EXT4

FORMULÁŘ EXCEL 2 - PRÁCE S TABULKAMI - příkladyzákladní odkazy tohoto formuláře

externí odkazy - příklady k porovnání a sloučení dvou stejných oblastí - automatické slučování - práce s nadpisy - rušení řádků a sloupců ( pouze v jedné tabulce) - rozložení tabulky - práce se sloupci


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulu Excel2 

 

porovnání a sloučení dvou stejných oblastí

Několik pravidel :

Poměřují se pouze shodné typy, tedy čísla s čísly a řetězce s řetězci, datumy s daty. rozdíl mezi podmínku a způsobem sloučení je v tom, že podmínka vždy potvrdí, anebo vyloučí hodnotu, zatímco sloučení vždy nějakou hodnotu vybere. Příklad u podmínky, že 10 je menší, než 9 dojde k vyhodnocení, že to není pravda a proto nebude v buňce nově vytvořené konečné tabulky žádná hodnota, ale ve způsobu sloučení se vybere ten větší a bude to proto číslo 10.Příklad se zabývá porovnáním a sloučením dvou stejných tabulek. Budou generovány různé podmínky a výsledky jsou prezentovány v souboru zde

základní krok

Zadání k importu :  otevření souboru - nastavení importu - volba dvou polí - nastavení reexportu -  nastavení exportu

Nejdříve otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři první soubor" . Soubor má cestu : "c:\Bohemius\tabulky Excel\přiklady\chybějící vazební doklady". , pak provedeme nastavení importu, kde pole " při importu rušit vzorce" nebude zaškrtnuto.Pole s nadpisy bude zaškrtnuté. ZATRHNEME POLE NADPISY MAJÍ POUZE SLOUPCE. Přejdeme do našeho souboru Excel a vyznačíme zde první oblast v listu "doklady." Oblast bude od "B3 až H40". Přejdeme nazpět do záložky "Import dat" a spustíme tlačítko "Načti data A" Po ukončení importu přejdeme do našeho souboru Excel a vyznačíme oblast "B3 až H40" v listu "tabulka 2. Přejdeme do záložky "Nastavení pro export" Zde nezatrhneme pole "Exportovat také vzorce" a nebude zatržené pole Nereexportovat........" Export se bude provádět také do A a pole Export změny také do B " budou zatrženy. Pole Export do nového listu zůstane zatrženo.Tímto jsou data připravená k další práci.

 

 

slučování tabulek se stejnou velikostí

Navazujeme na základní krok.

Příklad A1 :  Způsob sloučení  = Výmaz nalezených dat . - podmínka =  nerovná se. - v tomto příkladu vymažeme všechna dat, která splňují podmínku , že se pole A nerovná poli B. Ve způsobu sloučení bude "Výmaz nalezených dat" , v zadání podmínky bude "Nerovná se". Výsledek se musí rovnat v případě negativního nastavení, tedy , pokud jde o způsob sloučení = "výmaz nenalezených dat" a podmínce = "rovná se". Vidíme, že byl pouze zobrazen sloupec pro název společnosti, zde jsou všechny hodnoty stejné.Musíme samozřejmě stlačit tlačítko "Porovnání a sloučení dvou stejných oblastí"

Příklad A2 : Nyní stlačíme tlačítko zpět, abychom dostali do tabulky A a B původní hodnoty. Toto bylo možné proto, že po celou dobu byl povolen Reexport..

Příklad A3  Nyní zrušíme export do tabulky B. Budeme tak vidět rozdíly v dalších tabulkách. Způsob sloučení přenecháme na "označit nulou a jedničkou dle nálezu.Do podmínky zadáme B je menší, než A.Opět stlačíme tlačítko "Porovnání a sloučení dvou stejných oblastí" Výsledek je v listu "Výsledky" , označeném jako A3. Nyní zatrhněte v nastavení exportu - Jen čísla zpracovat a podívejte se po provedení akce na tabulku B a tabulku C (novou) . V takovém případě je provedena změna pouze u čísle do tabulky A a u tabulky C - byly změny exportovány do nové tabulky a zbytek je prázdný. Nyní zatrhněte "Zrušit vše mimo čísel" a proveďte akci.  pomocí stejného tlačítka Tabulka bude mít jiné výsledky, protože se nebudou porovnávat ani  řetězce a proto bude počet jedniček , čili nalezených řešení, nižší. Nebudou se porovnávat písmena s řetězci, ale pouze hodnoty s hodnotami.

