NÁPOVĚDA

Software ke stažení zde

 

FORMULÁŘ VÝPOČTOVÝ LIST NÁHRAD CESTOVNÉHO

s exportem do Excelu


 

TUZEMSKO, AUV, ZAHRANIČNÍ CESTY,KURZY, HRANICE, KRÁCENÍ ZA STRAVU, PÁSMA, SOUBĚH PÁSEM , VÝPOČET KAPESNÉHO, MĚNA, JINÉ KURZY,

 

REKAPITULACE, AUTOMATICKÝ VÝPOČET, EXPORT DO EXCELU

 

 

Proč pouze „výpočtový list“?

 

Řešíme tím situaci, kdy formulář cestovního příkazu musí být předvyplněn, schválen, vyúčtován, opět schválen a podepsán. Takový formulář, zejména při výpočtech u složitějších zahraničních cest je plný popsán kurzy, v Kč, poskytnutých strav, přepočtů kurzů, oprav, odkazů na náklady a podpisů. ýpočtový list  je v podstatě duplikátem výpočtů cestovního příkazu, kde jsou všechny náhrady seřazeny, vypočteny, nároky na stravné i s krácením, včetně zahraničních cest, užití viozidel AUV, včetně rekapitulace a konečného vyúčtování formuláře zahraniční a tuzemské části cesty. Výpočtový list tak doplňuje originální CP, a je jednoznačným a potřebným pomocníkem pro kontrolu výpočtu cestovních přřípadů.

 

 

 


Ekonomická kalkulačka -  Srážky ze mzdyVýpočet náhrad cestovného

Objednávka  výpočtového listu  náhrad cestovného

Emailem:  mailto:bohemius@bohemius.cz

naše stránky:  www.bohemius.cz

Náš rozcestník:

 

modrá1.png


 

 

KAPITOLY HELPU:

 

Zkratka: Výpočtový list cestovního příkazu – dále jako „VYP“

 

-         POSTUP PŘI VYPLNĚNÍ A VÝPOČTU (VYK)

-         POPIS MENU

-         POPIS ŘÁDKOVÉHO MENU

-         HLAVNÍ FUNKCE VÝPOČTU NÁHRAD CESTOVNÉHO:

 

 

-       POSTUP PŘI VYPLNĚNÍ A VÝPOČTU (VYK)

 

VYPLNĚNÍ VYP, POSTUP – včetně AUV i zahraničních nákladů

 

 

VYP myslí na všechny možnosti CP, a tak umí vyplnit a vypočítat AUV i zahraniční náklady

 

 

Vyplnění VYP je rozděleno do několika fází:

 

1/   Příprava prázdného formuláře

2/   Vyplnění základních údajů

3/   Vygenerování časových úseků, stravného a kapesného, zadání poskytnuté stravy

4/   Případné vyplnění údajů pro AUV – užití soukromého vozidla

5/   Vyplnění dalších domácích výdajů

6/   Vyplnění zahraničních výdajů

7/   Ověření rekapitulace VYP

8/   Vyúčtování VYP, zaokrouhlovací rozdíly

9/   Zaúčtování VYP

10/ Export do Excelu

11/ Uložení VYP

12/ Nastavení - opakování

 

 

 

1/ PŘÍPRAVA PRÁZDNÉHO FORMULÁŘE = NOVÝ CP

 

Prázdný formulář se připravý pomocí volby „Nový CP“. Tato volba připraví formulář pro nový výpočet, všechny tabulky a záložky budou po potvrzení příkazu vyčistěny od předchozích údajů a budou tak připraveny pro nový záznam. 

 

 

Poté je nutné zadat, zda se jedná o zahraniční, anebo pouze tuzemskou část cesty. Tto se zadá v horní části formuláře pod MENU, uprostřed, kde je k dispozici zatrhávací pole, s označením “zahraniční CP”

 

 

Pokud bylo použito vlastní vozidlo, je nutné na stejném místě, tedy v horní části formuláře, pod MENU uporstřed, zaškrtnout zatrhávací pole s popiskem “AUV”

 

 

 

 

 

 

 

2/ VYPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Vyplnění dalších domácích výdajů –  K výpočtům je nutné zadat příslušné údaje, pomocí kterých lze identifikovat příslučného zaměstnance a výpočtový list. Jedná se v podstatě o první a nejdůležitější krok práce s VYP, z kterého lze pak gemerovat údaje o stravném. Hlavní daje jsou v první záložce s názvem “Základní údaje” . Tam se můžeme dostat I po stidku tlačítka vprao nahoře na formuláři, kde je souvislý výběr všech záložek, anebo také přes výběr v MENU, /  Záložky.

