Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png

Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde

EKONOMICKÁ KALKULAČKA  BIUS 3  - HELP  DRUHY PRODEJNÍCH BALÍČKŮ KALKULAČKY BIUS 


EKONPR

záložka č. 12 - základní formulář - procenta, poměry, úměra a rabat

formulář ekonomický a bankovní

 

příklady

klávesy

 základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘEskladba formuláře - stručný popis - dvojité procento - procento - marže - úměra - poměry - stručný postup s poměry - přímé odkazy na záložky


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomickéhopřímé odkazy na záložky

Výběr funkce - Systémové nastavení - Nastavení formuláře - Nastavení tisku - Faktura - Nastavení tisku řádků - Základní formulář - Ekonomika - Rozpočet - Splátky - Varianty produktů - Procentní operace a poměry - Měnové operace - Leasing - Půjčky a hypotéky - Investice a spoření - Účet a kontokorent - Odpisový plán - Kódy hlavních akcí

 

Systémové nastavení : Vyhrazeno pro autora


stručný popis záložky procentní operace a poměry

-  když to dám do dph, pak mám o kolik více daně z příjmů ?  když to zdaním jinak, kolik na tom vydělám ? JAKOU BUDU MÍT MARŽI, KDYBYCH TO ZKUSI JINAK? chci daňově optimalizovat. CHCI ROZDĚLIT NÁKLADY NA NĚJAKÉ POMĚRY. optimalizace obchodu s dodavateli . požadovaná optimalizace nákladů výroby.

TATO ZÁLOŽKA - NÁM POMŮŽE POČÍTAT PROCENTA Z PROCENT, TEDY O DAŇOVÝCH SAZBÁCH A VÝSLEDNÉM ZISKU, ČI ZTRÁTĚ, O ÚMĚŘE, KDE POMOCÍ RYCHLÉHO GENEROVÁNÍ ZACÍLÍME NA SPRÁVNÝ POMĚR, ČI ZÁKLAD. PRO SPRÁVNÝ ODHAD MARŽE MŮŽEME GENEROVAT PŘIJATELNOU ÚROVEŇ.

NEJSILNĚJŠÍ FUNKCÍ TÉTO ZÁLOŽKY JE ROZDĚLENÍ URČITÉ SUMY NA RŮZNÉ HODNOTY, DLE PŘILOŽENÉHO SEZNAMU POMĚRŮ.DVOJITÉ PROCENTO : Velmi silným nástrojem tzv. dvojité procento. Používáme jej vlastně stále, aniž bychom o tom nějak zvláště přemýšleli. Nejčastěji se hodí toto procento pro daňovou optimalizaci. Pokud odpočteme například DPH z 1200 Kč, pak ve skutečnosti odečteme z celé částky 20/120 * 100 %. 16,66 %. Těchto 16,6% snižuje daňový základ. Pokud je daň z příjmu 20 %, pak jsme sice dostali nazpět 16,66% dle DPH, ale současně o 16,66% x 0,2 = 3,33 % vyšší daň. Pak na každý milion daňového základu DPH 33330 Kč je vyšší daň. Takové výpočty se hodí pro větší množství příkladů, jako je DPH a daň z příjmu, při srážkové a zálohové dani, při příjmech a následném zdanění úroků, apod.

Můžeme si tedy vypočítat následné procento z procenta, abychom si vypočítali následnou ztrátu , či zisku. K procentu máme dispozici odpovídající částky. Celkem máme k dispozici 6 hodnot. a to základní změnu v %, následnou změnu v % a výslednou změnu v %. K tomu jsou postavena odpovídající pole hodnot, tedy základní hodnota, hodnota po první změně a hodnota po následné změně. Můžeme tak rychlým generováním měnit hodnoty a zjišťovat hodnoty.

K dispozici je dále možnost, aby se procenta přičítala, násobila, anebo dělila. Odečítání se provádí pomocí záporných hodnot. Můžeme tak urychleně za sebou přičíst k prvnímu zvětšenému základu další procento, což se například hodí při zjištění rozšíření Cash Flow o zisk, či získání hotovosti.

Dalším nástrojem je možnost, aby byly dopočítány chybějící hodnoty. Pokud je k dispozici dostatečný počet hodnot, budou ostatní dopočítány. Nemusíme tedy začínat od počátku.

PROCENTO : Nástrojem pro rychlý výpočet a generování je procento. Jedná se o nejjednodušší výpočet s procenty. Do jakéhokoliv pole zadáme hodnoty a pokud budou dostačující, provede se výpočet. Vhodné pro spousta situací, například pro daňovou optimalizaci.

Zde je možné provádět variace, které velmi přehledně ukážou, jak se mění ostatní hodnoty. Například pro výpočet vyměřovacího základu daně a pojištění, nebo zpětně z odvedené částky daně, nebo pojištění vyměřovací základ. Lze také stanovit velikost chyby při zaokrouhlování základu.

 

VZTAH RABATU A MARŽE : Nástrojem pro rychlé vyhodnocení rabatu, marže, procentního poměru vůči původnímu základu slouží právě tato část záložky. Můžeme poměřovat, jaký máme k marži v % i v Kč, pokud k nějaké částce přidáme provizi (zisk, rabat, marži) , kolik taková provize pak činí v %, nebo v Kč z celé částky. Pomocí tohoto ukazatele pak můžeme určovat úspěšnost ve vývoji zisku při prodeji zboží, služeb a podobně.

Máme k dispozici pole  základní částku, přídavek k ceně v % a v Kč, celkovou cenu prodejní a kolik v % činí přídavek k ceně vůči ceně nové.To abychom věděli, že pokud přidáme k ceně 50% původní hodnoty, pak například při ceně 1000 Kč to bude nyní činit 1500 Kč. I přes to, že jsme jako vydělali půlku, slovo půlka je zavádějící. Pokud máme tržbu 1500 Kč, pak do nákladů na nákup jde znovu 1000 Kč a hrubý zisk - marže rabat je 500 Kč. Tento rabat z prodejní ceny není ale 50% , ale 33,33%. Cena se zvětšila , ale částka rabatu zůstala stejná.

Kromě toho máme k dispozici poměr, kterým se ukazuje poměr procenta rabatu z tržby oproti procentu přidanému rabatu k základu. Tedy 33,33% / 50% = 0,667 , čili dvě třetiny. A my víme : Pokud k něčemu přidáme 50%, pak z tržby to činí 33,3%%, tedy dvě třetiny z původního procentního výdělku.

Pro výpočet postačí vyplnění jakýchkoliv 2 ukazatelů, mimo posledních procentních  hodnot.

Zde je možné provádět variace, které velmi přehledně ukážou, jak se mění ostatní hodnoty.Například, chceme-li na něčem vydělávat z tržby určité procento, anebo určitou hodnotu.

ÚMĚRA : K dispozici je úměra přímá, a úměra nepřímá. Kromě toho , že úměra slouží především pro přenášení stejných poměrů na jiné dvojice hodnot, ať to je v matematice, tak pro nás z konkrétního hlediska se hodí úměra především pro generování posloupností variant . Přímá úměra se například hodí na rozpočítávání poměrů nákladů u výrobků . Nepřímá úměra se hodí pro grafy, zlomky, z našeho hlediska také pro rozpočítávání variant u fixních nákladů na náklady průměrné na jeden kus výrobku, či zboží.

V úměře jsou k dispozici dvě dvojice polí pole , označené jako A se má k B, jako se má C k D.. U úměry lze opět doplňovat různě hodnoty. Je zde ale pravidlo, že musí být vyplněny vždy alespoň tři hodnoty, aby byla dopočtena hodnota čtvrtá.

Lze také provádět rychlé varianty. To znamená , že leze během jednoho stisku klávesy vytvářet množství variant, podle předem stanovené výše skoku u určité hodnoty..

POMĚRY : K dispozici máme možnost si rozdělit hodnotu na na menší hodnoty a to podle dodaných poměrů. Poměry tedy provádějí rozpad čísla na menší. Takové dělení poměrů uvažujeme v mnoha případech, při plánování nákladů, tržeb, přídělů, kalkulaci na jeden výrobek a podobně.