Příklad A4  Způsob sloučení bude - Výmaz nenalezených dat., podmínka bude. B je v odchylce +/-. Do textového pole "abs" v zadání odchylky zadáme hodnotu 10. V záložce export nebudou zatrženy pole, omezující typy dat. Stlačíme opět tlačítko Porovnání a sloučení dvou stejných oblastí" a počkáme na výsledek. Po tomto příkladu provedeme změnu podmínky na "B je v odchylce +/- v %". Hodnotu do textového pole v % zadáme 0,05. Pak provedeme opět porovnání (výpočet pomocí opět stejného tlačítka) a zjistíme, že výsledky se již výrazně změnily.

Příklad A5  , změníme podmínku na B obsahuje v A. Je tím myšleno i pokud B=A, samozřejmě. Provedeme ihned export (výpočet).. Zde výsledkem jsou řetězcové hodnoty a  dvě hodnoty ve sloupci sklad1. Nyní vybereme další podmínku a to A obsahuje v B a provedeme nový export. Zde bude shoda ještě menší. Z toho vidíme, že i číselné hodnoty lze porovnávat jako řetězec. Pokud nechceme některé typy zapojit, je nutné tak nastavit v záložce export.

Příklad A6 , změníme podmínku na shodná na začátku a do pole  - počet shodných znaků zadáme číslovku 1. Poté spustíme nový export. Výsledná tabulka je pod označením A6

Příklad A7 - změníme Způsob sloučení na "Sloučit" a pole "Číslo jako řetězec sloučit": , v záložce nastavení pro export pole "mezi sloučené pole vložit mezeru" zatrhneme a znovu spustíme export. Výsledek je pod označením A7. Všimněme si, že i čísla byla sloučená.Dále si všimněme, že podmínka není aktivní. Nastavujeme již pouze způsob slučování.Pokud pole " Číslo jako řetězec sloučit" nebude zatržené, budou se slučovat jenom řetězce.

Příklad A8 - Změníme způsob na společné a zaškrtneme do textového pole "číslo jako řetězec sloučit" . Do pole "počet shodných znaků" zadáme hodnotu 1. Hledáme tedy vše, co má alespoň jeden společný znak. Po stisku tlačítka "Porovnání a sloučení dvou stejných oblastí" máme výsledek. Tento je v souboru pod A8.

Příklad A9 - Změníme způsob na "zapsat větší". Provedeme export 2 x. Poprvé se všemi hodnotami a podruhé pouze pro číselné hodnoty, které nastavíme zaškrtnutím pole "jen čísla zpracovat" V druhém případě byly vynechány ze zpracování  řetězcové hodnoty..

 


 

automatické slučování :

Navazujeme na popis předchozího základního kroku - import . Provedeme ale jiné nastavení a využijeme jiný soubor. Pokud jsem předtím prováděli již nějaké příklady v jiném režimu, je nutné provést nový import dat.

základní krok

Zadání k importu :  otevření souboru - nastavení importu - volba dvou polí - nastavení reexportu -  nastavení exportu

Nejdříve otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři první soubor" . Soubor má cestu : "c:\Bohemius\tabulky Excel\přiklady\vazební doklady 2". , pak provedeme nastavení importu, kde pole " při importu rušit vzorce" nebude zaškrtnuto.Pole s nadpisy bude zaškrtnuté. zatrhneme pole "nadpisy mají pouze sloupce". Přejdeme do našeho souboru Excel a vyznačíme zde první oblast v listu "doklady.A" Oblast bude od "B3 až I15". Přejdeme nazpět do záložky "Import dat" a spustíme tlačítko "Načti data A" Po ukončení importu přejdeme do našeho souboru Excel a vyznačíme oblast "B16 až i40" ve stejném listu "doklady A". Přejdeme do záložky "Nastavení pro export" Zde nezatrhneme pole "Exportovat také vzorce" a nebude zatržené pole Nereexportovat........" Export se bude provádět také do A a pole Export změny také do B " budou zatrženy. Pole Export do nového listu zůstane zatrženo.V záložce zatrhneme pole "Mezi sloučené řetězce vložit mezeru" Tímto jsou data připravená k další práci. Přejdeme na záložku "Nadpisy", anebo stlačíme tlačítko "Nastavit výběr názvů sloupců a řádků".

Slučujeme tabulky, které nemají stejný rozměr.

