Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

DPH11

formulář malé DPH - 1

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky

příklad je na : c:\bohemius\ucetni\formula2.hdph


 

otevření formuláře - prvky formuláře - 8 řádků - nástrojová lišta - ukládání dat - natažení dat - skrytí nastavení - velký výsledkový panel - rekapitulace výpočtů - zaokrouhlení faktury - nastavení vlastního loga - vložení dat do faktury - rychlé přenastavení - možnost nastavení přepisu dat - snadnost výpočtu - výpočty ve více jednotkách - rychlé mazání polí - způsoby mazání a obnovy formuláře - zaokrouhlení - chyba v zaokrouhlení - popis výpočtu - tisk sestavy a náhled - nastavení tisku a loga - uchování dat - přepínání sazby dph - vložení údaje do hlavní kalkulačky - jednoduchost ve změně zadání - stavová lišta


STRUČNÝ POPIS FORMULÁŘE

Tato kapitola se zabývá výpočtem DPH v rámci 8 řád.Formulář DPH lze spustit jediným tlačítkem z hlavní kalkulačky, nebo z formuláře DPH malého. Formulář lze zjednodušit skrytím dočasně nepotřebných prvků a nastavení. Současně je k dispozici velké výsledkové pole.

Všechna data lze uložit na disk. Všechna data lze obnovit z disku. Způsob obnovy dat lze specifikovat v nastavení .

Jednoduchost výpočtu - stačí -do jednoho z polí -  základ  nebo  DPH  nebo  celkem . Po stisku klávesy Enter, anebo tlačítka Přepočítat se provede přepočítání a doplní se všechna ostatní pole. Lze tak zpětně vypočítat základ DPH i při  pouze vyplněné částce celkem , nebo částky DPH celkem .V těchto 8 řádcích stačí kdekoliv vyplnit jakýkoliv údaj. Viz obrázek: č.1. Ostatní údaje budou doplněny bez ohledu na vyplnění.

Výsledky\ výpočtů jsou uvedeny v rekapitulaci dat, dle sazeb i celkově. Celkovou částku lze zaokrouhlit na Kč nahoru pro fakturu. Všechna data lze přesunout do formuláře faktura.

Jednoduchost změny - pravým tlačítkem myši lze vyvolat místní nabídku, při které je možné smazat žádané pole a vše opět přepočítat.

Volba zaokrouhlení A - na daný počet desetinných míst. Volba zaokrouhlení B - - zda chceme zaokrouhlit základ bez DPH, DPH i celkový výsledek. Volba zaokrouhlení C - zda budeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, nebo dolů.

Případný popis výpočtu - lze přidat popisy o výpočtu, názvu, organizaci, popisu vlastním, datu, době, místa a osobě.

Možnost vymazání všech polí. Možnost skrytí polí popisů a nastavení, aby formulář byl přehlednější.

Možnost obnovy formuláře od počátku, výmazu formuláře. Výmaz dat formuláře dle vlastního nastavení.Pomocí pravého tlačítka myši předvolba rychlého výmazu vypočtených dat.

Možnost vložení výsledku do kalkulačky. Možnost výběru způsobu, jakým se výsledek přidá do kalkulačky - přičtením, odečtením, násobením anebo dělením

Možnost tisku sestavy s popisem výpočtu. Volba orámování tisku. Možnost náhledu na tisk. Možnost tisku vlastního loga, nebo loga autora. Lze nastavit cestu k logu a velikost loga.

Možnost operačního uchování dat . Možnost nepřímého uložení dat na disk i s popisy - přes velkou kalkulačku.

Snadné přepínání sazby DPH v pořadí 20 -10 - 0%. Postačí na daném řádku poklepat na sazbu myší a sazba se automaticky přepne.

Funkce zobrazení chyby zaokrouhlení, pokud se zaokrouhluje i výsledek, anebo současně DPH a základ.Zaokrouhlení lze také nastavit pomocí místní nabídky, kde jsou některé běžné předvolby, např. zaokrouhlení nahoru na Kč, apod.

Funkce vkládání počtu jednotek (ks) a tím výpočtu s více jednotkami.

Nástrojová lišta, která obsahuje některé rychlé volby funkcí.

