EX2

formulář Excel 1 - pole

odkazy na zdrojový soubor

Obrázek č. 1 - základní formulář -základní odkazy tohoto formuláře

hlavní externí odkazy - seznam záložekpříklady


Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Příklady na excel1 - Příklady na Excel 2 - Formulář Excel 2seznam záložek

Excel  Zdrojová data - Nastavení A - Tisíce a milióny - Intervaly - Typy - Hodnoty číselné - Řetězce - filtr - příklady

nastavení a

obrázek číslo 1

Textové pole - Nula nebo Nothing - Chybová hlášení - Mezery - Ponechání druhů hodnot - Zaokrouhlení - příklad A

 

obrázek č. 1 - Excel - Nastavení A

Textové poleNázev pro hodnoty : Pokud bude toto pole vyplněno, bude se případně objevovat v sestavách znak měny. Zde je implicitně nabídnuta hodnota "Kč"

Nuly nebo prázdné buňky Pracovat s nulovými hodnotami : Pokud bude toto pole  zatrženo, pak se při importu provede kontrola nula a prázdných polí. V dalším nastavení se rozhodne, co bude prázdnou hodnotou, nula, anebo nevyplněné pole. Následovně pak jsou k dispozici dvě přepínací pole, které rozhodnou o tom, co bude jednotně v buňkách, která mají výraz nula, anebo prázdnou hodnotu. Jedná se tedy o přepínací pole "Všeobecně prázdné položky zaměňovat za nuly, anebo za prázdné hodnoty.

Zbavit se chybových hlášení. Při importu se bude hledět na to, zda není v buňce Excel chyba. Pokud tam chyba je, například dělení nulou, tak dojde k tomu, že takový výraz bude odstraněn a bude dle nastavení vyprázdněn nulou, anebo prázdnou hodnotou.

Zrušení mezer: Jedná se o rozhodnutí, zda budou dále v exportu ošetřeny řetězce od prázdných mezer. Máme k dispozici dva způsoby " Po celém řetězci" , anebo "Na začátku a na konci."  Poslední volba znamená, že řetězec bude očištěn od mezer pouze na začátku, anebo na konci.Tato funkce je použitelná pro akci 1, tedy při aktivním tlačítku "Vyčištění při importu" a následném stlačení tlačítka pro export, anebo zpracování dat - tedy "Proveď úpravu tabulky s exportem do Excelu"

Ponechání druhů hodnot: Můžeme se ihned rozhodnout, zda při importu budou připuštěny pouze číselné hodnoty, anebo pouze řetězce. Nevyhovující buňky budou dle nastavení nahrazeny za nuly, anebo prázdné řetězce.

Zaokrouhlení : zde máme k dispozici dva režimy. Můžeme se rozhodnout, že velmi blízké hodnoty k nule se zaokrouhlí na hodnotu nula. K tomu slouží zatrhávací pole "Řád zaokrouhlení směrem k nule". Ihned vedle tohoto pole je číselné numerické pole, které nám sděluje řád zaokrouhlení. Při čísle 1 se zaokrouhluje od čísla pod Absolutní hodnotu  0,1. Tedy hodnoty 0,08, 0,089   0,08999   -0,089  -0,05 se zaokrouhlí na nulu. Hodnoty 0,1 a -0,1 se již ponechají. Při zaokrouhlení řádku 3, tedy tisíciny jsou těmito hranicemi hodnoty 0,001 a -0,001. Například tedy 0,00099 se zaokrouhlí k nule, hodnota 0,0011 ne.Další ˇvolba je při možných výpočtech a to je zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst., což je druhé numerické pole napravo.

Zbavení se vzorců. Při zatrženém poli se odstraňují z databáze vzorce  z Excelu. I přesto jsou vzorce uschovány a můžou být připraveny k další mu exportu zpět.Pole pro odstranění se jmenuje "Odstranit vzorce"  . Tlačítko, které případně znovu implantuje vzorce se jmenuje "Vzorce zpět."

Příklady jsou zde:


 

Excel zdrojová data

obrázek číslo 2

Informační pole - Barvení buněk - Opravy buněk - Ukončení Excelu - Místo exportu - Nadpisy - Hlášení - Zobrazení okna Excel - Transformace řádků a sloupců - Akční tlačítka  - Reexport - příklad B

Možnosti pro export : Můžeme se rozhodnout, zda budeme exportovat do nového listu, anebo do původního pole dat. Soubor Excel nemusíme ukončovat při ukončení formuláře a máme tak tento soubor připraven i pro zpracování v modulu Excel II. V místě exportu se můžeme rozhodnout, zda budou změny označeny barevně.Další možností je neexportovat ihned do souboru Excel, ale pouze do paměti pro další zpracování. Například pro použití několika filtrů za sebou tak urychlíme práci, pokud pokaždé neexportujeme do buněk Excel. Při exportu máme možnosti  dosazení vzorců zpět do buněk Excel, nebo odbarvení celého souboru. Máme také možnost vrácení úpravy dle filtru zpět o jedno pole.V exportu je možné přidat povel, aby se odstranily ze slov všechny řetězce , a můžeme se rozhodnout, zda budeme chtít odstranit řetězce na začátku a na konci, anebo i uprostřed slov..Máme k dispozici funkci, při které můžeme vyměnit řádky za sloupce a naopak. Stejně tak můžeme provést operaci znovu. Příprava pro kontingenční tabulku. Provedeme takovou přípravu ze tři sloupců, aby bylo možné z této přípravy připravit kontingenční tabulku. K tomuto máme k dispozici textové pole, s kterými pojmenujeme sloupec, řádek nadpisů a datové hodnoty.Oddělení od nadpisů. Pokud nechceme, aby nadpisy se staly součástí filtrů, může v nastavení tak určit. Lze určit způsob pro nadpisy ve sloupci i řádky zvláště.

 

obrázek č. 2 - Excel - zdrojová data

 

Nastavení Reexportu - pole "Při exportu do Excelu při stisku tlačítka "AKCE" spustit vždy opakovaný export" - tímto polem se nastavuje, zda bude se provádět Reexport. Tedy opakovaný export ze stejných neupravených dat.