 

Vlastní záložka se dělít do několika částí:

 

-          hlavní část identifikační,

-          část pro určení použitého dopravního prostředku

-          část příjezdu a odjezdu tuzemské části cesty

-          Část zálohy a případného nastavení vyúčtování v měně

-          Údaje o překonáí hranic

-          Výběr státu

-          Záloha v měně

-          Výběr způsobu vyúčtování zálohy v měně

-          Oprava údajů po vygenerování dnů

 

Údaje o zahraniční části cesty jsou patrné pouze tehdy, pokud je tetno VYP vybrán jako zahraniční část.

 

1/ Hlavní část identifikační,

V hlavní identifikační části se vyplní jméno a příjmení do jednoho pole, dále číslo CP (VYP), cíle CP, vyplní se účel a poznámka do stejného pole. Pro export se vyplní dále, kdo VYP zpracoval, dne a docela důležitý údaj, kdy nám byly podklady pro VYP předány. Mnohdy se totiž stává, že takové podklady dostaneme I mnoho týdnů po uskutečnění cesty. tTyto údaje nejsou však povinně vyplnitelné, pokud si v záložce nastavení odšktneme volbu “ vyžadovat jméno a příjmení, číslo CP a cíl CP”, pak tyto údaje vyplnit nemusíme. Bez těchto údajů ale nelze identifikovat řádně VYP a zaměstnance.. V záložce “nastavení” je pak k dipozici volba “ zpracoval”, kde lze trvale předvyplnit jméno toho, kdo  VYP trvale zpracovává..

 

 

2/ Část pro určení použitého dopravního prostředku

V záložce základní údaje dále lze zaškrtnout druh použitého dopravního prostředku. Nejedná se o povinný údaj. V případě výpočtu a užití AUV je však AUV mít nutně zaškrtnuto. Zrušeníé povinnosti vyplnit typ dopravního prostředku je možné v záložce Nastavení

 

3/ Část příjezdu a odjezdu tuzemské části cesty

Tato část je pivinná, vyplní se datum I čas a stejně tak čas příjezdu zpět. Podle těchto údajů se pak generují jednotlivé dny VYP. Je zde k dispozici I tlačítko, které umožní kopírovat místo příjezdu zpět. V případě, kdy si nepotřebuje uživatel vypočítat stravné, ale pouze mu jde o nájklady a měnové přepočty, použije se tento VYP na tyto účely. Není pak třeba vyplňovat místo příjezdu a odjezdu a stejně tak použitého dopravního prostředku. Kromě toho je v záložce “nastavení” možnost předvyplnit místo odjezdu. Místo příjezdu bývá obvykle totožné.

 

4/ Část zálohy a případného nastavení vyúčtování v měně

Zde Se vyplní poskytnutá záloha v Kč, datum a číslodokladu. V pravé části je k dispozici v případě, zahraničního CP I údaj, zda budeme chtít vyplatit nějakou částku v měně, či ji vrátit a to v konkrétní výši. Tato volba je k dipozici také pouze pro případ výběru “Vyúčtovat v měně určitou částku” . Tato volba je vpravo dole v poslední části hlavních údajů, jako přepínací pole,, v části, kde se vybíraji způsoby vyúčtování v měně.

 

5/ Údaje o překonání hranic

V případě zahraničního CP je nutné vyplnit údaje o času překonání hranic tam I zpět. Jsou z de I kdispozici dvě malá tlačítka v rámci předvoleb, kde po stisknutí dojde k návrhu data do určitého pole. Je nutné vyplnit I čas doby překonání hranice.

 

6/ Výběr státu

Dále je nutné v případě zahraničního CP určit nárok v měě na jeden den. To se provede, když vybereme příslušný stát pobytu. Tato volba je k dispozici v rozevíracím poli spodní lévé části záložky. Po vybrání státu se objeví automaticky I nárok v měně na den, včetně druhu měny.

