti sobě. Je tomu tak proto, že reálný pohyb je v jedné měně a pohyb v době konverze je na druhé straně. Proto nutně kladná změna ne jedné straně musí vyrovnat zápornou hodnotou.

 

obrázek č.3 - operace SWAP a změna reálné hodnoty zůstatku


 

 

příklad  4 - změna reálné hodnoty na účtu

nastala změna kurzu - o kolik jsme přišli ?

 zjištění změny reálného zůstatku v Kč - častý  případ

pole "DÍKY ZMĚNĚ", pole "ČÁSTKA ...MĚLA BÝT"

ZADÁNÍ:  A / ZÚSTATEK NA ÚČTU JE 275000 KČ. ODE DNE 30.11.2010 DO 31.12.2010 SLEDUJEME ZMĚNU KURZU. MĚNA JE V KČ, DRUHÁ MĚNA JE V EUR . KURZ DNE 30.11.2010 JE 26 KČ. KURZ DNE 31.12. JE 25,2 KČ. JAKÁ JE ZMĚNA V REÁLNÉ HODNOTĚ ZŮSTATKU ?

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, "akce Měna". V podnabídce vybereme Zapni SWAP operaci.

Do pole den konverze zadáme datum 30.11.2010. Do pole den Forward zadáme datum 31.12.2010. Do pole "částka celkem měna A" zadáme 275000. Do pole "kurz v den konverze " zadáme hodnotu 26. Do pole "kurz ke dni FW" zadáme hodnotu 25,2. Za tuto dobu tedy klesla hodnota kurzu o 0,8 Kč.

Do pole dohodnutý kurz konv. zadáme stejnou hodnotu 26, a do pole dohodnutý kurz FW zadáme částku 25,2. Tím vynecháme konverzi a můžeme si všímat pouze reálného pohybu zůstatku.Stlačíme tlačítko "Přepočti SWAP".

Pozor , změna reálné hodnoty zůstatku po konverzi se zvedne o 8461,5 Kč. Za měsíc nám částka 275000 Kč vydělala tedy 8 a půl tisíce.

Ve výsledku jsou tyto ukazatele: Počet dnů 31. Částka 10576,9 Euro. V případě nákupu poslední den prosince bychom ušetřili 8730 Kč.(Pole "Díky změně") .

INTERPRETACE A POPIS ZBÝVAJÍCÍCH HODNOT :  platí pouze , kdyby došlo ke SWAPOVÉ OPERACI. PŘI STEJNÝCH KURZECH. V opačném případě nemají význam.

UKAZATELE KONVERZE : Ve výsledku jsou DALŠÍ ukazatele:  Částka po konverzi zpět: = - 8461,5 Kč.To je proto, že jsme akci uskutečnili  Díky tomu jsme napodruhé vyměnili v kurzu menším, než je z první konverze a proto jsme dostali o 8461,5 Kč méně. Ztratili jsme tedy dvojnásobně. Díky konverzi a díky tomu, že jsme neponechali prostředky na účtu. Zhodnocení reálné měny je tedy se ztrátou 17191,7 Kč.

UKAZATELE VYPOŘÁDÁNÍ : Ve vypořádání je však pouze částka - 8461,5 Kč. Je to proto, že ve vypořádání sledujeme pouze výsledky z konverze a ne ze změny reálného stavu. Ztratili jsme 3,1 %, což představuje roční náklady 36,2 % ze vstupní částky.

UKAZATELE ZMĚNY REÁLNÉ HODNOTY Pole Žluté pole  V případě nákupu poslední den prosince bychom ušetřili 8730 Kč.(Pole "Díky změně") . Celková částka, která jakoby reálně narostla je 283730 Kč, čili nakoupili bychom více měny za 26 Kč.


