Objednávka software zde

BIUS M – Mzdová kalkulačka stáhnout  modrá1.png  BIUS 3 – manažerská kalkulačka stáhnout     Obrázek6.png   BIUS H – Help k manažerské kalkulačce stáhnoutmodrá1.png


Mzdové příklady a výpočty – BIUS M – Mzdová kalkulačka – Bohemius.k.s - Software ke stažení zde - www.bohemius.czmailto:bohemius@bohemius.cz – Objednávka software zde

Viz také. NOVÝ PROGRAM BIUS M -  KALKULAČKA EXEKUCÍ – A JEJICH REKAPITULACE – DALŠÍ VÝPOČTY KE MZDÁM – ŘEŠENÉ MZDOVÉ PŘÍKLADYBIUS M – prezentace zde


 

ST3

PŘÍKLAD - HODNOCENÍ PROVOZU / PROVOZOVNY


odkazy na soubor cvičný, OBRÁZEK 1, OBRÁZEK 2


hlavní Odkazy :

Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručněRejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu Informace o formuláři statistika - Výpočet ve formuláři statistikaExportní soubory ve formuláři statistika - příklady formuláře statistika - př. ST - př. 1 Př. 2 - Postup ve formuláři statistika


základní odkazy formuláře

ZADÁNÍ  PROBLÉMU

příprava pole dat 1 A 2 ze souboru Excel   

NASTAVENÍ A IMPORT DAT  

NASTAVENÍ VÝPOČTU A VLASTNÍ VÝPOČET

EXPORT TABULKY B

ANALÝZA - ROZBOR

NOVÉ ZADÁNÍ PRO NÁKLADY A OPAKOVÁNÍ AKCE

ANALÝZA A REKAPITULACE


 

Příklad - zadání - rozdílné výstupy pracovníka v provozu, provozovně, ve službách - hledání slabého místa

Organizace disponuje  jedním střediskem, které má tržby i výdaje. Jde například o výkup a prodej materiálu - kovů. Může jít ale i o jakoukoliv prodejnu,kde pracovníci jsou samostatní a mohou nakupovat suroviny, či jiné služby. Střídají se zde dva pracovníci. Rádi bychom věděli,  jak se liší chování tržeb a nákladů dle jednotlivých pracovníků. Podle toho bychom mohli zjisti, zda osoba, spjatá přímo s těmito tržbami má vliv. Jinými slovy, nejedná-li se o nějaké slabé místo, ketré je způsobeno neschopností pracovníka, anebo přímo jsou změny  v chování hospodaření záměrné. Záměrnost počínání, má určité znaky, kdy je určité chování závislé na přítomnost jiných podmínek. Zde v tomto příkladu nyní zjistíme rozdílnost v tržbách obou pracovníků. Z celkového výsledku tržeb a nákladů zjišťujeme, že výsledky pana Svobody jsou horší. Proto provedeme analýzu těchto tržeb a nákladů, se zaměřením na výkony pana Svobody.


 

KROK 1 -  příprava pole 1 A POLE 2 ze souboru Excel

( Možnost C - práce s dvěmi poli, ale s jedním souborem )

KROK A - příprava pole na import

Otevřít soubor Excel č. 1 - - název C.\Bohemius\tabulky Excel\priklady\statistika1

 V souboru si vybereme pole A - (Pole A bude od buňky H5 až do buňky H39 - tržby pana Nováka) - pomocí CTRL - a myši si vybereme pole B  -  pole bude od buňky N5 až N43 - tržby pana Svobody.

Tlačítko Detekuj zdroj 1 - Tlačítko Detekuj 2.výběr je ze stejné tabulky, kde je i první výběr - 

Otevřít formulář statistiky

KROK B - Nastavení importu a vlastní import - do popisu dáme číslo 00001 , do klíče dáme číselnou hodnotu 11 - jako celé tržby, do popisu dáme Tržby provozovna 1, Místo - Ústí nad Labem, Období počátek. 2010

Dále pro ignorování nastavíme, aby se prázdné buňky nepřeváděly na nulu a zatrhneme práci s dvěma tabulkami.