Stavová lišta, která zobrazuje akci a nastavení zaokrouhlení.


obsah V KAPITOLÁCH

1-  možnosti spuštění formuláře DPH 2:   -   2/ prvky a objekty formuláře:   -     3/ dopočítání ostatních polí : SNADNOST VÝPOČTU  -    4/ VÝPOČTY VE VÍCE JEDNOTKÁCH  a rychle mazání :  -  5/ zaokrouhlování   -   6/ příklad a, příklad B  -  - 7/ menu - 8 / místní menu 

 


PODROBNÝ OBSAH V KAPITOLÁCH

1/ možnosti spuštění formuláře DPH 2:  

obr.č.2

SPUŠTĚNÍ :  Formulář lze spustit z hlavní kalkulačky z MENU - moduly - DPH velké. Dalším možným způsobem je spuštění ze stromové struktury. Třetím možným způsobem je pomocí tlačítka DPH pod velkým výsledkovým panelem. Čtvrtým způsobem je spuštění pomocí tlačítka DPH M pod výpočtovým polem. Poslední způsob je spuštění z formuláře z prostředí DPH 2.

ZOBRAZENÍ :  1.možnost je ihned po natažení formuláře, kdy je zobrazeno velké výsledkové pole.Nahoře jsou vidět pouze nástrojová tlačítka. 2. možnost je skrytí velkého výsledkového pole. Objeví se další funkční tlačítka, textová pole nahoře a vlastní nastavení formuláře.Velké výsledkové pole je na obrázku č. 2.

formulář lze přepínat mezi dvěma způsoby zobrazení. Viz Obrázek č 1. a obrázek č 2.. Na prvním obrázku jsou zobrazeny všechny volby formuláře mimo Menu a Místní nabídky. Přepínání zobrazení je možné těmito způsoby:  Pro plné zobrazení se stiskne MENU - Základní zobrazení. nebo se v nástrojové liště stlačí tlačítko, označené písmenem "V"  Vypnout zobrazení také stačí, poklepeme-li na velké výsledkové pole, formulář pak změní zobrazení.


 

2/ prvky a objekty formuláře: 

viz obrázek č.2, obrázek č.1

Formulář má tyto prvky : textová pole - výpočtová pole - pole rekapitulací - nastavení a tlačítka -.MENU - Nástrojová tlačítka - Velké překrývací pole - stavový řádek - místní Menu

 

Obrázek č.1 - prvky formuláře

prvky formuláře bez velkého výsledkového pole

 


 

Textová pole :  Slouží pro popis údajů o formuláři. Dat lze uschovat v operační paměti, anebo přes velkou kalkulačku uschovat. Tato data jsou použitá v tiskové sestavě. Jedná se o tato pole : Název sestavy - Popis sestavy - Zpracoval - Období - Organizace - Místo - Datum

Dalším textovým polem je cesta k uživatelskému logu formuláře.Na sestavě lze totiž umístit uživatelské logo formuláře. Je ale nutné, aby cesta byla vybrána a byla funkční. Toto se vybere pomocí tlačítka  "Najdi cestu pro své logo " Pro to, aby byl tisk funkční, je nutné zatrhnout v nastavení " Logo uživatele". V sestavě pak bude logo vytištěno. Při špatné cestě bude generována chyba.


 

Výpočtová pole

 Základ DPH počet - Základ DPH x počet - DPH - Cena Celkem - Popis řádku

Základ DPH : Pole k vyplňování.. Toto pole je jakýmsi základem pro 1 ks. Konkrétně : Pokud jde o 2 ks po 100 Kč bez DPH, pak do tohoto pole se napíše číslo 100. Nakonec i toto pole se dá použít pro výpočet celkové částky bez DPH. Pak v poli počet by bylo číslo 1 a v poli Základ DPH je pak hodnota 200.. Toto pole se výpočtem, pokud je v něm nějaké hodnota, nepřepisuje.

pole Počet : - pole, kam se zapisuje počet, kterým se násobí základ bez DPH. Pokud nebude toto pole vyplněno, a pokud zde bude zatrženo zatrhávací pole "U výpočtu použij implicitně počet 1" - pak základ bez DPH se bude chovat jako základ bez DPH celkem, protože  počet bude 1. Jedná se o nepovinné pole.

pole Základ  x počet - pole,, jehož hodnota je vždy vypočtena. Pole se nezaokrouhluje. Toto pole vznikne vynásobením základem DPH a hodnotu z pole Počet. Pokud je počet roven jedné, pak hodnota pole Základ DPH je shodná s polem Základ x počet.

pole DPH celkem : je vypočteno podle aktuální sazby. Sazba je viditelná v textovém poli mezi poli Základ DPH a polem Počet. . Hodnota pole je rovna hodnotě DPH celkem. V okamžiku, že je již vyplněn základ bez DPH, je hodnota v tomto poli ignorována.