Informační pole - Jedná se o popis zdroje. Dlouhé pole je celá cesta pro soubor Excel. Dále je pole pro název aktivního listu posledního importu a název souboru. Pod nimi je číslo prvního řádku v rámci celého listu soubor Excel. Druhý řádek je pod ním a je to poslední řádek v rámci pole. Číslo řádku se shoduje s číslováním Excelu. Pod označením je vyznačena oblast importu.(F oblast)

Barvení buněkPod informačním polem lze najít zatrhávací box "Označovat barevné změny v buňkách". Tento box  povoluje, aby v exportovaném souboru byly vyznačeny veškeré změny, t.j. mezi původní hodnotou a hodnotu po importu a exportu. Další zatrhávací pole "Odbarvit i při kroku zpět" povoluje, aby při stlačení tlačítka "Odbarvit Excel" byly nejenom vráceny původní hodnoty před poslední úpravou, ale i aby byly zrušeny veškeré barevné označení, které je při kroku zpět již matoucí, protože nemusí již souhlasit označení celkových změn.Oblast A)

Opravy buněk - Zatrhávací pole "Oprav v buňkách v Excelu provádět IHNED " určuje, že současně při importu bude změněna původní oblast, pokud došlo ke změnám. Tato oblast bude změněna i při volbě , aby bylo exportováno do nového listu, protože se jedná tentokrát o první krok a to je import a zpětnou opravu, ne tedy o export.(Oblast A)

Ukončení Excelu - Excel lze ukončit tak, že nebudeme hlídat, zda byl soubor uložen, k čemuž slouží zatrhávací pole "Neukládat při ukončení Excel soubor a zavřít jej také" Další zatrhávací pole "Při ukončení formuláře ponech propojení na tabulku Excel" ponechává prostor na soubor neuložený, tak aby se případně mohl využít pro druhý Modul Excel 2, který se zabývá slučováním sloupců, či řádků.(Oblast A, oblast C)

Místo exportu - K určení slouží zatrhávací pole "Nový list". Při stlačení tlačítka " Proveď opravu v tabulce s exportem do Excelu" bude podle toho exportováno do nového listu, nebo přímo do původního souboru dat. Při opakovaném exportu se Nový list se vytvoří vždy pod stejným jménem a současně původní nový list bude vymazán. (Oblast A)

Nadpisy - Je dost důležité určit, zda vybraný prostor disponuje nadpisy. Nadpisy se totiž nebudou samozřejmě filtrovat a je nutné je ponechat v původním stavu.K tomu, abychom určili, že systém má dohlížet na nadpisy slouží zatrhávací tlačítko "druh tabulky dle nadpisu" v oblasti B. V případě, že je toto pole zatrženo, pak je nutné vybrat ze čtyř přepínacích polí. A to mezi polem " po jediném názvu pro osy X a osu Y.. Tedy například, že 1. sloupec jsou jména a 1. řádek jsou měsíce..Další volba je , když jsou názvy pouze ve sloupci a řádků je více a nejsou jednoznačné. Například rok a potom Kč a pak jméno. V řádku číslo 1 nadpis žádný není. Pak se jedná o přepínací pole "více řádků - názvů" Pro opačný případ, kdy je více názvů různého druhu v prvním řádku a ve sloupci názvy nejsou, to je přepínací pole "více názvů - sloupců". Tento druh označování pole je právě vhodný pro tvorbu kontingenční tabulky Excel. Nečastější případ je , když jsou nadpisy po celém prvním řádku i prvním sloupci, což je vola "více názvů ve sloupcích i řádcích" . Pokud chceme pojmenovat pouze jedním nadpisem řádky i sloupce, pak  lze vyplnit dvě textová pole, která jsou v (oblasti D) k tomu určená.

Hlášení - jedná se o zatrhávací pole "Hlášení po krocích" , dle kterého se případně nastaví , aby po každé větší akci se proces zastavil a proběhlo hlášení o tomto procesu. Po stlačení tlačítka OK se proces dál rozběhne. (Oblast E). 

Zobrazení okna Excel - (V oblasti C) - nastaví se pomocí přepínacího pole - "Při exportu do Excelu provést zobrazení tabulky Excel" - to znamená, že bude maximalizováno okno formuláře Excel a bude v popředí. Vidíme zde pak, jak se data exportují. Pokud pole zatrženo není, vidíme postup na stavovém řádku formuláře.

Transformace řádků a sloupců - jedná se o dvě zatrhávací pole, které se starají o transformaci buněk..(Oblast F)  Aby byla tato dvě pole viditelná, je nutné předtím stlačit tlačítko "Excel a transfer" Toto tlačítko musí mít zelenou barvu, tak jak je na obrázku č. 2. První zatrhávací pole - "vyměnit řádky za sloupce" " způsobí, že se řádky vymění za sloupce a naopak. Vlastně se jedná o transformaci, touto  funkcí disponuje i Excel. My však nemusíme odskakovat do excelu a můžeme si přímo zde pokračovat ve funkcích. Aby transformace proběhla, je pak nutné stlačit tlačítko " Proveď opravu v tabulce s exportem do Excelu" , anebo tlačítko " Proveď opravu v tabulce bez exportu do Excelu"  dalším možným způsobem, aby byla transformace provedena, je stlačení zeleného tlačítka "Akce transfer", kdy bude nejdříve nastavena akce typu transfer a poté se spustí vlastní akce. Druhé zatrhávací pole "připravit pro kontingenční tabulku" povolí, aby byl proveden druhý typ transferu a to, aby data byla přeházena a připravena pro kontingenční tabulku - viz příklad.Aby bylo možné vytvořit kontingenční tabulku, je mít nutné připravený seznam řádků, jako pro databázi, kdy vlastně název řádku není, ale každý sloupec má svůj název a vlastní hodnotu. Akce se spustí taktéž za pomocí tlačítka Proveď opravu v tabulce s exportem do Excelu" , anebo tlačítko " Proveď opravu v tabulce bez exportu do Excelu"  dalším možným způsobem, aby byla transformace provedena, je stlačení zeleného tlačítka "Akce transfer",

Akční tlačítka (GD nebo QP)

Jsou to dvě zelená tlačítka přímo v záložce, pomocí kterých se přímo spustí akce a předtím se provede nastavení pro tuto akci. Tlačítko "Akce vyčištění při importu" je stejná jako po stlačení tlačítka "vyčištění při importu" a následně tlačítka "Načti data" Druhé tlačítko " Akce transfer" provede změnu nastavení na transformaci a bude se chovat dle nastavení  zatrhávacích boxů "vyměnit řádky za sloupce" a boxu ""připravit pro kontingenční tabulku"

reexport  - zatrhávací pole - Při exportu do Excelu při stisku tlačítka "AKCE" spustit vždy opakovaný export. tato volba způsobí, že pokud bude zatržena, vždy při stlačení zeleného akčního tlačítka se spustí opakovaný export - tlačítko C2. Jinak se spustí export dle tlačítka C1.