Zvolíme tlačítko  A - Pouze Analyzuj formát dat  a tím provedeme kontrolu a import dat do kalkulačky.

 

obrázek 1 -  nastavení pro import

nastavení importu


 

KROK C - Nastavení  výpočtu - Nastavíme v záložce Nastavení - nuly ze statistiky při výpočtu nevynechávat. Pro výpočet typu A nastavíme 30  %, pro výpočet typu B nastavíme hodnotu 3500 Kč a 20% toleranci a pro výpočet typu C nastavíme minimum 5000 Kč a 8000 Kč jako maximum. Pak provedeme výpočet tlačítkem B. Zrušíme volbu v Nastavení, aby oba soubory dat měly stejný počet hodnot.


KROK D : Exportujeme vše do souboru řešení. Před tímto exportem však změníme klíč na T-N1 (Tržby Novák 1) . Zde je nutné abychom nejdříve například založili soubor v Excelu, nějak jej nazvali a teprve poté jsme jej otevřeli přes prostředí kalkulačky. My výsledek exportujeme implicitně do našeho souboru řešení. Přes tlačítko  Řešení přiložit do databáze.


KROK E - Analýza - rozbor - krok A

Budeme si všímat výraznějších, anebo trvalých nesrovnalostí. Pan Svoboda má celkově nižší průměr a to o celých 15,65 %. Intervaly A, B, C u speciálních výpočtů vidíme, že se převážně stěhují k počátku, kde jsou nižší denní tržby.  Nejmenší tržbu má pan Svoboda také. Jedná se tedy o trvalý stav, kdy pan Svoboda má tržby nižší. Podíváme se ještě na rozkolísanost tržeb. Rozptyl, tedy čtverce tržby jsou  stejné. Odchylka je ale menší. Mohla být větší, protože rozpětí je větší a maximum je u pana Svobody také větší. Pak by měly být tržby rozházenější, ale nejsou. Naopak průměrná odchylka od průměru je menší. Můžeme říci, že tržby se tak nějak točí více okolo průměru, který je nižší. Jako by k tmo průměru byla vyšší tendence. Vzhledem k většímu rozsahu, menší rozkolísanosti a nižšímu průměru lze sledovat spíše záměr, tedy korigování tržeb, než menší schopnost zajistit tržby. Viz obrázek  2.

 

Obrázek 2 - vývoj ukazatelů pana Svobody

porovnání dvou tabulek tržeb

Analýza B - krok F

Vytiskneme rozbor A , stačí strana 1. Pak v klíčí změníme výraz 11 na   21 (Tržby Svoboda 1 ) . Číslo statistiky změníme o jedno vyšší na číslo 2. K tomu můžeme použít pravé tlačítko myši a zvýšit číslo statistiky o jednu .Pak změníme export dat na Tab. B - viz volba Výsledky exportuj z a provedeme opět nový výpočet, opět vytiskneme u Rozboru A první stranu. Obě sestavy nyní umíme rozlišit podle čísla statistiky, klíče a pod popiskem datum je údaj o vytištěné tabulce (Tabulka A, nebo tabulka B.Na závěr vše exportujeme opět do souboru řešení.

Podíváme se na na těchto listech na rozdíly mezi oběma stranami. - které by nám mohly něco sdělit - Nečastější hodnota pro tento příklad a počty skupin stejných hodnot nám nic říci nemohou. Budeme si spíše všímat mediánu, což je u druhé pana Svobody téměř o tisícovku menší.První kvartil u druhé tabulky je o 750 Kč také nižší. Poslední kvartil je o cca 800 Kč nižší. Všechno je tak nějak pravidelně posazeno směrem doleva. Prozatím to spíše ukazuje na pravidelnost v posunu doleva, což je příliš velká náhoda.


