EX1

formulář Excel 1 - pole

odkazy na zdrojový soubor

Obrázek č. 1 - základní formulář -základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘE - základní popis - skladba FORULÁŘE STRUČNĚ - skladba formuláře PODROBNĚ - jednotlivé záložky


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1
MOŽNOSTI TOHOTO FORMULÁŘE

Tento modul transformuje buňky z tabulky Excel tak, jak si uživatel přeje. Je zde mnoho funkcí, které pomáhají odfiltrovat tabulku tak, aby výstupní podoba tabulky se blížila co nejvíce požadavků uživatele. Tento modul zásadním způsobem rozšiřuje práci s tabulkou Excel a obohacuje možnosti zpracování, které nemá ani Excelovské prostředí k dispozici, až na několik funkcí, jako je například prohození řádků se sloupci

Možnosti při importu : Již při importu dat lze použít následující filtr: Můžeme se rozhodnout, zda budeme ponechávat pouze číselné hodnoty. Dále se můžeme rozhodnout, zda ponecháme hodnoty řetězcové. Dále lze určit, zda v případě chybových buněk Excel, lze tyto buňky vyprázdnit.Při samotném importu můžeme rušit záznamy vzorců, takže v buňce zůstane pro export pouze hodnota. Jakékoliv opravy můžeme ve zdrojovém poli ihned promítnout tak, že budou opraveny i příslušné buňky. Dále lze určit, zda budou buňky ve zdrojovém poli i zbarveny, pokud bude provedena změna, či oprava. Při importu se můžeme rozhodnout, zda budeme sjednocovat prázdné a nulové buňky, kdy budou všechny buňky nulové, anebo prázdné, anebo tohle téma řešit nebudeme.Velmi významnou funkcí je také možnost zaokrouhlení k nule, kdy malé hodnoty, blízké nule zaokrouhlíme na nulu. Máme tak možnost odstranit chyby, kdy je číslo blízké nule, ale nula to není. Výši blízkosti k nule (řád) lze také nastavit.

Možnosti pro export : Můžeme se rozhodnout, zda budeme exportovat do nového listu, anebo do původního pole dat. Soubor Excel nemusíme ukončovat při ukončení formuláře a máme tak tento soubor připraven i pro zpracování v modulu Excel II. V místě exportu se můžeme rozhodnout, zda budou změny označeny barevně.Další možností je neexportovat ihned do souboru Excel, ale pouze do paměti pro další zpracování. Například pro použití několika filtrů za sebou tak urychlíme práci, pokud pokaždé neexportujeme do buněk Excel. Při exportu máme možnosti  dosazení vzorců zpět do buněk Excel, nebo odbarvení celého souboru. Máme také možnost vrácení úpravy dle filtru zpět o jedno pole.V exportu je možné přidat povel, aby se odstranily ze slov všechny řetězce , a můžeme se rozhodnout, zda budeme chtít odstranit řetězce na začátku a na konci, anebo i uprostřed slov.

Máme k dispozici funkci, při které můžeme vyměnit řádky za sloupce a naopak. Stejně tak můžeme provést operaci znovu.Příprava pro kontingenční tabulku. Provedeme takovou přípravu ze tři sloupců, aby bylo možné z této přípravy připravit kontingenční tabulku. K tomuto máme k dispozici textové pole, s kterými pojmenujeme sloupec, řádek nadpisů a datové hodnoty.Oddělení od nadpisů. Pokud nechceme, aby nadpisy se staly součástí filtrů, může v nastavení tak určit. Lze určit způsob pro nadpisy ve sloupci i řádky zvláště.

Přímo funkce Akce - Je zde velké množství funkcí, které přímo zvolí takové nastavení, které je třeba. Pro akci "Akce transfer" se tak provede nastavení pro výměnu řádků za sloupce, či přípravy pro kontingenční tabulku a současně se akce ihned spustí. Takové akce jsou přímo v MENU, nebo místní nabídce MENU, nebo přímo nad záložkami. Každá taková akce má i k dispozici "své" zelené tlačítko přímo v záložce. Celý systém GD tak urychluje přípravu pro určitý typ akce a akci mnohdy ihned provádí.

Užití technologie GD - tedy možnosti rychlé akce s přenastavením a tím urychlení práce, bez zbytečného přenastavování

Užití technologie QP - rychlého přenastavení - kde na základě volby druhu práce se přenastaví celý systém bez provedení další akce, na rozdíl od GD.

Speciální funkce , jako například výměna prázdných buněk za nulové, nebo naopak.

Sledování úpravy : Lze sledovat grafický diagram, anebo číselná pole, která nám ukazují, jak jsme na tom s filtrováním v případě více dat daleko. Kromě toho můžeme úpravu rozdělit na úseky, kdy po každé důležité operaci bude k dispozici dialogový box o výsledku operace.