 

nastala změna kurzu - o kolik jsme přišli ?

 zjištění změny reálného zůstatku v eurech - další častý  případ

ZPŮSOB (A) PŘES HLAVNÍ MĚNU

pole "DÍKY ZMĚNĚ", pole "ČÁSTKA ...MĚLA BÝT"

ZADÁNÍ:  B / ZÚSTATEK NA ÚČTU 30.11.2010 JE 50000 EURO V KURZU 26 KČ/EUR. DNE 30.11.2010. NÁSLEDUJÍCÍHO DNE BYLA ZMĚNA KURZU NA 25 EUR.  JAKÁ JE ZMĚNA V REÁLNÉ HODNOTĚ ZŮSTATKU ?  PROVEĎTE VYSVĚTLENÍ OSTATNÍCH VÝSLEDKU.

ŘEŠENÍ - produkt se spustí pomocí výběru ve stromovém poli, nebo volbou tlačítka "UCET", nebo přes volbu v MENU u podmenu přepni na akci, "akce Měna". V podnabídce vybereme Zapni SWAP operaci.

Do pole den konverze zadáme datum 30.11.2010. Do pole den Forward zadáme datum 1.12.2010. Do pole "částka celkem měna A" zadáme 50000. Do pole "kurz v den konverze " zadáme hodnotu  26. Do pole "kurz ke dni FW" zadáme hodnotu 25. Za tuto dobu se tedy zvedla hodnota kurzu o 1 Kč. Poplatky nebudou zapnuty.

Do pole dohodnutý kurz konv. zadáme stejnou hodnotu 26 a do pole dohodnutý kurz FW zadáme částku 25. Tím vynecháme konverzi a můžeme si všímat pouze reálného pohybu zůstatku.

Nyní změníme kurzy  tak, že v poli "měna A" 2x klikneme. Měny se prohodí. Poté klikneme 2x vždy v každém textovém poli s kurzem, tedy dohromady ještě 4x. Protože je o kurz Eur/Kč, je nutné kurzy otočit.V každém poli  s kurzem tak budou kurzy hluboce pod 1 Kč., např. . kurz 0,0384615 Eur za Kč v prvním kursovém poli.

Stlačíme tlačítko "Přepočti SWAP".

Pozor , změna reálné hodnoty zůstatku po konverzi klesne o 1538,5 Euro. Za den nám částka 50000 Euro prodělala 1 a půl tisíce Euro

Ve výsledku jsou tyto ukazatele: Počet dnů 1. Částka 1300001 Kč. Reálná hodnota poklesla na 48461,5 Euro.

INTERPRETACE A POPIS ZBÝVAJÍCÍCH HODNOT :  platí pouze , kdyby došlo ke SWAPOVÉ OPERACI. PŘI STEJNÝCH KURZECH. V opačném případě nemají význam.

UKAZATELE KONVERZE : Ve výsledku jsou DALŠÍ ukazatele:  Částka po konverzi zpět: = plus 51587,3 Euro To je proto, že jsme akci uskutečnili  Díky tomu jsme napodruhé vyměnili v kurzu větším, než je z první konverze a proto jsme dostali o 1587,3 Euro více. Získali jsme tedy dvojnásobně. Díky konverzi a díky tomu, že jsme neponechali prostředky na účtu. Zhodnocení reálné měny je tedy celkem 3125,8 Kč.

UKAZATELE VYPOŘÁDÁNÍ : Ve vypořádání je však pouze částka 1587,3 Euro Kč. Je to proto, že ve vypořádání sledujeme pouze výsledky z konverze a ne ze změny reálného stavu. Získali jsme 3,2 %, což představuje roční náklady 1158,7, % ze vstupní částky. (kdybychom to dělali takhle úspěšně celý rok, banky ale tak činí...)

UKAZATELE ZMĚNY REÁLNÉ HODNOTY Pole Žluté pole  Díky tomu, že jsme včas převedli prostředky,získali jsme 1538,5 Euro.i 8730 Kč.(Pole "Díky změně") . Celková částka, která jakoby reálně narostla je 283730 Kč, čili nakoupili bychom více měny za 26 Kč.


