Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

H12

průběžné součty,

PŘÍKLAD NA SESTAVY JE také ZDE

příklad :


Externí odkazy

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka - DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Popis modulů Excel1 - Příklady Excel 1 - Popis modulů Excel 2 - příklady Excel 2 - Základní popis modulu ekonomického

 


Odkaz na nastavení práce s průběžnými součty je zde :

odkaz na práci s bez průběžných součtů ve výpočtovém poli je zde

OBRÁZEK 1, OBRÁZEK 2, OBRÁZEK 4, TABULKY


nastavení počítání s průběžnými součty - režimy průběžných součtů - prvky a funkce celkem - jednotlivé příkazy a funkce - popisy sestav - popisy řádků


 

Tato kapitola se zabývá těmito příkazy a funkcemi u průběžných součtů :                        PODROBNĚ ZDE :

1/ Nastavení počítání s, nebo bez průběžných součtů (obr.2)

Existují 4 režimy práce s průběžnými sestavami. Při zapnutém režimu počítat s průběžnými součty je možná tvorba více průběžných sestav, ale není možné přerušit návaznost výsledků na sebe, jinak dojde k tvorbě nové sestavy.Při vypnutém režimu je možná tvorba jedné průběžné sestavy, která je v podstatě shodná s celkovou průběžnou sestavou, protože je jenom jedna. Na druhou stranu není nutné dodržet návaznost na předchozí výsledek a toto nastavení se pak hodí zejména pro jakékoliv nahodilé výpočty bez předchozích návazností, pokud nechceme, aby výpočty na sebe navazovaly. I přesto bude historie zachována a je možné tak shlédnout veškeré výpočty v minulosti. Existuje další režim a to Nepřetržitá historie, který je možný při vypnuté práce s průběžnými součty Tento režim dovolí uschovávat historii v nekonečném sledu. Historie se ukládá a to dokud nebude ukončena pomocí tlačítka, který sestavu smaže. Tento režim nebere ohledy na to, zda výpočty na sebe navazují. Posledním režimem je režim, kdy lze omezit počet řádků v historii zaškrtnutím boxu - ponechat v historii tento počet řádků. V textovém poli pod tímto zaškrtnutím je možné nastavit počet řádků.i. Dále zde:


 

2/ SKUPINY PRVKŮ A FUNKCÍ PRŮBĚŽNÝCH SESTAV

Rozeznáváme tyto skupiny prvků, kde lze pracovat, anebo nastavovat průběžné sestavy, anebo s nimi pracovat. Viz obrázek č. 1.:

A/ -MENU - Jedná se o výběr nastavení práce s průběžnými sestavami, nebo bez nich a výběr funkcí - podpříkazů v hlavním MENU a nastavení

 B/ -Sledování informačního řádku o průběžné sestavě a

 C/ -Funkce přímo umístěné na historii, které jsou shodné s funkcemi v základním MENU. Tyto funkce (tlačítka) jsou k dispozici, pokud je stlačena hlavní tlačítko Průběžné sestavy

 D/Pohybová tlačítka historie, s kterými lze se pohybovat po průběžných sestavách


 

3/ JEDNOTLIVÉ PŘÍKAZY A FUNKCE  (PODROBNĚ)

4/ POPISY SESTAV - možnost popisu průběžných a celkových sestav. Viz zde

5/ POPISY ŘÁDKŮ - možnost popisu každé položky výpočtu a další možnosti popisu a zvýraznění (odlišení řádku) viz zde:

 

Obrázek č. 1 - přístup k funkcím a nastavení průběžných funkcí

Průběžné sestavy prvky  a nastavení

 

 

Abychom mohli pracovat s průběžnými součty je nutné si nejdříve průběžné součty vytvořit. příklad takového průběžného součtu máme již uložený. Použijeme příkaz Soubor - otevřít sestavu - c:\bohemus\sestavy\hlavni\priklad2.hel1 - Otevřít, a tímto si otevřeme sestavu, která je  na obrázku.č. 3 - (3 tabulky)

Vidíme, že je k dispozici již zaplněná sestava. Její údaje souhlasí s tabulkami na obrázku 3. Jednotlivé sestavy lze prohlížet pomocí šipek, umístěných v oblasti historie.


 

1/ v hlavním menu  (viz Obrázek 1) Rozeznáváme : zde tyto nastavení a příkazy:

Povolení, či zákaz práce s průběžnými sestavami, Celá sestava, Mezivýpočty, Sestava vpřed, Sestava vzad, Vynulovat průběžnou sestavu, Opravit průběžnou sestavu, Zrušit vybranou sestavu, Zrušit aktuální sestavu

2/ informační řádek  - Počet řádků, počet průběžných sestav celkem,  - sestava celkem, dílčí změna, limit, částka do limitu, zapnutí limitu

3/ PŘES HLAVNÍ TLAČÍTKO - PRŮBĚŽNÉ SOUČTY - Upozornit na průběžný součet, Smazat a znovuOprava průběžného, Zrušit vybraný, Zrušit poslední, další průběžný