Záložka tisíce a milióny : Můžeme zaokrouhlit hromadně na milióny. Můžeme zaokrouhlit na tisíce a stovky. Dále lze zaokrouhlit na jakoukoliv hodnotu. Lze zaokrouhlit i tak, že můžeme určit počet desetinných míst a tím zpřesnit zaokrouhlení. Využití funkcí násobků. Můžeme zaokrouhlit na jakýkoliv násobek, třeba na 5 Kč, nebo 0,1 Kč nebo 50 Kč. Tyto násobky mají rozšířenou funkci zaokrouhlení, můžeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, nebo dolů. Můžeme si určit, zda při exportu budou data zbavena nečíselných.K dispozici jsou i předvolené akce GD - QR.

Záložka Intervaly a pořadí - Slouží k rozdělení hodnot do určitých úseků. Můžeme každému číslu přiřadit jeho pořadí. Můžeme každou hodnotu zařadit do určitého intervalu. Vyjádření zařazení můžeme provést buď v pořadí intervalu, počáteční hodnotou intervalu, anebo střední hodnotou intervalu.Výpočet hodnoty intervalu lze korigovat možností zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Můžeme si určit počet intervalů a můžeme si určit pásmo rozložení intervalu, tedy minimum a maximum. Výpočet můžeme upřesnit tím, že vynecháme nulové hodnoty. Nečíselné výrazy vyrušit. Můžeme pracovat i s hodnotami, které jsou vně intervalu.K dispozici jsou i předvolené akce GD - QR

Záložka Typy - Slouží k tomu, abychom buď očistili tabulku rychle od nežádoucích dat, nebo si označili druhy dat v tabulce, anebo, abychom si provedli barevný diagram typů dat v tabulce. K práci je zde 5 typů - hodnoty číselné, řetězcové, hodnoty datum a čas, hodnota logická a hodnota ostatní a prázdná. Logické hodnoty jsou v Excelu označeny takové, které mají neúplný výsledek a je tedy označen je "PRAVDA" nebo "NEPRAVDA" Funkce jsou zde takové : Odstranění určitého druhu typu, nebo vybarvení určitého druhu typu ve zdroji, anebo přepsání buněk s určitým druhem typů na jakoukoliv hodnotu.

Záložka Hodnoty číselné. Zde se pracuje výhradně s čísly. Můžeme zaokrouhlovat na jiný počet desetinných míst. Můžeme zaokrouhlovat na násobky. Můžeme tyto násobky opět zaokrouhlit. Můžeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, anebo dolů. Přímo zde nastavovat počet desetinných míst. Další významnou funkcí je práce se znaménky. Můžeme všechna znaménka otočit. Můžeme změnit všechny hodnoty na kladné a můžeme všechny záporné hodnoty vynulovat. Třetí funkčností je možnost exportovat výši zaokrouhlení, tedy rozdíl mezi původní nezaokrouhlenou hodnotou a současnou hodnotou po zaokrouhlení. Dále lze exportovat zbytky po dělení. tedy například , dělíme -li 4/3, pak zbytek = 1. Dělíme-li 12345,86 tisícem, zbytek je 345,86. Pro lepší usnadnění je tu možnost odstranit všechny nečíselné hodnoty. Poslední funkcí tu je zaokrouhlení velmi malých částek k nule. Výši vzdálenosti od nuly nám říká řád, který lze nastavit i zde. Řád 5 je 1/10000 = 0,00001. Pokud je tedy hodnota 0,00001 , nebude zaokrouhlena, pokud je hodnota 0,0000099999, pak bude zaokrouhlena k nule. Lze ještě si vybrat, zda všechna zaokrouhlení k nule budou zaokrouhlena na hodnotu nula, anebo na hodnotu Nothing.

Záložka řetězce jako velice silný nástroj pro obměnu řetězců provádí filtrování všech buněk a následně se provádí různé operace. probírají se všechny buňky a  hledají se v nich řetězce, nebo znaky.Máme k dispozici různé  funkce :Můžeme přidávat nové řetězce, jiné řetězce mazat, vyměňovat za jiné,mazat celé buňky, to vše v závislosti na aktuálním nastavení. Především máme dva hlavní režimy, kdy operace přiložení nového řetězce se provede na základě nalezení jiného řetězce, k čemuž slouží volby hledej od určité pozice, hledej do určité pozice a prohledej celý řetězec. Druhý režim není závislý na podmínkách nalezení původního řetězce a jednoduše přidává nové řetězce na počátek, na konec, anebo na určenou pozici.  Můžeme určit i počet opakování přidaných řetězců. Další funkcí je omezení délky řetězců na určitou velikost. V případě nutnosti můžeme provést operaci, kdy všechny řetězce budou stejně veliké a bude do nich v případě potřeby dosazen určitý počet nových znaků, či řetězců, aby délka u všech řetězců byla stejná. Další funkcí je funkce obsažená i v editoru Excel, tedy výměnu řetězce za jiný v celém výrazu. Další funkcí je výmaz všech řetězců, které neobsahují jiný řetězec, anebo dle volby negace můžeme vymazat všechny řetězce, které právě obsahují všechny nalezené řetězce.