Příklad B1 - součet všech hodnot - export i s A - všechny druhy

Do exportu zadáme export do nového listu i export do pole A, na kartě Podmínky pro sloučení " nastavíme v přepínacím poli "zpracovat vše " . Nadpisy nebudeme nyní nastavovat, protože implicitně jsou všechny zatrženy.. Implicitně je zatrženo pole " Stejné nadpisy na stejné sloupce i řádky". U způsobu sloučení dáme způsob "sečíst".Pak stlačíme tlačítko "Automaticky sloučit". Tímto i přepneme na tento režim a žlutý křížek je nyní i na tomto tlačítku.

Protože byly zpracovány všechny druhy, byly zpracovány i řetězce, tyto se však nesčítají. Pokud byl řetězec původní hodnota a tento řetězec nepřišel do porovnání s jinou buňkou, v poli zůstane i řetězec. Pokud do kontaktu při porovnání přišly proti sobě řetězec a číslo, tak jejich součet je prázdná buňka. Zde například Mgr. Ladislav Veselý. v 1. řádku s názvem DC - 1001 nebyl přepsán, ale o dva řádky níž, řádek s názvem DC - 1005 a se sloupcem s názvem "obchodník" byl pokus o sloučení stejného řádku a buňky, tedy i dvou obchodníků - řetězců. Jejich součet je také prázdná hodnota.Číselné hodnoty byly ale vždy sečteny, tam kde byla jediná číselná hodnota je vždy součtem vlastně jenom ta číselná hodnota.

Všimněme si. Názvy byly všechny  doplněny a s prvním. sloupcem, kde názvy nebyly, nebylo nikdy "hnuto". Pouze stejné hodnoty 1. sloupce představují i stejné názvy a protože pole "Stejné nadpisy na stejné sloupce i řádky" bylo zatrženo , byly řádky (dva) spojeny součtem, kdy se sčítají jenom čísla a ostatní hodnoty jsou vždy výsledkem prázdná buňka.

Všimněme si : Export A se neprovedl. I přes volbu, aby se Export prováděl, proveden nebyl. Není možné, aby tabulka A byla přepsána jinou tabulkou, od toho je právě nový list.

Všimněme si, podmínky nebyly třeba vyplňovat. Pro slučování nestejných tabulek se podmínky nevyplňují.

Všimněte si, protože je součet všech typů, sečetly se případně i datumy !

Příklad B2 - stejné podmínky - všechny druhy

V tomto příkladě použijeme všechny podmínky. Protože jsme v režimu Reexport, vždy vycházíme z původních dat. Můžeme donekonečna  provádět nové a nové sloučení, nebo třeba pokusy z různých úhlů, až se nám tabulka bude líbit. nyní tedy pouze změníme nastavení tak, že místo všechny druhy zatrhneme pole "pouze čísla" . Spustit akci můžeme nyní i tlačítkem proveď operaci se sloupci a řádky.

Výsledek je takový, že byla skutečně sečtena pouze čísla. Tabulka se stala přehlednou.

Příklad B22 - stejné podmínky - zatrhneme pole "exportovat i vzorce" a spustíme opět stejnou akci. Zjistíme, že byly exportovány někde vzorce. Někde samozřejmě vznikla chyba a někde vzorec chybí. Je to logické, při slučování nemůžeme pokrýt všechny sloupce ze zdroje A, kde se vzorce berou a stejně tak je možné, že vzorec, umístěny do nové tabulky, pozbývá smyslu.

Příklad B3 - stejné podmínky - zrušíme opět zatržené pole "exportovat i vzorce". U podmínek pro sloučení zadáme "sloučit" .Z druhů si ponecháme "pouze čísla" . Pole čísla jako řetězec sloučit ponecháme nezatržené. provedeme akci Automaticky sloučit. Ve výsledku nemohou být žádná sloučená čísla, protože to není v nastavení povoleno. Ale v typech jsou povoleny pouze čísla. Proto tam, kde se "nestřetly" stejné řádky tam, kde byla čísla v tabulce A, nebo tam, kde byla hodnota čísla pouze v tabulce B, zůstala. A.

Příklad B32 - stejné podmínky - změníme nastavení pole "na čísla jako řetězec sloučit ponecháme" na  zatržené. Ve výsledku vidíme, jak se sloučila všechna čísla. Protože je nastaveno vkládat mezeru, vznikly řetězce, jinak by vnikla nová regulérní čísla.