Příklady jsou zde:

Upozornění : Akční tlačítko, či povel je závislý na zatrhávacím boxu "Akce MENU - přenastavit provést". Pokud je toto pole zatrženo, provede se nastavení, i akce, tedy GD. Pokud není toto pole aktivní, provede se pouze přenastavení, tedy typ akce QP.


 

tisíce a milióny - zaokrouhlování

obrázek číslo 3

Zaokrouhlení na 1000 a 1 000 000 - dělení dle určité hodnoty - násobky - desetinná místa - Pouze číselné hodnoty - Akční tlačítko

Pomocí této záložky dojde k hromadnému zaokrouhlování dat.  Zaokrouhlují se číselné hodnoty. Jsou předvolby, které nastaví zaokrouhlování na tisíce, milióny a stovky. Je-li například předvolba na tisíce a zaokrouhluje se číslo 12 841, pak výsledek je 13. Pokud se k tomu připojí zaokrouhlení na například dvě desetinná místa, pak výsledek je 12,84. Pokud by byla hodnota 0,01, Pak výsledek bez zaokrouhlení je 0. Se zaokrouhlením na 2 desetinná místa je výsledek 0,01. Viz příklady 3A, 3B, 3C, 3D.

 

obrázek č. 3 -  Tisíce a milióny

záložka tisíce a milióny

 

Zaokrouhlení na tisíce, nebo milióny. Můžeme se rozhodnout, zda budeme zaokrouhlovat na tisíce, což je například u výsledků hospodaření, plánů a kontrol plánů, můžeme zaokrouhlovat na milióny, což je zejména u výkonů v hospodaření a můžeme ve volitelném poli zaokrouhlovat na stovky, což se hodí například pro vyměřovací základy. V tomto případě je zaokrouhlení vždy matematické. Pokud chcete zaokrouhlovat nahoru na tisícem použijte "Zaokrouhlit na násobky, způsob zaokrouhlení nahoru.

Třetí zatrhávací pole je "Vydělit tímto číslem" : Veškerá čísla budou vydělena určitým číslem. Při hodnotě 12250 a dělitele 100 bude výsledek 122. Pokud bude zaokrouhlení na 1 des. místo. bude výsledek 122,5. Při hodnotě 122,5 a dělitelem 0,01 bude výsledek 12250. Při hodnotě 122,55 a dělitelem 0,01 bude výsledek 12255.

Čtvrtý zatrhávací box "Zaokrouhlit na násobky" má zcela jiný způsob zaokrouhlování , (viz také zde :) -  (" má předvolenou hodnotu 100. Můžeme ale dosadit jakoukoliv vlastní hodnotu, jako například číslo 50, 1,   3,14,  75, 0,1, 0,001 a podobně. Výsledkem bude vždy zaokrouhlené číslo na tento násobek. Číslo 149 při násobku 150 a matematicky bude zaokrouhleno na 150. Číslo 151 tak bude zaokrouhleno matematicky na 150 také.

Způsob zokrouhlení : Tento způsob je užit ve formuláři hlavní kalkulačky. Zde se tento způsob pojí pouze k volbě zaokrouhlit na násobky.Při zaokrouhlování na násobky při násobku 50 a hodnotě 51 zaokrouhlíme matematicky na 50. Při zaokrouhlování nahoru  bude výsledek 100. Při hodnotě 49,999 a zaokrouhlování dolů bude hodnota 0. 

Desetinná místa - Desetinná čísla v tomto režimu násobků pomáhají vyjádřit přece jenom přesněji hodnotu. Pokud máme sice výsledek v tisících, či miliónech, pak právě desetinná místa mohou vyjádřit číslo přesněji. Například výkazy jsou v tisících a tak zaokrouhlení na tři desetinná místa nám umožní zjistit hodnoty zcela přesně. Desetinná místa  "Počet desetinných míst" se skládá ze dvou polí a to ze zatrhávacího boxu, a vlastního počtu desetinných míst. Zatrhávací pole pak umožní vypnout, anebo zapnout počítání na desetinná místa. Zajímavá je kombinace zaokrouhlení na násobky a určitého počtu desetinných míst. Viz příklad zde.

Pouze číselné hodnoty - Tento zatrhávací box umožní, aby byly všechny ostatní hodnoty vymazány.  Hodí se tak v případech, kdy máme k dispozici bloky čísel, včetně poznámek a my potřebujeme se těchto poznámek rychle a pohodlně zbavit.

Akční tlačítko - "Akce zaokrouhlení" je typu QP / GD , dle nastavení zatrhávacího pole nahoře na formuláři a to "Akce MENU - přenastavit i provést" V případě plné akce tak bude provedeno přenastavení na zaokrouhlování, bude zvolený druh akce a bude provedeno zaokrouhlení.