Záložka Filtr - jedná se o velmi široký a mnofunkční hlavní filtr, kde na základě dodaných podmínek jsou buňky nějakým způsobem zpracovány.Na základě filtru mohou být 4 způsoby zobrazení : Kdy  jsou zobrazeny buňky, které podmínce vyhovují. Dále jsou zobrazeny naopak filtry, které podmínce nevyhovují. Třetí možností je označení buněk čísly 1 a 0, podle toho, zda podmínce vyhovují. Poslední možností je označení buněk třemi hodnotami, kdy hodnota nula označuje buňku, která podmínku nesplnila, hodnota 1 označuje buňku, jejíž podmínka přesně vyhovuje podmínce, čili je přesně rovna a hodnota 2 označuje takový výsledek, kdy filtr se rovná hodnota je součástí.filtru, tedy částečně vyhovuje.Další možností filtru je ignorování dat datumů, anebo naopak možnost výběru, jakým způsobem bude datum zpracován a to jako číselná hodnota, anebo jako hodnota řetězcová. Máme dále k dispozici možnost vybrat si s jakými typy dat se bude pracovat a to podle řetězců, číselných hodnot, bez těchto hodnot a se všemi hodnotami. Podmínka může být také složena z jedné hodnoty, anebo z intervalů hodnot, od - do. Podmínku lze zde zadat jako datum také.. Operace porovnávání jsou následující :  Kdy buňka s filtrem se nerovná, rovná, je menší, je větší, je menší anebo se rovná, je větší, anebo se rovná, je v intervalu včetně hranic, není v takovém intervalu, je v intervalu mimo těchto hranic a není v takovém intervalu, obsahuje, neobsahuje, obsahuje na konci, neobsahuje na konci, obsahuje na začátku a neobsahuje na začátku. Možnosti takového filtru jsou velmi široké a opět, lze jedny výsledky použít jako pro vstup dalších výsledků.


 

ZÁKLADNÍ POPIS MODULU

MENU - NÁSTROJOVÁ LIŠTA - MÍSTNÍ NABÍDKA - HLAVNÍ AKCE - INFORMAČNÍ POLE O NASTAVENÍ - OBLAST NASTAVENÍ FILTRŮ - TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ FILTRŮ - OPRAVNÁ TLAČÍTKA - TLAČÍTKA EXCEL - POČÍTADLA PRŮBĚHU AKCE - STAVOVÝ ŘÁDEK - KROKY A POSTUP - PŘEDNASTAVENÉ AKCE - CHYBOVÉ  POSTUPY - PŘÍKLADY

Základní formulář - obr. č. 1

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ

 

 


 

MENU

Soubor -  Import / Nastavení - Export - Excel - Různé akce - Akce stovky a tisíce - Akce Intervaly - Akce čís. hodnoty - Řetězcový filtr - Velký filtr - Help - Akce Typy - Otevřít výkazy

Soubor : Otevřít - Načíst - Konec - Zcela - Exportovat - Exportovat do nového listu - Reexport - Úprava bez exportu - Prohodit nuly za prázdné a naopak - Zpět

Import / Nastavení - Rušit vzorce - Vše na nulové buňky ihned - Rušit mezery všude ihned - Ponechat pouze čísla ihned - Zaokrouhlovat k nule ihned - Chyby rušit ihned

Export Obnovit původní soubor - Uzavřít Excel - Odbarvit Excel -Vzorce zpět - Neukládat při uzavření

Různé akce : Prohodit řádky za sloupce - Připravit databázi - Import akce  - Nuly za prázdné a naopak -  Zpět -Obnovit soubor - Odbarvit - Exportovat do nového listu = Reexport do nového listu - Reexportovat  - Vrátit vzorce

Import akce : S nadpisy po jednom -S nadpisy oba více - Zrychlený import (budou odstraněny všechny akce, zdržující import., což jsou opravy ihned ve zdroji - zbarvení v Excelu - hlášení kroků po akcích - zpracování prázdných hodnot - zpracování chyb - zpracování mezer - zpracování typů hodnot - odstranění vzorců - zaokrouhlení k nule),  Prázdné na nuly - Pouze hodnoty - Pouze řetězce

