Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

ST1

formulář statistika

odkazy na soubory: pro příklad 1, pro příklad 2, zdrojová šablona , soubor Řešení, příklad ST


POPIS KROKŮ PŘI PROVeDENÍ STATISTICKÝCH DAT

krok1 - soubor EXCEL,  krok 2 - import a nastavení dat, krok 3 - výpočty, krok 4 - export do databáze


základní odkazy formuláře faktura

hlavní odkazy - základní rejstřík - STRUČNÝ popis prvků formuláře - podrobný popis prvků formuláře - DISKRÉTNÍ A SPOJITÉ HODNOTY - PŘÍKLAD p NA VÝPOČTY A-B-Cvýpočty s dvěmi tabulkami


Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Informace o formuláři statistika - Výpočet ve formuláři statistikaExportní soubory ve formuláři statistika - příklady formuláře statistika - př. ST - př. 1 Př. 2 - Postup ve formuláři statistikaPOPIS MOŽNOSTÍ FORMULÁŘE STATISTIKA

IMPORTNÍ FORMULÁŘ - pomocí kterého můžeme otevřít soubor v Excelu. Tento soubor lze propojit s programem kalkulačka. V souborech je možné vybrat pole, které se naimportují do Excelu. Lze naimportovat dvě pole. 

IMPORT A KONTROLA DAT.  Data z excelu lze naimportovat různým způsobem dle nastavení. Je možné ignorovat všechny nečíselné údaje, nebo lze ignorovat pouze datumy, nebo řetězce, chybové buňky Excel, prázdné buňky.Lze se rozhodnout, zda budeme importovat kladné i záporné hodnoty. Nastavíme, zda prázdné buňky převedeme na nuly. Veškerá opravená data lze zpětně naexportovat do původního souboru. Při importu se můžeme rozhodnout, zda vstupní buňky budou zaokrouhlovány a na kolik desetinných míst. Můžeme se rozhodnout, zda záporné hodnoty převedeme na hodnoty kladné, anebo na nulu. Na závěr se lze rozhodnout, že budeme považovat, aby každá buňka měla hodnotu a v případě, že ne, tak by se jednalo o chybu.

Nastavení výpočtu - před vlastním výpočtem se můžeme rozhodnout, na kolik desetinných míst budou zaokrouhlovány výsledky. Dále se můžeme rozhodnout, zda budeme zpracovávat dvě, nebo jednu tabulku. Můžeme se rozhodnout, zda do výpočtu budou započítány nuly, anebo ne. Pro výpočet jsou případně použity následující nuly : Nulové hodnoty, převzaté ze souboru Excel, převedené nuly z prázdných buněk, ze záporných hodnot, pokud tomu tak uživatele chce. Pro výpočet se dále můžeme rozhodnout, zda budeme pracovat s diskrétními hodnotami, anebo s interval při tvorbě četnostní tabulky. V případě, že si zvolíme četnostní tabulku, kde zjišťujeme počet četností v určitém intervalu, můžeme si určit i počet těchto intervalů. pro práci s více tabulkami můžeme určit požadavek, aby počet dat z obou tabulek byl stejný. Dále lze nastavit, aby\ byly zpracovány pouze kladné údaje, jenom záporné údaje, všechny údaje, anebo údaje s absolutní hodnotou.(To samozřejmě má význam v případě, pokud byly záporné hodnoty při importu ignorovány (ponechány).

POPIS VÝPOČTU - pro export je možné výpočet popsat. Lze celý proces očíslovat, lze přiřadit celému výpočtu klíč, podle kterého lze rozlišovat jednotlivé dávky statistických výpočtů. Celou dávku výpočtu lze popsat, lze jej nazvat, přidat popis místa, období a zpracovatele výpočtu.

CO SE VŠE V MODULU STATISTIKA VYPOČÍTÁ

 

Výpočet - co vše se vypočítá :  variabilita - skupiny výskytu hodnot - skupiny stejných hodnot za sebou ve sloupcích i řádcích - variabilita II - centily/kvartily/decily - poměry centilů a variability k průměru aritmetickému -  porovnání variabilita a spec. výpočtů A-B-C mezi oběma tabulkami - Výpočet A z počtu vypočítat interval - Výpočet B z tolerance hodnoty vypočítat počet prvků - Výpočet C - Z intervalu vypočítat počty prvků - tabulka četnost diskrétních hodnot - tabulka četnosti intervalů - tabulka centilů

 Průměr aritmetický, geometrický, harmonický, kvadratický , počty prvků, součet prvků, poměr mezi aritmetickýma geometrickým průměrem a to z hlediska : pouze kladných hodnot, pouze záporných hodnot, absolutních hodnot, všech hodnot.

Dále nejčastější hodnotu (Modus) - počet skupin hodnot , průměr  hodnot na jednu skupin maximální počet stejných hodnot, nulových polí, minimum, maximum, rozpětí, skupiny stejných hodnot a to od skupiny po 1, dvou , třech  až 24 výskytů v jednom souboru.

Dále se vypočítávají skupiny od 1 až do 7 výskytů, kdy jsou stejné hodnoty za sebou. Dále skupin s více, než jedním výskytem stejné hodnoty za sebou a poměr těchto skupin k počtu hodnot, které nemají za sebou žádného následovníka. Současně se vypočítává průměr na takovou skupinu. Tyto skupiny stejných hodnot za sebou jsou vypočítávány z hlediska řádků a také z hlediska sloupců..

Dále se vypočítává rozptyl, směrodatná odchylka, poměr odchylky k aritm. průměru, součet odchylek od aritmetického průměru, průměrnou odchylku, poměr této průměrné odchylky k průměru aritmetickému. Dále průměr absolutní.

Jsou vypočítány všechny centily, kvartily, medián, decily.

Současně se počítají poměry všech decilů, kvartilů, mediánu, kvadratického průměru, harmonického průměru, nejčastější hodnoty,odchylky a celkového průměru   k aritmetickému průměru.

Z obou dvou tabulek se vypočítává hodnota, porovnává se rozdíl a zjišťuje se podíl mezi tabulkou B a tabulkou A v procentech: Vypočítává se korelační koeficient mezi oběma tabulkami, Porovnávají se mezi sebou aritmetický průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, průměrný rozptyl, průměrná odchylka, počet prvků, maximum, minimum, rozpětí, počty různých hodnot

Speciální výpočty typu A, B, C. Výpočet A počítá dle zadaného počtu prvků v % ze 100 : Interval hodnot od počátku, od konce anebo okolo mediánu. Výpočet i pro druhou tabulku a porovnání rozdílů výsledků. Výpočet B na základě dodané hodnoty a tolerance v % vůči této hodnotě : vypočítá se počet prvků, pravděpodobnost a rozdíly mezi výsledky z tabulky A i B. Výpočet C na základě dodaného intervalu hodnot vypočítá počet prvků v tomto intervalu, počet prvků od počátku až k tomuto intervalu a počet prvků od konce až k tomuto intervalu. Porovnají se rozdíly mezi jednotlivými výsledky z obou tabulek a pravděpodobnosti výskytu .

Výpočet tabulky centilů - vypočte se tabulka od minima po maximum, podle centilů, a každému centilu je přiřazena určitá hodnota.

Výpočet tabulky četnosti diskrétních veličin - vypočítá se počet skupin se stejnými prvky a sestaví se tabulka dle četnosti výskytu stejných hodnot , seřazená podle hodnot od minima k maximu.