 

7/  Záloha v měně

Zpravidla se na zahraniční cestu dává k dispozici zahraniční měna ve formě zálohy. Je pak nutné vyplnit částku, den, číslo dokladu a kurz zálohy. Kurz zálohy je nutné vyplnit. Pokud nebyla dodána žádná záloha, vyplní se kurz, platný pro první den služební cesty měny, která se určí z měny, užívané v místě pobytu. K dispozici je I malé tlačítko pro zobrazení kurzů ČNB. Toto tlačítko je přímo “nalepeno” na textové pole kurzu zálohy. Kurz měny  je povinně vyplnitelný, včteně názvu měny.

 

8/ Výběr způsobu vyúčtování zálohy v měně

V případě zahraniční cesty je nutné se rozhodnout, jakým způsobem  dojde k vyúčtování měy. Jsou možné celkem 4 způsoby:

A – přeplatek / nedoplatek se celý přepočítá na Kč, tedy nezůstane k vyúčtování žádná měna

B -  vyúčtování je celé v měně - Vyúčtování se ponechá celé v měně a dotyčný pak obdrží, či vrátí celou měnu, včetně drobných

C – Vyúčtování je celé v měně, která se "seřízne" na celé jednotky. - Vyúčtování se provede celé v měně, až na nejmenší drobné, která se přepočte na Kč. Tím se odstraní nemožnost vyúčtovat v měně I drobnými , například “centy”

D – vyúčtovat v měně určitou částku – Na této záložce jsou k dipozici ještě dvě pole a to v místě, kde se vyplňují údaje o záloze v kč. Tato dvě pole určují výši měny, která se bude vrace, anebo která se doplatí. Zbytek bude převeden do Kč.

Standartně jsou tyto volby přepnuty na volbu A.

 

Údaje o zahraniční části cesty jsou patrné pouze tehdy, pokud je tetno VYP vybrán jako zahraniční část.

 

9/ Oprava údajů po vygenerování dnů:

Po vygenerování dnů lze údaje opravit. Je však důležité si uvědomit, jaký vliv může mít změna údajů. To jsou například změny dat odjezdu a příjezdu, překonání hranic, změny kurzů a výše záloh. Tyto údaje mají vliv na výpočet. Proto je nutné případně si dny vygenerovat znovu. Vždy je nutné při opakované úpravě základních dat stlačit tlačítko “Potvrdit změnu údajů”, které je umístěno vpravo nahoře v záložce, vedel tlačítka “Další záložka”. Poté je vhodné pokračovat v tabulce dnů a znovu dopsat počty poskytnuté stravy. Je rovněž vhodné stlačit tlačítko “Přepočítej”, pokud jsou již uloženy nějaké náklady vnitrostátní, anebo zahraniční.

 

 

 

3/ VYGENEROVÁNÍ ČASOVÝCH ÚSEKŮ, STRAVNÉHO A KAPESNÉHO

 

1/             Nastavení před vygenerováním

2/             Vygenerování dnů

3/             Doplnění poskytnuté stravy

4/             Další : Rekapitulace údajů, oprava řádků, nové generování údajů, export stravného a kapesného do Excelu, Nastavení exportu

 

1/ Před vlastním vygenerováním je nutné v záložce mít nastaveno:

 

-          Výše stravného v Kč pro jednotlivá pásma

-          Proplacet / neproplácet kapesné v zahraničí

-          Výše % kapesného

-          Jakým způsobem krátit kapesné

-          Výše stravného v Kč pro jednotlivá pásma

-          Každá organizace má vlastní sazby stravného. Proto je nutné tyto sazby nastavit.

-          Způsob řešení souběhu zahraniční a vnitrostátní cesty.

 

Souběh:

V okamžiku, kdy se zahraniční část odehrává spolu v jeden den s tuzemskou a součet tuzemských cest v tento den dosáhne 5 hodin, nastává souběh. Výklady zákona jsou různé a proto je dána možnost uživateli si tento problém řešení nastavit sám.

 

V podstatě nejpřijatelnější volba je, aby pracovník měl nárok na tři jídla denně i když jde o tuzemsou cestu, kdy součet těchto cest v jednom dni je alespoňí od pěti hodin včetně. Jsou určité váklady, že 1 + 1 systém je jasně vycházející ze změní zákona, ale evidentně má pak při takovém výkladu nárok za den pouze na dvě jídla, což odporuje také vlastnímu zákonu. Proto volba 1+2 je nejčastěji používaná i výkladovaná. Je v tomto případě mít zatrženo přepínací pole s textem „Dovolit při souběhu vnitrostátní a zahraniční cesty: výpočet stravného  nárok na 2 + 2 jídel, nebo 3 + 1, nebo  1 + 3 jídel.-, zatímco druhé pole typu 1+ 3 musí být nezaškrtnuto.