Poměry se dělí dle celkové hodnoty. Pracujeme ve dvou režimech. První režim manuální, dovolí zadávat poměry za sebou. Pro manuální režim využíváme stanovení pevného cílového počtu poměrů. Po každém vložení jednoho poměru je nutné stlačit tlačítko k zařazení poměru do sestavy. Výhodou manuálního režimu je, že dochází k výpočtu poměrů vždy po jednom vložení a my můžeme sledovat vývoj součtů poměrů. Poměry jsou navíc přepočítány tak, že dokud není součet vložených poměrů roven pevného cílového počtu poměrů, jsou vložené hodnoty přepočteny na poměrnou část . Důsledkem toho je, že v každém okamžiku dává součet přepočtených hodnot hodnotu celkovou. K dispozici jsou i hodnoty nepřepočtené, které jsou přesně vypočteny na základě cílového součtu poměrů, vloženého poměru a celkové hodnoty. Po každém vložení poměrů jsme informování vloženým řádkem, informačním boxem a aktuálním stavem a součtu vložených poměrů a hodnot s rozdílem, vyjadřující chybějící hodnotu poměrů ke vložení. Další výhodou je, že lze každý řádek poměru popsat.

Pomocnou a dokončovací akci k manuálnímu vkládání poměrů. Pomocí tlačítka k dokončení, můžeme v libovolný okamžik provést závěrečný dopočet poměrů, včetně případného vložení zadaného poměru.

Druhý způsob vkládání poměrů je automatický. K provedení automatického výpočtu poměrných částek dochází po vložení celkové hodnoty k rozdělení a zaplnění textového pole, kam se vloží seznam poměrů, které jsou od sebe odděleny středníkem, nebo pomlčkou nebo mezerou. Poměry budou pak automaticky přepočteny a rozděleny. Seznam hodnot (poměrů) lze například zkopírovat z editoru Word a přes CTRL-V vložit do příslušného textového pole.

Možností je, prohlížet si pole vložených poměru ve zvětšené velikosti.

Opět je k dispozici silná schopnost vytvářet rychlé varianty, s kterou můžeme variovat, jak poměry, tak celkovou částku.


popis záložky procenta, poměry, úměra a rabat

příklady zde

dvojité procentní operace - procento - vztah rabatu a marže - úměra - práce s poměry

 

obrázek číslo 1 - dvojité procento

Poznámka : oblast poměrů je ze starší verze, viz obrázek č. 4.

dvojité procentní operace

DVOJITÉ PROCENTO : Velmi silným nástrojem tzv. dvojité procento. Používáme jej vlastně pořád, aniž bychom o tom nějak zvláště přemýšleli. Nejčastěji se hodí toto procento pro daňovou optimalizaci. Pokud odpočteme například DPH z 1200 Kč, pak ve skutečnosti odečteme z celé částky 20/120 * 100 %. 16,66 %. Těchto 16,6% snižuje daňový základ. Pokud je daň z příjmu 20 %, pak jsme sice dostali nazpět 16,66% dle DPH, ale současně o 16,66% x 0,2 = 3,33 % vyšší daň. Pak na každý milion daňového základu DPH 33330 Kč je vyšší daň. Takové výpočty se hodí pro větší množství příkladů, jako je DPH a daň z příjmu, při srážkové a zálohové dani, při příjmech a následném zdanění úroků, apod.

K dispozici je dále možnost, aby se procenta přičítala, násobila, anebo dělila. Odečítání se provádí pomocí záporných hodnot. Můžeme tak urychleně za sebou přičíst k prvnímu zvětšenému základu další procento, což se například hodí při zjištění rozšíření Cash Flow o zisk, či získání hotovosti.

"Přičtení" -  pak se procenta k sobě přičítají. Při základu 1000 a procentu 50% a druhém procentu 40 % se počítá  (1000 + 50% z 1000 ) + 40 % z vypočtené částky (1000 x 1,5 ) x 1,4 = 2100

"Odečtení" -  pak se procenta k sobě také přičítají. Je nutné ale zapisovat záporné hodnoty. Zápornou hodnotu nelze generovat. Při základu 1000 a procentu 50% a druhém procentu -40 % se počítá  (1000 + 50% z 1000 ) - 40 % z vypočtené částky = (1000 x 1,5) x 0,6 = 900

"Násobení" -  pak se procenta násobí. Při základu 1000 a procentu 50% a druhém procentu 40 % se počítá  (1000  x  50% z 1000 ) x 40 % z vypočtené částky, čili 1000 x 0,5 x 0,4 = 200

"Dělení" -  pak se procenta dělí. Při základu 1000 a procentu 50% a druhém procentu 40 % se počítá  (1000 / 50% z 1000 ) / 40 % z vypočtené částky. Čili 1000 / 0,5 / 0,4 = 5000.

 

Zatrhávací políčko vpravo dole: Pokyn k vymazání všech hodnot - pomocí těchto políček lze vymazat vždy "svoje" údaje a začít znovu. každé zatrhávací pole tak vymaže vždy určité zadání v oblasti, ke které určité políčko patří.

 

Máme k dispozici následující výpočtová a současně vstupní pole, které lze vypočítat i zaplňovat.:

Vstupní částka : Částka, s kterou začínáme počítat Modelově má částka hodnotu 1000.

První sazba - Sazba 1 - sazba , s kterou násobíme, dělíme, přičítáme. Vztahuje se ke vstupní částce. Pro náš příklad má hodnotu 12 %.

První přepočet  - Částka 1 - výsledná částka číslo 1 po první úpravě základní částky.

Druhá sazba - Sazba 2 - sazbu s kterou násobíme, dělíme, přičítáme částku 1

Druhý přepočet - Výsledná částka po obou úpravách.

Tlačítko přepočítat. Pomocí tohoto tlačítka  - spustíme vlastní výpočet a dopočet ostatních hodnot.

Můžeme si tedy vypočítat následné procento z procenta, (takové hodnotě se říká "výsledná sazba"), abychom si vypočítali následnou ztrátu , či zisku. K procentu máme dispozici odpovídající částky.Celkem máme k dispozici 6 hodnot. a to základní změnu v %, následnou změnu v % a výslednou změnu v %. K tomu jsou postavena odpovídající pole hodnot, tedy základní hodnota, hodnota po první změně a hodnota po následné změně. Můžeme tak rychlým generováním měnit hodnoty a zjišťovat hodnoty.

 

Dalším nástrojem je možnost, aby byly dopočítány chybějící hodnoty. Můžeme začít jakkoliv Můžeme začít vyplňovat na přeskáčku, od konce, Pokud je k dispozici dostatečný počet hodnot, budou ostatní dopočítány. Nemusíme tedy začínat od počátku. Je možné kombinovat různé dopočty. Předpokladem je, aby byl dostatečný počet hodnot k výpočtu. Pokud vyplníme hodnoty, které by byly už rozporuplné při výpočtu, bude hodnoty dle pořadí přemazány. V případě, že změníme poslední hodnotu a stlačíme přepočet, bude tato vložená hodnota přemazána.

Máme k dispozici možnost dvou způsoby výpočtů, co se týče přednosti. Pokud bychom chtěli provádět rychlé varianty i polí méně přednějších, tak by v normálním režimu byly pole všechny dopočteny a při dalším pokusu o druhý výpočet rychle za sebou by nebyla povolena změna, pokud bychom nevymazali rychle nějaké pole, abychom toto pole upřednostnili. Abychom mohli tedy provádět rychlé varianty i polí, které by nebylo dovoleno rychle variovat, je nutné, aby byl vyplněna všechna pole. Poté je nutné, aby bylo zatrženo zatrhávací pole vpravo "Umožní generování výpočtů i pro pole,které jsou dopočtena".Pak bude dovoleno, aby varianty byly prováděny přímo v tomto poli.


 

PŘÍKLAD 1 - DVOJITÁ PROCENTA :

A: ZADÁNÍ : CHTĚL BYCH VĚDĚT KOLIK VE SKUTEČNOSTI ZTRATÍME NA CASH FLOW, POKUD DARUJEME 10% ZE 100 000 KČ A DAŇ Z PŘÍJMU JE 20%.

Vyčistíme hodnoty pomocí zatrhávacího pole vpravo dole. Produkt procenta spustíme například z hlavního MENU, nebo stromové struktury záložky "Výběr", anebo pomocí tlačítka s označením %. Do pole První sazba zapíšeme hodnotu 10 . Do pole Druhá sazba zapíšeme hodnotu 20 . Do pole Vstupní částka zapíšeme hodnotu. 100 000. Jako matematickou funkci ponecháme násobení. Výsledek ve výsledné sazbě nám říká: 2% z daru dostaneme nazpět. Čili darujeme pouze 8%. Darujeme 10 000 Kč a nazpět na daních dostaneme 2000 Kč.

B: ZADÁNÍ : CHTĚL BYCH VĚDĚT KOLIK VE SKUTEČNOSTI ZTRATÍME NA CASH FLOW, POKUD zařadíme do dph jakýkoliv druh zboží, oproti daním z příjmu.  cena s dph = 120 000, A DAŇ Z PŘÍJMU JE 20%.

Vyčistíme hodnoty pomocí zatrhávacího pole vpravo dole.. Do pole První sazba zapíšeme hodnotu 16,6667 % (=100/120). Do pole Druhá sazba zapíšeme hodnotu 20. Do pole Vstupní částka zapíšeme hodnotu. 120 000. Jako matematickou funkci ponecháme násobení. Výsledná sazba nám říká: 3,3% z zaplatíme navíc na daních pak na konci období, Čili FÚ nám dá 16,67 = z tržeb a pak nám zase 3,3 % vezme.. Ze 120000 dostaneme 20000 a nazpět dodáme téměř 4000.

Ć: ZADÁNÍ : zajímala by mě výše vyměřovací základ zaměstnance, pro zdravotní pojištění, pokud se za zaměstnance hradí 9% A DAŇ Z PŘÍJMU JE 20%, pokud dostanu nazpět 1000 Kč.

Vyčistíme hodnoty pomocí zatrhávacího pole vpravo dole..Do pole První sazba zapíšeme hodnotu 9 % pojištění. Do pole Druhá sazba zapíšeme hodnotu 20. Do pole Druhý přepočet zadáme 1000 Kč. Přepočteme. Abychom dostali nazpět 1000 Kč za platbu zdravotního pojištění za zaměstnance , je nutný vyměřovací základ 55555 Kč. Odvedeme 5 000 Kč a zpět dostaneme 1000 Kč. Z vyměřovacího základu se tedy odvede 9% a nazpět dostaneme 1,8%.

d: ZADÁNÍ :  hodnotíme úročený vklad . nás zajímá při dvouletém úročení, kdy po prvním roce se připíše úrok a tento se úročí i druhý rok, při sazbě 3%. chtěli bychom si vybrat 50 000 Kč. zajímá nás, kolik je nutné uložit.

Vyčistíme hodnoty pomocí zatrhávacího pole vpravo dole.Do pole První sazba zapíšeme hodnotu 3 % pojištění. Do pole Druhá sazba zapíšeme hodnotu 3%. Do pole Druhý přepočet zadáme 50000 Kč. Zadáme operaci přičtení. Přepočteme. Zajímá nás,  jaký je úrok na konci před výběrem a kolik musíme vložit jako jistinu na počátku.Po výpočtu zjišťujeme , že jistina je 47129,8 Kč. Úrok je 6,09 % na konci.

E: ZADÁNÍ :  budeme provádět variaci částky k výběru , zkoumáme vypočtenou jistinu, když známe celkový výběr. použijeme hodnoty z minulého příkladu.skok 10000

Hodnoty ponecháme všechny.Přepneme pole "Umožní generování výpočtů i pro pole,které jsou dopočtena" na zatrženo. Výši skoku zadáme 10000. Umístíme kurzor do pole druhého přepočtu. Potom přeskočíme na oranžové pole. Provádíme variace. Vidíme, že se cílová částka mění po 10000 Kč. Původní jistina se mění. To samé můžeme udělat, když nyní klikneme na jakékoliv pole a pak na oranžové a zkoumáme, jak se mění hodnoty.


 

procento

PROCENTO : Nástrojem pro rychlý výpočet a generování je procento. Jedná se o nejjednodušší výpočet s procenty. Do jakéhokoliv pole zadáme hodnoty a pokud budou dostačující, provede se výpočet.

Zde je možné provádět variace, které velmi přehledně ukážou, jak se mění ostatní hodnoty.Například pro výpočet vyměřovacího základu daně a pojištění, nebo zpětně z odvedené částky daně, nebo pojištění vyměřovací základ. Lze také stanovit velikost chyby při zaokrouhlování základu.

Je zde samozřejmě funkce, aby byly dopočítány chybějící chybějící hodnoty. Všechny hodnoty lze vymazat pomocí zatrhávacího pole bez označení v pravém horním rohu oblasti pro procenta.

K dispozici máme pole : 100 % , 1% v Kč Počet procent v % a Část v % Kč.

Dalším nástrojem je možnost, aby byly dopočítány chybějící hodnoty. Můžeme začít jakkoliv Můžeme začít vyplňovat na přeskáčku, od konce, Pokud je k dispozici dostatečný počet hodnot, budou ostatní dopočítány. Nemusíme tedy začínat od počátku. Je možné kombinovat různé dopočty. Předpokladem je, aby byl dostatečný počet hodnot k výpočtu. Pokud vyplníme hodnoty, které by byly už rozporuplné při výpočtu, bude hodnoty dle pořadí přemazány. V případě, že změníme poslední hodnotu a stlačíme přepočet, bude tato vložená hodnota přemazána. U procent musí být vyplněna alespoň jedna z hodnot počet procent, anebo Část v % z Kč.

Máme k dispozici možnost dvou způsoby výpočtů, co se týče přednosti. Pokud bychom chtěli provádět rychlé varianty i polí méně přednějších, tak by v normálním režimu byly pole všechny dopočteny a při dalším pokusu o druhý výpočet rychle za sebou by nebyla povolena změna, pokud bychom nevymazali rychle nějaké pole, abychom toto pole upřednostnili. Abychom mohli tedy provádět rychlé varianty i polí, které by nebylo dovoleno rychle variovat, je nutné, aby byl vyplněna všechna pole. Poté je nutné, aby bylo zatrženo zatrhávací pole vpravo "Umožní generování výpočtů i pro pole,které jsou dopočtena".Pak bude dovoleno, aby varianty byly prováděny přímo v tomto poli.


 

PŘÍKLAD 2  -  PROCENTA :

A: ZADÁNÍ : provádím daňovou optimalizaci. vím, že budu mít kolem 150000 pro platbu na daních. sazba = 20%. CHTĚL BYCH znát, kolik je vyměřovací základ pro výpočet daně, tedy jaký potřebuji daňový základ.

Produkt procenta spustíme například z hlavního MENU, nebo stromové struktury záložky "Výběr", anebo pomocí tlačítka s označením %. (Vlastní práce s procenty bude pak přednastavena po stisku tlačítka Přepočítat u bloku "Procenta". ) Vyčistíme hodnoty pomocí zatrhávacího pole vpravo nahoře. Do pole "Počet procent" zapíšeme hodnotu 20. Do pole Část v procentech zapíšeme hodnotu 150000. Stlačíme tlačítko Přepočítat. Výsledkem je, že nám postačí daňový základ 750000. Nad něj nesmíme jít.

 

B: ZADÁNÍ : provádím daňovou optimalizaci. vím, že budu mít kolem 150000 pro platbu na daních. sazba = 20%. CHTĚL BYCH znát, jak se pohybuje daňový základ, když daň měním po 10000 .