Výpočet tabulky četnosti dle intervalů, kdy se na základě možnosti určit si libovolný počet intervalů vytvoří tabulka, která celý rozsah hodnot pokryje intervaly. Sestaví se tabulka dle četnosti výskytu jednotlivých diskrétních hodnot v intervalech.

Obě tabulky mají sestavenu kumulaci v prvcích a pravděpodobnost výskytu.

 

EXPORTY : Lze se rozhodnout, zda budou exportovány opravy do původního zdroje a tím k odstranění veličin, které narušovaly kontinuitu pro výpočet.  Možnost nastavit export do sestavy, kdy lze vytisknout rozsáhlý soubor výsledků, soubor četnosti výskytu hodnot,  a soubor tabulky centilů.

Tabulky Excel - možnost otevření více tabulce, možnost výběru dvou polí z jedné tabulky, možnost exportu do Excelu , možnost exportu do dalšího souboru řešení. Zrušit hlídání uložení souboru Excel.

Soubor řešení - Jednotlivé skupiny celého výpočtu lze uložit do souboru výsledků jednotlivých statistik. Tento soubor lze pak dle vloženého  klíče filtrovat i setřídit a tím porovnávat celé sestavy již dříve zhotovených statistických výpočtů.


 

PODROBNÝ POPIS FORMULÁŘE STATISTIKA

IMPORTNÍ FORMULÁŘ - MENU FORMULÁŘE STATISTIKA - NÁSTROJOVÁ LIŠTA - MÍSTNÍ MENU - NASTAVENÍ IMPORTU - POPISOVÉ POLE - NASTAVENÍ VÝPOČTU - TLAČÍTKA - VÝPOČET A - (ITERVAL HODNOT) - VÝPOČET B - ( POČET PRVKŮ Z HODNOTY) - VÝPOČET C - (POČET PRVKŮ Z INTERVALU) - HLAVNÍ ÚDAJE A POROVNÁNÍ - DISKRÉTNÍ A SPOJITÉ HODNOTY-VÝPOČTY S DVĚMI TABULKAMI-EXCEL HLAVNÍ VÝSTUP - EXCEL CENTILY - EXCEL - SKUPINY HODNOT - EXCEL ŘÁDEK K EXPORTU - EXCEL - SOUBOR ŘEŠENÍ


 

IMPORTNÍ FORMULÁŘ

Slouží k zajištění importu dat pro výpočet statistiky. Nejdříve je nutné otevřít soubor Excel, pak se vyberou data přímo v Excelovském souboru, pak se provede identifikace výběru pole. V případě práce s další, druhou tabulko se případně otevře druhý soubor. Provede se další výběr dat a identifikace druhého pole. Poté se zavolá formulář statistiky.

PRVKY :

viz. obr. 1

Tlačítka : - Otevřít soubor Excel č.1 - Detekuj výběr zdroj 1 - Vstoupit do statistických výpočtů - Otevřít soubor Excel č. 2 - Detekuj výběr ( již je otevřena nová tabulka) - Detekuj 2. výběr - ze stejné tabulky - Otevřít opět soubor z textového pole - Zavřít tento dialog - Textová pole - Cesta pro první soubor - Název listu č.1 - Výběr oblast č. 1 - Název listu č. 2 - Výběr oblast č. 2


 

Obrázek č. 1 - Formulář pro import a způsoby nastavení a otevření polí dat

importní soubor

Upozornění: - Pokyny k práci se soubory a daty v Excelu jsou zde

Tlačítka :

Otevřít soubor Excel č.1 -  Tímto tlačítkem se otevírá vlastní Excel a současně první soubor Excel. Po stlačení tohoto tlačítka se objeví na ploše dialogový box pro otevření souboru. Cesta je již přednastavena, lze ji však změnit. Cesta, s kterou  byl soubor otevřen, se uloží do textového pole.

Detekuj výběr zdroj 1 - Po výběru buněk, které budeme zpracovávat, přímo v souboru Excel, je nutné dát na vědomí kalkulačce, jaké pole bylo vybráno. To se provede právě tímto tlačítkem. Pokud nebude vybráno žádné pole, přenese se pouze buňka v souboru Excel, kde právě stojí kurzor. Údaj o názvu listu souboru zdroje data a vybraném poli v prvním souboru Excel se načte do textových polí Název listu č. 1 a Výběr - oblast č. 1

Vstoupit do statistických výpočtů - Pokud je tedy soubor otevřen, následně je identifikováno pole pomocí tlačítka Detekuj výběr zdroj 1, pak se lze přesunout do formuláře, kde budou data zpracována. Otevře se tak formulář pro import a výpočet dat ze souboru Excel.

Otevřít soubor Excel č. 2 - Pokud budeme pracovat s dvěmi tabulkami, budeme potřebovat buď původní soubor, anebo nový soubor. Pokud budeme chtít otevřít další soubor, otevřeme jej pomocí tohoto tlačítka.

Detekuj výběr ( již je otevřena nová tabulka) - Detekce 2. výběru .Po otevření dalšího souboru bude nutné provést opět další výběr a detekci dat. Po vyznačení buněk v druhém souboru tak můžeme stlačit toto tlačítko. Toto tlačítko lze stlačit i při jediné otevřené tabulce, kdy se může původní výběr změnit a výběr pro druhou detekci dat.   Detekce umístí výsledek do textových polí Název listu číslo 2 a Výběr oblast číslo 2.

Detekuj 2. výběr - ze stejné tabulky -  Můžeme provést druhou detekci dat ze stejné tabulky. Lze to provést dvěmi způsoby. Buď změníme jednoduše výběr v Excelu a provedeme další detekci, anebo vyznačíme další výběr v první tabulce. To se provede tak, že podržíme klávesu CTRL a SHIFT současně a myší vyznačíme další pole. K vidění tak budou  obě vyznačená pole. Detekce umístí výsledek do textových polí Název listu číslo 2 a Výběr oblast číslo 2.

Otevřít opět soubor z textového pole - Pomocí tohoto tlačítka zpětně otevřeme soubor, který byl otevřen jako poslední, pokud jsme jej z nějakého důvodu již uzavřeli.

Zavřít tento dialog -  Uzavíráme práci s celou statistikou a výběrem dat.

Textová pole - cesta pro  soubor - Textové pole, kam se uloží vždy cesta posledního posledního otevřeného souboru Excel.

Název listu č.1 - List prvního otevřeného souboru, kde je umístěn výběr buněk.

Výběr oblast č. 1 - Výběr buněk prvního otevřeného souboru.

Název listu č. 2 - Případně list druhého otevřeného souboru, kde je umístěn druhý výběr buněk.

Výběr oblast č. 2 - Druhý výběr buněk z prvního anebo druhého otevřeného souboru.