 

Nejméně ve výkladech navrhovaný, ale přitom určitým způsobem nabízející možnost je dokonce vyplatit v jednom dni i 4 jídla, při podmíce tuzemsko nad 5 hodin a zahraničí nad 18 hodin. Logiku to má, nicméně je zde jasné, že nárok tří jídel má najednou nárok 4 jídla a tady logika chybí, přičemž výpočet ale nabází náhradu za jídla 4. Kdo se přikloní k této volbě, musí zatrhnout v záložce „nastavení“ přepínač „Dovolit při souběhu vnitrostátní a zahraniční cesty: nárok na 1 + 2 jídel  (část - zahr. cesta má nad 12 hodin)". Stejně tak musí být zatržen přepínač“ Dovolit při souběhu vnitrostátní a zahraniční cesty: výpočet stravného  nárok na 2 + 2 jídel, nebo 3 + 1, nebo  1 + 3 jídel.

Nejpřísněji pojaté výklad yjsou 1+1, tedy maximálně v zahraničí i při nad 12 ho poskytnoutnáhradu pouze na 1 jídlo v zahraničí. Není tedy zaškrtnto žádné z obou předchozích polí.

 

Poznámka: pravidlo 2+2 je vlastně speciál a lépe se tomuto pravidlu vyhnout. Důvodem je, že v tomto případě je podle zařazení do časových pásem je 2. Pásmo až od 12 hdin. První pásmo je od 5 do 12 hodin všetně. Pak tedy ten, kdi si napíše 12 +12  hodin, má vlastně nárok na 2 jídla. To je paradox toho, když se vytváří nový doplněk zákona, bez zpětných přepočtů původních výpočtů a cituji: „ pragraf 15, písmeno c,  odstavec třetí, věta druhá slovo „od“ nahradí slovem „včetně“  a přitom se nikdo nenamáhá se podívat, co to vlastně udělalo v celkovými výpočty.

 

V případě souběhu pak dochází k přepočtu, kdy se krátí zahraniční stravné a naopak doplňuje stravné tuzemské. Kromě toho je možné si.manuálně výpočet upravit v tabulce, záložky „DNY A STRAVA“, v tabulce se pak objeví hlášení  „manuálně“ (sloupec přepočet)

 

 

-          Proplacet / neproplácet kapesní v zahraničí

-          Je nutné míst nastaveno, zda se kapesné bude, nebo nebude proplaácet. Nárok je však až do výše 40%, dle směrnice u každé organizace.

 

-          Výše % -kapesného

 

-          Maximální daňově uznatetelné procento je 40%. Lze řešit i směrnicí

 

Jakým způsobem krátit kapesné

Jsou opět různé výklady, jak krátis kapesné. Někde se „historicky“, bez ohledu na vývoj zákon, krátí kapesné stejným způsobem, jako stravné. Někde se kapesné nekrátí. A někde,  se současného výkladu zákona krátí kapesné jen podle strava a někd ejen podle pásma, tedy jedna, dvě, nebo tři třetiny kapesného. Tato poslední voplba je v dnešní době výklady nejvíce podporována, má dokonce oporu v zákoně, dalo by se říci. Nicméně jistá opora zde chybí a to tím, že se neřeší krácení / nekrácení za jídlo. Ten, kdo pak provádí výklad tvrdí, že opora pro krácení za jídlo není v zákoně a proto se nekrátí. Jenomže v zákonech toho chybí skutečně mnoho, a tak tvrzení,, že to, co tam, není se neprovede se velmi často v jiných výkladexh neužije a najedou výklad „opomene“, že tam něco není, protže na základě „zdravého roumu přece“….. Například viz pravidlo při souběhu 1+1, 1+2, 1+3 nebo dokonce 2+2.

 

 

Likvidační list cestovního příkazu číslo  119/2015

pan XXX, Ing.

Odjezd:

17. 8. 2015

3:30

Společnost Potooton

tuzemské náklady

ano

Příjezd:

21. 8. 2015

14:00

Společnost Potooton

zahraniční cesta

ano

Cíl a účel cesty

Liverpool, konference

vlastní vozidlo

ano

Užité prostředky:

 - letadlo - AUV - MHD

Zpracoval:

Ing. Por. A.