 

nastala změna kurzu - o kolik jsme přišli ?

 zjištění změny reálného zůstatku v eurech - další častý  případ

ZPŮSOB (b) PŘES vedlejší měnu

pole "DÍKY ZMĚNĚ", pole "ČÁSTKA ...MĚLA BÝT"

ZADÁNÍ:  C / NAVAZUJEME NA POSLEDNÍ PŘÍKLAD. ZÚSTATEK NA ÚČTU 30.11.2010 JE 50000 EURO V KURZU 26 KČ/EUR. DNE 30.11.2010. NÁSLEDUJÍCÍHO DNE BYLA ZMĚNA KURZU NA 25 EUR.  JAKÁ JE ZMĚNA V REÁLNÉ HODNOTĚ ZŮSTATKU ?  PROVEĎTE VYSVĚTLENÍ OSTATNÍCH VÝSLEDKU. POZOR TENTOKRÁT PROVEDEM PŘES VEDLEŠÍ MĚNU.Důvodem práce  "zespodu" je přehlednost v kurzu, které jsou nám již ve známe podobě.

ŘEŠENÍ - Zadání ponecháme, ale musíme prohodit zadání do opačných polí. Provedeme výměnu názvů měn dvojklikem na poli "měna A" . Dole tak bude EUR. Do pole "částka celkem měna B"  zadáme částku 50000. Pole "částka celkem, měna A" vymažeme.

Nyní již pouze změníme kurzy měn na obrácené, tedy N:1, tedy 26:1 = Kč/Eur. Provedeme to tak, že na všechny kurzy dvakrát klikneme. Kurzy se automaticky obrátí. Také je to možné provést volbou v MENU - Akce Měna - Prohození měny, včetně kurzů, což provede všechny operace naráz. Znovu se tak objeví kurzy 26 v levých polích pro kurzy a 25,2 v pravých polích pro kurzy.

Výsledek - dorazili jsme do stejných výsledků, jako v předchozím příkladu, jenom s dobře přehlednými kurzy.


 

skutečné swap operace

je nutné posílit na 10 dnů účet o 50000 euro, kolik ztratím? kurz klesá

pokud má někdo zaplatit, my také  a my ještě nemáme na devizovém účtu prostředky

ZPŮSOB (A) (potřebujeme 10000 euro)

ZADÁNÍ:  D / ZÚSTATEK NA ÚČTU 30.11.2010 JE 50000 EURO V KURZU KČ/EUR. DNE 3.12.2010 POTŘEBUJEME UHRADIT CCA 60000 EUR. MĚLA DOJÍT PLATBA ZA FAKTURU ZE ZAHRANIČÍ, ALE NEDOŠLA. POSÍLÍME TEDY ÚČET POMOCÍ SWAPOVÉ OPERACE TAK NA 10 DNŮ PRO JISTOTU. BANKA NÁM PRODÁ 10000 EUR A ZA 10 DNŮ PROVEDEME OBCHOD ZPĚT. PEVNÝ POPLATEK 120 Kč, protože pak budeme vzápěti počítat s českou měnou. . DOHODNUTÝ KURZ PRO PRVNÍ SMĚNU JE 25,2 . KURZY KLESAJÍ. DOHODNUTÝ DALŠÍ KURZ JE NA KONVERZI ZPĚT JE TEDY 24,65. MY ODHADUJEME, ŽE 3.12. BUDE KURZ 25,0. TAKÉ ODHADUJEME, ŽE PŘI KONVERZI ZPĚT BUDE KURZ 24,9. JAKÉ JSOU NÁKLADY NA TO, ŽE OBĚRATEL ZAPLATIL POZDĚJI?

 POZNÁMKA : SKUTEČNÉ KURZY ODHADUJEME. PO UKONČENÍ SWAPU ALE ZAÚČTUJEME SKUTEČNÉ KURZY A TAKÉ VYHODNOTÍME.