Akce Stovky a tisíce - Zaokrouhlit na tisíce - Zaokrouhlit na násobky stovky a nahoru - Zaokrouhlit na miliony - Zaokrouhlit na vyplněné jednotky - Nastavit i rušení nečíselných hodnot - Nastavit nezaokrouhlovat i dle počtu desetinných míst

Akce intervaly  - Maximální a minimální hodnota +/- 100 000 , počet intervalů 100 -  Maximální a minimální hodnota +/- 10 000 , počet intervalů 100, Ignorovat nuly a prázdné buňky - Číslo Intervalu a počet desetinných míst 0 - Pořadí prvků a počet desetinných míst 0 - Střed intervalu a 2 desetinná místa -Uber intervalu o 50% ( počet intervalů se bude snižovat na polovinu až na nejmenší hodnotu 2 - Přidej intervalů o 50% ( počet intervalů se vždy zdvojnásobí)

Akce číselné hodnoty - Zaokrouhlit vše nahoru na násobky - Zaokrouhlit vše dolů na koruny (násobek = 1) - Zaokrouhlit o jedno des. místo níže - Zaokrouhlit o jedno desetinné místo výše - Absolutní hodnoty - Zrušit záporné hodnoty - Zaokrouhlit k nule - Zaokrouhlit k nule na prázdné pole - Exportuj zbytky - Exportuj zaokrouhlení - Zrušit nečíselné výrazy a zaokrouhlit na 2 des. místa

Akce Řetězcový filtr - Čárky vyměnit za tečky - Odstranit mezery - Odstranit jednu mezeru na začátku - Vložit na konec mezeru - Zarovnat vše na max. 10 znaků - Vymazat buňky, kde je tečka

Akce Velký filtr - Nastavit Zapojit datumy číselně - Nastavit vnitřní interval - Nastavit pouze čísla a export nalezených

Help - O formuláři (Složení formuláře Základní popisy funkcí, výhody akce, odkazy) - Záložky a filtry - ( Popis funkcí všech záložek a jejich funkčních prvků a funkcí) - Příklady  (Jsou vždy ke všem záložkám)

Akce Typy - Pouze číselné hodnoty - Pouze řetězce - Označit k tomu datumy jako DT - Pouze řetězce jako "S" - Vše odbarvit - Hodnoty řetězce a datumy

Otevřít Výkazy - Otevření výkazu ve formátu xlsx  Výsledovka a formuláře Rozvaha - oba formuláře jsou prázdné.

Poznámka - Vyplněné formuláře Výkazu a výsledovky a práce s nimi, zaokrouhlení na tisíce a zpět jako příklad jsou zde.


 

 NÁSTROJOVÁ LIŠTA

 Nastavení Reexportu - Uložit - Uložit jako - Otevřít - Importovat - Exportuj - Reexportuj - Výpočet bez exportu - Uzavřít tabulku Excel - Zpět - Obnovit tabulku Excel - Vzorce Zpět - Nuly přehodit na prázdné a zpět - Zrušit barvy - Konec - Konec programu - Nastavení zbarvení Excel


 

  MÍSTNÍ NABÍDKA

Nastavit původní soubor - Nastavit export do nového listu - Akce reexport - Zobrazovat Excel - Nadpisy ne -Provádět i akci -Nastavit reexport - Opravovat ve zdroji - Akce importovat - Akce zpět - Konec - Domácí data

Domácí data : = Nastavit bez nadpisů + Nastavit export do původních dat + Nezobrazovat Excel při exportu

 


 

  HLAVNÍ AKCE - tlačítka

TLAČÍTKA : Otevři tabulku Excel - Načti data - Proveď úpravu tabulky a export do Excelu - Proveď úpravu tabulky bez exportu do Excelu

Otevři tabulku Excel - Bude otevřen soubor Excel. Předtím bude vždy otevřen formulář pro zdrojovou tabulku. Zdroj pro příklad je zde. Pokud bude tabulka již otevřená mimo tento program, systém upozorní, že je nutné otevřít soubor přes tento software.Cesta o souboru bude k vidění v kartě "Excel-Zdrojová data". Zde jsou pravidla a pro práci v Excelu.