Ponecháme výsledky z předchozího příkladu . Myší poklikneme na pole krok a zapíšeme tam hodnotu 10000. Pak klikneme na pole Umožní generování výpočtů i pro pole,která jsou dopočtena".. Pak klikneme na hodnotu, kterou budeme měnit, tedy na daň= část v %. poklikneme na oranžové pole a můžeme měnit hodnoty myší, anebo klávesami. Při pohybu kolečkem se mění základ, 1% a hodnota v %. Nyní víme, jak se rychle vyvíjí daňový základ  při určité dani.


 

vztah rabatu a marže

 

Obrázek č. 2 - Rabat a marže, úměra

Poznámka : oblast poměrů je ze starší verze, viz obrázek č. 4.

 

VZTAH RABATU A MARŽE : Nástrojem pro rychlé vyhodnocení rabatu, marže, procentního poměru vůči původnímu základ slouží právě tato část záložky. Můžeme poměřovat, jaký máme marži v % i v Kč, pokud k nějaké částce přidáme provizi (zisk, rabat, marži) , kolik taková provize pak činí v %, nebo v Kč z celé částky. Pomocí tohoto ukazatele pak můžeme určovat úspěšnost ve vývoji zisku při prodeji zboží, služeb a podobně.

Máme k dispozici pole  základní částku, do kterého zadáváme cenu bez marže, čili nákupní cenu. Do pole, marže v % zadáváme částku v %, kterou přidáme jako marži k nákupní, anebo vypočtené ceně na jednici. Pole zisk je částka v Kč, která byla přidána k původní ceně, cena prodejní, která je součtem původní ceny a přidané částky. Dalším polem je zisk z prodejní ceny, což je procentní hodnota marže, ale z celkové prodejní ceny. Zde doporučujeme vše počítat bez DPH,pokud jsme plátci daně. Poslední pole "poměr marží v % a ziskem v %" je poměr mezi marží v procentech, která byla přidána k původní ceně a stejnou marží v procentech z celkové částky. Tento poměr musí být vždy menší, než číslo 1. Tyto poslední ukazatele nám slouží k tomu, abychom věděli, že pokud přidáme k ceně 50% původní hodnoty, pak například při ceně 1000 Kč to bude nyní činit 1500 Kč. I přes to, že jsme jako vydělali půlku, slovo půlka je zavádějící. Pokud máme tržbu 1500 Kč, pak do nákladů na nákup jde znovu 1000 Kč a hrubý zisk - marže rabat je 500 Kč. Tento rabat z prodejní ceny není ale 50% , ale 33,33%. Cena se zvětšila , ale částka rabatu zůstala stejná.

Kromě toho máme k dispozici tedy poměr, kterým se ukazuje poměr procenta rabatu z tržby oproti procentu přidanému rabatu k základu. Tedy 33,33% / 50% = 0,667 , čili dvě třetiny. A my víme : Pokud k něčemu přidáme 50%, pak z tržby to činí 33,3%%, tedy dvě třetiny z původního procentního výdělku.

Pro výpočet postačí vyplnění jakýchkoliv 2 ukazatelů, mimo ukazatelů, kdy jde u obou o procenta. Je nutné tedy vždy vyplnit jeden z ukazatelů - nákupní cena - prodejní cena - zisk. Zbývající ukazatel může být z oblasti jak s červenými, tak modrými šipkami, dle obr. 2

Lze i zde provádět variace, pomocí kterých se můžeme dozvědět chování některých proměnných a tak optimalizovat poměr mezi náklady, tržbou a marží. Můžeme začít jakkoliv Můžeme začít vyplňovat na přeskáčku, od konce, Pokud je k dispozici dostatečný počet hodnot, budou ostatní dopočítány. Nemusíme tedy začínat od počátku. Je možné kombinovat různé dopočty. Předpokladem je, aby byl dostatečný počet hodnot k výpočtu. Pokud vyplníme hodnoty, které by byly už rozporuplné při výpočtu, bude hodnoty dle pořadí přemazány. V případě, že změníme poslední hodnotu a stlačíme přepočet, bude tato vložená hodnota přemazána.

Máme k dispozici možnost dvou způsoby výpočtů, co se týče přednosti. Pokud bychom chtěli provádět rychlé varianty i polí méně přednějších, tak by v normálním režimu byly pole všechny dopočteny a při dalším pokusu o druhý výpočet rychle za sebou by nebyla povolena změna, pokud bychom nevymazali rychle nějaké pole, abychom toto pole upřednostnili. Abychom mohli tedy provádět rychlé varianty i polí, které by nebylo dovoleno rychle variovat, je nutné, aby byl vyplněna všechna pole. Poté je nutné, aby bylo zatrženo zatrhávací pole vpravo "Umožní generování výpočtů i pro pole,které jsou dopočtena".Pak bude dovoleno, aby varianty byly prováděny přímo v tomto poli.

 


 

PŘÍKLAD 3  -  vztah rabatu a marže

A: ZADÁNÍ : provádím optimalizaci rabatu . vím, nákupní cena zboží - 240 za ks , nebo výrobní cena výrobku bude mít hodnotu bez dph a to 240 Kč. zajímá mě, jaké jsou vztahy obou marží, tedy nákupní a prodejní, pokud k výrobku přidáme 70 Kč.

Produkt procenta spustíme například z hlavního MENU, nebo stromové struktury záložky "Výběr", anebo pomocí tlačítka s označením %. (Vlastní práce s marží bude pak přednastavena po stisku tlačítka Přepočítat u bloku "Vztah rabatu a marže". ) Vyčistíme hodnoty pomocí zatrhávacího pole vlevo dole. Do pole "Nákupní cena " zapíšeme hodnotu 240. Do pole zisk zadáme hodnotu 70. Stlačíme tlačítko Přepočítat.

Výsledkem je, že máme k pořizovací ceně přidáno 29,17 % , celková cena je 310 Kč bez DPH, z tržeb ale budeme mít bez DPH pouze 22,58%. Poměr mezi přídavkem v procentech a ziskem z prodeje v % bude 0,77.

B: ZADÁNÍ : provádím optimalizaci rabatu . když prodeje zboží bez dph za období budou činit 365000 kč. Chci mít z toho zisk minimálně  100 000 kč. z prodejní ceny chci mít ale zisk minimálně 30%. bude zisk stačit? jaký musí být tedy zisk ? jaké by musely být tržby, anebo za kolik bychom museli při stejném zisku nakoupit toto zboží?

Vymažeme všechna pole. Do pole zisk zapíšeme hodnotu 100000 Kč. Do pole prodejní cena zapíšeme hodnotu. 365000. Přepočteme.Výsledkem je, že marže v % je sice 37,74%, ale z prodejní ceny pouze 27,4%.

Zjištění prodejní ceny při marži 30% . Vymažeme tedy pole zisk,  cenu prodejní a marži v %. Ponecháme nákupní cenu 265000 Kč a zisk z prodejní ceny přepíšeme na 30%. Opět přepočítáme. Výsledkem je, že prodeje celkem by byly 378 571 Kč, a zisk o 13571 Kč vyšší.

Zajistit si vyšší tržby nemůžeme, musíme tedy zkusit snížit výrobní, anebo nákupní  cenu. vymažeme všechna pole. Do pole zisk zadáme původních 100000 Kč a do pole zisk z prodejní ceny zadáme 30%. Přepočteme. Výsledkem je nákupní cena 233333 Kč. Tedy je o 32 tisíc Kč menší. Dodavatel, anebo výroba by nám tedy museli jít z množstevních důvodů o 32/365 o 8,77 % dolů ze své ceny.

B: ZADÁNÍ : provádím optimalizaci rabatu . předchozí příklad nám ukázal tržbu 365000 Kč.  přemýšlíme, zda nemáme příliš vysoký rabat v %, (částce přidané k pořizovací ceně), můžeme tedy snížit variovat tržby do původních 365 000. rozhodneme se pak, jako marži v % zvolíme. provedeme tisk sestavy variant.netrváme proto již na zisku 100000 kč. skok bude mít hodnotu 2500. ponecháme pouze požadovaný poměr tržby a rabatu ve výši 30%

účelem je se dostat na původní tržbu a přitom snížit tlak na dodavatele, aby šel s cenou dolů.

klikneme na pole "Umožní generování výpočtů i pro pole,která jsou dopočtena", pole musí být zatržené

Vymažeme všechna pole. Do pole prodejní cena zapíšeme hodnotu 333333 Kč. Do pole zisk z prodejní ceny necháme 30 %  Přepočteme. Výsledkem opět se objeví stejné výsledky. Nyní v poli skok zadáme hodnotu 2500. Pak klikneme na hodnotu s tržbou a vzápětí na hodnotu oranžového pole. Uložíme variantu klávesou F3. Střídavě Mačkáme šipku nahoru a ukládáme varianty klávesou F3. Když bude tržba vyšší, než 365000, variantu již neuložíme.