ŘEŠENÍ  první dvojklikem - Zadáme do prvního pole pro datum "den konverze" 3.12.2010. Do druhého pole zadáme hodnotu 13.12.2010. Do pole "částka celkem měna B   vložíme hodnotu 10000 Eur. Do pole dohodnutý kurz  konverze zadáme hodnotu 25,2. Do pole "dohodnutý kurz FW." vložíme kurz 24,65. Do pole kurz v den konverze zadáme hodnotu 25,6 a do pole "kurz ke dni FW" zadáme hodnotu 24,9. Do pole PEVNÝ POPLATEK   Zadáme hodnotu 120. Pole PEVNÝ poplatek povolíme , ostatní zakážeme. Pole "započítat poplatky" povolíme. V měně A bude CZK, v měně B bude EUR. Pole "částka celkem" měna A bude prázdné. Provedeme přepočet přes "Přepočti SWAP"  První výpočet byl proveden v Eurech. Nám tak se tak provedl výpočet do pole s částkou celkem měna A částku 252000 . Teď, když máme částku v Kč, okamžitě stlačíme podruhé opět tlačítko "Přepočti SWAP": Tak se vše přepočítalo do české měny. Výsledkem je tedy přesně 4500  Kč ztráty na konverzích. Naopak, mezi konverzemi je ztráta 5500 Kč. Kdybychom ale konverzi neprovedli, měli by jsme zisk ze změny kurzu 1012 Kč. Celková ztráta je 5500 Kč a pokud bychom uvažovali i se ztrátou reálné hodnoty peněz, pak  ztráta narostla na 6512 Kč. Z původních 252000 Kč tak získáme zpět 246500 Kč. Kdybychom získali zpět 253012 Kč, tedy o 6512 Kč více, byli bychom po konverzi reálně na nule. Protože odběratel zaplatil později, stálo nás to čistých 5500 Kč a 240 Kč na poplatcích.

ŘEŠENÍ  druhé - propočtem na Kč - .Jednoduše si nejdříve vypočítáme Potřebu českých prostředků. To je 10000 Eur x domluvený kurz konverze, čili 252000 Kč. Tuto částku vložíme do prvního pole "částka celkem, měna A. Do prvního pole "den konverze" zadáme hodnotu 3.12.2010. Do druhého pole zadáme hodnotu 13.12.2010. Do pole dohodnutý kurz konverze zadáme hodnotu 25,2. Do pole "dohodnutý kurz FW." vložíme kurz 24,65. Do pole kurz v den konverze zadáme hodnotu 25,6 a do pole "kurz ke dni FW" zadáme hodnotu 24,9. Do pole PEVNÝ POPLATEK   Zadáme hodnotu 120. Pole PEVNÝ poplatek povolíme , ostatní zakážeme. Pole "započítat poplatky" povolíme. V měně A bude CZK, v měně B bude EUR. P. Provedeme přepočet přes "Přepočti SWAP"  Původně byl první výpočet proveden v Eurech, nyní je výpočet proveden rovnou v Kč. Výsledky jsou stejné. Dopočítalo se i 10000 Euro.

Výsledkem je tedy přesně 4500  Kč ztráty na konverzích .Naopak, mezi konverzemi je ztráta 5500 Kč. Kdybychom ale konverzi neprovedli, měli by jsme zisk ze změny kurzu 1012 Kč. Celková ztráta je 5500 Kč a pokud bychom uvažovali i se ztrátou reálné hodnoty peněz, pak  ztráta narostla na 6512 Kč. Z původních 252000 Kč tak získáme zpět 246500 Kč. Kdybychom získali zpět 253012 Kč, tedy o 6512 Kč více, byli bychom po konverzi reálně na nule. Protože odběratel zaplatil později, stálo nás to čistých 5500 Kč a 240 Kč na poplatcích.


 

je nutné posílit na 10 dnů účet o 500000 Kč z mého devizového účtu, kolik ztratím? kurz klesá