Vstoupit do statistických výpočtů - otevře se formulář statistika a tento formulář se minimalizuje


MENU FORMULÁŘE STATISTIKA

obr.č.2

Soubor - Ignorovat - Oprava - Hodnoty - Tabulky - Neukládat Excel - Výpočet - Help

 

Soubor  -  Importovat a kontrolovat - Vypočítat statistiku - Exportovat řádek - Nový výběr tabulky - Konec formuláře - Konec programu - Nastavení exportního souboru

Ignorovat - Přeskočit nečíselné buňky a nulové hodnoty - Přeskočit pouze nulové hodnoty - Přeskočit záporné hodnoty - Přeskočit nesmyslné hodnoty - Přeskočit řetězce - Přeskočit datumy - Přeskočit prázdné buňky

Oprava - Záporné na nuly - záporné na kladné - Nic neopravovat a hlásit jako chybu - Zaokrouhlit hodnoty z buněk - Opravuj hodnoty v tabulce

Hodnoty  -  Spojité hodnoty

Tabulky - Počítat s dvěmi tabulkami - Exportovat do Excelu 2. tabulku - tabulky se stejným počtem - Neukládat Excel

Výpočet - Vynechat nuly ze statistiky - Vypočti - Exportuj - Odchylka 20% - Odchylka 10% - (Při výpočtu typu B se nastaví  odchylka 20% nebo 10%) - Prvků 10% - Prvků 20% - Prvků 50% - (Při výpočtu typu A se nastaví rozsah v hodnotě 10%  nebo 20% nebo 50%.

Help - Popis prvků - Import prvků - Příklad číslo 1  - příklad číslo 2 - Exportní sestava

 


NÁSTROJOVÁ LIŠTA

obr. č. 2

Nástrojová lišta se skládá ze 7 malých tlačítek, které jsou umístěny hned pod hlavním MENU. Viz obrázek 2. Tlačítka jsou zde vyznačena pomocí dvou zelených bodů.

IMP (importovat data) - VYP (Vypočítat) - EXP (Exportovat ) - PATH ( Cesta pro exportní soubor) - TAB ( Nový výběr a tabulka) - ESC (Konec formuláře) - END (Konec programu)


MÍSTNÍ MENU

k jeho otevření dojde po stlačení pravého tlačítka myši

Otevře se po stlačení pravého tlačítka myši. Upozornění : Položky tohoto MENU nejsou zatrhávací. Po zvolení určitého nastavení není možné přes toto Menu provést krok zpět. Je tak ale možné provést přímo přes formulář, anebo přes hlavní MENU.

Přidej 5% rozsahu v počtu prvků - v nastavení pro výpočet typu A se přidá 5 procent na vyšší hodnotu. Maximální hodnota je 100.

Uber 5% rozsahu v počtu prvků - v nastavení pro výpočet typu A se ubere 5 procent na nižší hodnotu. Minimální hodnota je 1

Přidej odchylku v 5% - v nastavení pro výpočet typu B se přidá 5 procent na vyšší hodnotu. Maximální hodnota je 100.

Uber odchylku v 5% - v nastavení pro výpočet typu B se ubere 5 procent na nižší hodnotu. Minimální hodnota je 1

Přidej 5% hodnoty v odchylce - v nastavení pro výpočet typu B se přibere 5 procent k hodnotě.

Uber 5% hodnoty v odchylce - v nastavení pro výpočet typu B se ubere 5 procent z hodnoty

Vymazat texty - budou vymazány všechny popisné texty ve formuláři nastavení, Ponechají se cesta pro export, číslo statistiky a klíč řešení.

Změnit číslo statistiky - Pokud je hodnota číselná, bude pozvednuta o jednotku. Pokud hodnota číselná není, bude takto ponechána.

Dvě tabulky - jednorázové nastavení, pro nastavení volby zpět je nutné použít MENU, anebo nastavit přímo ve formuláři

Spojité hodnoty -  jednorázové nastavení, pro nastavení volby zpět je nutné použít MENU, anebo nastavit přímo ve formuláři

Pouze kladné hodnoty -  jednorázové nastavení, pro nastavení volby zpět je nutné použít MENU, anebo nastavit přímo ve formuláři

Záporné hodnoty opravovat na kladné -  jednorázové nastavení, pro nastavení volby zpět je nutné použít MENU, anebo nastavit přímo ve formuláři

Nuly nevynechávat -  jednorázové nastavení, pro nastavení volby zpět je nutné použít MENU, anebo nastavit přímo ve formuláři

Nesmyslné a nečíselné vynechat -  jednorázové nastavení, pro nastavení volby zpět je nutné použít MENU, anebo nastavit přímo ve formuláři

Pracovat výhradně s čísly, ostatní je chyba -  jednorázové nastavení, pro nastavení volby zpět je nutné použít MENU, anebo nastavit přímo ve formuláři

Prázdná buňka se nebude počítat za nulu -  jednorázové nastavení, pro nastavení volby zpět je nutné použít MENU, anebo nastavit přímo ve formuláři


 

NASTAVENÍ IMPORTU

viz obr.č.2

Nastavení importu slouží k tomu, abychom si připravili vstupní data pro vlastní výpočet. V tabulkách můžou být různé formáty hodnot, jako jsou datumy, řetězce, prázdné a nulové buňky, řetězce, logické , a chybné buňky. To vše je možné ošetřit. Jsou v podstatě tři způsoby přístupu k nečíselným a nulovým hodnotám.:

A. IGNOROVAT BUŇKY A NEZAHRNOUT JE DO VÝPOČTU -   B/ OPRAVIT TAKOVÉ HODNOTY NA NULY, ANEBO ABSOLUTNÍ HODNOTY -  C/ NEPŘIPUSTIT TAKOVÉ HODNOTY V SOUBORU DAT.

Zatrhávací pole : Přeskočit - ignorovat nečíselné buňky a nulové hodnoty - přeskočit (ignorovat) pouze nulové hodnoty - nesmyslné ignoruj - ignorovat hodnoty záporné - záporné oprav na - práce s dvěmi tabulkami - max. počet des. míst( ze zdroje) - řetězce ignoruj - datumy převádět na hodnotu - prázdné buňky převádět na hodnotu  - všechny hodnoty musí být číselné, jinak generuj chybu - opravit údaje v Excel. tabulce - opravit záporné na :

 

Obrázek číslo 2 - popis prvků formuláře statistika - záložka Nastavení

prvky formuláře - záložka Nastavení

 

Pro toto nastavení je k dispozici příklad, jak jsou importována data dle nastavení.

Příklad importu hodnot - tabulka P1, P2, P3

Ignorování hodnoty znamená, že si ji importní algoritmus nebude všímat pro použití dat do statistických výpočtů. Pro své vlastní použití každou nepřijatelnou hodnotu ignoruje technicky tak, že aby hodnota nebyla nesmyslná, přiřadí ji nulu.V jiné tabulce si poznamená, že tato nula je opravou a že došlo k ignorování hodnoty.Poté si ji systém nebude všímat. Při povoleném zpětném exportu dat do zdrojové tabulky se pak tyto nuly objeví  na místech nepřijatelných hodnot.Taková nula je nepravá, nepůvodní, nebyl tam úmysl. aby hodnota byla nulová.

Opravou je zde myšlena jakákoliv změna původní hodnoty na nulu. Dalším druhem je oprava datumu na prázdnou buňku, pokud není povoleno datum převádět na číselnou hodnotu.

Skutečnou, původní, nebo pravou nulou je zde myšlena hodnota, kde byla v původní buňce hodnota nula. Tedy ne prázdná buňka. Pokud je u prázdné buňky povolen převod na nulu, stává se tato nová hodnota skutečnou nulou. Na rozdíl ostatních nul, které vznikly opravou nepřijatelných údajů. Systém si pamatuje rozdíl mezi nulou skutečnou a nulou , vzniklou z nepřijatelného údaje.