KROK G - Nový rozbor.  Protože si nejsme příliš jistí, zda pan Svoboda vědomě pravidelně nesnižuje tržby, podíváme se na jeho hospodaření v nákladech.

Provedeme  nové načtení polí a to nákladů, ve stejné tabulce. Maximalizujeme soubor statistiku č. 1 a klikneme myší na jakékoliv pole. Tím se výběr zruší. Poté provedeme opět nové dva výběry pomocí myši a druhý výběr pomoci CTRL klávesy. Provedeme novou detekci obou polí. Maximalizujeme formulář statistiky. Provedeme nový import. Změníme číslo statistiky a klíč třeba na  12 (Náklady -Novák) -  Vypočteme statistiku a exportujeme do Excelu. Zde se nám nahlásí předtím ale chyba , že minimum intervalu ve výpočtu C je větší, než maximum. Opravíme proto hodnotu v B výpočtu na 2000 Kč, hodnotu v C  výpočtu na 2500 u minima a 3500 Kč u maxima. Poté provedeme znovu výpočet.

Exportujeme řádek do souboru řešení. Následně opět změníme číslo statistiky a klíč na 22 (Náklady Svoboda 1)  


KROK H - nová analýza.  Nová analýza výdajů nám sděluje :

Průměr u pana Svobody je vyšší o 8 procent. Rozptyl je velmi vysoký . Odchylka je o  20% vyšší. Maximální hodnota je vyšší , ale to může být způsobeno jednorázovou nákupní akcí. Podíváme-li se na intervaly u výpočtů A-B-C, vidíme, že náklady jsou nižší. Vyšší průměr je tedy způsoben velkými nákupy. Z toho důvodu je nutné se podívat na vývoj četnostní skupiny, abychom viděli, jaké hodnoty způsobily vyšší rozkmit v nákladech a  současně vyšší průměr. V četnostní skupině u pana Nováka vidíme 3 nákupy nad 3000 Kč a dva nákupy nad 4000 kč. U pana Svobody vidíme počet nákupů nad 3000 Kč 2x a počet nákupů dále 2 x nad 4000 Kč, 1x nad 5000 kč a 1 x za 8652 Kč..


 

Celková rekapitulace .

  U tržeb je pan Svoboda méně rozkolísaný, u nákupů je to markantní rozkolísanost. U tržeb je průměr nižší, u nákladů je průměr vyšší. U zjištění, kde se pohybují hodnoty - výpočtů A-B-C vidíme, že se kloní více doleva. U nákupu pana Svobody jsou dva vyšší nákupy. Původní odhad, kdy pan Svoboda ponižuje záměrně tržby odporuje chování při nákupech. I když je rozkolísané, je způsobena dvěma vyššími nákupy. Tyto nákupy jsou i bez této statistiky samozřejmě předmětem kontroly, už jenom proto, že silně vybočují z průměru. Jako celkové zhodnocení můžeme říci, že hospodaření pana Svobody je horší, u nákladů je nevyvážené a u tržeb je podezřelé, jak jsou rovnoměrné. Z toho vyplývá, že tržby by mohly být lehce krácené, dle příležitosti, aby to nebylo "nápadné". Pan Svoboda současně se stará více o nákupy, na úkor tržeb a zdá se , že jeho chování nemá dobrý vliv na celkové Cash Flow. Z toho důvodu se doporučuje se soustředit kontrolní činnost na pana Nováka. Bylo by dobré mu sdělit, že jeho práce po analýze vykazuje nedostatky a že bude sledován. Po třech měsících lze přistoupit znovu ke kontrole a především na tržbách zhodnoti tjeho další rozkolísanost. Pokud tato rozkolísanost se prudce zvýší, pan Svoboda již nehlídá tržby a proto první tři měsíce před kontrolu č. 1 byl tržby záměrně kráceny, tedy cca o 500 - 800   Kč  denně.