opět má někdo zaplatit, my také  a my ještě nemáme na devizovém účtu prostředky

ZPŮSOB (B) (potřebujeme 500000 Kč) -  přes hlavní měnu

ZADÁNÍ:  E / ZÚSTATEK NA ÚČTU V KČ  30.11.2010 JE 1000000 KČ  DNE 3.12.2010 POTŘEBUJEME UHRADIT CCA 1,5 MIL KČ . MĚLA DOJÍT PLATBA ZA FAKTURU , ALE NEDOŠLA. POSÍLÍME TEDY ÚČET OPĚT POMOCÍ SWAPOVÉ OPERACE TAK NA 10 DNŮ PRO JISTOTU. BANKA NÁM PRODÁ 500000 KČ A ZA 10 DNŮ PROVEDEME OBCHOD ZPĚT. PEVNÝ POPLATEK 6,15 EURO KURZY ZACHOVÁME, I TENDENCI KLESÁNÍ. DOHODNUTÝ KURZ PRO PRVNÍ SMĚNU JE 25,2 . KURZY KLESAJÍ. DOHODNUTÝ DALŠÍ KURZ JE NA KONVERZI ZPĚT JE TEDY 24,65. MY ODHADUJEME, ŽE 3.12. BUDE KURZ 25,0. TAKÉ ODHADUJEME, ŽE PŘI KONVERZI ZPĚT BUDE KURZ 24,9. JAKÉ JSOU NÁKLADY NA TO, ŽE OBĚRATEL ZAPLATIL POZDĚJI?

 POZNÁMKA : SKUTEČNÉ KURZY ODHADUJEME. PO UKONČENÍ SWAPU ALE ZAÚČTUJEME SKUTEČNÉ KURZY A TAKÉ VYHODNOTÍME.

ŘEŠENÍ  první dvojklikem - Zadáme do prvního pole pro datum "den konverze" 3.12.2010. Do druhého pole zadáme hodnotu 13.12.2010. Do pole "částka celkem měna B   vložíme hodnotu 500000 KČ..Do pole dohodnutý kurz  konverze zadáme hodnotu 25,2. Do pole "dohodnutý kurz FW." vložíme kurz 24,65. Do pole kurz v den konverze zadáme hodnotu 25 a do pole "kurz ke dni FW" zadáme hodnotu 24,9. Do pole PEVNÝ POPLATEK   Zadáme hodnotu 6,15. Pole PEVNÝ poplatek povolíme, ostatní zakážeme. Pole "započítat poplatky" povolíme. V měně A bude EUR, v měně B bude CZK. Pole "částka celkem" měna A bude prázdné. PROTŽE JE DRUHÁ MĚNA NIŽŠÍ, MUSÍME PROVÉST OPAČNÝ POMĚR. PROTO MA VŠECHNY 4 POLE S KURZY DVAKRÁT KLIKNEME A OTOČÍME POMĚRY KURZŮ.

Provedeme přepočet přes "Přepočti SWAP"  První výpočet byl proveden v Kč.  Nám tak se provedl i výpočet do pole s částkou celkem měna A částku 19841,2. . Teď, když máme částku v EUR, okamžitě stlačíme podruhé opět tlačítko "Přepočti SWAP": Tak se vše přepočítalo do měny v EUR. Výsledkem je tedy přesně 362 Eura zisku na konverzích. Mezi konverzemi je zisk  442,7 Kč. Kdybychom ale konverzi neprovedli, měli by jsme ztrátu 79,3 Euro. Ze změny je ztráta 79,3 Euro.. Celkový zisk je ale 442,7  Euro a pokud bychom uvažovali i se ziskem reálné hodnoty peněz, pak  je celkový zisk 522 Euro. Z původních 19841,2 Euro bychom dostali zpět 20283,9

Poznámka : To, že bychom měli tak příznivé kurzy byla pouze modelová situace. Pro nás je jasné, že banka nedopustí, aby kurz další konverze byl vyšší, než vývoj a stejně tak to platí i pro smluvní kurz, který nikde nepůjde pod očekávaný vývoj, jelikož je banka nucena při tvorbě odhadů příštích kurzů myslet na riziko a to minimálně 5% při konverzích.Aby tedy uživatel při krátkodobé konverzi získal, musel by mít více jak 5% skok kurzu ve svůj prospěch navíc, než banka předpokládala.

Konverze však především slouží jako pomoc při nesnázích a naším úkolem je spíše si zajistit určité množství prostředků, dokud nebudou ji potřeba, vzhledem k plnění odběratelů. Dalším důvodem odkupu je fakt, že byl domluva Forward operace a tato by nebyla dodržena pro nedostatek prostředků.

ŘEŠENÍ  druhé před výpočtem - Protože potřebujeme 500000 Kč, tak při kurzu 25,2 bude potřeba 19841,2 Eura .Do prvního pole "částka celkem měna A" tak zadáme částku 19841,2 2 Eura. - Zadáme do prvního pole pro datum "den konverze" 3.12.2010. Do druhého pole zadáme hodnotu 13.12.2010. Do pole "částka celkem měna B   vložíme hodnotu 10000 Eur. Do pole dohodnutý kurz  konverze zadáme hodnotu 25,2. Do pole "dohodnutý kurz FW." vložíme kurz 24,65. Do pole kurz v den konverze zadáme hodnotu 25,6 a do pole "kurz ke dni zadáme hodnotu 24,9. Do pole PEVNÝ POPLATEK   Zadáme hodnotu 6,15. Pole PEVNÝ poplatek povolíme , ostatní zakážeme. Pole "započítat poplatky" povolíme. V měně A bude EUR, v měně B bude CZK. Provedeme přepočet přes "Přepočti SWAP"  . Dorazíme ke stejným výsledkům.

ŘEŠENÍ  třetí - před výpočtem prohození měn. - Pro lepší čitelnost změníme poměry dvojklikem u všech kurzů. Pak prohodíme měnu nahoře CZK za EUR. Pak nahoru do částky A zapíšeme částku 500000 Kč. pevný poplatek opravíme ekvivalentně na (6,15 x 25,2 + 6,15 x 24,65) / 2 na 153,3 Kč.

Pak opět stlačíme tlačítko k výpočtu.


 

potřebuji si vyzkoušet různé varianty, co kdyby skutečný kurz byl horší, nebo lepší ?

ZADÁNÍ:  F / PONECHÁME ZADÁNÍ Z POSLEDNÍHO PŘÍKLADU. ZKUSÍME MĚNIT KURZ V DEN FORWARD. 

ŘEŠENÍ  první dvojklikem - Zadáme do prvního pole pro datum "den konverze" 3.12.2010. Do druhého pole zadáme hodnotu 13.12.2010. Do pole "částka celkem měna A"   vložíme hodnotu 500000 KČ..Do pole dohodnutý kurz  konverze zadáme hodnotu 25,2. Do pole "dohodnutý kurz FW." vložíme kurz 24,65. Do pole kurz v den konverze zadáme hodnotu 25 a do pole "kurz ke dni FW" zadáme hodnotu 24,9. Do pole PEVNÝ POPLATEK   Zadáme hodnotu 153,3 Kč.. Pole PEVNÝ poplatek povolíme, ostatní zakážeme. Pole "započítat poplatky" povolíme. V měně A bude CZK, v měně B bude EUR. Pole "částka celkem" měna B bude prázdné.

A - s předností. Výše skoku bude 0,01. Najedeme myší na pole skutečného kurzu v den konverze. Klikneme 1x. Pak najedeme na oranžové pole a měníme varianty. Měníme tak dlouho, až bude zisk na konverzích č1 a č2 nula.Skončíme na kurzu 25,45. Kurz musí za tři dny klesnout o 55 haléřů.t.j. 0,55/25 = 2,2%..

B s předností : změníme kurz v den konverze zpět na hodnotu 25. Přesuneme se nyní druhý kurz skutečný při konverzi zpět. 1x klikneme.Pak přejdeme opět na oranžové pole a provádíme varianty.Nakonec skončíme na čísle 24,45, tedy druhý kurz by musel klesnout z 24,9 na 24,45. Čili o 20 hal pod dohodnutý kurz. To by možná mohlo i vyjít. Vrátíme opět kurz na 24,9 Kč.

C - zrušíme přednost - tu zrušíme, když klikneme na stavovou lištu na poslední textové pole "Výpočet dle přednosti". Nápis se pak změní. Změníme přijatelně výši skoku. Klikneme pak na pole částka celkem, měna B."Pak klikneme na oranžové pole. Provádíme variace a vidíme, že se mění částka v prvním poli.