Všimněme si, že se mění nákupní cena směrem nahoru a procentní sazby se nemění. Zvedá se i zisk. Poslední tržba zůstává na hodnotě 363340 Kč. tedy tržba, které jsme dosáhli. Další zboží by mohlo mít nákupní cenu, či výrobní cenu 254338 Kč. I tak oproti původních 265000 Kč to je o cca 10 tis. Kč menší . tedy  10,5/265=cca 4% nižší prodejní původní cena.  Nebudeme tedy již vyvíjet žádný tlak na dodavatele. Nakoupíme pouze vyšší množství, a kýžená 4% zcela určitě dostaneme dolů. V případě výroby máme požadavek, aby výroba měla o 4% přímých režijních nákladů nižší.

TISK VARIANT.

Na seznamu sestav si vybereme tisk variant A4 - Výběrová sestava variant 4 (4). Potvrdíme, že nebudeme měnit řádky. Pak stlačíme tlačítko náhled a vytiskneme. Na sestavě vidíme, jak se vyvíjely náklady na základě změny tržeb a požadavku marže z tržby ve výši 30%. Vyvíjí se i výše zisku.

 

 

Obrázek č. 3 - Sestava variant - hledání příjmů a nákupů - optimalizace obchodu

 


 

úměra

ÚMĚRA : K dispozici je úměra přímá, a úměra nepřímá. Kromě toho , že úměra slouží především pro přenášení stejných poměrů na jiné dvojice hodnot, ať to je v matematice, tak pro nás z konkrétního hlediska se hodí úměra především pro generování posloupností variant . Přímá úměra se například hodí na rozpočítávání poměrů nákladů u výrobků . Nepřímá úměra se hodí pro grafy, zlomky, z našeho hlediska také pro rozpočítávání variant u fixních nákladů na náklady průměrné na jeden kus výrobku, či zboží.

V úměře jsou k dispozici dvě dvojice polí pole , označené jako A se má k B, jako se má C k D.. U úměry lze opět doplňovat různě hodnoty. Je zde ale pravidlo, že musí být vyplněny vždy alespoň tři hodnoty, aby byla dopočtena hodnota čtvrtá.

Lze také provádět rychlé varianty. To znamená , že leze během jednoho stisku klávesy vytvářet množství variant, podle předem stanovené výše skoku u určité hodnoty..

Protože budou pole dopočtena, a vždy druhé horní pole bude případně přepsáno, je nutné, aby se také v případě variant a variace pole , označeném jako B zatrhlo pole Umožní generování výpočtů i pro pole,která jsou dopočtena

Úměra přímá pracuje asi takto : Kolikrát je něco k něčemu, tolikrát musí být druhé k něčemu druhému. Kolikrát je něco větší než jiné, tolikrát musí být něco druhého větší než něco jiného druhého.Nepřímá úměra je proti tomuto souladu. Zatímco přímá úměra říká - kolikrát je něco většího, tolikrát je i to druhé větší, nepřímá úměra říká - kolikrát je něco většího , tolikrát je něco druhé menšího.

Malé levé zatrhávací pole vlevo nahoře bez označení slouží k vymazání všech polí.  Pole "Umožní generování výpočtů i pro pole,která jsou dopočtena" způsobí, že se při variacích generují hodnoty jiným způsobem, tedy jsou vymazána a znovu dopočtena zcela jiná pole, než při nezaškrtnutém poli.


 

PŘÍKLAD 4  -  úměra

A: ZADÁNÍ : provádím přepočtení při kalkulaci nákladů.  pokud  budou náklady se zvedat, budou se zvedat i při celkových nákladech. potřebuji znát vývoj těchto nákladů.  začínáme na 26 Kč za kus. skok je 0,5 Kč. do 30 Kč za kus. celkem jde o 13000 ks. použijme dvouvariantní variace. provedení exportu.

Produkt úměru spustíme například z hlavního MENU, nebo stromové struktury záložky "Výběr", anebo pomocí tlačítka s označením %. (Vlastní práce s úměrou bude pak přednastavena po stisku tlačítka Přepočítat u bloku "Trojčlenka, úměra". ) Vyčistíme hodnoty pomocí zatrhávacího pole vlevo nahoře. Do pole "A " zapíšeme hodnotu 26. Do pole "B" zadáme hodnotu 1.Do pole "D" vložíme hodnotu 13000.  Jedná se o přímou úměru. Stlačíme tlačítko Přepočítat. Celkové náklady jsou 338 000 Kč .Pole"Umožní generování výpočtů i pro pole,která jsou dopočtena" nebude zatrženo.

V záložce "Varianty produktů" smažeme veškeré varianty. Poté přeskočíme zpět na záložku "procenta.." a stlačíme klávesu F3 pro uložení. Výši skoku upravíme na 0,5. Pak skočíme na pole s hodnotou 26 (pole "A")  a vzápětí na oranžové pole. Mačkáme šipku nahoru a po každém stisknutí šipky stiskneme i klávesu F3 pro uložení výpočtu do historie. Mačkáme tak dlouho, dokud nebude cena 30 Kč.Vidíme, že se měnila pouze hodnota B.

Nyní .V poli A opět nastavíme hodnotu původní 26. a přepočteme. Stiskneme klávesu F3. Nyní pole"Umožní generování výpočtů i pro pole,která jsou dopočtena" zatrhneme. Opět skočíme na pole A, pak na oranžové pole a opět po stisku šipky nahoru až do hodnoty 30 střídavě stiskneme šipku nahoru a klávesu F3. Tentokrát se měnila výše nákladů.

Nyní si vybereme v exportech druh exportu exportuj výběr.Pak stlačíme tlačítko Export do Excelu. Objeví se záložka nastavení tisku. Pokud souhlasíte s vybranými řádky, proveďte skutečný export - čili Proveďte opět stisk tlačítka Export do Excelu.

První část variací sloužila k tomu, pokud bychom měli zachovat stejnou výši nákladů na stejný počet kusů, tak při udané výrobní ceně, bychom věděli, kolik kusů z jednotlivé ceny lze pak vyrobit. Čili z 26 Kč 1 Kč, a z 30 Kč / ks to je 1,15Kč,čili o 15 % vyšší náklady.

 

B: ZADÁNÍ : provádím přepočtení při kalkulaci fixních nákladů.  celkové náklady jsou 1 200 000 Kč. pokud  budou náklady stejné, ale bude se zvedat výtěžnost kusů od čísla 13000 . jak se bude pohybovat výsledná cena za 1 kus ?

V záložce "Varianty produktů" smažeme veškeré varianty. do pole A vložíme hodnotu 13000. Do pole B vložíme hodnotu 1 .pole " Umožní generování výpočtů i pro pole,která jsou dopočtena" bude zatrženo. Do pole D vložíme 1 200 000 Kč. Do pole C bude vložena nula. Do pole skok vložíme 250 (ks.). Přepočteme a uložíme do variant klávesou F3. Vzniklá cena bude 92,31 Kč.

Pak skočíme na pole s hodnotou (pole A)13000 a vzápětí na oranžové pole. Mačkáme šipku nahoru a po každém stisknutí šipky stiskneme i klávesu F3 pro uložení výpočtu do historie. Mačkáme tak dlouho, dokud nebude počet kusů 16000 Kč.Vidíme, že se měnila pouze hodnota C - cena produktu, rozdělená dle fixních nákladů. Cena se neustále zmenšuje. Při 16000 kusů konči cena na 75 Kč, tedy poklesla z 92,31 na 75 Kč.