 

Předloženo dne:

26. 8. 2015

Zpracováno dne:

27. 8. 2015

 

2/      Vygenerování dnů

 

Vygenerování se provádí pomocí tlačítka “VYGENERUJ (ZNOVU) DNY CESTY PRO ÚČELY STRAVNÉHO A KAPESNÉHO”. Toto tlačítko je umístěno na první záložce Hlavní údaje, v třetí části záložky, vpravo, kde jsou umístěny údaje o příjezdu zpět. Vygenerovat údaje lze I zpětně, po změně časových údajů. Původní údaje buou tedy přemazány a vygenerovaná tabulka bude z nových údajů. Vygenerovat lze dny I po stisku tlačítka “DALŠÍ ZÁLOŽKA, kdy napoprvé systém rozpozná potřebu vygenerovat novou tabulku.. Vygenerovaná tabulka je pak umístěna na záložce číslo 2, s názvem DNY A STRAVA.

 

Co se vygeneruje:

 

-          Číslo časového úseku

-          Datum a čas počátku úseku 01.05.2016 10:30 hod)

-          Datum a čas konce úseku

-          Délka úseku v hodinách (např. 14,25  = 14 hodin a 15 minut)

-          Označení, zda je tato část v tuzemsku, či v zahraničí. Tento údaj navíc může obsahovat I údaj “hranice”, tedy, kdy se překročila hranice ČR.

-          Souběh – tedy bude označen souběh s tuzemskou  a zahraniční cestou (ano – ne)

-          Přepočet – souběh – kdy díky souběhu nastaly určité podmínky a byl tak přepočten nárok v zahraničí

-          Uveden základní nárok v daném státě bez krácení v rámci maximální částky (nad 18 hodin)

-          Uveden stát pobytu v zahraničí

-          Uvedena příslušná měna (př. Eur)

-          Uvedeno pásmo pro výpočet v zahraničí (1/3)

-          %. podle pásma v zahraničí (33,3333)

-          Plná sazba tuzemského stravného před krácením

-          Počet poskytnutých jídel (max 3)

-          Pole snídaně, pole, oběd a pole večeře (ano – ne)

-          Výše krácení v % za jídlo na 4 des. Místa (př. 70%)

-          Výsledné % ze zahraničního stravného ( př 30% x 1/3 = 0,09999999 =  konečných 0,1 = 10%)

-          Tuzemské pásmo ( 5-12 hod). apod.

-          Konečné stravné v Kč

-          Konečné stravné v měně

-          Výše kapesného v měně

 

Budou tak vygenerovány všechny úseky, nicméně stále nejsou dodány počty jídel.

 

 

 

 

 

3/         Doplnění poskytnuté stravy

 

Ns záložce 2, je k dispozici tabulka, kde jsou vygenerovány dny.. Tyto dny lze exportovat do Excelu pomocí volyby v MENU / / SESTAVY DO EXCELU / VYGENEROVANÉ DNY

Nyní je potřeba doplnit dny.

Dny doplníme postupně tak, že v tabulce záložky STRAVA a DNY najedem na každý časový úsek, v kterém byla poskytnuta strava. Vždy, když najedeme na příslušný řádek v tabulce, objeví se nám nad tabulko, přímo v záložce vždy údaje, které jsou v tabulce. Především si všímáme toho, že v levé části záhlaví záložky jsou tři ztarhávací pole – snídaně, oběd a večeče. Pokud byla poskytnuta strav v  tento časový úsek, zatrhneme příslušné jídlo. Lze také využít tlačítko pro vybrání všech tří jídel – “Nastavit celodenní stravu”  Pomocí tlačítka “Vložit opravu do tabulky a přesun na další řádek, nebo tlačítka “Vložit opravu do tabulky níže” údaje vložíme opravené do tabulky. Vždy pak současně dojde k přepočtu nároku na stravu a kapesného.

 

4/         Další operace:

Rekapitulace údajů, oprava řádků, nové generování údajů, export stravného a kapesného do Excelu, Nastavení exportu

 

Případná oprava údajů v řádku.