Cena celkem - včetně DPH  - Jedná se o pole vypočtené částky celkem s DPH. Je dopočítáváno.V okamžiku, kdy před tímto polem je již nějaké vyplněno, nemá přednost a je přemazáno.

Textové pole sazby: Je umístěno mezi prvním polem Základ DPH a polem Počet. Toto pole slouží i ke změně sazby. Pokud bude na něj pokliknuto, bude sazba změněna dle pořadí 20 - 10 - 0%.- 20 -10 % atd..

Pole Popis řádku - do tohoto pole se zapisuje případně popis každé operace.

Textové pole - cesta pro logo. Do tohoto pole se zapisuje cesta, vedoucí k umístění loga uživatele. Pole se nastavuje tlačítkem  Najdi cestu pro své logo.


 

Pole rekapitulací :

  celkem daňový základ bez DPH dle sazeb - DPH cekem  dle sazeb - Sestava celkem  dle sazeb -  Celkem bez DPH - DPH celkem - Částka celkem -Faktura celkem - Zaokrouhlení faktury činí -  zaokrouhlení

Celkem daňový základ bez DPH dle sazeb jsou tři pole - s vyšší sazbou, nižší sazbou a bez sazby. Pole jsou nad sebou. Pod nimi je pole Základ celkem, které všechny tři základy sčítá.

Celkem  DPH dle sazeb jsou tři pole - s vyšší sazbou, nižší sazbou a bez sazby. Pole jsou nad sebou. Pod nimi je pole DPH celkem, které všechny tři daně sčítá.

celkem  s  DPH dle sazeb jsou tři pole - s vyšší sazbou, nižší sazbou a bez sazby. Pole jsou nad sebou. Pod nimi je pole Částka celkem, které všechny tři základy sčítá. Pole částka celkem je přesným součtem , není zaokrouhlena. Pokud je v nastavení v zatrhávacím poli zadáno, aby se zaokrouhlovala faktura na Kč, bude vždy v poli Faktura celkem zaokrouhlená částka na Kč nahoru, jinak bude totožná s polem Částka celkem. Rozdíl mezi fakturou celkem a Částkou celkem je uveden v poli Zaokrouhlení faktury činí :

Pole Zaokrouhlení, které je pod posledním výpočtovým (osmým) řádkem pod sloupcem Toto pole je viditelné, pouze pokud je výše zaokrouhlení nenullová. Cena celkem s DPH není rozdílem mezi fakturou a částkou celkem. Tento rozdíl je na základě zaokrouhlení při zaokrouhlování výsledku jednotlivého řádku, kdy se součet základu bez DPH a DPH nemusí rovnat  poli Cena celkem s DPH za každý jednotlivý řádek.


 

Tlačítka :  Přepočítej - OK - Uzavřít - Vložit do kalkulačky - Najdi cestu pro své logo - Podklady faktura - Znovu - Vyčistit formulář - DPH 2 - Uložit jako - Uložit - Náhled - vytiskni

Přepočítej - stlačením tlačítka dojde k přepočtu všech hodnot. Pokud hodnota není, je v případě počtu doplněna na číslo 1. Pokud je vyplněno více výpočtových polí, pak případně pole s DPH a pole celkem s DPH je přepsáno. Neprázdné pole základ DPH není nikdy přepsáno, protože má absolutní přednost. K přepočítání dojde i po stlačení klávesy Enter. Pokud nebude žádná hodnota k dispozici, přepočítání se neuskuteční.

OK Formulář bude uzavřen, operační data budou uchována. Bude uschováno i nastavení.

Zavřít: Formulář bude uzavřen beze změny dat, pokud nedošlo k výpočtu.