Zbývající počet je počet celkem minus počet nul.minus počet ignorovaných buněk.  Tento počet nemusí shodný s počtem celkem k výpočtu. Pokud bude box Nuly ze statistiky při výpočtu vynechat nezatržený, bude se počítat s "pravými nulami" a systém zvětší počet o tyto nuly.

Rozeznání pravé a nepravé nuly od sebe - v Excelu. Není k dispozici. Je nutné si uvědomit, jaké nastavení máme k dispozici.

Zatrhávací pole :

Přeskočit - ignorovat nečíselné buňky a nulové hodnoty.  - Toto nastavení se stará pouze o prázdné buňky a nenulové hodnoty. Pokud je toto pole zaškrtnuto, znamená to, že budou ignorovány prázdné buňky a nulové buňky. V tabulce P2, sloupci s číslem 8 je zadání hodnot. Po importu je výsledek ve sloupci s číslem. 9 . Při zatrženém poli vidíme, že byly ignorovány dvě nuly a dvě prázdné buňky. Pokud by pole zatrženo nebylo, Byly by opravy dvě a to z prázdných buněk, při další volbě , aby se prázdné buňky převáděly na "pravé nuly"

Přeskočit (ignorovat) pouze nulové hodnoty - tato volba způsobí, že systém nebude ignorovat prázdnou buňku. Pokud je tedy toto pole zaškrtnuto a současně není zaškrtnuta volba, aby se prázdné buňky převáděly na nuly, systém vygeneruje chybu, tedy import se zastaví. Viz P2, kde původní buňky jsou ve sloupci 8 a výsledek po importu je ve sloupci s číslem 10.

Nesmyslné ignoruj - Sytém jakoukoliv chybu buňky, či  logickou hodnotu bude brát pro tento účel jako nesmyslná hodnota. V případě, že tato hodnota se má ignorovat, musí být toto pole zatrženo. V příkladu P2, sloupci s číslem 5, nazvaném záměrné chyby. Zde je chyba v buňce a to #DIV/0, kde se dělilo nulou. Systém pak opravil tuto hodnotu na nulu a tuto buňku ignoruje.Viz výsledek v tabulce 2 ve sloupci č. 7.

Ignorovat hodnoty záporné - pokud je tato volba zatržena, systém si nebude záporné hodnoty všímat jako chybové. V opačném případě to je pro tento systém chyby a import se zastaví.Aby se import nezastavil, je nutné zaškrtnout další volbu a to záporné oprav na : , viz zde:

Záporné oprav na - pokud je nalezena záporná hodnota, systém tuto hodnotu opraví. Může si vybrat v přepínacím poli, zda na kladnou, či na nulu.V případě, že v přepínacím poli je volba "na nulu" a pokud není zaškrtnuta volba ignorovat nečíselné buňky a nulové hodnoty. a také není zaškrtnuta volba přeskočit (ignorovat) pouze nulové hodnoty, tak budou generovány nuly.jako pravé, jinak nebudou brány v úvahu při celkovém výpočtu.Takový příklad je v tabulce P3, kde vidíme, ve sloupci č. 11, že jsou zde 2 hodnoty záporné. Po převodu, ve sloupci č. 12 se z nich staly "pravé nuly".Ve sloupci 13 pak vidíme, že došlo k přepisu těchto hodnot na hodnoty kladné.To proto, že jsme přepínací pole "Na kladné " aktivovali. Pokud bude ale zatrženo zaškrtávací pole ignorovat hodnoty záporné, pak budou hodnoty ponechány.

Práce s dvěmi tabulkami - při této volbě dochází vždy ke dvojitému výpočtu. Importují se dvě tabulky a vypočítávají se dvě tabulky. Taktéž se obě tabulky mezi sebou porovnávají. Při zaškrtnutí této volby je nutné, aby byly definovány alespoň dvě oblasti, z kterých se budou čerpat data pro statistiku.

Max. počet des. míst( ze zdroje) - toto zaškrtávací políčko znamená, že při importu dat z buněk Excel se budou hodnoty zaokrouhlovat na určitý počet desetinných míst. Při odškrtnuté volbě pak dochází k tomu, že buňka má třeba hodnotu 1,00000014., i když se objevuje číslo 1. Je to dáno tím, že procesor počítá ve dvojkové soustavě a přesností použité proměnné.

Řetězce ignoruj - při zaškrtnuté volbě budou veškeré řetězce ignorovány.Jejich hodnoty budou nula.Pokud bude v buňce řetězec a volba nebude zaškrtnuta, dojde ke generování chyby a import bude zastaven. V příkladu P3 vidíme zdroj dat ve sloupci 11 s hodnotami  "Chybí" a špatně zadaným číslem 25.13, místo 25,13. Systém toto vyhodnotil za dva řetězce. Výsledek po importu je ve sloupci č. 14.

Datumy převádět na hodnotu - V příkladu číslo 1, sloupci číslo 3 je zadání pole i s datumy.Při nezaškrtnuté volbě jsou datumy vynulovány. Protože i nula je pro datum dnem, došlo k výmazu celé buňky. Výsledek je ve sloupci číslo 1. Při zaškrtnutém poli je výsledek úplně stejný, ale ve vnitřní paměti byly hodnoty datumu převedeny na číselnou hodnotu. Pokud bude špatně zadáno datum, systém toto vyhodnotí jako řetězec a tento bude při zaškrtnutí pole vyhodnocen jako nula. Nulový den je však také dnem a to 0.1.1900, jak to chápe systém Excel. A protože je buňka naformátována jako datum, neobjeví se tedy buňka s nulou, ale s "nulovým datumem". Takový výsledek je v sloupci č. 5 a původní hodnota je ve sloupci č. 4

Prázdné buňky převádět na hodnotu  - Pokud je tato volba zatržena, budou buňky převedeny na nulu. tato nula se považuje za skutečnou, pokud není zatržena jedna z voleb ignorovat nečíselné buňky a nulové hodnoty anebo přeskočit (ignorovat) pouze nulové hodnoty

 

Tabulka P1 převedených hodnot z importu

žlutá =popis, zelená je výběr dat, fialová jsou opravené buňky.

1 v pořádku

2/ datumy neignorovat

3/ datumy opravit na  hodnotu = OK

4/ špatné datum - neignorovat

5/ špatné datum - neignorovat

8.4.2008

24,985

 

24,985

8.4.2008

24,985

8.13.2008

24,985

0.1.1900

24,985

9.4.2008

25,105

 

25,105

9.4.2008

25,105

9.4.2008

25,105

9.4.2008

25,105

10.4.2008

25,145

 

25,145

10.4.2008

25,145

10.4.2008

25,145

10.4.2008

25,145

11.4.2008

25,015

 

25,015

11.4.2008

25,015

11.4.2008

25,015

11.4.2008

25,015

14.4.2008

24,94

 

24,94

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

15.4.2008

24,82

 

24,82

15.4.2008

24,82

15.4.2008

24,82

15.4.2008

24,82

16.4.2008

24,85

 

24,85

16.4.2008

24,85

16.4.2008

24,85

16.4.2008

24,85

17.4.2008

24,98

 

24,98

17.4.2008

24,98

17.4.2008

24,98

17.4.2008

24,98

18.4.2008

25,12

 

25,12

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

21.4.2008

25,09

 

25,09

21.4.2008

25,09

21.4.2008

25,09

21.4.2008

25,09

22.4.2008

25,06

 

25,06

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

23.4.2008

25,07

 

25,07

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

24.4.2008

25,13

 

25,13

24.4.2008

25,13

24.4.2008

25,13

24.4.2008

25,13

25.4.2008

25,255

 

25,255

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

28.4.2008

25,165

 

25,165

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

29.4.2008

25,25

 

25,25

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

30.4.2008

25,21

 

25,21

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

 

Tabulka P2 - převáděné hodnoty z importu

5/ záměrné chyby

7/ záměrné chyby

8/ původně

9/ nuly všechny ignorovat

10/ pouze nuly původní ignorovat

8.4.2008

24,985

8.4.2008

24,985

8.4.2008

 

8.4.2008

0

8.4.2008

hlásí chybu

9.4.2008

 

9.4.2008

0

9.4.2008

 

9.4.2008

0

9.4.2008

hlásí chybu

10.4.2008

 

10.4.2008

0

10.4.2008

0

10.4.2008

0

10.4.2008

0

11.4.2008

25,015

11.4.2008

25,015

11.4.2008

0

11.4.2008

0

11.4.2008

0

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

15.4.2008

0

15.4.2008

0

15.4.2008

24,82

15.4.2008

24,82

15.4.2008

24,82

16.4.2008

0

16.4.2008

0

16.4.2008

24,85

16.4.2008

24,85

16.4.2008

24,85

17.4.2008

#DIV/0!

17.4.2008

0

17.4.2008

24,98

17.4.2008

24,98

17.4.2008

24,98

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

21.4.2008

chybí

21.4.2008

0

21.4.2008

25,09

21.4.2008

25,09

21.4.2008

25,09

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

24.4.2008

25.13

24.4.2008

0

24.4.2008

25,13

24.4.2008

25,13

24.4.2008

25,13

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

Tabulka P3 - převáděné hodnoty z importu

11/ záměrné chyby

12 / oprava záporné hodnoty na nuly

13 / výsledek pro zápornou hodnotu.

14 / výsledek pro řetězec

15 / pouze hodnota

8.4.2008

24,985

8.4.2008

24,985

8.4.2008

24,985

8.4.2008

24,985

8.4.2008

24,985

9.4.2008

 

9.4.2008

0

9.4.2008

0

9.4.2008

 

9.4.2008

0

10.4.2008

 

10.4.2008

0

10.4.2008

0

10.4.2008

 

10.4.2008

0

11.4.2008

-25

11.4.2008

0

11.4.2008

25

11.4.2008

-25

11.4.2008

-25

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

14.4.2008

24,94

15.4.2008

0

15.4.2008

0

15.4.2008

0

15.4.2008

0

15.4.2008

0

16.4.2008

0

16.4.2008

0

16.4.2008

0

16.4.2008

0

16.4.2008

0

17.4.2008

-16

17.4.2008

0

17.4.2008

16

17.4.2008

-16

17.4.2008

-16

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

18.4.2008

25,12

21.4.2008

chybí

21.4.2008

0

21.4.2008

0

21.4.2008

0

21.4.2008

chybí

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

22.4.2008

25,06

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

23.4.2008

25,07

24.4.2008

25.13

24.4.2008

0

24.4.2008

0

24.4.2008

0

24.4.2008

25.13

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

25.4.2008

25,255

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

28.4.2008

25,165

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

29.4.2008

25,25

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

30.4.2008

25,21

 

 

Všechny hodnoty musí být číselné, jinak generuj chybu -  tato volba znamená, že jakákoliv nečíselná hodnota je brána jako chyba. Chybou není nulová hodnota. Datum je chybou. Prázdná buňka není chybou,pokud není zatrženo pole - Prázdné buňky převádět na nulu.

Opravit údaje v Excel. tabulce. Všechny opravené údaje jsou nazpět vygenerovány do původní tabulky. Uživatel tak vidí, jaké údaje byl nepřijatelné.

Přepínací pole :

Přepínací pole jsou dvě a to k volbě Opravit záporné na nulu, anebo na kladné. Dle této volby se opravují záporné hodnoty.


POPISOVÉ POLE

viz obr. č. 2

Pro formulář faktury jsou vyhrazena následující popisová pole :  Popis sestavy - Popis II - Zpracoval - Název sestavy - Místo - Datum - Období


informace o importu

viz obr. č. 2

Dávku statistických výpočtů lze exportovat v jediném řádku do souboru řešení. Každou dávku lze očíslovat a každé dávce lze přiřadit určitý klíč, podle kterého lze vytřídit typ statistických výpočtů. K tomu slouží dvě textová pole, což je číslo statistiky a takzvaná. klíčová hodnota, která by mohla svým kódem roztřídit jindy provedené výpočty v rámci jiných statistických výpočtů mezi řešeními.- na kartě  Výpočty .


 NASTAVENÍ VÝPOČTU

viz obr. č. 2, obr. č. 3

Výpočet je možno nastavit pomocí dalších prvků: Na kartě nastavení to jsou : Počet intervalů - maximální počet desetinných míst - typ hodnot - vynechání nul z výpočtu - shodnost počtů obou tabulek - spojité hodnoty četnosti - export do Excelu - Ukládání souborů Excel při exportu:- výběr tabulky pro export

 

Na kartě nastavení to jsou :

Počet intervalů -  celý rozsah mezi minimem ze všech hodnot  a maximem v případě, že se statistika provádí  podle spojitých hodnot - intervalů. Celý úsek se pak rozdělí na daný počet stejných úseků. V každém úseku se pak zjistí výskyt hodnot pro daný úsek.

Maximální počet desetinných míst - Výpočty se budou provádět s omezeným počtem desetinných míst.

Typ hodnot - V případě, že byly ignorovány záporné výpočty, je možno dále pracovat v těchto režimech - počítáme pouze podle kladných hodnot, záporných hodnot - absolutních hodnot a všech hodnot. Důvod je jasný, záporné hodnoty výrazně ovlivňují statistické hodnoty. Vše lze nastavit v přepínacím poli - " při výpočtu se pak použijí "

Vynechání nul z výpočtu -  všechny pravé nuly se nemusí zahrnout do statistických výpočtů. Nulové hodnoty snižují výši průměrů a zvyšují variabilitu proměnných, čímž také silně ovlivňují výsledek statistických výpočtů.

Shodnost počtů obou tabulek - lze nastavit. Shodnost počtů je součet nul a hodnot dohromady bez ohledu na vyloučení pravých nul.

Spojité hodnoty četnosti - Četnostní tabulka je složena z diskrétních hodnot, anebo z hodnot podle intervalů. Účelem četnostní tabulky je zjistit počet výskytů a tím pravděpodobnost pro každou diskrétní hodnotu, anebo pravděpodobnost použitých hodnot v každém zadaném intervalu. Lze stanovit počet intervalů a to volbou Počet intervalů.

Export do Excelu - Export do Excelu lze povolit, anebo zakázat. Rychlost výpočtů se tak může případně zrychlit.

Ukládání souborů Excel při exportu: - Lze nastavit, zda budou tabulky Excel při zavírání formuláři uzavřeny bez ohledu na uložení, anebo ne

Záložka Výpočet

Výběr tabulky pro export - lze si v případě, že pracujeme s dvěma soubory vybrat, zda budeme pro základní výpočty, centilů, četnostní tabulky z tabulky první, či druhé respektive z tabulky pole A, nebo pole B, pokud pole jsou z jedné tabulky.


 

TLAČÍTKA

Obr. č. 2 a obr. č. 3

Záložka Nastavení - A Analyzuj formát dat - výběr cesty pro export do tabulky řešení

Záložka Výpočet : Definuj nové tabulky - Zavřít - Konec programu - Tlačítko B - Proveď statistické výpočty a porovnání - Řešení přiložit do databáze

Záložka Nastavení :

A Analyzuj formát dat - Tímto tlačítkem spustíme další krok, což je import a kontrola dat z tabulky Excel pro vlastní zpracování. Aby data byla v pořádku a statistické výpočty byly relevatní, je připravena celá široká škála nastavení. V tomto nastavení lze určit počet desetinných míst hodnot, zacházení s prázdnými buňkami, buňkami, které mají jiný, než číselný formát, práce se zápornými hodnotami, práce s prázdnými buňkami. Celý importní a kontrolní proces tak provede žádaný import dat, případně i z druhé tabulky. Pokud budeme chtít, provedou se opravy hodnot a dokonce můžeme nazpět  do souboru exportovat opravené hodnoty. Původní nečíselné hodnoty se však již nikdy nezapojí do výpočtů, zatímco můžeme platně pro výpočty opravit záporné hodnoty, data, prázdné buňky a původní nulové hodnoty. 

Výběr cesty pro export do tabulky řešení - pomocí tohoto tlačítka si vybereme cestu pro soubor řešení, kam se budou ukládat jednotlivé statistické dávky výpočtů. Pokud nebude cesta vybrána, bude automaticky nastaven tento implicitní soubor.

 

obr. č.3 - záložka výpočet  statistických údajů

záložka výpočet

 

Tlačítko  Definuj nové tabulky - Tímto tlačítkem se uzavře formulář statistiky a opět se dostaneme k formuláři importu dat z Excelu.Soubor Excel bude uzavřen a pole budou vymazána. V importním formuláři musíme otevřít znovu jiný soubor Excel, provést výběr dat v souboru Excel, detekci dat a otevřít formulář statistiky.Tlačítka funkcí jsou v tomto okamžiku již  přístupná všechny. Staré hodnoty polí taktéž zůstaly v textových polí, spolu s názvem listů. Je tedy možné případně pokračovat v započaté práci, kdybychom se nějak chtěli dostat k původní definici pole. Kromě toho můžeme využít tlačítko Otevři opět soubor z textového pole.Pomocí něj si otevřeme naposledy otevřený soubor Excel.

Zavřít - Zavřeme formulář statistiky, Excelu a vrátíme se do hlavní kalkulačky

Konec programu - bude program zcela ukončen.

Tlačítko B - Proveď statistické výpočty a porovnání - Pomocí této volby se provedou výpočty. Pokud máme nastaveno v přepínacím poli Tab. B a máme práci se dvěmi tabulkami a obě tabulky jsou natažené, bude systém počítat s daty z druhé tabulky, co se týče exportu do Excelu a výpočtu centilů, četnostní tabulky a základních výpočtů a exportního řádku.Kromě toho se vypočítají rozpětí výpočtu typy A, typu B, a typu C. Základní statistické údaje budou vloženy do Hlavních údajů a porovnání obou tabulek, zde na formuláři. Systém vezme v úvahu nulové hodnoty, podle  nastavení. Kromě toho četnostní tabulku vytvoří pomocí diskrétních, anebo spojitých hodnot, dle nastavení.Podle nastavení typů dat bude počítat s pouze kladnými, nebo zápornými hodnotami. Lze si vybrat absolutní hodnoty a lze si  vybrat hodnoty smíšené, tedy kladné i záporné dohromady.Podle nastavení bude proveden export do souboru Excel, jehož šablona je zde .

Řešení přiložit do databáze - Systém po výpočtu je schopen dávku  základních údajů exportovat do dalšího souboru Excel, takzvaného souboru řešení jednotlivých dávek statistických výpočtů. Tento soubor má šablonu zde. Cestu k souboru si lze zvolit, nově definovat anebo pokud nebude vybrán, systém použije implicitní adresu. Cesta se vybírá na záložce Nastavení pomocí malého tlačítka uprostřed formuláře. Po stlačení tlačítka Řešení přiložit do databáze, bude do souboru řešení přidán na konec další řádek celého řešení výpočtu. Tento sobor lze tak rozšiřovat po řádcích a můžeme jej pak celý zpracovat právě pomocí čísla statistiky, anebo klíče za pomocí filtru.


 

VÝPOČET A, B a C

zdroj k příkladu je zde

jako příklad P4 je zde základní tabulka všech hodnot :

Hodnoty jsou výhradně složeny z hodnoty diskrétní, celá čísla od 1 do 9. Počet prvků je 50.

Výpočet A - Do rozsahu ve výpočtu A - počtu prvků v % je hodnota 30%, tedy chceme znát rozsah hodnot pro 30% z celkového počtu 50 prvků. tedy chceme znát rozsah hodnot pro prvních 15 prvků, nebo 15 prvků okolo mediánu, anebo pro posledních 15 prvků. Kromě toho 15 prvků z 50, což je 30% znamená pravděpodobnost výskytu v určitém úseku ve velikosti 0,3. = 30% ze 100%. Výsledná hodnota pro první interval je tedy 1 až 4 , kde hodnota 4 je mezi 12 až 18 prvky, tedy 15. prvek je právě hodnotou 4. Okolo mediánu jsou to hodnoty 4 až 6 a na konci to je interval hodnot 7 až 9., kdy 50 minus 15 = 35. 35. prvek leží ve skupině prvků s hodnotu 7. Pro informaci medián je hodnota 50/2 = 25. prvek, což je hodnota 5. Průměr aritmetický je zde 5,2.. Poslední možností je počet prvků od konce. Čili 50-15=35. Ale pozor, začínáme počítat až od prvku 36. Pak nám vyjdou krajní hodnoty 7 a 9.

Výpočet B - Do rozsahu ve výpočtu B - pole Odchylka v % zadáme hodnotu 40 %. Do pole Hodnota zadáme hodnotu 3. Minimum intervalu tak se vypočte jako 3 minus 3 x 40 % = 3 minus 1,2 = 1,8.. Minimu je tedy hodnota 1,8. Maximum je hodnota 3 + 1,2 = 4,2. Hledáme tedy počet hodnot mezi hodnotami 1,8 a 4,2. Podle četnostní tabulky je to mezi hodnotami 2 až 4, což je celkem 5+3+6 = 14 prvků.Ve výsledku  v poli B se objeví hodnota 14. V pravém poměrném textovém poli se objeví hodnota 0,4 a v poli Hodnota rozsahu se objeví 2*1,2=2,4.

Výpočet C - Zde se nepočítá rozsah pomocí odchylky, ale přímo se vloží minimum a maximum. Vložíme tedy hodnotu do pole Minimum hodnotu 2 a do pole Maximum 5..Výsledný interval počtů je pak  4 - 23 -   23. Tedy vlevo od hodnoty 2 leží čtyři výskyty , v rámci hodnot 2-5 leží 23 výskytů a v rámci hodnot nad 5 leží dalších 23 prvků. Spolu s hodnotami je vypočtena jejich pravděpodobnost.

obr. P4/1

1

9

8

2

9

1

5

6

4

8

2

7

5

5

4

2

2

4

9

6

3

6

7

8

8

3

8

5

5

7

4

5

6

4

5

6

4

3

1

6

7

6

5

2

8

8

9

1

5

7

obr. P4/2

k této tabulce máme k dispozici četnostní tabulku, dle diskrétních hodnot

TABULKA ČETNOSTNÍ

hodnota diskrétní

 

 hodnota spojitá (intervalu) od  včetně              <

 hodnota spojitá (intervalu) do        ne - včetně        )

 

 četnost

 kumulace četnosti

 relativní četnost - pravdě podobnost

řádek

 

 

1

1

4

4

0,08

2

2

5

9

0,1

3

3

3

12

0,06

4

4

6

18

0,12

5

5

9

27

0,18

6

6

7

34

0,14

7

7

5

39

0,1

8

8

7

46

0,14

9

9

4

50

0,08


 

VÝPOČET A - (ITERVAL HODNOT)

obrázek č. 3 - Hnědé šipky a body

 

Tento výpočet slouží ke zjištění určitého intervalu hodnot. Abychom si tento interval vypočítali, musíme si nadefinovat procentní počet z celkového počtu prvků. Tento procentní poměr, pokud vydělíme číslem 100 není nikdy vyšší, než je číslo 1. Dostaneme tak pravděpodobnost výskytu prvků pro určitý interval hodnot. Tato pravděpodobnost je v textovém poli napravo. Žádaný vypočtený počet prvků se objeví v textovém poli nahoře.(Po celkovém výpočtu)  Výsledná hodnota se pak projeví ve výsledkovém poli A, dle obr.3,. Tento výsledkový blok je v levé  části formuláře, uzavřen mezi čtyři hnědé body se šipkami.Výsledkový blok se skládá ze  tří hlavních částí. To je podle toho, kde začíná, anebo končí interval z žádaného počtu prvků. Máme k dispozici tak tři možná řešení, kdy v první části začíná určitý počet prvků hned od počátku, v druhé části je rozložen okolo mediánu a ve třetí části interval z počtu prvků končí na konci. Ve výsledku je tak vždy začátek(minimum) a  konec(maximum) hodnoty intervalu, s ostrými závorkami, tedy včetně krajních hodnot. Je tedy logické, že u prvního řešení je hodnotou minimum celého souboru dat, u středního řešení je někde v intervalu přítomen medián a v posledním řešení musí být maximální hodnotou maximální hodnota celého souboru  dat. Viz příklad P4 , Výpočet A. Ve výsledkovém poli pro výpočet A jsou k dispozici další pole a to pro výpočty z případné tabulky B.  Výpočty jsou umístěny pod hodnotami , platné pro tabulku A. Dalším třetím polem výsledku s odlišenou barvou je rozdíl mezi druhou a první tabulkou a my si tak můžeme porovnávat obě tabulky mezi sebou.

 

 VÝPOČET B - ( POČET PRVKŮ Z HODNOTY)

obr. č. 3  - modré šipky a body

Tento výpočet slouží ke zjištění určitého počtu prvků.. Abychom si tento počet vypočítali, musíme si nadefinovat procentní rozsah z celkového rozdílu mezi maximem a minimem celého souboru dat, tedy z rozsahu hodnot.. Tento procentní poměr, pokud vydělíme číslem 100 není nikdy vyšší, než je číslo 1. Dostaneme tak pravděpodobnost výskytu opět prvků pro určitý interval hodnot. Tato pravděpodobnost je vyjádřena v druhém textovém poli napravo. Dále musíme zadat jednu diskrétní hodnotu, kolem které se bude rozsah vypočítávat. Rozsah se vypočítá tak, že od vložené hodnoty odečteme procentní část dle definovaného počtu procent, čímž dostaneme minimum intervalu. Maximum intervalu dostaneme tak, že k diskrétní zadané hodnotě přičteme počet procent. Žádaný rozsah je v textovém poli " Hodnota rozsahu" vpravo nahoře. Výsledná hodnota se pak projeví ve výsledkovém poli B, dle obr.3,. Tento výsledkový blok je ve střední části formuláře, uzavřen mezi čtyři modré body se šipkami.Výsledkový blok není velký. Má celkem 6 polí. V prvním poli se objeví výsledný počet prvků, v druhém poli to je výsledek pro druhou tabulku a ve třetím poli vpravo to je rozdíl mezi výsledkem tabulky B a tabulky A. Pod každým výsledkem je jinak zbarvené pole pro vypočtenou pravděpodobnost  Pro náš příklad zadáme do pole hodnota číslo 2 a pro procent počet číslo 25.  Viz Výpočet B.


 

VÝPOČET C - (POČET PRVKŮ Z INTERVALU)

obrázek č. 3 - zelené označení.

Tento výpočet slouží ke zjištění určitého počtu prvků, ve třech různých intervalech hodnot. Interval hodnot je dán zadaným minimem a maximem v textovém poli..Pokud bude maximum větší, než je nejvyšší prvek z celého souboru, bude výpočet brát ohled pouze na maximální hodnotu prvku.Podobně s minimem, pokud je hodnota pod ním,vůbec to nevadí.  Výsledná hodnota se pak projeví ve výsledkovém poli C, dle obr.3,. Tento blok se skládá opět ze tří částí. Každá část se skládá opět ze částí pro výpočet druhé tabulky, rozdíl hodnot mezi výpočtem z druhé a první tabulky a pravděpodobností výskytu hodnot v daném intervalu.(Jinak zbarvené pole) Hlavní části jsou rozděleny na vnitřní, levý vnější a pravý vnější interval. Hranice vnitřního intervalu jsou "ostré" a tedy nepatří do výčtu vnějších intervalů. Pro náš příklad zadáváme do hodnoty interval minimum 2 a maximum 5., viz výpočet C


HLAVNÍ ÚDAJE A POROVNÁNÍ

obrázek číslo tři  - světle zelené body a šipky

V této části obrazovky jsou k dispozici základní údaje po výpočtech. Jsou jimi aritmetický průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, průměrný . rozptyl, průměrná odchylka, počet prvků, maximum, minimum, rozpětí a počty různých skupin hodnot. Ve sloupcích jsou tyto možnosti : Výsledky první tabulky, výsledky z druhé tabulky, rozdíl mezi 2. a 1. tabulkou, procentní poměr druhého výsledku k prvnímu výsledku. Celý výpočet pro jednu tabulku můžete vidět na následujícím obrázku č. 4.:

tabulka číslo 4 - diskrétní hodnoty a výsledky z jedné tabulky

disktrétní hodnoty výsledků z jedné tabulky

 