Načti data - Budou detekována data  ze souboru Excel. Je proto nutné, aby se před detekcí vybrala data přímo v souboru. Pokud budete vybírat i nadpisy a nebudete chtít, aby nadpisy nebyla zpracovány přes filtr, je nutné nastavit, jaké nadpisy je potřeba ignorovat. Implicitně jsou nastaveny , že 1. sloupec a 1. řádek výběru nebude zpracován do filtru. Nastavení nadpisů se změní v kartě "Nastavení Excel - zdrojová data"  - " druh tabulky dle nadpisu" . Po výběru dat v souboru je tedy možné stlačit toto tlačítko. systém provede detekci a dle nastavení případně ihned provede opravu ve zdrojovém výběru přímo v souboru Excel. Kromě toho budou případně zbarveny buňky v Excelu, kde došlo ke změně. Ještě předtím, než dojde ke stlačení tohoto tlačítka je možné provést nastavení pro import a export. Toto Nastavení pro import a export se provádí v kartě Excel -Zdrojová data a kartě Nastavení A. Lze všude nastavit : přímou opravu buněk Excel, označení barevných změn v buňkách, uložení souboru Excel, export do nového či starého listu, , zbarvení při kroku zpět, způsob hlášení při provádění akce, název pro řádek a sloupec č.1, maximalizaci okna Excel, Způsoby nadpisů a jejich započtení do zpracování,  práci s prázdnými a nulovými hodnotami, odstranění chyb z buněk Excel, rušení mezer ve slovech, základní filtraci na řetězce, či číselné hodnoty, zaokrouhlení při velmi malých hodnotách k nule, odstranění vzorců z tabulky, názvu pro měnu, a způsob ošetření nul, či prázdných buněk. Také se nastaví počet des. míst a velikost hodnoty, od které se zaokrouhluje k nule.

Po stlačení tohoto tlačítka se tedy provede detekce a import dat a případně se ihned vše opraví přímo ve zdroji.nazpět.

Proveď úpravu tabulky a export do Excelu -  Po stlačení tohoto tlačítka bude proveden výpočet dle všech filtrů. Podle toho, v jaké kartě se nacházíme, bude provedeno :  Export ihned po importu dle nastavení karet  "Excel - zdrojová data " a karty " nastavení A" Nejzákladnějším nastavením bude, zda se exportuje do nového listu, či do zdroje. Druhým základním nastavením je zbarvení změněných buněk. V případě, že provádíme stisk tohoto tlačítka při aktivaci jiných karet, bude proveden různý přepočet, či filtrování z těchto možných hledisek:

Dle zaokrouhlení na jednotky jako jsou tisíce, milióny a podobně, dále rozdělení dat podle intervalů, možné filtrace dat podle typů, možné filtrace dat podle číselných hodnot, filtrace dat podle řetězcových hodnot, anebo obecného, rozšířeného filtru.Poté bude proveden export do Excelu a současně lze tento export  sledovat na informačních polích a stavovém řádku.

Proveď Znovu úpravu tabulky a export do Excelu -  (reexport)  Na rozdíl od předchozího povelu bude proveden opětovný export z původních dat. Předtím bude proveden krok zpět a budou nahrána předchozí data na původní hodnoty. Ne vždy je toto tlačítko funkční, záleží na tom, zda je funkční i tlačítko"Zpět" Po stlačení tlačítka bude tedy opět proveden výpočet dle všech filtrů. Podle toho, v jaké kartě se nacházíme, bude provedeno :  Export ihned po importu dle nastavení karet  "Excel - zdrojová data " a karty " nastavení A"  Nejzákladnějším nastavením bude, zda se exportuje do nového listu, či do zdroje. Druhým základním nastavením je zbarvení změněných buněk. V případě, že provádíme stisk tohoto tlačítka při aktivaci jiných karet, bude proveden různý přepočet, či filtrování z možných hledisek:viz odstavec o 1 nahoru.

Proveď úpravu tabulky bez exportu do Excelu - Po stlačení tohoto tlačítka bude proveden výpočet dle všech filtrů. Podle toho, v jaké kartě se nacházíme, bude provedeno :  Export nebude proveden.V případě, že provádíme stisk tohoto tlačítka při aktivaci jiných karet, bude proveden různý přepočet, či filtrování z těchto možných hledisek:

Dle zaokrouhlení na jednotky jako jsou tisíce, milióny a podobně, dále rozdělení dat podle intervalů, možné filtrace dat podle typů, možné filtrace dat podle číselných hodnot, filtrace dat podle řetězcových hodnot, anebo obecného, rozšířeného filtru.. Výpočet je bez exportu značně kratší, nevidíme ale výsledek. Výhodou je, že můžeme provést další operaci s daty, které jsou v paměti, protože poslední akce se pamatuje. Pak se můžeme rozhodnout, kdy provedeme export do Excelu, abychom viděli výsledek zpracování dat.(odkazy viz výše o 2 odstavce)


 

 INFORMAČNÍ POLE O NASTAVENÍ

viz obrázek číslo 1

Skládá se ze dvou větších informačních polí. Při zvolení každé karty dojde zobrazení informace  o nastavení a následujícím případném výpočtu. Levé informační pole je stručné, pravé informační pole více popisuje filtrované funkce.

 


 

OBLAST NASTAVENÍ FILTRŮ = oblast záložek

viz obrázek číslo 1

Tato oblast  se rozkládá přes celou střední část formuláře. Formulář se sestává z informací o nastavení, tlačítek, pomocí kterých vstoupíme do oblasti, anebo přímo z jednotlivých záložek, v kterých jsou umístěny prvky nastavení. Existuje 8 karet, v kterých se nastavují jednotlivá řešení v rámci filtrů.:Karty (záložky) jsou umístěny přibližně v oblasti elipsy, kde jsou na obrázku č.1 popisky k jiným oblastem formuláře.Jsou to :záložky "Zdrojová data" - "Nastavení A" - "Tisíce a milióny" - "Intervaly" - "Typy" - "Hodnoty číselné" - "Řetězce" - "Filtr"

"Zdrojová data" - zabývají se nastavením pro Excel, import a export, nadpisy a transferem dat.

"Nastavení A" -  zabývají se nastavením pro import, zaokrouhlováním při importu a jiných akcích, rušením mezer, názvu hodnoty, ošetřením nulových buněk a importu určitého typu dat.

"Tisíce a milióny" - Zabývají se hromadným převodem násobků na jiné menší, nebo větší hodnoty, například z jednotek na tisíce.

"Intervaly" -  Všechny hodnoty budou nejrůznějším způsobem zařazeny do intervalů

"Typy" -  Data budou filtrována a označena dle typů hodnot

"Hodnoty číselné" - Zaokrouhlení na násobky - zaokrouhlení na jiná desetinná místa k tomu - zobrazení zbytků po dělení - zobrazení výš zaokrouhlení - zaokrouhlení u velmi malých hodnot směrem k nule

"Řetězce" -  Vyhledávání - mazání - Náhrada - Přidávání řetězců a znaků - Mazání buněk na základě kritéria

"Filtr" - Zpracování dle filtru - celé buňky - výmaz - negace výmazu - zpracování dat - porovnání řetězců a hodnot - zpracování dle typů


 

TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ FILTRŮ

Jejich účelem je vstup do jednotlivých karet dle druhu nastavení:

"Vyčištění importu" pro "Nastavení A"

"Nastavení importu" a Exportu pro  Zdrojová data" 

"Ošetření dle filtru" pro  - "Filtr""

"Řetězce" pro "Řetězce"

"Hodnoty číselné" pro "Hodnoty číselné"

"Typy" pro "Typy"

"Intervaly a pořadí" pro "Intervaly"

 "Tisíce a milióny" pro Tisíce a milióny"            odkazy na záložky jsou zde


 

OPRAVNÁ TLAČÍTKA

viz obr. č. 1.

Pomocí těchto tlačítek provedeme dvě speciální akce a to  "prohodit nuly s prázdným" kdy při stlačení tohoto tlačítka se místo všech prázdných buněk objeví nuly.při stlačení podruhé tohoto tlačítka za sebou budou naopak všechny nuly zaměněny za prázdné buňky.Každé stlačení tak vždy provede opačnou operaci.Tlačítko zpět slouží pro vrácení poslední úpravy zpět. Pokud byl tedy použit nějaký filtr, bude akce vrácena zpět. Tlačítko "Zpět"  vrací pouze operaci, provedenou přes filtry a vrací pouze jednu operaci zpět. Nelze se tedy například vrátit o dva kroky zpět. Proto po každé volbě tlačítka zpět bude tlačítko znepřístupněno, dokud nebude provedena další následná operace. K tlačítku zpět je možné nastavovat jednu funkci a to nastavení, aby se při kroku zpět současně zrušilo barevné nastavení změn. To je možné prostřednictvím zatrhávacího tlačítka v záložce "Excel zdrojová data " - "Odbarvit i při kroku zpět"

 


 TLAČÍTKA EXCEL

viz obr. č. 1

Obnovit původní tabulku Excel - neuloženou - Uzavři tabulku Excel - Odbarvit Excel - Vzorce zpět

Obnovit původní tabulku Excel  neuloženou - Bude uzavřena současná tabulka Excel a bude tatáž tabulka otevřena. Veškeré neuložené změny tak budou ztraceny a bude obnoven původní stav po posledním uložení tabulky Excel.

Uzavři tabulku Excel - Bude pouze uzavřena tabulka Excel. Uzavření je kontrolováno podle nastavení zatrhávacího boxu - "Neukládat při ukončení Excel soubor" , tedy při volbě tohoto pole nebude provedena kontrola na uložení Excel. kromě toho při volně zatrhávacího pole "Při ukončení formuláře ponech toto propojení na tabulku Excel, bude soubor připraven  pro zpracování v druhém modulu Excel II.Obě zatrhávací pole jsou na kartě " Excel - zdrojová data"

Odbarvit Excel - Bude provedeno veškeré odbarvení aktuálního pole dat v souboru Excel

Vzorce zpět  - Pokud nebylo předtím zatrženo zatrhávací pole "Zbavit se vzorců" v záložce " Nastavení A", budou všechny vzorce původního souboru Excel opět vráceny na původní místo. Vzorce pak přepočítají případně hodnoty na jiné. Proto se vzorce mohou někdy vracet zpět do tabulky.

 


 

POČÍTADLA PRŮBĚHU AKCE

obrázek č. 1

Zde máme k dispozici celkem 4 pole.První dvě menší pole vlevo a nad sebou se zabývají popisem importu. Pole nahoře počítá počet již importovaných řádků. Pole pod ním udává celkový počet řádků k importu.Druhé dvě pole ukazují práci a stav hotového exportu. Levé velké pole ukazuje počet již exportovaných řádků. Pravé pole ukazuje počet řádků k exportu celkem.


 

 - STAVOVÝ ŘÁDEK -

obrázek č. 1

Stavový řádek ukazuje na průběh akce importu a exportu.. Další textové pole ukazuje na popis současné práce, Druhé textové pole sděluje, jaké nastavení - záložka je nyní k dispozici. Z nastavení vychází i typ prováděné následné alce. Posledním polem je název režimu GP-QR.


 

KROKY A POSTUP

Aby bylo možné provést úpravu dat v tabulce Excel je nutné provést následující kroky:

Otevření souboru - Výběr dat v souboru - Nastavení pro Excel a Import - detekce dat a import - Další nastavení dalších karet - provádění exportu - Možné další akce - příklad pro první importy jsou zde - ostatní příklady jsou zde

 

1/ Otevření souboru -  je nutné soubor nejdříve otevřít. Práce s Excelem je zde. Soubor je možné otevřít pouze přes program kalkulačka. Otevřený soubor Excel mimo kalkulačku není možné zpracovat a je potřeba jej nejdříve uzavřít.

2/ Výběr dat v souboru - Je potřeba vybrat pole v souboru Excel. Pokud má vybrané pole i nadpisy, je tak nutné nastavit zde. pak nebudou nadpisy brány v úvahu a nebudou filtrovány. Pokud není proveden žádný výběr, bude se importovat jediná buňka.

3/ Nastavení pro Excel a Import  - Jsou provedena některá implicitní nastavení pro export i import. Po startu formuláře je k dispozici nastavení pro Excel, kde jsou voly pro import i export dat. Pro počáteční nastavení jsou k dispozici dvě karty a to karta " Excel zdrojová data" a karta "Nastavení A". Zde je nastaveno, jakým způsobem se budou zejména importovat data a jaká data.

4/ Tlačítko Detekce dat a import - spustíme tím akci, kdy bude načten postupně celý blok vybraných dat. Dle nastavení  z kroku 3 budou data zpracována a případně opravena přímo v Exportu. Může přímo stlačit se další tlačítko "proveď úpravu tabulky s exportem do Excelu" , kde dle nastavení budou data i případně exportována do nového listu. Průběh detekce a exportu je vidět na stavovém řádku a informačních polích nad stavovým řádkem.

5/ Další nastavení dalších karet - Dále můžeme z různých hledisek zpracovat Nastavení.

 Pozor, pokud stlačíme pouze názvy karet a přejdeme do jiné karty, systém stále při stlačení tlačítka exportu nebude pracovat aktivně s kartou, kde zrovna jste.

Systém zvolí takovou akci, kdy byla naposled stlačena klávesa nad kartami, anebo zelená klávesa přímo v záložce. Navíc typ akce zbarvil klávesu na zeleno.

6/ provádění exportu - Po každém nastavení filtru je možné provést buď export do excelu, kde si vybereme původní místo dat, anebo nový list.Export je možné provádět tlačítky tzv. hlavními tlačítky -  " Proveď úpravu tabulky a export do Excelu " NEBO "Proveď úpravu tabulky a export do Excelu - reexport" . Upozornění na složku OPAKOVANÝ EXPORT , kdy opakovaný export vždy přemaže původní export. = REEXPORT.

7/  Proveď úpravu tabulky a export do Excelu - podle libosti a momentálních požadavků dále můžeme procházet kartami a provádět novou filtraci. Pozor, je nutné si uvědomit, z čeho novou filtraci budeme provádět. Opakovaný export totiž vždy provádí novou filtraci z předchozího výsledku. Právě proto můžeme exportovat do Nového listu, anebo do původního souboru. Je nutné mít na paměti, že pokud chceme změnit oblast dat, je nutné provést nový výběr dat a provést nový import dat. Možnosti jsou v tomto případě pak rozsáhlé.

8/ Možné další akce. Můžeme provést krok "Zpět"  a  obnovit předchozí filtr, můžeme odbarvit tabulku Excel, "restartovat " původní soubor Excel, uzavřít Excel, provést nový výběr a detekci dat, měnit přitom různé nastavení a zaměňovat nuly s prázdnými buňkami.


 

 GD - PŘEDNASTAVENÉ AKCE  (Go Direct)

Jsou to akce, které přednastavují nastavení z různých hledisek a také mohou rovnou spustit akci. Lze tak urychlit možnost výběru dat. GD - Akce tak urychlují práci uživatele, protože si nemusí vybírat zdlouhavě nastavení a nemusí "bádat" nad jednotlivými kartami a prvky nastavení. Přednastavené akce lze změnit v přednastavení bez akcí. Tedy na akce typu QR - Rychlé Vlastnosti. Nastavení se provádí pomocí zatrhávacího pole "Akce MENU - přednastavit i provést." Toto pole je vpravo nahoře nad záložkami vedle hlavního MENU.

Takové akce se najdou přímo pomocí místního MENU, anebo pomocí hlavního MENU v sekci Různé akce, Tisíce a miliony, Intervaly, Číselný filtr, Řetězcový filtr, Velký filtr a Typy.


 

OPAKOVANÝ EXPORT - reexport

Opakovaný export totiž vždy provádí novou filtraci z předchozího výsledku. Právě proto můžeme exportovat do Nového listu, anebo do původního souboru. Je nutné mít na paměti, že pokud chceme změnit oblast dat, je nutné provést nový výběr data a provést nový import dat. Možnosti jsou v tomto případě pak rozsáhlé.Velice užitečná funkce je zde u tlačítka "Znovu úpravu tabulky a export do Excelu" -  Na rozdíl od " Proveď úpravu tabulky a export do Excelu" bude proveden opětovný export z původních dat. Předtím bude proveden krok zpět a budou nahrána předchozí data na původní hodnoty. Ne vždy je toto tlačítko funkční, záleží na tom, zda je funkční i tlačítko"Zpět" Po stlačení tlačítka bude tedy opět proveden výpočet dle všech filtrů. Podle toho, v jaké kartě se nacházíme, bude provedeno :

 


 

- CHYBOVÉ  POSTUPY

 

Snaha o práci se souborem , který není otevřen kalkulačkou. Abychom se propojili se souborem Excel, je nutné se se s kalkulačkou propojit. Bez otevření souboru Excel přímo z kalkulačky, to není možné.

Již otevřený soubor Excel. Pokud je soubor otevřen z modulu Excel 1, nebo Excel 2, je to možné. Pokud ale dojde k tomu, že je soubor otevřen mimo tyto dva moduly, anebo mimo kalkulačku, pak dojde k hlášení o chybě a soubor bude v nejlepším případě pouze v režimu číst. Nebudou se tedy moci přepisovat a vkládat data, což se objeví jako závažná chyba.

Uzavřený Excel a pokus o práci s daty. Data nemohou se zpracovat, pokud není otevřen soubor Excel. V takovém případě je generována chyba.

Rychlý sled operací Import - Export - Import. Dojde ke generování chyby. Při importu budou data brána z definovaného rozsahu v určitém aktivním listu. Při exportu dojde často ke generování nového listu a vložení exportovaných dat do tohoto listu, který je tak aktivní. Při opakovaném importu tak je zpracováno jediné pole nového listu, kde zrovna stojí kurzor, Aby se tak nestalo, je nutné provést po exportu nový výběr dat. Často stačí aktivovat původní list, protože výběr tam zůstal zachován.

Nepřepočítává se 1. řádek, nebo 1. sloupec - Je špatně vybráno pole. Je nutná nová detekce dat. Nebo je špatně zvolena práce s nadpisy. Zřejmě je definován nadpis pro sloupce i řádky a přitom ve sloupcích, nebo nadpisech nadpisy nejsou, ale jsou tam již hodnoty.

Přepočítává se 1. řádek, nebo 1. sloupec( Ničí nám to nadpisy) a přitom uživatel si to nepřeje - Je špatně vybráno pole. Je nutná nová detekce dat. Nebo je špatně zvolena práce s nadpisy. Zřejmě není definováno, aby nebyl do filtru brán nadpis pro sloupce i řádky a přitom ve sloupcích, nebo nadpisech jsou pouze nadpisy, ale hodnoty.ke zpracování ne.

Při reexportu se nedaří načítat z původních hodnot - je tedy nutné opět provést výběr data znovu import dat., anebo obnovit původní soubor.

Při exportu dojde k chybě načtení souboru. - během exportu se počítač začal věnovat přechodně jinému programu, anebo došlo k práci přímo otevřeném souboru Excel. Buď v něm byl nějaká práce provedena, anebo se soubor zrovna ukládal, anebo byla momentálně síť, oblast, počítač pro danou práci nepřístupný. Zde se jedná o vnější vliv. Stačí opakovat export, jinak je nutný restart programu.

Běžné příklady filtru sou zde