Poznámka - nepřímá a přímá úměra se od sebe liší také tím,.že jsou pouze prohozeny dvě pole mezi sebou do kříže. Z toho důvodu, pokud bychom prohodili do kříže dvě pole, mohli bychom ten samý příklad počítat s přímou úměrou. Je nutné si ale promyslet, jaká pole jsou vypočtena, protože platí přednost pro pořadí výpočtu. Při zrušení přednosti pořadí výpočtu nejde o nic jiného, než změnu přednosti na jiné pole. Všechny změny přednosti ale nejde definovat.


práce s poměry

obrázek č. 4 - práce s poměry (nová verze)

POPIS

POMĚRY : K dispozici máme možnost si rozdělit hodnotu na na menší hodnoty a to podle dodaných poměrů. Poměry tedy provádějí rozpad čísla na menší. Takové dělení poměrů uvažujeme v mnoha případech, při plánování nákladů, tržeb, přídělů, kalkulaci na jeden výrobek a podobně.

Poměry se dělí dle celkové hodnoty. Pracujeme ve dvou režimech. První režim manuální, dovolí zadávat poměry za sebou. Pro manuální režim využíváme stanovení pevného cílového počtu poměrů. Po každém vložení jednoho poměru je nutné stlačit tlačítko k zařazení poměru do sestavy. Výhodou manuálního režimu je, že dochází k výpočtu poměrů vždy po jednom vložení a my můžeme sledovat vývoj součtů poměrů. Poměry jsou navíc přepočítány tak, že dokud není součet vložených poměrů roven pevného cílového počtu poměrů, jsou vložené hodnoty přepočteny na poměrnou část . Důsledkem toho je, že v každém okamžiku dává součet přepočtených hodnot hodnotu celkovou. K dispozici jsou i hodnoty nepřepočtené, které jsou přesně vypočteny na základě cílového součtu poměrů, vloženého poměru a celkové hodnoty. Po každém vložení poměrů jsme informování vloženým řádkem, informačním boxem a aktuálním stavem a součtu vložených poměrů a hodnot s rozdílem, vyjadřující chybějící hodnotu poměrů ke vložení. Další výhodou je, že lze každý řádek poměru popsat.

Pomocnou a dokončovací akce k manuálnímu vkládání poměrů. Pomocí tlačítka k dokončení, můžeme v libovolný okamžik provést závěrečný dopočet poměrů, včetně případného vložení zadaného poměru.

Druhý způsob vkládání poměrů je automatický režim. K provedení automatického výpočtu poměrných částek dochází po vložení celkové hodnoty k rozdělení a zaplnění textového pole, kam se vloží seznam poměrů, které jsou od sebe odděleny středníkem, nebo pomlčkou nebo mezerou. Poměry budou pak automaticky přepočteny a rozděleny. Seznam hodnot (poměrů) lze například zkopírovat z editoru Word a přes CTRL-V vložit do příslušného textového pole.

Možností je, prohlížet si pole vložených poměru ve zvětšené velikosti.

Opět je k dispozici silná schopnost vytvářet rychlé varianty, s kterou můžeme variovat, jak poměry, tak celkovou částku.


Popis prvků oblasti pro výpočet poměrů

Vstupní částka celkem  - vstupní částka, kterou je nutno vždy zadat. tato částka je určena jako částka konečná. Poměry pak tuto částku rozdělí. Pokud je tedy částka 10000 Kč a poměry jsou 2:3 a součet poměrů je 5, pak je tato částka rozdělena na 4000 a 6000.

Pole "zadej součet poměrů celkem "-  doplňuje se v případě použití přidávání poměrů po jednom, pomocí tlačítka "připočítat jeden poměr", anebo pomocí tlačítka "dopočítat poměr". Při každém přidávání jednoho poměru se tak celkový součet vložených poměrů blíží k tomuto součtu poměrů celkem. Pokud vložíme jako součet poměrů 10 a vložili jsme dva poměry 2 a 3, pak součet vložených poměrů je 5 a je nutné ještě 5 poměrů přidat, pokud chceme vše dopočítat.V případě automatického režimu se tento součet poměrů doplní sám, kdy bude vypočten z seznamu poměrů.

Pole "zadej jeden dílčí poměr"   je při vkládání poměrů po jednom. Vždy , než vložíme další poměr do celkové sestavy je nutné opakovaně vyplnit toto pole dalším poměrem. V automatickém režimu toto pole není využíváno.

Tlačítko "Připočítat jeden poměr" slouží k manuálnímu výpočtu a vkládání poměrů. Pro každé vložení poměrů je nutné stlačit toto tlačítko. Po stlačení tohoto tlačítka bude do sestavy přidán další poměr a budou přepočteny hodnoty vzhledem k dodaným poměrům. Po každém vložení budou textové pole "popis dalšího poměru" a "zadej jeden dílčí poměr" vymazána. Bude vložen další řádek do seznamu (boxu). Informační řádek se změní, kde budou údaje o poledním vloženém poměru. Změní se současně pole "zbývá poměrů", "součet poměrů" a "zbývá částka"

Pole "popis dalšího poměru" - bude vložen případně popis k vloženému řádku poměru, například "středisko 115". V automatickém režimu popisy nejsou. využívány.

Box seznam poměrů - jedná se o textové a řádkové pole, které obsahuje jednotlivé řádky vložených poměrů. Toto pole se změní vždy po stisku akčních tlačítek a buď se přidá jeden, dva a anebo více řádků, záleží na druhu akce. Box má v sobě tyto údaje : "vložený poměr" - čili poměr, který byl do sestavy poměrů další vložený v pořadí. "Přepočtená hodnota A" - pokud není vložen stejný součet poměrů, jako je v poli "zadej součet poměrů celkem", pak každý vložený poměr je přepočten tak, aby přepočtená hodnota ukazovala stav, jako kdyby byly všechny poměru vloženy.(přepočtený poměr B)  Například, pokud je součet poměrů 10 a částka k rozdělení je 100  a byly vloženy dva poměry 1,5 a 3,5, pak poměrů bylo vloženo dohromady 5 z deseti, což činí 0,5 vložených poměrů ze všech. Pak poměr 3,5 : 0,5 je jakoby poměr 7. Poměr 7 z částky k rozdělení je 70. Hodnoty A budou vypadat takto : 30 a 70. Pokud vložíme další poměr, třeba 2,5, tak součet poměrů již bude 7,5 z deseti, tedy tři čtvrtiny. My pro výpočet přepočtené hodnoty vydělíme částku 100 číslem 7,5 a vynásobíme vloženými poměry. Vzniknou tak částky, které opět dávají součet 100, tedy částky 20, 46,667 a částka 33,333. Součet těchto tří čísel je sto při poměrech 1,5 : 3,5 : 2,5. Hodnota B je přepočtená hodnota z dodaných poměrů, bez ohledu na to, zda je celkový počet poměrů roven stanovenému celkovému počtu poměrů. V našem případě to pak je 1,5 z 10 , čili 100/10x1,5 = 15. Hodnoty B jsou nyní tedy 15 + 35 +25 = 75. Skutečně bylo vložených 7,5 poměrů a chybí vložit 2,5 poměrů, což činí 25 Kč. Pole "% z celku" nám dává, jako část obsahuje tento vložený poměr ze 100%. Tento údaj se hodí pro plánování a hodnocení nákladů a příjmů. V našem případě jsou hodnoty 15%, 35%, 25 %. Pole celkem poměrů udává dvě hodnoty, kde první hodnota je kumulace součtu poměrů a druhá hodnota za lomítkem je celkový počet poměrů. V našem případě to vypadá takto : 1,5/10  5/10 a 7,5/10. Je nám pak jasné, že bylo vloženo 7,5 poměrů z 10 celkových a tolik nám chybí pro dokončení práce. Tento box poměrů lze zvětšit, pokud na něj najedeme myší a lze si jej tak prohlížet. K tomu ale musí být zatrženo pole "Při najetí ukazatele myši na box zvětšit seznam poměrů" . Pokud si najedeme na jakýkoliv řádek a tento potvrdíme, objeví se v informačním poli vloženého poměru celý řádek. Toto informační pole vloženého poměru vždy ukazuje poslední vložený poměr. Pokud si ale najedeme na jakýkoliv řádek, změní se. V případě aktivace zvětšování boxu je ale najetí a potvrzení na řádek pomocí myši obtížnější, postačí pak řádek vybrat klávesou šipka nahoru nebo dolů.