DISKRÉTNÍ A SPOJITÉ HODNOTY

Viz obr. P4/2 a P4/3

Počítat lze s hodnotami diskrétními a hodnotami spojitými. Pro naše účely je diskrétní hodnota taková, která je vyjádřena jednou hodnotou, tedy např. č. 1, číslo 10, číslo 3,14, číslo Ludolfovo, i reálná čísla, jako jsou 1,33333. Je to tedy jednou číslo. Spojitá hodnota je hodnota, kterou nelze vyjádřit pro naše účely jedním bodem, je to interval hodnot, mezi dvěmi diskrétními hodnotami. Pro naše účely je spojitá hodnota vyjádřena dvěmi čísly, například 2 a 3, kde levá strana je vždy ostrá, tedy včetně hranice a pravá strana intervalu je kulatá, tedy nepatří do tohoto , ale následujícího intervalu.Takový způsob ohraničení prvků se používá pouze na rozdělení prvků dat na tabulku četností. Pro výpočet typu B jsou obě hranice ostré, tedy včetně. V našem intervalu tedy, jako interval <2,3) je tedy číslo tři patřící do dalšího intervalu. Viz četnostní tabulka diskrétní P4/2  a četnostní tabulka spojitá P4/3. Zde vidíme intervaly hodnot. číslo 2 patří do hodnoty 2. intervalu, číslo 3 patří do hodnoty 3. intervalu. Výjimku tvoří vždy poslední interval, který má pravou stranu závorky také ostrou, tedy do tohoto intervalu patří i hodnota maximální, tedy poslední interval má hodnotu 8 i 9, což je logické. Poznámka : Označení intervalu pro výpočet B a C je takové, že je vypsána levá krajní hodnota intervalu. Pokud tedy například hodnota 1 patří do 1. intervalu, začínajícího hodnotu 1, pak umístění hodnoty je v intervalu 1. Hodnota 1,1 je umístěna ve stejném intervalu, jako 1. Hodnota 2,5 patří do 2. intervalu, patří tedy do hodnoty 2.

četnostní tabulka spojitá P4/3

hodnota diskrétní

 

 hodnota spojitá (intervalu) od  včetně              <

 hodnota spojitá (intervalu) do        ne - včetně        )

 

 četnost

 kumulace četnosti

 relativní četnost - pravdě podobnost

řádek

 

 

1

1

2

4

4

0,08

2

2

3

5

9

0,1

3

3

4

3

12

0,06

4

4

5

6

18

0,12

5

5

6

9

27

0,18

6

6

7

7

34

0,14

7

7

8

5

39

0,1

8

8

9

11

50

0,22

 

tato tabulka má záměrně takový počet intervalů, aby "pasovala " na tabulku P4/2, tedy aby rozsah byl stejný, od 1 do 9 a interval byl v šířce 1,00. Počet intervalů je zvolen tedy posle toho, že rozpětí mezi 9 a 1 je 8.  Osm lomeno 1 = intervalů 8. V diskrétní tabulce je o jeden řádek více, protože se nejedná o intervaly, ale o hodnoty. Těch je devět. Nastavit počet intervalů jde zde. Nastavení práce s intervaly je zde.Všimněme si zajímavé věci. I když je maximální hodnota 9, tak při výpočtů intervalů u výpočtu typu A (rozsahu z počtu prvků) je maximální hodnotou číslo 8. Zdá se, že to je špatně, ale není tomu tak. Je to proto, že každý interval je identifikován jeho krajní levou hodnotou, tedy zde v tomto případě hodnotou 8. Je to sice trochu zavádějící, ale je nutné si uvědomit, že nejde o diskrétní hodnoty, ale o hodnoty spojité. Zde spojitá hodnota je vyjmenována jeho počáteční levou hranicí. Naopak, kdybychom dali do hodnoty číslo 9, nemohli bychom nikdy psát hodnotu 8. Kdybychom se rozhodli identifikovat intervaly podle jejich pravých krajních hodnot, nikdy bychom nenapsali hodnotu 1. Kdybychom se rozhodli identifikovat intervaly podle jejich pořadí, nebyl by přehled o jejich hodnotách. Jedinou možnou alternativou řešení je, aby se vypisovaly celé intervaly, například od 8 do 9, nebo od  ostré 7 do kulaté 8 (tedy číslo 8 patří již do jiného intervalu.

 

tabulka číslo 5 - spojité hodnoty a výsledky z jedné tabulky

výpočty po intervalech hodnot

 

VÝPOČET S DVĚMI TABULKAMI

Poznámka.- aby pracovaly dvě tabulky, je nutné je mít nahrané a zvolenou práci s oběma tabulkami

viz příklad P5, obrázek č. 6.

Pokud budeme pracovat s dvěmi výpočty, je nutné si opět uvědomit, způsob importování druhého souboru dat. Je nutné si uvědomit, zda budeme soubor dat brát z prvního otevřeného souboru, anebo z dalšího souboru. Práce s importem a otevřením souborů je zde. Budeme tedy již předpokládat, že máme k dispozici další tabulku, jejíž zdrojový soubor je zde.Také viz příklad P5. Druhý zdrojový soubor má stejný počet prvků, má také pouze jednociferné hodnoty . Je vynechána ale číslice 4.

P5 - druhý soubor jednoduchých dat

2. soubor dat

1

5

8

3

5

6

7

6

6

5

8

5

5

1

6

7

8

2

9

8

9

3

7

8

9

5

6

5

5

6

2

2

6

6

2

6

5

3

7

6

5

9

5

5

7

3

1

1

2

5

 

Výsledný obraz s oběmi tabulkami je zde na obrázku č.6. Jsou zde porovnány oba zdrojové soubory mezi P5 a P4/2.  Druhý zdrojový soubor má o jednu hodnotu, číslici 4, méně. Počet prvků je taktéž 50 a podmínky jsou ke zjištění intervalů jsou stejné. Na tabulce jsou červeně označeny šipkami a body úseky, kde jsou vyznačeny rozdíly mezi oběmi tabulkami. Pole s korelací vykazuje shodu, či neshodu s tabulkou. Na výsledcích vidíme, že počet  skupin prvků je menší o jeden, tedy 8. Rozpětí je stejné. I přes to, že hodnoty nejsou nijak od sebe vzdálené, korelační vzorec nevykázal vzájemnou závislost. Naopak všechny ostatní údaje variability  jsou si podobné a blízko.

 

obrázek číslo 6 , porovnání dvou tabulek

 porovnání dvou tabulek

- EXCEL HLAVNÍ VÝSTUP - EXCEL CENTILY - EXCEL - SKUPINY HODNOT 

Tyto výstupy jsou popsány zde, k výpočtu jsou použity údaje z tabulky P4/1 a P5

EXCEL ŘÁDEK K EXPORTU

nalezené řešení , kdy jsou vypočítány statistické výpočty se exportují do dalšího do listu se jménem "Řádek" . V tomto řádku jsou přeneseny nejdůležitější údaje, číslo statistiky, klíč statistiky. Pokud bude uživatel chtít, může tento řádek pak použít pro export do dalšího souboru Excelu, odkaz na tento soubor je zde. K přenesení řádku do souboru řešení slouží tlačítko Řešení přiložit do databáze.


EXCEL  

Nastavení možnosti exportovat výsledky do souboru Excel se provádí pomocí zaškrtávacího pole na listu "Nastavení" . Pokud toto pole nebude zaškrtnuto, nebude nic do Excelu exportováno.Ve volbě . Na kartě nastavení je také k dispozici zaškrtávací pole " opravit údaje v Excelovské tabulce, pomocí kterého se rozhodneme, zda údaje, které nevyhověly pro zpracování statistických dat, byly proto ignorovány, tj. převedeny na nulu, s kterou se nepracovalo, zda tyto opravené buňky budou nazpět převedeny do zdrojové tabulky. Poslední volbou je možnost nastavit, aby se při uzavření souboru pomocí zaškrtávacího pole "Neukládat Excel soubory při uzavření", aby nebyl brán při uzavření formuláře ohled na to, zda byl soubor Excel uložen.