Příklad B33 - stejné podmínky  změníme ale typ zpracování na zpracovat jen řetězce - jako výsledek zde vidíme, jak se sloučily pouze řetězce a čísla zmizela.(Pole "čísla jako řetězec sloučit" ponecháme nezatržené)

Příklad B4 - stejné podmínky - způsob sloučení změníme na "zapsat větší" a exportujeme.

Příklad B42 - stejné podmínky - typ  "zapsat menší" a exportujeme.


 

práce s nadpisy

Příklad B51 - stejné podmínky - stejné podmínky změníme na dle přednosti , přednost doplníme na pole A - a typ na jen zpracuj čísla Tím jsme si vyčistili dokonale tabulku.

Všimněte si, pokud nebyl údaj v tabulce A, převzal se následně údaj z tabulky B, protože A bylo prázdné, mělo přednost, ale samozřejmě prázdná buňka není k ničemu..

Příklad B52 - stejné podmínky - změníme pole   "stejné nadpisy na stejné sloupce i řádky" na nezatržené.Pozor při této změně je nutné provést nový import dle pravidel, neboť zde dochází k restrukturalizaci všech nadpisů. Takže tak provedeme zpět podle kroku ZÁKLADNÍ KROK" . NEMUSÍME PŘITOM OTEVÍRAT ZPĚTNĚ SOUBOR.

Všimněme si : vznikla tabulka, jejichž řádky se rovnají řádku tab. A + tab. B , stejně tak se sloupci. Stejné nadpisy jsou doplněny o číslo řádku ze skutečnosti a tím se liší o původní nadpisy. Tabulka musí mít takovou a nikdy jinou formu. Protože u typů jsou pořád zapsána čísla, převedla se pouze čísla.

Příklad B61 - stejné podmínky -. Budeme nyní pracovat v záložce  "Nadpisy" .Zde  v tabulce A zrušíme posledních 5 zatržených nadpisů řádků. V seznamu číslo dva zrušíme první čtyři sloupce. V tabulce B, třetím seznamu nadpisů zrušíme posledních 10 řádků..Ve 4. seznamu sloupců tabulky B zrušíme sloupce 5-6-7-10.. Ještě před vygenerování se koukněme na sloupce, jak jsme je zatrhli. Zleva by měly zůstat sloupce 7-8-9 a zprava 3-4-8-9. Výsledek by měl být tedy 3-4-7-8-9 sloupce. Zkusme nyní se podívat na nesloučené tabulky, protože je stále zákaz slučovat stejné řádky

Příklad B62 - stejné podmínky - změníme opět nastavení  pole "stejné nadpisy na stejné sloupce i řádky" na zatržené. Je proto nutné stlačit tlačítko opakuj přípravu názvů - , viz B52 příklad . Pak zůstaneme v záložce "Nadpisy" .Zde  v tabulce A zrušíme posledních 5 zatržených nadpisů řádků. V seznamu číslo dva zrušíme první čtyři sloupce. V tabulce B, třetím seznamu nadpisů zrušíme posledních 10 řádků..Ve 4. seznamu sloupců tabulky B zrušíme sloupce 5-6-7-10.. Ještě před vygenerování se koukněme na sloupce, jak jsme je zatrhli. Zleva by měly zůstat sloupce 7-8-9 a zprava 3-4-8-9. Výsledek by měl být tedy 3-4-7-8-9 sloupce. Zkusme nyní se podívat na tabulku a vidíme, jak vypadá tabulka po sloučení stejných řádků. Nezapomeňme, že se tabulka slučuje dle přednosti.


 

rušení řádků a sloupců ( pouze v jedné tabulce)

základní krok

Zadání k importu :  otevření souboru - nastavení importu - volba dvou polí - nastavení reexportu -  nastavení exportu

Nejdříve otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři první soubor" . Soubor má cestu : "c:\Bohemius\tabulky Excel\přiklady\vazební doklady 2". , pak provedeme nastavení importu, kde pole " při importu rušit vzorce" nebude zaškrtnuto.Pole s nadpisy bude zaškrtnuté. ZATRHNEME POLE NADPISY MAJÍ POUZE SLOUPCE. Přejdeme do našeho souboru Excel a vyznačíme zde první oblast v listu "doklady.A" Oblast bude od "B3 až I15". Přejdeme nazpět do záložky "Import dat" a spustíme tlačítko "Načti data A" Po ukončení importu přejdeme do našeho souboru Excel a vyznačíme oblast "B16 až i40" ve stejném listu "doklady A". Přejdeme do záložky "Nastavení pro export" Zde nezatrhneme pole "Exportovat také vzorce" a nebude zatržené pole Nereexportovat........" Export se bude provádět pouze do nového listu. Pole Export do nového listu zůstane zatrženo.V záložce zatrhneme pole "Mezi sloučené řetězce vložit mezeru" Tímto jsou data připravená k další práci. Přejdeme na záložku "Nadpisy", anebo stlačíme tlačítko "Výběr názvů sloupců a řádků."