Tlačítko "Vypočítat poměry dle seznamu" slouží k aktivaci automatického vkladu poměrů do výpočtu.  K tomu, aby tato funkce byla funkční, je nutné, aby tlačítko bylo aktivní. Pokud aktivní není, je nutné si vybrat tento produkt oficiální cestou, například stlačit tlačítko "%", anebo provést vyčištění poměrů pomocí tlačítka "vyčistit poměry a znovu", protože nebylo po posledním výpočtu vše vymazáno.Pro automatický výpočet je nutné vložit dvě hodnoty a to vstupní částku celkem a textové pole pro zadání všech poměrů najednou. Pokud bude v textovém poli chybná syntaxe, bude výpočet přerušen.

Tlačítko "Dopočítat poměr" slouží k dokončení manuálního výpočtu. při manuálním vkládání při zadávání jednotlivých poměrů vkládáme poměry, ale někdy nám to stačí a pouze dokončíme poslední vklad, který poměry dorovná. Dorovnávat lze ve dvojím provedení a to tehdy, když je vložen poměr do pole "zadej jeden dílčí poměr" - kdy před vlastním dopočítání zbývajících poměrů bude vložen ještě jeden a to ten, který je v tomto poli zadán. Poté bude výsledný rozdíl poměrů vypočten a automaticky vložen jako poslední a závěrečný poměr a vše bude přepočteno. V případě, že v poli" zadej jeden dílčí poměr" nebude žádná hodnota vložena, bude proveden automatický zápis a vložení poměru o velikosti, která odpovídá výši ještě nevloženého poměru do stanoveného cílového počtu poměrů. V našem případě, kdy jsou vloženy tři poměry do výše 7,5 poměrů z 10, pak bude automaticky vložen poměr 2,5.

Tlačítka nejsou aktivní také tehdy, pokud již byl proveden jakýkoliv výpočet v poměrech a výpočty nebyl vynulovány tlačítkem "Vyčistit poměry a znovu".  Toto tlačítko je nutné vždy použít po dokončeném výpočtu, jinak nebude výpočet správně pracovat.

Textové pole "zadej všechny poměr najednou, oddělovač je středník.Zde se vypíše seznam poměrů pro automatické doplnění. Pokud budeme chtít vložit poměry 1,5 a poměr 3,5 a poměr 2,5 a poměr 2,5, pak zápis bude vypadat takto.1,5;3,5;2,5;2,5   Jako oddělující znaménka lze použít středník, dvojtečku, mezeru a pomlčku. Zápis tak může vypadat i takto : 1,5 3,5 2,5 2,5 , nebo 1,5:3,5:2,5:2,5  anebo 1,5-3,5-2,5-2,5 . Záporné poměry proto nelze vkládat formou automatického poměru.

Pole "zbývá poměrů" se informuje o stavu při manuálním doplňování, kdy se tak dozvídáme, kolik poměrů je nutné ještě vložit.

Pole "Součet poměrů" nás informuje o počtu vložených poměrů aktuálně

Pole "zbývá částka" je částka, kterou musíme ještě rozdělit, pokud jsme nevložili ještě všechny poměry.

 


stručně práce s poměry

Plný manuální režim

1/ Nutné si zajistit aktivaci tlačítka "Připočítat jeden poměr" a to buď volbou produktu "procenta" např. přes tlačítko "%", anebo provést Vyčištění poměrů.

2/ Pak se vloží celková částka a součet poměrů celkem.

3/ Vložíme poměr  a vložíme případně popis poměru. Stlačíme tlačítko pro připočítání poměru.

4/ případně si prohlédneme  výsledky a případně i box

5/ Opakujeme dle potřeby od kroku č 3 . Můžeme nakonec i celkový součet poměrů překonat, nevadí to.Je potřeba si ale prohlédnout jaký to má účinek na propočet.

6/ Skončíme tak, že již dále nebudeme nic dělat, přerušit práci můžeme v jakémkoliv okamžiku. Můžeme vytisknout kdykoliv v průběhu práce sestavu a začít počítat znovu. Je možné i nyní vymazat všechny pole čisticím tlačítkem

 

Dopočítání poměru

1/ Režim manuální  -  nutné si zajistit aktivaci tlačítka "Připočítat jeden poměr" a to buď volbou produktu "procenta" např. přes tlačítko "%", anebo provést Vyčištění poměrů.

2/ Pak se vloží celková částka a součet poměrů celkem.

3/ Vložíme poměr  a vložíme případně popis poměru. Stlačíme tlačítko pro připočítání poměru.

4/ případně si prohlédneme  výsledky a případně i box

5/ Opakujeme počet kroků č. 3. Můžeme nakonec i celkový součet poměrů překonat, nevadí to.

6/ Skončíme tak, že stlačíme tlačítko k dopočtu poměru. Již dále nebudeme nic dělat. Můžeme vytisknout kdykoliv v průběhu práce sestavu a začít počítat znovu. Je možné i nyní vymazat všechny pole čisticím tlačítkem

 

Automatický výpočet poměru

1/ Režim automatický  -  nutné si zajistit aktivaci tlačítka "Vypočítat poměry dle seznamu " a to buď volbou produktu "procenta" např. přes tlačítko "%", anebo provést Vyčištění poměrů.

2/ Pak se vloží celková částka a seznam poměrů

3/Stlačíme tlačítko pro připočítání všech poměrů  "Vypočítat poměry dle seznamu"

4/ případně si prohlédneme  výsledky a případně i box

5/ Skončíme tak, že již dále nebudeme nic dělat. Můžeme vytisknout kdykoliv v průběhu práce sestavu a začít počítat znovu. Je možné i nyní vymazat všechny pole čisticím tlačítkem


 

příklad 5  - práce s poměry

 

a- zadání  - rozdělení odměn dle stanoveného klíče , tedy poměrů. příjmy jsou úrovně manažera a až úrovně manažera h. poměry : a-5, b-6,5, c-7,5 d-10, e-12,5 f-16 g-20 h-28. celková částka k rozdělení je 780 tis. Kč. proveďte manuálně a prohlédněte si box. vytiskněte.

řešení: Do vlastního produktu se dostaneme přes záložky výběr produktu,volba "Operace s poměry a úměrou", volba "Rozdělení hodnoty dle poměrů 2-05-007" . Ve středním poli si pak vybereme volbu "rozdělení částky dle poměrů 02-02-007". Nebo pomocí tlačítka "%". Nebo pomocí Menu - Přepni na akci "poměry", nebo V MENU - "akce Procenta"

Jedná se rozložení příjmů. protože se bude jednat o manuální rozložení, musíme sečíst všechny poměry. To je celkem 105,5 poměrů.Tento údaj vložíme do pole "Zadej součet poměrů celkem". Do pole "vstupní částka celkem" vložíme  780000 Kč

Do pole zadej jeden dílčí poměr zadáme částku 5, do popisu zadáme "úroveň A". Stlačíme tlačítko "Připočítat jeden poměr"

Do pole zadej jeden dílčí poměr zadáme částku 6,5, do popisu zadáme "úroveň B". Stlačíme tlačítko "Připočítat jeden poměr"

Do pole zadej jeden dílčí poměr zadáme částku 7,5, do popisu zadáme "úroveň C". Stlačíme tlačítko "Připočítat jeden poměr"

Do pole zadej jeden dílčí poměr zadáme částku 10, do popisu zadáme "úroveň D". Stlačíme tlačítko "Připočítat jeden poměr"

Do pole zadej jeden dílčí poměr zadáme částku 12,5, do popisu zadáme "úroveň E". Stlačíme tlačítko "Připočítat jeden poměr"

Do pole zadej jeden dílčí poměr zadáme částku 16, do popisu zadáme "úroveň F". Stlačíme tlačítko "Připočítat jeden poměr"

Do pole zadej jeden dílčí poměr zadáme částku 20, do popisu zadáme "úroveň G". Stlačíme tlačítko "Připočítat jeden poměr"

Do pole zadej jeden dílčí poměr zadáme částku 28, do popisu zadáme "úroveň H". Stlačíme tlačítko "Připočítat jeden poměr"

Výsledek : Bylo rozděleno 105,5 % a 780 tis, beze zbytku. Pole "zbývá poměrů" je nulové, pole "zbývá částka" je nulová. Pro prohlížení použijeme box, kde jsou jednotlivé řádky. Pole  "Při najetí ukazatele myši na box zvětšit seznam poměrů" bude zatržené. Vidíme, že hodnoty A, se rovnají hodnotám B. Celkem poměrů je 105,5/105,5. Rozdělení na procenta u posledního poměru je 26,54. Nejvyšší úroveň tedy sebere při poměru 28 celkem z odměn 26,54%. Řešení je na obrázku č. 5.