Příklad k  práci s rozpočtem  a práci s nadpisy je zde : C1 -C2 -C3

Příklad k práci s výkazem - výsledovkou je zde. E1

Příklad práce s rozvahou - je zde : E2

Příklad k práci s blokem polí bez nadpisů je zde: D1


 

intervaly a pořadí

obrázek číslo 4

Minimum a maximum - Počet intervalů -Nulové a prázdné hodnoty - intervaly vně minima a maxima - pořadí prvků - Intervaly - Počet desetinných míst - Akční tlačítko - příklad

Záložka Intervaly a pořadí - Slouží k rozdělení hodnot do určitých úseků. Můžeme každému číslu přiřadit jeho pořadí. Můžeme každou hodnotu zařadit do určitého intervalu. Vyjádření zařazení můžeme provést buď v pořadí intervalu, počáteční hodnotou intervalu, anebo střední hodnotou intervalu.Výpočet hodnoty intervalu lze korigovat možností zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Můžeme si určit počet intervalů a můžeme si určit pásmo rozložení intervalu, tedy minimum a maximum. Výpočet můžeme upřesnit tím, že vynecháme nulové hodnoty. Nečíselné výrazy vyrušit. Můžeme pracovat i s hodnotami, které jsou vně intervalu.K dispozici jsou i předvolené akce GD - QR

 

obrázek č. 4 - Intervaly a pořadí

Záložka Intervaly a pořadí

 

Minimum a maximum - automaticky se zvolí nejvyšší a nejnižší hodnota v oblasti dat. Může se jím stát případně i nula, pokud pole "Nebrat v úvahu prázdné hodnoty" není zatržené. Maximum a minimum se vždy přepočítá se změnou polí Nebrat v úvahu prázdné hodnoty a pole "Nečíselné výrazy přemazat". Pole minimální a maximální hodnotu lze vždy před výpočtem si kdykoliv upravit pro své potřeby.

Počet intervalů - Sdělujeme tím, kolik intervalů rozdělí oblast mezi minimem a maximem. Intervaly se zaokrouhlují dle obecného nastavení počtu desetinných míst. Obecné nastavení je na záložce "Nastavení A" Předvolba je 10 intervalů.

Nulové a prázdné hodnoty - Jedná se o pole  "Nebrat v úvahu prázdné hodnoty" a pole "Nečíselné výrazy přemazat". " první pole znamená, že do výpočtu se mohou zapojit i nuly. Tedy pak nula se může stát platným členem polí dat a může se stát například i minimem.Druhé pole " Nečíselné výrazy vymazat " nám uděluje pokyn, aby při exportu byla exportována pouze číselná data. Pole minimální a maximální hodnotu vždy změnou těchto dvou polí se přepočítá minimum a maximum, kdyby se do výpočtu zapojila i nula.

Intervaly vně minima a maxima  - Volba tohoto pole " Pracovat na obě strany donekonečna " nám sdělí, aby prvky pod minimem byly označeny v případě pořadí jako číslo -1 u hodnoty nad maximem a u hodnoty nad minimem jako číslo o jedno vyšší, než je počet intervalů.

Pořadí prvků - Každému prvku lze přiřadit i jeho pořadí dle velikosti., pokud je zatrženo pole "pořadí prvků" .Pokud je zatrženo, že se pracuje i s nulou, pak do pořadí jsou započteny i nulové hodnoty.

Intervaly - Každé buňce můžeme přiřadit nějaký interval. Označit interval můžeme jeho hodnotou nebo pořadím. U hodnoty můžeme vyznačit počátek intervalu , což je v případě zatrhnutého pole "Upravit na dolní hranici intervalu", nebo v případě pole "Upravit na střed intervalu" se do buňky vypíše střední hodnota jeho intervalu. Každý interval má své pořadí. Hodnotě lze tak přiřadit číslo pořadí intervalu, pokud je zatrženo pole "Doplnit číslo intervalu ".Při volbě  pole " Pracovat na obě strany donekonečna " prvky v případě pořadí intervalu jako číslo -1 u hodnoty pod minimem a u hodnoty nad maximem jako číslo o jedno vyšší, než je počet intervalů.

Počet desetinných míst - jedná se o obecné nastavení "Nastavení A". Zde slouží k tomu, abychom vypočetli kraje intervalů na určitý počet desetinných míst.

Akční tlačítko - Provede se volba akce a předvolba nastavení. Pokud jsme v režimu GP, pak bude provedena i akce.

Příklad - viz zde:


 

typy

obrázek číslo 5

Ponechání typů  - Zbarvení buněk  - Označení typu určitou hodnotou - Akční tlačítko - příklad

Záložka Typy - Slouží k tomu, abychom buď očistili tabulku rychle od nežádoucích dat, nebo si označili druhy dat v tabulce, anebo, abychom si provedli barevný diagram typů dat v tabulce. K práci je zde 5 typů - hodnoty číselné, řetězcové, hodnoty datum a čas, hodnota logická a hodnota ostatní a prázdná. Logické hodnoty jsou v Excelu označeny takové, které mají neúplný výsledek a je tedy označen je "PRAVDA" nebo "NEPRAVDA" Funkce jsou zde takové : Odstranění určitého druhu typu, nebo vybarvení určitého druhu typu ve zdroji, anebo přepsání buněk s určitým druhem typů na jakoukoliv hodnotu.

obrázek č. 5 - typy

záložka typy

 

K dispozici je 5 typů - čísla - řetězce - data - logické - ostatní a prázdné

Ponechání typů  - K dispozici je celkem 5 zatrhávacích polí pro každý typ. Pokud bude pole zatrženo, hodnota s příslušným typem bude exportována do pole. Jinak bude exportována prázdná buňka.

Zbarvení buněk K dispozici je celkem 5 zatrhávacích polí pro každý typ. Pokud bude pole zatrženo, bude zbarvena buňka s příslušným typem.. Barvy se zásadně exportují do zdrojového souboru !

Označení typu určitou hodnotou - K dispozici je celkem 5 zatrhávacích polí pro každý typ. Vedle zatrhávacího pole je současně i textové pole pro vyjádření označení.. Pokud bude zatrhávací pole zatrženo, hodnota s příslušným typem bude exportována jako hodnota z textového pole. Pokud bude tedy pole u typu datum zaškrtnuto a bude v poli dodán znak DT, do pole, které mají typ datum se exportují hodnoty DT. Pokud by byl u zaškrtnutého pole prázdná buňka, bude exportována prázdná hodnota.

Akční tlačítko - dle nastavení GD - QR bude provedeno označení, či filtrování typů. V případě nastavení  QR bude provedeno pouze přenastavení .