Pokud nesouhlasíme s obsahem řádku za daný časový úsek, můžeme pro každý časový úsek nastavit údaje:

-          Snídaně, oběd, večeře

-          Změnu státu

-          Změnu pásma tuzemsko

-          Změnu pásma zahraičního

-          Změnu názvu měny – (pouze ale jako nároku, ne v jaké měně utrácíme za náklady)

-          Nárok na den (například u vodní dopravy je to jiné)

-          Změnu údajů opět uložíme pomocí tlačítek pomocí tlačítka “Vložit opravu do tabulky a přesun na další řádek, nebo  “Vložit opravu do tabulky níže” údaje vložíme opravené do tabulky

 

Případná změna základních  údajů na záložce “Základní údaje”

V toomto případě je třeba znovu generovat dny – pokud se jedná o změnu v čase, nebo datumu. Poté je nutné opět zapat poskytnutou stravu. V případě generování dnů jsou vždy časové údaje přegenerovány znovu a údaje o poskytnuté stravě jsou vymazány.

 

 

 

Rekapitulace údajů o stravném a kapesném.

Rekapitulaci je možné vždy průběžně shlédnout v záložce “Výsledný výpočet”, s rozdělením na tuzenské a zahraniční nároky, na stravné I kapesné zvlaáště. Další rekapitulace je průběžně souvisle po pravé straně formuláře, kde není třeba přepínat na jinou záložku

 

Export údajů o stravném:

Lze exportovat stravné a kapesné do těchto exportů: MENU / Sestavy do Excelu /

Hlavní celková sestava – zde se exportuje celý list VYK se všemi údaji MENU / Sestavy do Excelu / Celá sestava

Definovaná sestava – zde se exportují pouze nadefinované oblasti VYK - MENU / Sestavy do Excelu / Nastavená sestava

Export tabulky stravné a kapesné – pouze tabulka stravného a kapesného - MENU / Sestavy do Excelu / Vygenerované dny

 

 

Export stravného a kapesné do tabulky nákladů v hlavní sestavě – stravné a kapesné se exportuje do v rámci VYK do samsotatné tabulky, kromě toho je možné nároky zahrnout do tabulky tuzemských I  nákladů, nebo nákladů v měně. Viz záložka “Nastavení” – volba přepínače “ Do tabulky nákladů generovat stravní I kapesné

 

 

ROZPIS STRAVNÉHO A KAPESNÉHO (TAB 1)

kráceno:

ano

den

od - do v hod.

pobyt hod

souhěh přepočet

jídel

pásmo

tuz  zahr.

krácení o %

stravné

kapesné

měna

17. 8. 2015

03:30 - 07:00

3,5

ne

0

pod 5 hod

(tuz.)

0%

0

0

17. 8. 2015

07:00 - 00:00

17

ne

1

 2/3

(zahr.)

35%

17,33

5,2

GBP

18. 8. 2015

00:00 - 00:00

24

ne

1

 3/3

(zahr.)

25%

30

9

GBP

19. 8. 2015

00:00 - 00:00

24

ne

1

 3/3

(zahr.)

25%

30

9

GBP

20. 8. 2015

00:00 - 00:00

24

ne

1

 3/3

(zahr.)

25%

30

9

GBP

21. 8. 2015

00:00 - 11:50

11,83

ne

0

 1/3

(zahr.)

0%

13,33

4

GBP

21. 8. 2015

11:50 - 14:00

2,17

ne

0

pod 5 hod

(tuz.)

0%

0

0

Stravné v Kč: 0 -  Stravné v měně: 120,66 -  Kapesné v měně:  36,2 -   Celkem v měně: 156,86

 

Zobrazení tabulky stravné a kapesné

 

Pomocí přepínače na záhlaví aktuální záložky můžeme snížit počet zobrazovaných sloupců. Přepínač je označen textem “ Zobrazit pouze stravné

 

 

 

4/  ZÁPIS ÚDAJŮ PŘI POUŽTÍ  AUV

 

V případě, že není použito AUV, pak je možné tento úkon úřeskočit na bod číslo 5 . Použití AUV se nastaví, pokud zapneme přepínací pole na formuláři uprostřed nahoře..