Příklad C1 -

 podmínky - .Typy - nastavíme čísla - sloučení - nastavíme sečíst  Pak zůstaneme v záložce "Nadpisy" .Zde  v tabulce A zrušíme posledních 5 zatržených nadpisů řádků. V seznamu číslo dva zrušíme tři sloupce - 4-5-6. V tabulce B, třetím seznamu nadpisů zrušíme posledních 10 řádků..Ve 4. seznamu sloupců tabulky B zrušíme sloupce 5-6-7-10.. Ještě před vygenerování se koukněme na sloupce, jak jsme je zatrhli. Zleva by měly zůstat sloupce 7-8-9 a zprava 3-4-8-9. Výsledek by měl být tedy 3-4-7-8-9 sloupce. Zkusme nyní se podívat na tabulku a vidíme, jak vypadá tabulka po sloučení stejných řádků. Stlačíme tlačítko "Nastavení Rušení řádků a sloupců" Tím nastavíme práci na rušení sloupců, nebo řádků. Potom stlačíme tlačítko "Proveď operaci s řádky a sloupci".

Všimněme si: - výsledek je pouze dle tabulky A. Výsledek je pouze dle nastavení z nadpisů tabulky A.Výsledek je dle filtru podle čísel.

Příklad C2 - stejné nastavení - změníme pouze typy na všechny a spustíme znovu export. K tabulce se přidaly i řetězce.


 

rozložení tabulky

Zadání k importu :  otevření souboru - nastavení importu - volba dvou polí - nastavení reexportu -  nastavení exportu

Nejdříve otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři první soubor" . Soubor má cestu : "c:\Bohemius\tabulky Excel\přiklady\vazební doklady 2". , pak provedeme nastavení importu, kde pole " při importu rušit vzorce" nebude zaškrtnuto.Pole s nadpisy bude zaškrtnuté. ZATRHNEME POLE NADPISY MAJÍ POUZE SLOUPCE. ( Nevadí v tomto případě, když budou zatrženy nadpisy i pro sloupce) .Přejdeme do našeho souboru Excel a vyznačíme zde první oblast v listu "doklady.A" Oblast bude od "B3 až I15". Přejdeme nazpět do záložky "Import dat" a spustíme tlačítko "Načti data A"  Nebude zatržené pole Nereexportovat........" Export se bude provádět pouze do nového listu. Pole Export do nového listu zůstane zatrženo. Tímto jsou data připravená k další práci. Přejdeme na záložku "Nadpisy", anebo stlačíme tlačítko "Výběr názvů sloupců a řádků..

Příklad D1. - rozložení tabulky - ubíráme pouze řádky

V nastavení podmínek vybereme typ "zpracuj pouze čísla" . Takto budeme převádět do nových tabulek pouze čísla..Přejdeme na tlačítko "Nastavit rozdělení tabulky" a tím bude nastaven i tento režim.  V záložce nadpisy pak vybereme dva nadpisy, které nebudou zatrženy a to řádky s názvem DC-1008 a DC - 1007. Stlačíme tlačítko "Proveď operaci s řádky a sloupci".. Výsledek je na listu s názvem "výsledky B" Vidíme, že se tabulka rozpadla pouze na vypadlé a nevypadlé řádky.

Příklad D2. - rozložení tabulky - filtrování tabulky na hodnotu, bez rušení řádků a sloupců

V nastavení máme již typ "Zpracuj jen čísla". Abychom provedli filtrování celé tabulky, zde v tomto případě mimořádně odtrhneme všechny názvy. Do druhé tabulky tak přepadnou všechny buňky.  Postačí pouze stlačit tlačítko "Proveď operaci s řádky a sloupci". V listu "VÝSLEDKY B"  tak můžeme vidět profiltrovanou, ale celou původní tabulku A.