Příklad - zde


 

ČÍSELNÉ HODNOTY

obrázek číslo 6

ZAOKROUHLENÍ - ZNAMÉNKA - ZAOKROUHLENÍ K NULE - VOLBA REEXPORTU - VÝŠE ZAOKROUHLENÍ - ZBYTEK PO DĚLENÍ - NEČÍSELNÉ VÝRAZY - příklady

Záložka Hodnoty číselné. Zde se pracuje výhradně s čísly. Můžeme zaokrouhlovat na jiný počet desetinných míst. Můžeme zaokrouhlovat na násobky. Můžeme tyto násobky opět zaokrouhlit. Můžeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, anebo dolů. Přímo zde nastavovat počet desetinných míst. Další významnou funkcí je práce se znaménky. Můžeme všechna znaménka otočit. Můžeme změnit všechny hodnoty na kladné a můžeme všechny záporné hodnoty vynulovat. Třetí funkčností je možnost exportovat výši zaokrouhlení, tedy rozdíl mezi původní nezaokrouhlenou hodnotou a současnou hodnotou po zaokrouhlení. Dále lze exportovat zbytky po dělení. tedy například , dělíme -li 4/3, pak zbytek = 1. Dělíme-li 12345,86 tisícem, zbytek je 345,86. Pro lepší usnadnění je tu možnost odstranit všechny nečíselné hodnoty. Poslední funkcí tu je zaokrouhlení velmi malých částek k nule. Výši vzdálenosti od nuly nám říká řád, který lze nastavit i zde. Řád 5 je 1/10000 = 0,00001. Pokud je tedy hodnota 0,00001 , nebude zaokrouhlena, pokud je hodnota 0,0000099999, pak bude zaokrouhlena k nule. Lze ještě si vybrat, zda všechna zaokrouhlení k nule budou zaokrouhlena na hodnotu nula, anebo na hodnotu Nothing.

 

obrázek č. 6 - číselné hodnoty

záložka číselné hodnoty

 

 

A - ZAOKROUHLENÍ - Máme zde možnost zaokrouhlení všech dat dle desetinných míst. Můžeme korigovat počet desetinných míst pomocí dvou kláves a to klávesy "+1 des. místo" nebo klávesy "-1 des. místo". Pak stačí stlačit tlačítko "Zaokrouhlit/Zaokrouhlit na násobky" . Dále máme další možnost a to zaokrouhlení dle násobků. Zde je implicitně nastaveno zaokrouhlování na číslo 100. Aby zaokrouhlování na násobky bylo aktivní, je nutné označit pole "Zaokrouhlit na násobky". Další způsob zaokrouhlení je možnost nahoru, nebo dolů, anebo matematicky a to podle rozvíracího comboboxu.. Číslo 120,123 lze tak například zaokrouhlit při 2. des. místech na 120,12. Při násobku na 100 na číslo 100. Při násobku na 100, nahoru na číslo 200, atd. Výše násobků se zapíše do textového pole nad tlačítkem "Zaokrouhlit / Zaokrouhlit na násobky". Vedle velká číslice znamená nastavený počet desetinných míst.

B - ZNAMÉNKA  - jsou tři přepínací pole, co se týče práce se znaménky před hodnotu, pole "převést vše na absolutní hodnotu" znamená, že při stlačení tlačítka "Zpracuj znaménka" bude vše záporné převedeno do kladného stavu. Pole "otočit znaménka" znamená, že budou hodnoty převedeny vždy do stavu s opačným znaménkem. Volba Třetího přepínací pole " vynulovat záporné hodnoty" pak znamená, že všechny záporné hodnoty budou převedeny do hodnoty nula.

C- volba reexport / první export - což je prostřednictvím zatrhávacího pole - "navazovat na předchozí výpočet - zákaz reexportu". Jedná se o velice důležitou volbu.Pokud je toto pole nezatržené. dochází k opakovanému exportu stále z jednoho stejného pole dat. Pokud je pole zatržené, každý další výpočet navazuje na předchozí výpočet a lze tak kombinovat filtry.

D- ZAOKROUHLENÍ K NULE - Jedná se o to, zaokrouhlit příliš malé kladné i záporné hodnoty k nule.Blízkost (řád) k nule stanoví hodnota na kartě "Nastavení A". 4. Zde na této kartě jsou k dispozici dvě tlačítka, k pomocí kterých lze tuto blízkost ovlivňovat. Tlačítko "+1 řád k nule" zvedá blízkost (přesnost) k nule o jeden řád, tlačítko "-1 řád k nule" tuto přesnost o jeden řád snižuje. Číslo mezi tlačítky vyjadřuje právě tento řád. Číslo 5 tak například vyjadřuje, že všechna čísla, která jsou od 1/10 na pátou tedy 1/100000 , tedy 0,00001, se zaokrouhlí rovnou k nule. K dispozici jsou další přepínací pole, které určují, jaká hodnota bude při nulování zavedena. První pole " nulování na hodnotu Nothing" nastaví, že každé číslo, které je v mezích mezi například -0,00001 a 0,00001 se zaokrouhlí na hodnotu Nothing,  tedy prázdnou buňku. Druhé pole "na hodnotu nula" určuje, že všude bude vypsána nula.. Tlačítko "zaokrouhlit k nule od daného rozpětí" tak spustí, aby se všechny "blízké" hodnoty k nule zaokrouhlily na nulu, nebo hodnotu prázdné buňky.hranice též spadají do oblasti zaokrouhlení.Tedy i hodnota 0,00001.

E - VÝŠE ZAOKROUHLENÍ - jedná se o povelové tlačítko " Exportuj výši zaokrouhlení" , které spustí výpočet, aby se do hodnot polí zapsala hodnota zaokrouhlení, pokud bylo číslo zaokrouhleno. Pokud například bylo před zaokrouhlením číslo 2,123 a nyní je po zaokrouhlení číslo 2,12, pak hodnota zaokrouhlení je 0,003.

F - ZBYTEK PO DĚLENÍ - pokud bude stlačeno tlačítko "Exportuj zbytky po dělení", bude do hodnot zapsán rozdíl po dělení. Pokud před dělením bylo číslo 423 a po zaokrouhlení na násobky vzniklo číslo 400, pak rozdíl je číslo 23.