 

Obrázek č. 5. Řešení příkladu 5A - včetně zvětšeného boxu řešení

Obrázek č. 6 - vytištěná sestava k příkladu č. 5A

Tato sestava se tiskne pomocí tlačítka "Náhled", nebo "vytiskni"  Tisky a export variací zde nejsou povoleny .

 

B - zadání  - rozdělení odměn dle stanoveného klíče , tedy poměrů. platy jsou úrovně pro nižší a střední tarify. dle dané tabulky stupně a základního pracovníka až úrovně nižšího pracovníka h. - poměry : a-13, b-14, c-15 d-16,5, e-18 f-20 g-22,5 h-25. celková částka k rozdělení je 150000 Kč. proveďte automaticky

řešení: Do vlastního produktu se dostaneme přes záložky výběr produktu,volba "Operace s poměry a úměrou", volba "Rozdělení hodnoty dle poměrů 2-05-007" . Ve středním poli si pak vybereme volbu "rozdělení částky dle poměrů 02-02-007". Nebo pomocí tlačítka "%". Nebo pomocí Menu - Přepni na akci "poměry", nebo V MENU - "akce Procenta"  Pokud jsme předtím prodělávali výpočet , je nutné vymazat všechna pole pomocí tlačítka  vyčištění poměrů.

Do pole vstupní částka celkem zadáme 200 000 Kč. Součet poměrů bude mít hodnotu nula. Vytvoříme seznam poměrů. Budeme jej od sebe oddělovat například pomlčkou. Řetězec musí vypadat takto: - 13-14-15-16,5-18-20-22,5-25  . Tento vložíme do pole "zadej všechny poměry........" Stlačíme tlačítko "Vypočítat poměry dle seznamu".Po shlédnutí v boxu vidíme, že nejnižší pracovník si vydělá 13,5 tis Kč a nejvyšší pracovník hrubého bez odměn 26 tis. Kč.

C- zadání  - rozdělení odměn dle stanoveného klíče nemusí být ideální. do poměrů bychom zařadili ještě jeden imaginární poměr, který by nám pomohl snížit, anebo zvýšit rozpětí platů od sebe.  varianty.

řešení : Nebudeme čistit výsledek před námi, ale použijeme jej jako vstup pro náš příklad. Rozpětí se tarifů se nám nezdá,  a navíc pro střední top management  je plat 26 tis. malý. Budeme tedy variovat až do takové výše, až bude výše platu H 35 tis. Upravíme výši skoku na 1.Klikneme nyní na pole zadej součet poměrů celkem, kterých bylo 144 nyní a budeme poměry upravovat směrem dolů, čímž budeme tarify zvyšovat. Dále klikneme na oranžové pole a tam myší zůstaneme.Po variacích pak přejedeme myší na box s řádky a můžeme točit kolečkem myši. (Zkuste si i jiné ovládání, abyste věděli, jak pohybovat s hodnotou poměrů a měli přitom otevřený box). Skončili jsme s nejvyšším platem 40322 Kč, a 20 967 pro nejnižší plat. Částka k rozdělení je převýšena o 82258 Kč ("Zbývá částka"). Základny pro zvýšení tarifů je o 55 % vyšší.

Odpověď : Tento příklad ukazuje na to, jak hýbat s tarify. Zde ve výsledku vidíme, že můžeme sice pohnout s tarify, ale směrodatné jsou především poměry. Museli bychom také upravit poměry, protože ty rozhodují, jak daleko budou od sebe jednotlivé hodnoty. V dnešní době není možné mít nejnižší plat 21 tisíc, to je příliš mnoho a proto je potřeba předělat tarify.

D- zadání  - plánujeme maximální náklady pro výrobní střediska s přímou režií . náklady jsou v poměrech  2 - 2,5 - 3 - 2,8 - 3 (střediska 101 až 105) celkem máme k dispozici 2 mil Kč. 3 . máme ještě středisko 106,ale u něj  neznáme ještě odhad. 3 díly poměrů si tedy necháme jako rezervu pro pozdější rozdělení. proveďte manuálně.

řešení : Budeme čistit výsledek před námi. Do pole Vstupní částka celkem zadáme 2000000 Kč. Do pole "zadej součet poměrů celkem " zadáme 2+2,5+3+2,8+3+3, celkem 16,3 poměrů.

Do pole "zadej jeden dílčí poměr" zadáme hodnotu 2. Do popisu vložíme "středisko 101". Připočteme pomocí tlačítka "Připočítat jeden poměr"

Do pole "zadej jeden dílčí poměr" zadáme hodnotu 2,5. Do popisu vložíme "středisko 102". Připočteme pomocí tlačítka "Připočítat jeden poměr"

Do pole "zadej jeden dílčí poměr" zadáme hodnotu 3. Do popisu vložíme "středisko 103". Připočteme pomocí tlačítka "Připočítat jeden poměr"

Do pole "zadej jeden dílčí poměr" zadáme hodnotu 2,8. Do popisu vložíme "středisko 104". Připočteme pomocí tlačítka "Připočítat jeden poměr"

Do pole "zadej jeden dílčí poměr" zadáme hodnotu 3. Do popisu vložíme "středisko 105". Připočteme pomocí tlačítka "Připočítat jeden poměr"

Ve výsledku je skutečně, že zbývají tři poměry. Není rozděleno 368098 Kč., tedy 22,56% procent.

E- zadání  - navazujeme na předchozí výsledek - plánujeme maximální náklady pro střediska. náklady jsou v poměrech  2 - 2,5 - 3 - 2,8 - 3 (střediska 101 až 105) . částka pro středisko 106 prozatím vyhovuje. dopočítáme zbytek ke středisku 106.

řešení : Nebudeme čistit údaje a pokračujeme s výsledky z minulého příkladu. Do popisu zadáme "středisko 106" .Stlačíme rovnou tlačítko "dopočítat poměr" . Výsledek musí mít v poli "zbývá částka" nulu.

E- zadání  - navazujeme na předchozí výsledek - snížení nákladů. Náklady se odvíjejí především od výrobního střediska č. 2. ten má nyní rozpočet cca 306 000 Kč. k vzhledem k úbytku zakázek snížíme jeho rozpočet na 250 tis Kč. tím se sníží i ostatní náklady (bude méně zakázek a nižší vstupní ceny, včetně mzdových) zajímá nás úspora celkem.

řešení : Nebudeme čistit údaje a pokračujeme s výsledky z minulého příkladu. Upravíme výši skoku na 1000 .Klikneme na částku celkem. Pak na oranžové pole .Myší bez kliknutí přejedeme na box,který se otevře a my sledujeme řádek střediska 2 , tedy druhý řádek - hodnotu B. Až bude hodnota B po 250 tis. Kč., přestaneme vyrábět variace.Částka pro středisko 102 se zastavila na 250 tis. Celkové náklady jsou 1630000 tis. tedy úspora 370 tis. Kč.