4/ POHYBOVÉ KLÁVESY NA POLI HISTORIE-            Šipky: >>, >, <, <<, číslo průběžného výpočtu

 


podrobně:

1/ v hlavním menu  (A)

Povolení, či zákaz práce s průběžnými sestavami : Volbou v MENU - Průběžná sestava - počítat s průběžnými sestavami povolujeme práci s průběžnými sestavami, anebo ji zakazujeme. V případě, že povolíme práci s průběžnými sestavami, lze dále pokračovat ve tvorbě průběžných sestav a dokonce lze pokračovat v současně otevřené průběžné sestavě. Pokud ale nastavíme, že nebudeme pracovat s průběžnými sestavami, automaticky dojde k vymazání všech sestav průběžných a budeme počítat od nuly. Otevřít příklad ale můžeme i v případě, že nemáme nastavenou práci se sestavami, ale volby a práci s průběžnou sestavou jsou pak silně omezené. Můžeme pouze v tomto případě navázat, ale ne již plnohodnotně pracovat.

Celá sestava : Touto volbou se nastaví práce s celými sestavami, dále zde: Tlačítka k průběžným sestavám zmizí a objeví se tlačítka pro práci s celými sestavami.

Mezivýpočty: Touto volbou se objeví tlačítka pro práci s průběžnými sestavami. Taktéž se objeví šipky pro procházení s průběžnými sestavami, pokud již nejsou k dispozici. Obojí se objeví v místě historie, Viz obrázek 2 .Volbou se také zruší případně jiná funkční tlačítka.

Sestava vpřed : Tímto se posuneme v historii o průběžnou sestavu dopředu. V našem modelovém příkladě se v poli historii pak objevuje číslo průběžné sestavy, kde zrovna jsme. Jedná se o hodnotu u nadpisu: pohled na průběžný výpočet číslo : a vedle bude číslo sestavy, kde se nacházíme. Současně se změní i obsah boxu historie a objeví se zde posloupnost zápisu tak, jak bylo v dané průběžné sestavě.Pokud jsme na poslední sestavě, nelze se již dopředu pohybovat.

Sestava vzad : Tato volba slouží k posunu po průběžných sestavách vzad. V poli o číslu průběžné sestavy se objeví číslo průběžné sestavy. Platí obdobné vlastnosti, jako u pohybu po sestavách vpřed.

Upozornění : V horním informačním řádku ale nadále zůstává číslo sestavy poslední a stejně tak i počet řádků. Kdybychom pokračovali ve výpočtu, automaticky se historie přepne nazpět do poslední průběžné sestavy !

Vynulovat poslední průběžnou sestavu: Tato volba slouží k vynulování poslední aktuální , nikoliv však k odstranění průběžné sestavy.Přeskočíme-li například v historii na druhou průběžnou sestavu a vynulujeme ji, pak se objeví číslo nula.V tomto případě počet tři průběžných sestav zůstane zachován. Tato volba má stejný účinek, jako stisk klávesy CC . Funkce slouží bez ohledu na místo procházení a je určena pouze pro poslední sestavu.

Zrušit poslední (tuto) sestavu:  Tato volba zcela zruší poslední aktuální sestavu. Funkce nebere ohled na procházení místo v historii a týká se pouze poslední sestavy. Sestava bude zcela odstraněna a počet průběžných sestav se sníží o jednu. Ocitneme se tak na předposlední průběžné sestavě celkem.

Zrušit vybranou sestavu :  Tato volba spolupracuje také nespolupracuje s volbou v procházení s historií. Bude totiž zrušena taková sestava, která je vybraná pomocí rozvíracího boxu, kde určíme výběrem, jakou sestavu zcela zrušíme.Viz obrázek č. 4. Po výběru sestavy dojde ke smazání. Výběr je proveden a odsouhlasen tlačítkem OK a potvrzen formou dialogového boxu. Tlačítko skrýt pak zruší vizualizaci těchto tří objektů k vybrání mazání průběžné sestavy.

Poznámka : Budou přepočítány veškeré celkové součty a takto přepsány v celkovém součtu. Je nutné pouze ošetřit popis průběžné sestavy, který byl smazán.

Opravit průběžnou sestavu: Tato volba slouží k opravě i jiné, než poslední aktuální průběžné sestavy. Viz obr. 4 . Oprava ale probíhá tak, že se vybraná sestava, opět pomocí rozvíracího pole a tlačítka OK přesune na poslední místo. Bude tedy zpřeházeno původní pořadí sestav. Výpočty celkem budou přepočítány a celkové součty budou na sebe navazovat. V rámci opravované - poslední a vybrané sestavy tak lze provádět jakoukoliv opravu, mazat i přidávat řádky na konci a smazat i celou sestavu a začít od nuly. Pokud bychom chtěli vrátit nazpět pořadí, museli bychom to provést tak, že bychom postupně vybrali k opravě jiné sestav, které byly původně za současnou opravovanou a i nyní poslední.