G- NEČÍSELNÉ VÝRAZY - povelové tlačítko "Odstranit nečíselné výrazy" odstraní všechny výrazy, které nejsou číselnou hodnotou tak, že v buňkách bude hodnota Nothing, tedy budou prázdné.

příklady jsou zde :


 

ŘETĚZCE

obrázek číslo 7

POPIS ZÁKLADNÍ  - funkční pole POJMY - Přepínací pole  = Místo hledání, či přidání  -  PŘIDEJ ZNAKY - ODSTRANIT ZNAKY - VYMĚNIT NÁLEZ (REPLACE) - UPRAVIT DÉLKU VÝRAZU - CELÁ BUŇKA - příklady

práce s filtrem :zde

POPIS ZÁKLADNÍ

Záložka řetězce jako velice silný nástroj pro obměnu řetězců provádí filtrování všech buněk a následně se provádí různé operace. probírají se všechny buňky a  hledají se v nich řetězce, nebo znaky.Máme k dispozici následující funkce : mezi řetězce jsou  v případě práce s řetězci, zařazeny i ostatní hodnoty a jsou jako řetězce zpracovány.

Můžeme přidávat nové řetězce, jiné řetězce mazat, vyměňovat za jiné,mazat celé buňky, to vše v závislosti na aktuálním nastavení.

Především máme dva hlavní režimy, kdy operace přiložení nového řetězce se provede na základě nalezení jiného řetězce, k čemuž slouží volby hledej od určité pozice, hledej do určité pozice a prohledej celý řetězec. Druhý režim není závislý na podmínkách nalezení původního řetězce a jednoduše přidává nové řetězce na počátek, na konec, anebo na určenou pozici.  Můžeme určit i počet opakování přidaných řetězců.

Další funkcí je omezení délky řetězců na určitou velikost. V případě nutnosti můžeme provést operaci, kdy všechny řetězce budou stejně veliké a bude do nich v případě potřeby dosazen určitý počet nových znaků, či řetězců, aby délka u všech řetězců byla stejná.

Další funkcí je funkce obsažená i editoru Excel, tedy výměnu řetězce za jiný v celém výrazu. Další funkcí je výmaz všech řetězců, které neobsahují jiný řetězec, anebo dle volby negace můžeme vymazat všechny řetězce, které právě obsahují všechny nalezené řetězce.

 

 obr. č. 7 - Záložka řetězce

ZÁLOŽKA ŘETĚZCE

 

POJMY

Řetězec N =  pole najdi znaky = hledaný řetězec, anebo znak

Řetězec  V = pole vložit do pozice = řetězec, který vložíme na určené místo

Řetěze P =  Řetěze původní , tedy řetězec který zkoumáme a je zrovna převzat z prohledávané buňky Excel.

Řetězec upravený - Nový řetězec po úpravě

Hledat do pozice A : Původní řetězec P je prohledáván do určité pozice.

Vložit do pozice B : Nový řetězec V bude vložen na určité místo (pozici) v řetězci původním P

Zatrhávací pole - Pozice změny včetně nám nastavuje, že změna při zatrhnutém poli bude před, anebo za určenou pozici vložení. Při nezatrženém poli bude změna provedena přímo na pozici určení.

Číselné pole počet opakování - počet znaků nám sděluje, kolikrát se vkládaný řetězec vloží do původního.

Zatrhávací pole  - počet opakování nám zapíná, anebo vypíná  počet opakování, jinak bude řetězec vložen pouze 1x.

Zatrhávací a číselné pole - délka výrazu - slouží k tomu, aby byl výraz původní P upraven na délku dle číselného pole.

 


Funkční pole :

Najdi znaky : - jedná se o pole, do kterého se zadává řetězec nebo znak, který budeme vyhledávat

Pozice pro hledání. jedná se o pozici, od které, anebo do které budeme chtít vyhledávat. Mimo tuto pozici se pak nevyhledává.

Vložit : - řetězec pro vkládání do zpracované buňky

Počet znaků. zatrhávací pole, které při zatržení nechá vložit tolik řetězců (znaků), kolik jich je v číselném poli napravo.

Pole počet znaků - pole, které také určuje maximální délku výrazu

 


 

Přepínací pole " Místo hledání, či přidání "

Od začátku znaků -  v této funkci není podmínkou vyhledávání. Přidání, ubrání, či doplnění znaků se provede dle příslušného početního pole přímo, bez splnění jakékoliv podmínky

Do pozice hledej -  v této funkci je podmínkou vyhledávání. Prohledává se až do určené pozice. Pokud bude určitý řetězec z pole "Najdi znak" nalezen, bude provedeno přidání, ubrání, či doplnění znaků a  provede na místo nálezu, případně dle nastavení i jinam.

od pozice znaků -  v této funkci není podmínkou vyhledávání. Přidání, ubrání, či doplnění znaků se provede dle příslušného početního pole přímo, bez splnění jakékoliv podmínky. Provede se na místě určené pozice.

Od pozice hledej -  v této funkci je podmínkou vyhledávání. Prohledává se až od určené pozice. Pokud bude určitý řetězec z pole "Najdi znak" nalezen, bude provedeno přidání, ubrání, či doplnění znaků a  provede na místo nálezu, případně dle nastavení i jinam.

Na konci znaků -  v této funkci není podmínkou vyhledávání. Přidání, ubrání, či doplnění znaků se provede dle příslušného početního pole přímo, bez splnění jakékoliv podmínky. Bude provedeno na konci, anebo od konce výrazu zpět.

V celém výrazu -  v této funkci je podmínkou vyhledávání. Prohledává se v celém výrazu. Pokud bude určitý řetězec z pole "Najdi znak" nalezen, bude provedeno přidání, ubrání, či doplnění znaků a  provede na místo nálezu, případně dle nastavení i jinam.

Pole pozice - textové pole, které určí, kam se případně provede změna.

Zatrhávací pole - Pozice změny přesně, anebo +1 - nastavuje se, zda přidaný znak se vloží přesně na udanou pozici, anebo na pozici za ní.


 

práce s filtrem

Kombinace dvou zatrhávacích polí z oblastí "DRUH EDITACE"  a  "MÍSTO ZMĚNY"

 

 

PŘIDEJ ZNAKY  - přepínací pole "přidej znaky"

Přidej znaky -  Od začátku znaků - Do původního řetězce P se Přidá se řetězec  vždy na  počátek původního řetězce bez ohledu na hledání

Přidej znaky - Do pozice hledej - Do původního řetězce P  přidá na místo vložit před pozici A nálezu.  řetězec V, pokud byl NALEZEN řetězec N do pozice A , tedy s ohledem na výsledek hledání. Počet opakování je aktivní. Délka výrazu není aktivní. Pouze pro první nalezený řetězec platí.