 

1/             Nastavení před výpočtem

2/             Výběr vozidla nebo zápis nového vozidla

3/             Výpočet spotřeby PHM

4/             Náhrada v Kč za ujeté km

5/             Náhrada v Kč za základní sazbu a náhrada v měně

6/             Náhrada v Kč při použití jiné měny, než hlavní

7/             Přenos nákladů do tabulek tuzemských a zahraničních nákladů

8/             Rekapitulace nákladů

9/             Export seznamu vozidel

10/           Export nákladů AUV

 

1/             Nastavení před výpočtem

Před  výpočetm v záložce “Nastavení je třeba mít nastavené údaje:

Přepínač: Zaokrouhlení na desetníky.  Zde se totiž jedná o další, občas diskutovaný problém. Zákon zní: Základní sazba se zaokrouhluje na desetníky nahoru. Otázka je tedy, zaokrouhlujeme nahoru co? Zastánci jedné strany tvrdí, že zaokrouhlíme výslednoz sazbu, tedy včetně tézákladní. Druhá strana tvrdí: Základní sazba se zaokrouhle nahoru! Odpověd ale není tak jednoduchá. Kdo  zaokrouhloval základní sazbu na desetníky nahoru? Co se tím vlastně myslí? Proč je třeba zaokrouhlovat nahotu, když už samo ze zákkona to je v desetnících zaokrouhleno samo zákopn. Nemyslí se tím zaokrouhlit nahoru při přívěsném vozíku? A je to s přívěsným vozíkem stále ještě základní sazba? Doporučení zní: Nezaokrouhlovat na desetníky nahoru, protžer základní sazba a celková sazba je rozdíl. Nicméne je možné tuto sazbu nahoru zaokrouhlit, pokud v záložce Nastavení zatrhneme vlevo uporstřed záložky přepínací pole – zaokrouhlit na desetníky nahoru – sazba na 1 km.

 

Základní sazba: je nutné mít správně vyplněné údaje ohledně základní sazby, navýšení v % u přívěsného vozíku, použití nákladního vozidla a motocyklu.

 

Cena paliva pro tento rok:  A to pro palivo Natural 95, Matural 98 a Naftu.

 

 

2/             Výběr vozidla nebo zápis nového vozidla

Vozidlo, které užívají zaměstnaci, lze zařadit do tabulky vozidel a tuto tabulku lze I uložit do souboru. Pak při vyplňování AUV údajů lze rychle vyvolat z nabídky určité vozidlo a tím se rychleji vyplní určité údaje. Vozidlo lze vybrat v tabulce vozidel, které je v záložce “Vlastní vozidlo” a v této záložce je umístěna další záložka” Vozidla”

Zde po vybrání řádku se automaticky předvyplní údaje pro výpočet AUV. Druhý způsob výběru vozidla je možnost přímo v záložce “Vlastní vozidlo” – a v ní záložka “ Udaje o vlastním vozidle”.Zde je

 

            Máme k dispozici : Tabulku vozidel, kde můžem ukládat nové vozidlo, smazat jej, prohlížet vozidla, opravovat údaje vozidel.

 

 

Tabulka vozidel:

Tabulka vozidel zobrazuje vozidla našeho uloženého vozového parku. Pro rychlejší vyplňování tabulku můžeme vyvolat a z tabulky vybrat vozidlo. Vždy, když najedeme na určitý řádek, předvyplní se údaje horní poloviny záložky “Vlastní vozidlo”

V tabulce vozidel lze zadávat nová vozidla: Je zapotřebí vyplnit značku vozidla, typ pro základní náhradu, dále jeho spotřebu PHM, zda je spotřeba již podle normy EU, EHS a tedy se údaj přebírá z posledního údaje spotřeby vozidla na 100 km, SPZ vozidla, zda je vozidlo havarijně pojištěno, typ paliva pro výpočet náhrad. Vozidlo se pak pomocí tlačítka “Nové vozidlo v tomto CP” uloží do tabulky. Současně jsoupředvyplněny údaje I

Vozidlo lze I pomocí tlačítka “ Smazat toto vozidlo” vymazat.

Změna údajů v registru vozidel: Provede se v tabulce tímt způsobem, že v tabulce se vybere určité vozidlo, stiskne se tlačítko “Změnit údaje”. Budeme převedeni na druhou záložku s názvem “Údaj o daném vozidle”.  Záložka bude předvyplněna starými údji z registru. My tyto údaje opravíme a pak stlačíme na stejné záložce tlačítko s popiskem” Uložit, opravit toto vozidlo”

 

Po vybrání vozidla je nutné zkontrolovat údaje v horní části záložky “ Vlastní vozidlo” a zkontrolovat správnost údajů, zejména, počet dnů pro daňové účely, EU norma – zatrhávací pole, že je vozidlo správně vybráno a zda má havarijní pojištění. Kromě to vybrání vozidla je I k dipozici základní sazba vozidla, nejčastěji jde tedy o osobní vozidlo.