Nelze mazat řádky uvnitř průběžné sestavy. Lze pracovat pouze na konci sestavy a všechny řádky postupně "odmazat"


 

2/  informační řádek  (B)


Horizontální informační řádek. Informuje nás o poslední průběžné sestavě. Viz obrázek 1.Nachází se přímo nad tlačítkem Kalkulačka s podrobnostmi, nad textovým výpočetním řádkem. Jeho informace jsou následující:  Počet řádků poslední průběžné sestavy, počet průběžných sestav celkem, Sestava celkem za všechny průběžné sestavy, dílčí změna :, která nám říká rozdíl hodnoty mezi současným a posledním výsledkem, limit, který nám říká kontrolní limitní stanovenou mez, a inventura, která nám říká, kolik zbývá do právě stanoveného limitu. Nastavení limitu je poslední zatrhávací box, který při zatrženém stavu hlídá právě limit, a nedovolí přes něj přejít.


 

3/ přes hlavní tlačítko  (C)

Průběžné součty - hlavní tlačítko : Pomocí tohoto tlačítka se zobrazí veškeré tlačítka v historii. Tedy pro průběžné opravy a pro pohyb v rámci průběžných sestav. Tlačítka jsou popsána zde. Zmizí i ostatní tlačítka, a objeví se nastavení pro průběžné součty , týkajícího se dialogového boxu.. Případně se objeví i tlačítka pro pohyb v průběžných sestavách.

Objeví se tato tlačítka a nastavení ::

Checkbox: Upozornit na průběžný součet,  Tlačítka : (Smazat a znovu ) = Smazat poslední, Oprava průběžného, Zrušit vybraný, Zrušit poslední, další průběžný:

Zatrhávací box Upozornit na průběžný součet : Jedná se o volbu, kdy požadujeme, aby v režimu práce s průběžnými sestavami se objevil vždy dialogový box. Dialogový box má v sobě obsahovat dotaz, zda skutečně chceme tuto operaci provést, respektive, zda jsme si vědomi, že zakládáme nový průběžný výpočet.Nejčastěji potřeba dotazu vzniká tehdy, pokud nenavazujeme na předchozí výpočet a ihned vložíme k výsledku číselnou hodnotu. Sytém buď pak požaduje opravu, anebo založí nový průběžný výpočet. Ukázka je zde.

 Smazat poslední : viz zde:

Oprava průběžného (výpočtu) viz zde:

Zrušit vybraný viz zde:

Zrušit poslední viz zde:

Další průběžný : Tato volba založí zcela úmyslně nový průběžný výpočet. Objeví se nový dialogový box s potvrzujícím dotazem


 

4/  pohybová tlačítka pro procházení historií (d)

>> : o jeden průběžný výpočet výše

 >, o jednu položku výše

<, o jednu položku níže (zpět)

<<,o jeden průběžný výpočet níže

  číslo průběžného výpočtu : zde je potřeba si uvědomit, že toto číslo převážně slouží k tomu, abychom věděli, kde listujeme. Toto číslo nemá nic  společného s opravou, či výmazem průběžného součtu.

 

 

Obrázek průběžné sestavy - hlavní menu - obrázek 2 a povolení práce s průběžnými sestavami

Průběžné sestavy - hlavní MENU


 

 

 

PŘÍKLAD :

Jako příklad  jsou zde zaveden tři průběžné součty

První průběžná sestava, počet řádků 3, součet 75, celkový součet 75

text výpočtu

průběžný výsledek

výsledek kumulativní

popis položky

1+11

12

11

Nováková únor

12+13+5

30

30

Nováková březen

30+45

75

75

Nováková duben


Druhá průběžná sestava, počet řádků 5, součet 52, celkový součet 127

text výpočtu

průběžný výsledek

výsledek kumulativní

popis položky

16+5

21

96

Brigádník 1 únor

21+5+4

30

105

Brigádník 1 březen

30+11

41

116

Brigádník 2 duben

41+7

48

123

Brigádník 2 květen

48+4

52

127

Brigádník 3 červen

 

Třetí průběžná sestava , počet řádků 3, součet 42, Celkový součet 169.

text výpočtu

průběžný výsledek

výsledek kumulativní

popis položky

14+3

17

144

ostatní březen

17+15

32

159

ostatní duben

32+2+8

42

169

ostatní květen

 


 

 

Obrázek číslo 4 - objeví se box pro smazání a úpravu jiné, než aktuální průběžné sestavy

Poznámka : Výrazy Smazat a znovu byly vyměněny za Smazat poslední a Zcela zrušit tento za Odstranit poslední

dialogový box pro mazání sestavy

Rozevírací pole nabízí seznam průběžných sestav. Po výběru sestavy a stlačení tlačítka OK se příslušná sestava přemístí na konec jako poslední. Ostatní sestavy za ní se pak přemístí o jedno místo zpět. Dojde tak k posunu pořadí průběžných sestav..