Přidej znaky  - Od pozice znaků - Do původního řetězce P  se přidá řetězec V  na místo vložit na pozici A. Počet opakování je aktivní. Délka výrazu není aktivní. Pouze pro první nalezený řetězec platí. Při zaškrtnutém poli umístit přesně se vloží přesně na  pozici, jinak za ní..

Přidej znaky  - Od pozice hledej - Do původního řetězce P  se přidá řetězec V na místo vložit na pozici A. Počet opakování je aktivní. Délka výrazu není aktivní. Pouze pro první nalezený řetězec platí. Při zaškrtnutém poli umístit přesně se vloží přesně na  pozici, jinak za ní..

Přidej znaky  - Na konci znaků - Do původního řetězce P  přidá na konec řetězec V. Počet opakování je aktivní. Délka výrazu není aktivní. 

Přidej znaky - V celém výrazu - prohledá se celý řetězec. Hledá se řetězec A.Nebere se ohled na přesně pozice. Počet opakování je aktivní. Řetězec se umístí vždy před nalezenou pozici.


 

ODSTRAŇ  ZNAKY  - přepínací pole " - odstraň znak / nález"

Odstraň znak / nález -  Od začátku znaků - Z původního řetězce P se odstraní určitý počet znaků

Odstraň znak / nález  - Do pozice hledej - Z původního řetězce P  se zruší  první nalezený řetězec, či znak . Prohledává se maximálně do pozice  A Počet opakování není aktivní. Délka výrazu není aktivní. Pouze pro první nalezený řetězec platí. není aktivní pole "pozice přesně"

Odstraň znak / nález  - Od pozice znaků - Z původního řetězce P  se odebere první nalezený  řetězec Délka výrazu není aktivní. Pouze pro první nalezený řetězec platí.

Odstraň znak / nález - Od pozice hledej - Z  původního řetězce P  se odstraní první nalezený  řetězec N . Pouze od určité pozice . Délka výrazu není aktivní. Pouze pro první nalezený řetězec platí. Při zaškrtnutém poli umístit přesně se vloží přesně na  pozici, jinak za ní..

Odstraň znak / nález - Na konci znaků - Z původního řetězce se odstraní určitý počet znaků od konce.

Odstraň znak / nález - V celém výrazu - prohledá se celý řetězec. Odebere se pouze první nález


 

obrázek s funkcí odstranit znaky (č. 6)

Funkce odstraň znaky

 

Tlačítko "Proveď změny" je tlačítko akční. (GD - QR).  Bude proveden sled operací dle nastavení.

 

VYMĚŇ ZNAKY - přepínací pole   "vyměň znaky"

Vyměň  nález  - Do pozice hledej - Z původního řetězce P  se zruší  první nalezený řetězec, či znak . Prohledává se maximálně do pozice E Nahradí se pak řetězcem B . Počet opakování není aktivní. Délka výrazu není aktivní. Pouze pro první nalezený řetězec platí. není aktivní pole "pozice přesně"

Vyměň nález - Od pozice hledej - Z původního řetězce se odstraní nález A. Tento nález se může najít pouze v pásmu od pozice hledej. Do původního řetězce P  se přidá řetězec V  Počet opakování je aktivní. Délka výrazu není aktivní. Pouze pro první nalezený řetězec platí. Při zaškrtnutém poli umístit přesně se vloží přesně na  pozici, jinak za ní..

Vyměň nález - V celém výrazu - prohledá se celý řetězec. Odebere se pouze první nalezený nález

 


 

 

UPRAVIT DÉLKU VÝRAZU - přepínací pole  "Upravit délku výrazu"

Upravit délku výrazu - Od počátku znaků - Bude upraven celý výraz na maximální délku. tato délka se nastavuje ve numerickém poli - "Maximální délka" . V případě, že bude aktivní pole "doplň na délku" bude řetězec, pokud je kratší, než maximální délka, doplněn na maximální délku. Znaky, s kterými se výraz doplní, se definuje v textovém poli nad tímto numerickým polem.

Upravit délku výrazu - Od pozice znaků - Bude upraven celý výraz od stanovené pozice na maximální délku. Do této pozice se případně řetězec zkrátí, pokud je delší od této pozice, než maximální počet znaků.Maximální délka se nastavuje ve numerickém poli - "Maximální délka" . V případě, že bude aktivní pole "doplň na délku" bude řetězec, pokud je kratší, než maximální délka, doplněn na maximální délku. Znaky, s kterými se výraz doplní, se definuje v textovém poli nad tímto numerickým polem.

Upravit délku výrazu - Na konci  znaků - Bude upraven celý výraz na maximální délku. tato délka se nastavuje ve numerickém poli - "Maximální délka" . V případě, že bude aktivní pole "doplň na délku" bude řetězec, pokud je kratší, než maximální délka, doplněn na maximální délku. Znaky, s kterými se výraz doplní, se definuje v textovém poli nad tímto numerickým polem. Na rozdíl od obou předchozích voleb se ale postupuje od zadu. tedy výraz se počítá odzadu.  Výraz 123456 při maximální délce tři se tedy přepíše na výraz 456.


 

CELÉ BUŇKY - přepínací pole "Celá buňka"  a  tlačítka

K dispozici jsou zde tři možnosti, jak pracovat s buňkami celými. tato volba je aktivní pouze, když je vybráno přepínací pole "celá buňka". Pak se objeví další tři funkční tlačítka. Jeden celý přepínací box není k dispozici.

Tlačítko : Vymazat buňky s nalezenými řetězci znamená, že budou vymazány všechny buňky, kde bude nalezen řetězec v poli "Najdi znaky"

Tlačítko   : Vymazat buňky s nenalezenými řetězci znamená, že budou vymazány všechny buňky, kde právě nebude nalezen řetězec v poli "Najdi znaky"

Tlačítko   : Najít a nahradit pouze přesné výrazy znamená, že budou nahrazeny všechny výrazy v celé buňce, které odpovídají i přesně, tedy na velká i malá písmena části řetězců v buňkách.Tuto funkci můžete plně využít v aplikaci Excel.