Vložit do kalkulačky: Je zde možnost vložit hodnotu pole Celkem s DPH do pole hlavního formuláře kalkulačky.. Toto pole lze přičíst, odečíst, vynásobit. anebo vydělit k původní hodnotě v poli hlavní kalkulačky.Způsob početní operace se nastaví v přepínacím poli Způsob uložení do kalkulačky" .Je-li v kalkulačce výraz 124 +56 a my stlačíme tlačítko vložit do kalkulačky a výsledek bude například 120 a vybraná operace z pole "Způsob uložení do kalkulačky",  bude například násobení, bude zápis v hlavním formuláři pak vypadat takto : 124 + 56 x 120

 

Najdi cestu pro své logo:  Pomocí této volby nastavíme textové polem cesta k uživatelskému logu formuláře.Na sestavě lze totiž umístit uživatelské logo formuláře. Je ale nutné, aby cesta byla vybrána a byla funkční. Toto se vybere pomocí tlačítka  "Najdi cestu pro své logo " Pro to, aby byl tisk funkční, je nutné zatrhnout v nastavení " Logo uživatele". V sestavě pak bude logo vytištěno. Při špatné cestě bude generována chyba.

Podklady - faktura - pomocí této volby bude otevřen formulář faktura. Do formuláře faktura se přenesou všechna potřebná data.

Znovu: Tato volba uvede do formulář do původního stavu, ještě před nahráním dat. Původním stavem se zde myslí stav po natáhnutí formuláře. Máme k dispozici přece jenom ještě nějaké volby a to, jakým způsobem budou data přepsána na původní. Tento způsob se nastavuje pomocí voleb zatrhávacích pole v nastavení "Moje přenastavení" . Dále doporučuji otevřít příklad , viz zde: , pomocí příkazu Otevřít . Nejdříve je ale nutné zatrhnout všechna pole v oblasti nastavení - Moje přenastavení. V této oblasti musí být všechny zatrhávací boxy zatrženy. Nahrajeme tedy všechna data a objeví se nám vypočtený formulář.Viz obrázek dopočtená pole. Nyní vidíme, že všechna data jsou vyplněna. Stlačíme nyní tlačítko Znovu.a vidíme, že veškerá pole byla vymazána. Otevřeme stejný soubor znovu, pomocí tlačítka otevřít. Zrušíme zaškrtnutí u pole Obecně povolení změny a vidíme, horní popisová pole nebyla vymazána. Můžeme tak začít s novým výpočtem.

Tlačítko Vyčistit formulář pracuje obdobně s nastavením "Moje  přenastavení" . Otevřeme opět stejný soubor. Opět zrušíme zatržení u přepínacího boxu "Obecně povolení změny" . Stlačíme tlačítko Vyčistit formulář. Formulář zůstal stejný. Odtrhneme tedy zatrhávací box U textů. Budou vyčištěny pouze texty. Nastavení zatrhávacího tlačítka "nastavení"  obdobně povoluje výmaz všech nastavení a zatrhávací box data povolí výmaz výpočtů.

Tlačítko Jednoduchý formulář pro výpočet DPH - bude otevřen menší formulář pro výpočet DPH. Do formuláře bude převedeno nastavení a popisy. Výpočet nebude převeden. (Obráceně ale z malého DPH se výpočet převádí).

Tlačítko Uložit jako : Pomocí tohoto tlačítka si uložíme celou sestavu i s daty, nastavením i s popisy. Přípona sestavy je "hdph"

Tlačítko Uložit provádí opakované uložení stejného formuláře do stejného souboru.

Otevřít : Toto tlačítko otevírá  soubor již dříve uložený. V závislosti s nastavením polí "Moje přenastavení" se nahrávají data takto: Bude-li zatrženo zatrhávací pole U textů, natáhnou se i texty. Bude-li zatrženo pole " Nastavení" , natáhnou se vždy i nastavení - v důsledku toho bude přepsáno veškeré nastavení , tedy i pole "Moje přenastavení" Pole "Data" nemá zde žádný vliv na otevření, početní data budou vždy natažena.

Náhled: Můžeme si prohlédnout, jak by vypadal tisk sestavy. Sestava bude vypadat tak, jak je nastaveno v nastavovací oblasti s názvem "Tisknout". Jsou zde prvky nastavení ohledně Můj Top text, kde v případě, že toto pole nebude zatrženo, dojde k tisku hlavičky z formuláře Záhlaví. Ohledně zatrhávacího pole "Dolní text" se nastaví, zda bude vůbec vytištěno. Volba Tabulka nastaví, zda budou tištěny rámečku okolo některých údajů. Logo Bohemius nebo logo uživatele bude vytištěno, pokud bude toto pole zatrženo. V případě, že budou zatržena obě pole, dostává přednost logo uživatele. Cesta k logu uživatele se nastaví pomocí tlačítka "Najdi cestu pro své logo. Velikost loga lze nastavit a to přes úpravu velikosti ve formuláři Záhlaví. Do tohoto formuláře se dá také dostat volbou Menu - Tisky - Obecné záhlaví.

odkazy z Vytiskni jsou umístěny v odstavci s názvem Náhled

Vytiskni: Jednoduchý formulář k tisku.Ve formuláři se objeví popisy operace. Sestava bude vypadat tak, jak je nastaveno v nastavovací oblasti s názvem "Tisknout". (Odkazy na help jsou v odstavci výše - viz Náhled ) Jsou zde prvky nastavení ohledně Můj Top text, kde v případě, že toto pole nebude zatrženo, dojde k tisku hlavičky z formuláře Záhlaví. Ohledně zatrhávacího pole "Dolní text" se nastaví, zda bude vůbec vytištěno. Volba Tabulka nastaví, zda budou tištěny rámečku okolo některých údajů. Logo Bohemius nebo logo uživatele bude vytištěno, pokud bude toto pole zatrženo. V případě, že budou zatržena obě pole, dostává přednost logo uživatele. Cesta k logu uživatele se nastaví pomocí tlačítka "Najdi cestu pro své logo. Velikost loga lze nastavit a to přes úpravu velikosti ve formuláři Záhlaví. Do tohoto formuláře se dá také dostat volbou Menu - Tisky - Obecné záhlaví.

Tlačítko X - ukončení celého programu


 

Prvky s nastavením :  U výpočtu použij implicitně počet 1 - Zaokrouhli pak fakturu na Kč - Způsob vložení do kalkulačky - Oblast nastavení způsobu tisku - Oblast moje přenastavení - počet desetinných míst - Zaokrouhlování směr - Zaokrouhlování základu - Velikost loga

Zatrhávací tlačítko: U výpočtu použij implicitně počet 1. V případě zaškrtnutí se automaticky doplňuje číslo 1 do pole  Počet. Formulář DPH se tak chová, jako kdyby šlo o jednoduchý výpočet DPH, bez nutnosti násobit základ DPH počtem jednotek nebo kusů. Pole Základ DPH a Základ DPH celkem x počet se sobě rovnají.

Zatrhávací box - Zaokrouhli pak fakturu na Kč. . To znamená, že po celkovém výpočtu bude konečné číslo, které je v poli Částka celkem , zaokrouhlena na koruny nahoru a vložena do pole Faktura celkem

Přepínací pole - Způsob vložení do kalkulačky . Lze si zvolit jedno z polí, které bude určovat způsob vložení hodnoty celkem s DPH do kalkulačky. Jde tedy o možnost přičtení, odečtení, násobení, anebo dělení. Viz Vložit do kalkulačky.

Oblast nastavení způsobu tisku. Jsou zde prvky nastavení ohledně Můj Top text, kde v případě, že toto pole nebude zatrženo, dojde k tisku hlavičky z formuláře Záhlaví. Ohledně zatrhávacího pole "Dolní text" se nastaví, zda bude vůbec vytištěno. Volba Tabulka nastaví, zda budou tištěny rámečku okolo některých údajů. Logo Bohemius nebo logo uživatele bude vytištěno, pokud bude toto pole zatrženo. V případě, že budou zatržena obě pole, dostává přednost logo uživatele. Cesta k logu uživatele se nastaví pomocí tlačítka "Najdi cestu pro své logo. Velikost loga lze nastavit a to přes úpravu velikosti ve formuláři Záhlaví. Do tohoto formuláře se dá také dostat volbou Menu - Tisky - Obecné záhlaví.

Oblast moje přenastavení - máme zde k dispozici možnosti obecného povolení, či zákazu přenastavení. zatrhávací políčko texty povoluje přenastavení popisů a cestu k logu,  zatrhávací políčko Nastavení povoluje změnu přenastavení a zatrhávací políčko Data povoluje změnu dat ( výpočtů). Toto nastavení pracuje různě. Způsob práce s nastavením je popsán při volbě tlačítek Znovu - Vyčistit formulář - Otevřít

Numerické pole počet desetinných míst. Tímto stanovíme, na kolik míst budou zaokrouhlována vypočtená pole. Viz  Zaokrouhlení - příklad.

Rozbalovací pole Zaokrouhlování - směr. Lze si zvolit, zda bude vypočtené pole zaokrouhlováno matematicky, nahoru, či dolů. Viz Zaokrouhlení - příklad.

Rozbalovací pole Zaokrouhlování základu Lze si zvolit, zda se bude zaokrouhlovat vypočtené pole. Lze si zvolit, zda budeme zaokrouhlovat pole DPH, pole Základ, pole Celkem s DPH,  A podobně. Pokud si zvolíme, že budeme zaokrouhlovat i pole celkem s DPH, pak dojde k zaokrouhlovací chybě, protože se součet polí celkem s DPH a Celkem DPH nemusí rovnat poli Celkem s DPH. Výše zaokrouhlovací chyby se pak objeví v poli "Zaokrouhlení činí : "Nikdy se nezaokrouhluje pole, které nebylo přepočteno a přemazáno.Viz Zaokrouhlení - příklad.

 


Nástrojová tlačítka:   viz obr. č. 2 - skupiny tlačítek, označené písmeny :

A:   Uložit  jako  - Uložit - Otevřít

B.  Vyčistit formulář - Znovu

C. Tisk - Náhled

D. Do formuláře DPH 2 - Vložit do kalkulačky - Přepnout do faktury

E. Ok a zavřít - Zavřít

Přepnutí a zapnutí velkého výsledkového pole


 

Velké výsledkové pole:

velké výsledkové pole - viz  (Zobrazení)


 Stavový řádek :

Stavový řádek obsahuje zobrazení stavu po otevření, uložení souboru, nebo přepočítání souborů dat - objeví se v textovém poli stav , dále se objeví způsob zaokrouhlení základu a způsob zaokrouhlení výsledku.


MENU :   viz zde :


Místní menuviz zde :


 

Obrázek č. 2 dopočítání výpočtu - zelené body jsou pole, které mají přednost při výpočtu

vkládané hodnoty do formuláře

Tento obrázek ukazuje i způsob a nastavení vložení vypočtené hodnoty nazpět do kalkulačky. Není třeba vše vkládat, ani na počátku. Pole se dopočítávají. Doplní se i automaticky pole počet. Zelené body jsou ta pole, která mají při výpočtu přednost. Dáme-li tedy do jednoho řádku více údajů - pole budou přepočtena od počátku, tedy od místa prvního údaje zleva.

 


3/ dopočítání ostatních polí : SNADNOST VÝPOČTU  -

Formulář pracuje celkem s 5 poli.:  Základem DPH na 1 ks (jednotku) - počtem jednotek , kde lze uvést počet jednotek pro výpočet. Dalším polem je základ DPH po vynásobením počtu jednotek. Předposledním polem je DPH celkem a posledním polem je Celkem s DPH.

Formulář pracuje jednoduchým způsobem s dopočítáním ostatních polí. Je nutné pouze vyplnit jedno z polí základ - DPH nebo celkem s DPH.. Nelze vyplnit pole se základem bez DPH celkem, Pole počet není povinně vyplnitelné. Při zaškrtnutém zatrhávacím poli "U výpočtu použij implicitně počet 1" se automaticky doplňuje do pole "počet" 1. . Pokud vložíme jiný počet , než 1, pak se základ DPH podle toho přepočítá.


 

Příklady :

Při doplnění   základu na číslo 100 a při sazbě 20% po stisku Enter se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120

Při doplnění   základu na číslo 200 a počtu 2  a při sazbě 20% po stisku Enter se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 200 - 2 - 400 - 80 - 480

Při  vyplnění pole DPH na hodnotu 80 a ostatní pole se ponechají prázdná budou pole následovně doplněna na: 400 - 1 - 400 - 80 - 480

Při vyplnění částky celkem na hodnotu 1200 a vyplnění pole počet na hodnotu 4 , tak budou pole vyplněna následovně : 250 - 4 - 1000 - 200 -1200

Upozornění : pokud budou vyplněna alespoň dvě výpočtová pole, bude vzato v úvahu vždy první pole dle pořadí : základ - DPH - celkem s DPH

Například: :

Při doplnění   základu na číslo 100 a při sazbě 20% a pokud vyplníme ještě DPH na číslo 50,  se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120. To znamená, že původní hodnota pole DPH bude ignorována.

Při doplnění   základu na číslo 100 a při sazbě 20% a pokud vyplníme ještě částku celkem na číslo 150,  se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120. To znamená, že původní hodnota pole Celkem s DPH bude ignorována.

Při doplnění   základu na číslo 100 a při sazbě 20% a a pokud vyplníme pole DPH na 30 a pokud vyplníme ještě částku celkem na číslo 150,  se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120. To znamená, že původní hodnota pole DPH a Celkem s DPH bude ignorována.

Při doplnění   DPH na číslo 20 a při sazbě 20% a pokud vyplníme ještě částku celkem na číslo 150,  se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120. To znamená, že původní hodnota pole Celkem s DPH bude ignorována.

 

Obrázek č. 3 - dopočtená pole a velké výsledkové pole

dopočtená pole a velké výsledkové pole

další příklady zde:


 

 

4a/ VÝPOČTY VE VÍCE JEDNOTKÁCH :

V tomto formuláři je zavedeno pole "Počet"  Toto pole slouží k možnosti vynásobit základ bez DPH počtem jednotek. Taktéž je možné pole nevyplňovat. Pole se automaticky doplňuje na hodnotu 1, pokud není vyplněno.Viz Pole počet  a příklady.

 

4b/ RYCHLÉ MAZÁNÍ :

Máme k dispozici mazání několika způsoby: Prvním způsobem je vymazat všechna pole ručně. Dalším způsobem je mazání v kontextovém MENU  při stlačení pravého tlačítka myši, kdy se objeví tlačítko Vymazat výpočty   Dalším způsobem je vymazat hodnoty podle tlačítka Vyčisti formulář.  K dispozici je další způsob a to Znovu  - tedy práce od počátku . Poslední způsob mazání probíhá automaticky. Nejde vlastně o mazání pole, ale o přepis pole. Ten je tehdy, pokud je textové výpočtové pole přemazáno. Například, pokud jsou vyplněna pole Základ bez DPH a pole DPH celkem , bude pole DPH celkem automaticky přemazáno.Viz zde.

 

 


5/ zaokrouhlování  :  desetinná místa - nahoru- dolů - matematicky  - zakladu - pole DPH a pole Celkem s DPH

Zaokrouhlujeme na určitý počet desetinných míst. To se nastaví přes Numerické pole počet desetinných míst. Tímto stanovíme, na kolik míst budou zaokrouhlována vypočtená pole. Takže, bude-li se zaokrouhlovat hodnota na 2 desetinná místa a zaokrouhlujeme číslo 120,235, pak hodnota bude 120,24 . Dále Viz - příklad.

Zaokrouhlení směru volíme přes Rozbalovací pole Zaokrouhlování - směr. Lze si zvolit, zda bude vypočtené pole zaokrouhlováno matematicky, nahoru, či dolů. Viz Zaokrouhlení - příklad. Pokud máme tedy zvoleno matematicky, bude naše číslo zaokrouhleno na hodnotu 120,24. V tomto případě bude zaokrouhleno i v případě volby nahoru. V případě volby dolů, bude hodnota zaokrouhlena na hodnotu 120,23.

Rozbalovací pole Zaokrouhlování základu - Lze si zvolit, zda se bude zaokrouhlovat vypočtené pole. Lze si zvolit, zda budeme zaokrouhlovat pole DPH, pole Základ, pole Celkem s DPH,  A podobně. Pokud si zvolíme, že budeme zaokrouhlovat i pole celkem s DPH, pak dojde k zaokrouhlovací chybě, protože se součet polí celkem s DPH a Celkem DPH nemusí rovnat poli Celkem s DPH. Výše zaokrouhlovací chyby se pak objeví v poli "Zaokrouhlení činí : "Nikdy se nezaokrouhluje pole, které nebylo přepočteno a přemazáno.Viz Zaokrouhlení - příklad. V tomto případě máme tyto možnosti zaokrouhlení:

Zaokrouhlení základu

Zaokrouhlení DPH

Zaokrouhlení celkem s DPH

Zaokrouhlení DPH a Celkem s DPH

Zaokrouhlení základu a DPH

Zaokrouhlení základu a Celkem s DPH.

Upozornění. Nikdy se nezaokrouhluje hodnota, která byla původně jako jediná vyplněná před výpočtem. Například, pokud máme zvolené zaokrouhlovat pouze DPH a současně DPH bylo vyplněno jako jediné, nebude DPH zaokrouhleno. Nebo pokud máme vybráno zaokrouhlovat Základ a DPH a byly původně vyplněn základ i DPH, bude přepočten pouze (DPH - protože je až druhé v pořadí)

 


6/ Příklady

Příklady 2 - na zaokrouhlení:, - vše při počtu 1 (Pole počet je vyplněno na počet 1),  Sazba = 20%.

Červeně je hodnota, která byla dopočítána, nebo přepočítána a zaokrouhlena, černě  hodnota, která zůstala jako původní..

Hodnota, která byla vypočtena, je automaticky samozřejmě zaokrouhlena. Důvod. Kdyby hodnota měla nekonečný počet míst, tak je nutné počet míst omezit.Celkem s DPH by měl být vždy vypočten jako součet polí bez DPH  a DPH.


obr. č. 4 - příklady při různém zaokrouhlování a při první vyplněné hodnotě

základ DPH

DPH

DPH celkem

des. míst

chyba zaokrouhlení

směr zaokr.

co se zaokrouhluje

vyloučeno ze zaokrouhlení

100

20

120

2

0

matematicky

DPH

základ a celkem

100,1

20

120

0

-0,1

matematicky

DPH

základ a celkem

100,1

20

120,1

1

0

matematicky

DPH

základ a celkem

100,26

20,1

120,4

1

0,04

matematicky

DPH

základ a celkem

100,26

20

120

0

-0,3

matematicky

DPH

základ a celkem

100,26

20,05

120,31

2

0

matematicky

DPH

základ a celkem

100,26

20,05

120,31

2

0

matematicky

základ

základ a celkem

100

20,05

120,05

0

0

matematicky

základ

DPH a výsledek

100,2

20,05

120,25

1

0

matematicky

základ

DPH a výsledek

100,25

20,05

120,3

2

0

matematicky

základ

DPH a výsledek

100,075

20,015

120,09

3

0

matematicky

základ

DPH a výsledek

100,08

20,015

120,1

2

0,005

matematicky

výsledek

základ a DPH

100,08

20,02

120,1

2

0

matematicky

základ

výsledek

100,1

20

120,1

3

0

matematicky

základ

výsledek

100,083

20,17

120,1

3

0

matematicky

základ

výsledek

100

20,1

120,11

1

0,01

dolů

základ

výsledek

 

Závěr : Způsob zaokrouhlení velmi ovlivňuje výsledek, Je potřeba tedy na tyto záležitosti dbát. Jedná se spíše o nastavení tak, aby vyhověl účetním potřebám. Nastavuje se tedy většinou zaokrouhlení DPH matematicky, (lze i nahoru) na dvě nebo jedno desetinná místo,  bez zaokrouhlení výsledku. Pokud se bude výsledek zaokrouhlovat také, lze očekávat chybu v zaokrouhlení, která bude jako rozdíl 0% sazby DPH.


7/ MENU hlavní

Další příkazy:                                         Najdi cestu pro své logo  - Přepnout se do faktury - Vyčistit dle nastavení -                                                                         Znovu  od  počátku dle nastavení -  Přepnout se do jednoduchého formuláře DPH

Soubor :                                                     Uložit jako - Uložit - Otevřít - OK - ZavřítZavřít celý program

Tisky :                                                          Tisk - Náhled - Obecné záhlaví - Tisknout záhlaví moje - Tisknout zápatí -                                                                        Tisknout  jako tabulka - Logo mojeLogo výrobce - Najdi cestu pro logo - Cesta

Zobrazení nastavení

Vypočítej

Vložit do kalkulačky

Nastavení změny formuláře  :   Měnit texty - Měnit nastavení - Měnit data - Obecně něco měnit (povolení)

Nastavit jako základní :                znaménko vložení do formuláře (nastaví se plus) - zaokrouhlení matematicky -                                                                       (zaokrouhlení výsledku) - zaokrouhlovat DPH - (zaokrouhlení základu a DPH) -                                                                       2 desetinná  místa - vše takto nastavit - (budou jakoby stisknuty všechny volby)

Help                                                            spustí se tento Help


 

8/ MENU místní nabídky

Uber desetinné místo - počet desetinných míst v zaokrouhlení se tak sníží

Přidej desetinné místo - počet desetinných míst se tak zvýší

Dvě desetinná místa - čili bude se zaokrouhlovat na haléře

Na Kč nahoru - počet desetinných míst bude nula, a zaokrouhluje se směrem nahoru.

Na haléře nahoru - tedy při počtu dvou desetinných míst

Vymazat výpočty - Vymažou se tak pouze výpočty, tato volba je k dispozici pouze zde

Přepočítat - Provede se opětovný přepočet

Náhled - Náhled na tisk dle nastavení