Příklad D3. - rozložení tabulky - ubíráme pouze sloupce

V nastavení podmínek vybereme necháme typ "zpracuj pouze čísla" . V záložce nadpisy pak vybereme tři sloupce, které nebudou zatrženy a to sloupce s názvem sklad1 - Obch. partner - datum.. Stlačíme tlačítko "Proveď operaci s řádky a sloupci".. Výsledek je na listu s názvem "výsledky B" Vidíme, že se tabulka rozpadla pouze na vypadlé a nevypadlé sloupce

Příklad D4. - rozložení tabulky - ubíráme pouze sloupce, změna typu na řetězce

V nastavení podmínek změníme typ na "Zpracuj jen řetězce" a opět stlačíme tlačítko "Proveď operaci s řádky a sloupci". Zde je pak v souboru Excel nutné upravit šíři sloupců, abychom viděli celé řetězce.

Příklad D5. - rozložení tabulky - ubíráme pouze sloupce

V nastavení podmínek vybereme necháme typ "zpracuj pouze čísla" . V záložce nadpisy necháme ty tři sloupce, které nebudou zatrženy a dále opět vybereme další 4 řádky, které nebudou zatrženy. Jsou to řádky DC - 1007, DC 1006, DC 1010, DC 1054, DC 1055. Provedeme opět export a na stejném listu vidíme, jak se tabulka rozpadla na dvě menší části.


 

práce se sloupci - výpočty - plán a rozpočet

Zadání k importu :  otevření souboru - nastavení importu - volba dvou polí - nastavení reexportu -  nastavení exportu

Nejdříve otevřeme soubor pomocí tlačítka "Otevři první soubor" . Soubor má cestu : "c:\Bohemius\tabulky Excel\uzivatel1\zdrojtable1". , pak provedeme nastavení importu, kde pole " při importu rušit vzorce" bude zaškrtnuto.Pole s nadpisy bude zaškrtnuté. ZATRHNEME POLE NADPISY MAJÍ POUZE SLOUPCE. ( Ale nevadí i v tomto případě, když budou zatrženy nadpisy i pro sloupce.)  Přejdeme do našeho souboru Excel a vyznačíme zde první oblast v listu "plán " Oblast bude od "G13 až J40". Přejdeme nazpět do záložky "Import dat" a spustíme tlačítko "Načti data A"  Nebude zatržené pole Nereexportovat........" Export se bude provádět pouze do nového listu. Pole Export do nového listu zůstane zatrženo. Tímto jsou data připravená k další práci. Přejdeme na záložku "Výpočty sloupců", anebo stlačíme tlačítko "Nastavit výpočty sloupců".

Příklad E1 - základních 8 sloupců - V záložce  "Nastavit výpočty sloupců" změníme nadpisy postupně u všech tří rozvíracích polí na "Upravený rozpočet" , " V druhém poli na "Skutečnost za období" a ve třetím poli " Nová skutečnost...". Pak zaškrtneme. v oblasti "Přidej nový sloupec (výpočet) první čtyři volby. Poslední zaškrtnutá volba bude tedy " Poměr nové skutečnosti ke skutečnosti min. období v %"  Zatrhneme volbu "Plán je v tisících" a ponecháme po dvou desetinných místech. Pak stlačíme tlačítko "Proveď výpočty sloupců".

Příklad E2 - co nejrychlejší a přehledný výpočet. Abychom měli co nejrychlejší výpočet, je nutné provést takové nastavení, které umožní rychlý výpočet. Pokud bychom začínali od počátku tak, bychom otevřeli, viz zadání k importu, a stejný soubor c:\Bohemius\tabulkyExcel\uzivatel1\zdrojtable1"  List bychom k importu použili také stejný. Provedli bychom ale výběr pouze těch tří sloupců, kterých se skutečně plánování výpočetně týká. .vybrané pole by tedy bylo rozsahu "H1 : J40". Tedy pouze tři sloupce. V nadpisech bychom zatrhli pole " s nadpisy" a pole "nadpisy mají jenom sloupce". Rovnou bychom stlačili tlačítko v "NPLAN" v nástrojové liště . (Tím se nastaví režim výpočtu sloupců, a rovnou spustí záložka). .Podíváme se na to. zda je nastavení v pořádku a zejména si zkontrolujeme nastavení plánu, protože zde v tabulce je v tisících.Je nutné si proto ověřit, že pole  "Plán je v tisících" je zatrženo.. Pak stlačíme tlačítko "PLAN"

Je potřeba myslet na to. že nejdříve musíme vždy vše nastavit, abychom mohli data zpracovat..