Příklady k této záložce jsou zde :

obrázek č. 7 k záložce Řetezce

režim celé buňky

 

 

hlavní filtr

obrázek číslo 8

POPIS ZÁKLADNÍ  - datumytypy  - operace - pole filtru  - tlačítko - zobrazení - příklady

 

POPIS ZÁKLADNÍ

Záložka Filtr - jedná se o velmi široký a mnofunkční hlavní filtr, kde na základě dodaných podmínek jsou buňky nějakým způsobem zpracovány.

Na základě filtru mohou být 4 způsoby zobrazení : Kdy  jsou zobrazeny buňky, které podmínce vyhovují. Dále jsou zobrazeny naopak filtry, které podmínce nevyhovují. Třetí možností je označení buněk čísly 1 a 0, podle toho, zda podmínce vyhovují. Poslední možností je označení buněk třemi hodnotami, kdy hodnota nula označuje buňku, která podmínku nesplnila, hodnota 1 označuje buňku, jejíž podmínka přesně vyhovuje podmínce, čili je přesně rovna a hodnota 2 označuje takový výsledek, kdy filtr se rovná hodnota je součástí.filtru, tedy částečně vyhovuje.

Další možností filtru je ignorování dat datumů, anebo naopak možnost výběru, jakým způsobem bude datum zpracována a to jako číselná hodnota, anebo jako hodnota řetězcová.

Máme dále k dispozic možnost vybrat si s jakými typy dat se bude pracovat a to podle řetězců, číselných hodnot, bez těchto hodnot a se všemi hodnotami.

Podmínka může být také složena z jedné hodnoty, anebo z intervalů hodnot, od - do. Podmínku lze zde zadat jako datum také.

Operace porovnávání jsou následující :  Kdy buňka s filtrem se nerovná, rovná, je menší, je větší, je menší anebo se rovná, je větší, anebo se rovná, je v intervalu včetně hranic, není v takovém intervalu, je v intervalu mimo těchto hranic a není v takovém intervalu, obsahuje, neobsahuje, obsahuje na konci, neobsahuje na konci, obsahuje na začátku a neobsahuje na začátku. Možnosti takového filtru jsou velmi široké a opět, lze jedny výsledky použít jako pro vstup dalších výsledků.

 

obrázek číslo 8 -  FILTR Hlavni

záložka Filtr

 

 

datumy Ošetření datumů lze provést tím, že abychom mohli filtrovat i datumy, je nutné zapojit jedno ze dvou polí a to buď zatrhávací pole "datum jako řetězec", nebo pole " Datum jako číslo". První pole převede datum do řetězcového formátu a s datem je tak nadále zacházeno jako s pouhým řetězcem bez formátu Data. Druhé pole převede datum do číselného formátu, kdy číslo nula znamená den 31.12.1899 a tedy číslo 1 den 1.1.1900. Co den, to jedno celé číslo navíc. 10. leden 1900 má tak číslo 10.Nápověda k datumu je pod polem pro zadání hodnota, aby se dodala správná forma. Pokud bude vybráno jedno z těchto polí a bude někde existovat datum, je nutné do filtru zadat formát data.

typy  -  Filtr rozeznává 5 typů dat. Jsou vyznačena v přepínacích polích  Typ datum je řešen v sekci DATUMY. Ostatní typy jsou řešeny v přepínacích polích " Pouze čísla projdi",  "Pouze řetězce" ,"všechny buňky" , "Bez čísel" a poslední přepínací pole "Bez čísel a řetězců" Systém pak ostatní typy dat ignoruje. při ukazování výsledků do souboru Excel se pak také podle toho chová. To znamená, že ignorované buňky zůstávají netknuté, anebo nejsou označeny žádnou číslicí.

operaceK dispozici je box s funkcemi porovnávání hodnot s filtrem. Lze porovnávat  v rámci jedné hodnoty a to až do operace číslo 5 a od operace číslo 10. Operace číslo nula až 9 mohou být pouze pro číselné zpracování. Operace pro řetězcové zpracování je pro všechny operace. Operace pro zpracování v rámci intervalu jsou od operace číslo 6 až 9. Zde je výčet všech operací:  Kdy buňka s filtrem se nerovná, rovná, je menší, je větší, je menší anebo se rovná, je větší, anebo se rovná, je v intervalu včetně hranic, není v takovém intervalu, je v intervalu mimo těchto hranic a není v takovém intervalu, obsahuje, neobsahuje, obsahuje na konci, neobsahuje na konci, obsahuje na začátku a neobsahuje na začátku.

zatrhávací pole " Rozlišovat velká písmena" - pak ztíží filtr a upřesní vyhledávání podle velikosti písmen.

pole filtru  -  Podle toho, zda je operace pro jednu hodnotu, jsou zobrazeny pole pro zápis jedné hodnoty a to pole "hledaný řetězec / hodnota ". Do tohoto pole , pokud je operace určená pro jedno pole nutnost zapsat jakoukoliv hodnotu. Pokud se pracuje s datumem, je nutné zapsat datum ve formátu datum. Informace o formátu je ihned pod tímto polem. Pokud je zvolena operace pro intervalové porovnání, pak se zobrazí pole "od" a pole "do". Obě pole jsou povinně vyplnitelná. Pro datum zde platí taktéž povinnost zapsat text ve správném formátu.

tlačítko -  "Filtruj " má stejný význam jako tlačítko "proveď úpravu tabulky s exportem do Excelu", případně jako tlačítko "proveď úpravu tabulky bez exportu do Excelu"

Na základě filtru mohou být 4 způsoby zobrazení : Kdy  jsou zobrazeny buňky, které podmínce vyhovují = pole výmaz nalezených dat. Dále jsou zobrazeny naopak filtry, které podmínce nevyhovují = pole výmaz nenalezených dat. Třetí možností je označení buněk čísly 1 a 0,= pole (nalezeno / nenalezeno) podle toho, zda podmínce vyhovují. Poslední možností je označení buněk třemi hodnotami, kdy hodnota nula označuje buňku, která podmínku nesplnila, hodnota 1 označuje buňku, jejíž podmínka přesně vyhovuje podmínce, čili je přesně rovna a hodnota 2 označuje takový výsledek, kdy filtr se rovná hodnota je součástí.filtru, tedy částečně vyhovuje.= pole (nalezeno, obsahuje , přesně)

 

příklady jsou k dispozici zde: