Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

DPH21

formulář malé DPH - 2

Odkaz na nastavení práce s velkým DPH -1  je zde : odkaz na práci s fakturou je zde

viz také1:, viz také 2, viz také 3

otevření formuláře - prvky formuláře - velikost textu - snadnost výpočtu - výpočty ve více jednotkách - rychlé mazání polí - zaokrouhlení - chyba v zaokrouhlení - popis výpočtu - tisk sestavy a náhled - nastavení tisku a loga - uchování dat - přepínání sazby dph - vložení údaje do hlavní kalkulačky - jednoduchost ve změně zadání


Tato kapitola se zabývá výpočtem DPH v rámci jediného řádku.Formulář DPH lze spustit jediným tlačítkem z hlavní kalkulačky. Formulář je dostatečně malý, aby mohl být umístěn na obrazovce spolu s jinými objekty a programy. Výpočetní pole jsou dostatečně  velká, aby výpočet byl zřetelný. Máme současně k dispozici změny velikosti textu.

Jednoduchost výpočtu - stačí -do jednoho z polí -  základ  nebo  DPH  nebo  celkem . Po stisku klávesy Enter, anebo tlačítka Přepočítat se provede přepočítání a doplní se všechna ostatní pole. Lze tak zpětně vypočítat základ DPH i při  pouze vyplněné částce celkem , nebo částky DPH celkem .

Jednoduchost změny - pravým tlačítkem myši lze vyvolat místní nabídku, při které je možné smazat žádané pole a vše opět přepočítat.

Volba zaokrouhlení A - na daný počet desetinných míst. Volba zaokrouhlení B - - zda chceme zaokrouhlit základ bez DPH, DPH i celkový výsledek. Volba zaokrouhlení C - zda budeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, nebo dolů.

Případný popis výpočtu - lze přidat popisy o výpočtu, názvu, organizaci, popisu vlastním, datu, době, místa a osobě.

Možnost vymazání všech polí. Možnost skrytí polí popisů a nastavení, aby formulář byl přehlednější.

Možnost vložení výsledku do kalkulačky. Možnost výběru způsobu, jakým se výsledek přidá do kalkulačky - přičtením, odečtením, násobením anebo dělením

Možnost tisku sestavy s popisem výpočtu. Volba orámování tisku. Možnost náhledu na tisk. Možnost tisku vlastního loga, nebo loga autora.

Možnost operačního uchování dat . Možnost nepřímého uložení dat na disk i s popisy - přes velkou kalkulačku.

Snadné přepínání sazby DPH v pořadí 20 -10 - 0%.

Funkce zobrazení chyby zaokrouhlení, pokud se zaokrouhluje i výsledek, anebo současně DPH a základ.

Funkce vkládání počtu jednotek (ks) a tím výpočtu s více jednotkami.


1-  možnosti spuštění formuláře DPH 2:   -   2/ prvky a objekty formuláře:   -     3/ dopočítání ostatních polí : SNADNOST VÝPOČTU  -    4/ VÝPOČTY VE VÍCE JEDNOTKÁCH :  -  5/ zaokrouhlování   -   6/ příklad a, příklad B

 


1/ možnosti spuštění formuláře DPH 2:  

Formulář lze spustit z hlavní kalkulačky z MENU - moduly -DPH malé. Dalším možným způsobem je spuštění ze stromové struktury. Třetím možným způsobem je pomocí tlačítka DPH pod velkým výsledkovým panelem a poté přepnutí do malého formuláře. Čtvrtým způsobem je spuštění pomocí tlačítka DPH M pod výpočtovým polem. Poslední způsob je spuštění z formuláře z prostředí DPH 1.

2/ prvky a objekty formuláře:

viz obr. 1

Formulář má tyto prvky : textová pole - výpočtová pole - nastavení a tlačítka .


 

Textová pole :  Slouží pro popis údajů o formuláři. Dat lze uschovat v operační paměti, anebo přes velkou kalkulačku uschovat. Tato data jsou použitá v tiskové sestavě. Jedná se o tato pole : Název sestavy - Popis sestavy - Zpracoval - Období - Organizace - Místo - Datum

 Základ DPH počet - Základ DPH x počet - DPH - Cena Celkem

Základ DPH : Pole k vyplňování.. Toto pole je jakýmsi základem pro 1 ks. Konkrétně : Pokud jde o 2 ks po 100 Kč bez DPH, pak do tohoto pole se napíše číslo 100. Nakonec i toto pole se dá použít pro výpočet celkové částky bez DPH. Pak v poli počet by bylo číslo 1 a v poli Základ DPH je pak hodnota 200.. Toto pole se výpočtem, pokud je v něm nějaké hodnota, nepřepisuje.

pole Počet : - pole, kam se zapisuje počet, kterým se násobí základ bez DPH. Pokud nebude toto pole vyplněno, a pokud zde bude zatrženo zatrhávací pole "U výpočtu použij implicitně počet 1" - pak základ bez DPH se bude chovat jako základ bez DPH celkem, protože  počet bude 1. Jedná se o nepovinné pole.

pole Základ  x počet - pole,, jehož hodnota je vždy vypočtena. Pole se nezaokrouhluje. Toto pole vznikne vynásobením základem DPH a hodnotu z pole Počet. Pokud je počet roven jedné, pak hodnota pole Základ DPH je shodná s polem Základ x počet.

pole DPH celkem : je vypočteno podle aktuální sazby. Sazba je viditelná v textovém poli mezi poli Základ DPH a polem Počet. . Hodnota pole je rovna hodnotě DPH celkem. V okamžiku, že je již vyplněn základ bez DPH, je hodnota v tomto poli ignorována.

Cena celkem - včetně DPH  - Jedná se o pole vypočtené částky celkem s DPH. Je dopočítáváno.V okamžiku, kdy před tímto polem je již nějaké vyplněno, nemá přednost a je přemazáno.

Textové pole sazby: Je umístěno mezi prvním polem Základ DPH a polem Počet. Toto pole slouží i ke změně sazby. Pokud bude na něj pokliknuto, bude sazba změněna dle pořadí 20 - 10 - 0%.- 20 -10 % atd..

 


Tlačítka :

Přepočítej - stlačením tlačítka dojde k přepočtu všech hodnot. Pokud hodnota není, je v případě počtu doplněna na číslo 1. Pokud je vyplněno více výpočtových polí, pak případně pole s DPH a pole celkem s DPH je přepsáno. Neprázdné pole základ DPH není nikdy přepsáno, protože má absolutní přednost. K přepočítání dojde i po stlačení klávesy Enter. Pokud nebude žádná hodnota k dispozici, přepočítání se neuskuteční.

Vložit do kalkulačky: Je zde možnost vložit hodnotu pole Celkem s DPH do pole hlavního formuláře kalkulačky.. Toto pole lze přičíst, odečíst, vynásobit. anebo vydělit k původní hodnotě v poli hlavní kalkulačky.Způsob početní operace se nastaví v přepínacím poli Způsob uložení do kalkulačky" .Je-li v kalkulačce výraz 124 +56 a my stlačíme tlačítko vložit do kalkulačky a výsledek bude například 120 a vybraná operace z pole "Způsob uložení do kalkulačky",  bude například násobení, bude zápis v hlavním formuláři pak vypadat takto : 124 + 56 x 120

Vyčisti: Budou vymazána veškerá textová pole.

Zavřít: Formulář bude uzavřen beze změny dat, pokud nedošlo k výpočtu.

OK Formulář bude uzavřen, operační data budou uchována.

Náhled: Můžeme si prohlédnout, jak by vypadal tisk sestavy

Vytiskni: Jednoduchý formulář k tisku.Ve formuláři se objeví popisy operace. Dle nastavení se vytiskne i logo - viz pole . Dle dalšího nastavení se vytiskne uživatelské logo, nebo logo autora. Také lze nastavit, zda budou tištěny některé linky Nastavení se provádí z MENU. - Další nastavení

Rozšířený formulář pro výpočet DPH . Tento formulář má podobné vlastnosti jako tento formulář. K dispozici je zda ale až 8 řádků s výpočty, možností uložení na disk, exportu do faktury a otevření jiné sestavy.

Červené tlačítko X. Rychlé ukončení celého programu.


 

Prvky s nastavením :

1 .zatrhávací tlačítko u 1. linky popisů. Tímto tlačítkem lze volit viditelnost prvků 1. řádku popisů. Funkce je zde zavedena kvůli tomu, aby se zjednodušil případný pohled na formulář.

2. zatrhávací tlačítko u 2. linky popisů. Pomocí tohoto tlačítka skrýváme, nebo zobrazujeme celý druhý řádek popisů. Kromě toho ovládáme viditelnost prvků nastavení pod textovými poli s výpočtem DPH.

Zatrhávací tlačítko: U výpočtu použij implicitně počet 1. V případě zaškrtnutí se automaticky doplňuje číslo 1 do pole  Počet. Formulář DPH se tak chová, jako kdyby šlo o jednoduchý výpočet DPH, bez nutnosti násobit základ DPH počtem jednotek nebo kusů. Pole Základ DPH a Základ DPH celkem x počet se sobě rovnají.

Numerické pole velikost písma - tímto si stanovíme velikost písma pole výpočtů D PH, pokud bychom chtěli.

Numerické pole počet desetinných míst. Tímto stanovíme, na kolik míst budou zaokrouhlována vypočtená pole. Viz  Zaokrouhlení - příklad.

Rozbalovací pole Zaokrouhlování - směr. Lze si zvolit, zda bude vypočtené pole zaokrouhlováno matematicky, nahoru, či dolů. Viz Zaokrouhlení - příklad.

Rozbalovací pole Zaokrouhlování základu Lze si zvolit, zda se bude zaokrouhlovat vypočtené pole. Lze si zvolit, zda budeme zaokrouhlovat pole DPH, pole Základ, pole Celkem s DPH,  A podobně. Pokud si zvolíme, že budeme zaokrouhlovat i pole celkem s DPH, pak dojde k zaokrouhlovací chybě, protože se součet polí celkem s DPH a Celkem DPH nemusí rovnat poli Celkem s DPH. Výše zaokrouhlovací chyby se pak objeví v poli "Zaokrouhlení činí : "Nikdy se nezaokrouhluje pole, které nebylo přepočteno a přemazáno.Viz Zaokrouhlení - příklad.

Přepínací pole - Způsob vložení do kalkulačky . Lze si zvolit jedno z polí, které bude určovat způsob vložení hodnoty celkem s DPH do kalkulačky. Jde tedy o možnost přičtení, odečtení, násobení, anebo dělení. Viz Vložit do kalkulačky.

 


MENU : 

V menu lze nastavit tisk loga - zda bude tištěno loga autora, anebo logo uživatele - volba Tisk obecný

Dále lze nastavit, zda bude logo vůbec tištěno - Tisk loga

Také lze nastavit, zda budou tištěny některé linky.- volba Tisknout jako tabulka

 


Místní menu : volby :

Smazat tuto položku :  Bude smazána hodnota, na které stojí kurzor

Smazat všechny položky: Budou smazána všechna pole k výpočtu

Ponechat pouze základ: Budou smazána všechna ostatní pole, mimo toto pole.

Ponechat pouze DPH : Budou smazána všechna ostatní pole, mimo toto pole.

Ponechat pouze celkem : Budou smazána všechna ostatní pole, mimo toto pole.

Vymazat texty . Budou vymazány všechny popisy.

Ponechat pouze tuto položku : Ponechá se pouze položka, na které stojí kurzor

 


 

 

Obrázek č. 1. DPH - malý formulář.

malý formulář DPH

Tento obrázek ukazuje i způsob a nastavení vložení vypočtené hodnoty nazpět do kalkulačky.

 

 


3/ dopočítání ostatních polí : SNADNOST VÝPOČTU

Formulář pracuje celkem s 5 poli.:  Základem DPH na 1 ks (jednotku) - počtem jednotek , kde lze uvést počet jednotek pro výpočet. Dalším polem je základ DPH po vynásobením počtu jednotek. Předposledním polem je DPH celkem a posledním polem je Celkem s DPH.

Formulář pracuje jednoduchým způsobem s dopočítáním ostatních polí. Je nutné pouze vyplnit jedno z polí základ - DPH nebo celkem s DPH.. Nelze vyplnit pole se základem bez DPH celkem, Pole počet není povinně vyplnitelné. Při zaškrtnutém zatrhávacím poli "U výpočtu použij implicitně počet 1" se automaticky doplňuje do pole "počet" 1. . Pokud vložíme jiný počet , než 1, pak se základ DPH podle toho přepočítá.


 

Příklady :

Při doplnění   základu na číslo 100 a při sazbě 20% po stisku Enter se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120

Při doplnění   základu na číslo 200 a počtu 2  a při sazbě 20% po stisku Enter se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 200 - 2 - 400 - 80 - 480

Při  vyplnění pole DPH na hodnotu 80 a ostatní pole se ponechají prázdná budou pole následovně doplněna na: 400 - 1 - 400 - 80 - 480

Při vyplnění částky celkem na hodnotu 1200 a vyplnění pole počet na hodnotu 4 , tak budou pole vyplněna následovně : 250 - 4 - 1000 - 200 -1200

Upozornění : pokud budou vyplněna alespoň dvě výpočtová pole, bude vzato v úvahu vždy první pole dle pořadí : základ - DPH - celkem s DPH

Například: :

Při doplnění   základu na číslo 100 a při sazbě 20% a pokud vyplníme ještě DPH na číslo 50,  se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120. To znamená, že původní hodnota pole DPH bude ignorována.

Při doplnění   základu na číslo 100 a při sazbě 20% a pokud vyplníme ještě částku celkem na číslo 150,  se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120. To znamená, že původní hodnota pole Celkem s DPH bude ignorována.

Při doplnění   základu na číslo 100 a při sazbě 20% a a pokud vyplníme pole DPH na 30 a pokud vyplníme ještě částku celkem na číslo 150,  se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120. To znamená, že původní hodnota pole DPH a Celkem s DPH bude ignorována.

Při doplnění   DPH na číslo 20 a při sazbě 20% a pokud vyplníme ještě částku celkem na číslo 150,  se doplní ostatní pole následovně na hodnoty : 100 - 1 - 100 - 20 - 120. To znamená, že původní hodnota pole Celkem s DPH bude ignorována.

další příklady zde:


 

 

4/ VÝPOČTY VE VÍCE JEDNOTKÁCH :

V tomto formuláři je zavedeno pole "Počet"  Toto pole slouží k možnosti vynásobit základ bez DPH počtem jednotek. Taktéž je možné pole nevyplňovat. Pole se automaticky doplňuje na hodnotu 1, pokud není vyplněno.Viz Pole počet  a příklady.

4/ RYCHLÉ MAZÁNÍ :

Máme k dispozici mazání několika způsoby: Prvním způsobem je vymazat všechna pole ručně. Dalším způsobem je mazání v kontextovém MENU při stlačení pravého tlačítka myši, kdy se objeví různé možnosti mazání  Dalším způsobem je vymazat hodnoty podle tlačítka Vyčisti. Poslední způsob mazání probíhá automaticky. Nejde vlastně o mazání pole, ale o přepis pole. Ten je tehdy, pokud je textové výpočtové pole přemazáno. Například, pokud jsou vyplněna pole Základ bez DPH a pole DPH celkem , bude pole DPH celkem automaticky přemazáno.Viz zde.

5/ zaokrouhlování  :  desetinná místa - nahoru- dolů - matematicky  - zakladu - pole DPH a pole Celkem s DPH

Zaokrouhlujeme na určitý počet desetinných míst. To se nastaví přes Numerické pole počet desetinných míst. Tímto stanovíme, na kolik míst budou zaokrouhlována vypočtená pole. Takže, bude-li se zaokrouhlovat hodnota na 2 desetinná místa a zaokrouhlujeme číslo 120,235, pak hodnota bude 120,24 . Dále Viz - příklad.

Zaokrouhlení směru volíme přes Rozbalovací pole Zaokrouhlování - směr. Lze si zvolit, zda bude vypočtené pole zaokrouhlováno matematicky, nahoru, či dolů. Viz Zaokrouhlení - příklad. Pokud máme tedy zvoleno matematicky, bude naše číslo zaokrouhleno na hodnotu 120,24. V tomto případě bude zaokrouhleno i v případě volby nahoru. V případě volby dolů, bude hodnota zaokrouhlena na hodnotu 120,23.

Rozbalovací pole Zaokrouhlování základu - Lze si zvolit, zda se bude zaokrouhlovat vypočtené pole. Lze si zvolit, zda budeme zaokrouhlovat pole DPH, pole Základ, pole Celkem s DPH,  A podobně. Pokud si zvolíme, že budeme zaokrouhlovat i pole celkem s DPH, pak dojde k zaokrouhlovací chybě, protože se součet polí celkem s DPH a Celkem DPH nemusí rovnat poli Celkem s DPH. Výše zaokrouhlovací chyby se pak objeví v poli "Zaokrouhlení činí : "Nikdy se nezaokrouhluje pole, které nebylo přepočteno a přemazáno.Viz Zaokrouhlení - příklad. V tomto případě máme tyto možnosti zaokrouhlení:

Zaokrouhlení základu

Zaokrouhlení DPH

Zaokrouhlení celkem s DPH

Zaokrouhlení DPH a Celkem s DPH

Zaokrouhlení základu a DPH

Zaokrouhlení základu a Celkem s DPH.

Upozornění. Nikdy se nezaokrouhluje hodnota, která byla původně jako jediná vyplněná před výpočtem. Například, pokud máme zvolené zaokrouhlovat pouze DPH a současně DPH bylo vyplněno jako jediné, nebude DPH zaokrouhleno. Nebo pokud máme vybráno zaokrouhlovat Základ a DPH a byly původně vyplněn základ i DPH, bude přepočten pouze (DPH - protože je až druhé v pořadí)

Příklady 2 - na zaokrouhlení:, - vše při počtu 1 (Pole počet je vyplněno na počet 1),  Sazba = 20%.

Červeně je hodnota, která byla dopočítána, nebo přepočítána a zaokrouhlena, černě  hodnota, která zůstala jako původní..

Hodnota, která byla vypočtena, je automaticky samozřejmě zaokrouhlena. Důvod. Kdyby hodnota měla nekonečný počet míst, tak je nutné počet míst omezit.Celkem s DPH by měl být vždy vypočten jako součet polí bez DPH  a DPH.


obr. č. 2 - příklady při různém zaokrouhlování a při první vyplněné hodnotě

základ DPH

DPH

DPH celkem

des. míst

chyba zaokrouhlení

směr zaokr.

co se zaokrouhluje

vyloučeno ze zaokrouhlení

100

20

120

2

0

matematicky

DPH

základ a celkem

100,1

20

120

0

-0,1

matematicky

DPH

základ a celkem

100,1

20

120,1

1

0

matematicky

DPH

základ a celkem

100,26

20,1

120,4

1

0,04

matematicky

DPH

základ a celkem

100,26

20

120

0

-0,3

matematicky

DPH

základ a celkem

100,26

20,05

120,31

2

0

matematicky

DPH

základ a celkem

100,26

20,05

120,31

2

0

matematicky

základ

základ a celkem

100

20,05

120,05

0

0

matematicky

základ

DPH a výsledek

100,2

20,05

120,25

1

0

matematicky

základ

DPH a výsledek

100,25

20,05

120,3

2

0

matematicky

základ

DPH a výsledek

100,075

20,015

120,09

3

0

matematicky

základ

DPH a výsledek

100,08

20,015

120,1

2

0,005

matematicky

výsledek

základ a DPH

100,08

20,02

120,1

2

0

matematicky

základ

výsledek

100,1

20

120,1

3

0

matematicky

základ

výsledek

100,083

20,17

120,1

3

0

matematicky

základ

výsledek

100

20,1

120,11

1

0,01

dolů

základ

výsledek

 

Závěr : Způsob zaokrouhlení velmi ovlivňuje výsledek, Je potřeba tedy na tyto záležitosti dbát. Jedná se spíše o nastavení tak, aby vyhověl účetním potřebám. Nastavuje se tedy většinou zaokrouhlení DPH matematicky, (lze i nahoru) na dvě nebo jedno desetinná místo,  bez zaokrouhlení výsledku. Pokud se bude výsledek zaokrouhlovat také, lze očekávat chybu v zaokrouhlení, která bude jako rozdíl 0% sazby DPH.